Skip to main content

Full text of "im"

See other formats
? 

.......... 
..... m. s. 
ә әд ” ı 
əəə 


“İl 


,* 
...... 
ğı — —–—ж-ж- 


"5 bz ..... . 


ə .—... 


- saz “ O ә—–— 
р ə 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
Şəki Редодојј Kolleci 


1510 MƏBƏDİ 


I kitab 


Bakı 
ddeal-prinb” 
2010 


— — —.fsqməbəd —— 


Müəlliflər: Rafiq Şükürov 


Şəki Pedaqofi Kollecinin direktoru | | 
Ramiz Örsər | 


Şəki Pedaqoyi Kollecinin müəllimi, şair 


Həyatını miiəllimliyə həsr edən 
Məsləhətçilər: Nizaməddin Şəmsizadə 
Filologiya elmləri doktoru, professor insanlar, həqiqətən, fədakar, xalqı- 
Vaqif Qurbanov | : : i : л– 
Pedaqoyfi elmlər namizədi, dosent T4, millətinə sədaqətli Vo ey 2 
manda qəhrəmanlıq göstərən 11521- 


Şükürov Rafiq, Ramiz Örsər 
Ş86 İŞIQ MƏBƏDİ. Bakı, — lardır. 
KİDEAL-PRİNT?, 2010, 310 səh. 


Biz hamımız həyatımızda əldə 
Şəki Pedaqofi Kollecinin 90 illik yubileyi münasibəti ilə ok diyimiz nailiyyətlər 2, h ütün varlı- 


işıq üzü görən bu kitabda kollecin təşkili, inkişaf tarixi, peda- 
дојг kollektivi və fəxri məzunları haqqında maraqlı faktlar, 


– ео е о си 1 

xatirələr və.s öz əksini tapmışdır. slfiza 5012 müəllimə bor V 4 

Kitabın hər bir oxucu ilə maraqlı və səmimi həmsöhbət və | . 
geniş oxucu auditoriyasının marağına səbəb olacağına inanı- Heydər ƏLİYEV 
114. 

ISBIN: 978995244710 | | 
Ş 4702060200 
122 € dDEAL-PRİNT?, 2010 
İşıq məbədi 


ҹ 
4 


Təhsil hər bir dövlətin, 
ölkənin, cəmiyyətin həyatının 
fəaliyyətinin mühüm bir sahə- 
sidir... Cəmiyyət təhsilsiz 11- 
kişaf edə bilməzə. 


Heydər Əliyev 


DS £ СУ 


7 ——— İşıq məbədi 


——.—. 
İşıq məbədi - 

Uşaqlarımız bilikli olmalı, dünyada 
gedən prosesləri izləməli, yeni texno10- 
giyalara sahib çıxmalıdır. İnsan kapita- 
lı inkişaf etmiş ölkələrin indiki dırımı- 
ni müəyyən edən amildir. Həmin ölkələr 
təbii resurslar hesabına yox, intellektual 
potensiala, yeni texnologiyaların icad ol- 
masına, tətbiqinə görə inkişaf edirlər. 
Biz də bu yolu seçməliyik. 

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 


xü dos ( maxadğən .-.— - 
S o - ı. " 
rr — —— ul 
İşıq məbədi 

— ————— 1510 məbədi ———— 
= === - 16 


Müasir бӧпуада hər bir ölkənin 
inkişafı, onun dünya birliyinə inteq- 
rasiyası üçün təhsilin rolu əvəzsizdir. 
Məhz bına görə Heydər Əliyev Fondu 
yarandığı lk gündən təhsilə yardımı öz 
fəaliyyətinin prioritet istiqaməti elan 
etmişdir. 


Mehriban Əliyeva 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKO və 19Е9К0-пип xoşməramlı 
səfiri, millət vəkili 


m ә нын | 


“€ XAB —БКж 

9 


сд 


İşıq məbədi 


İşıq məbədi 

I 


- 


Гә ил дл 
a ixtisas təhsilinin keyfiyyətinin 
təmin olunması bir sıra amillərdən 
asılıdır. Bu, ilk növbədə təhsil sahəsində 
dövlət siyasətinin düzgün formalaşdırıl- 
ması ilə bağlıdır. Təhsildə keyfiyyəti 
təmin edən ikinci amil dövlət təhsil 
standartları ilə müəyyənləşdirilən onun 


məzmunudur... Bir-biri ilə sıx əlaqədə 

olan bu amillər təhsil müəssisəsinin 
fəaliyyətini keyfiyyət baxımından 
xarakterizə edir. 


Misir Mərdanov 


| Təhsil Naziri | 
= 4 
“ə 10 46. 

İşıq məbədi 

Ön söz əvəzi 


Əziz oxucul Sənin üz-üzə, göz-gözə dayandığın (1514 məbədi 
adlandırdığımız bu kitab Şəki Pedaqofi Kollecinin 90 illik yubileyi 
ərəfəsində əmələ-ərsəyə gəlmiş bir kitabdır. Müəlliflər yubiley ərəfə- 
sində kollecin keçdiyi şərəfli inkişaf yolunu araşdırmağı, 90 illiyin 
zirvə toplantısına sanballı bir hesabat məruzəsi təqdim etməyi məq- 
səd kimi düşünürdülər. Araşdırmalar, axtarışlar, əldə edilən 
faktlar, məlumatlar, materiallar, xatirələr və digər mətbu vasitələri 
bizi vadar etdi ki, onları ümumiləşdirək, sistemləşdirək və belə bir 
kitabla sizin görüşünüzə gələk. m 

Bizim nə qədər dəyərli və faydalı bir iş gördüyümüzü isə son 
səhifəni də oxuyub qurtaran oxucu özü söyləyəcək. 

Kitabı tərtib edən zaman bir məqsədimiz və bir amalımız olub: 
heç nəyi şişirtmədən, heç nəyi kiçiltmədən hər şeyi, hər bir faktı ol- 
duğu kimi əziz oxucunun diqqətinə çatdırmaq. Yenə də nəticə çıxar- 
mağı, münasibət və mövqe bildirməyi, mühakimə yürütməyi də 
oxucularımızın öhdəsinə buraxırıq. Biz Şəki Pedaqofi Kollecinin 90 
illik fəaliyyətinə qiymət verməyi də qarşımıza məqsəd kimi qoyma- 
mışıq. Bizim ümdə məqsədimiz və vəzifəmiz, sadəcə olaraq, bu işdə 
oxucularımıza bələdçilik etməkdir. Buna necə nail olub-olmadığımı- 
zı da kitabı oxuyub qurtaran oxucumuz özü söyləyəcək. Ancaq bir 
şeyə əminik ki, səbirli olub əlindəki bu kitabı sona qədər oxuyan 
şəxs hər bir oxucunu özünə çəkən, onun diqqət və marağına səbəb 
olan hər hansı bir fakt və məlumatla qarşılaşacaq. Bir şeyə də əmi- 
nik və inanırıq ki, kitabı əlinə götürüb vərəqləyən oxucu onu yarım- 
çıq qoymayacaq, sonadək oxuyacaq. Buna sərf etdiyi vaxtın itkisi 
haqqında da qətiyyən düşünməyəcək, əksinə... | – 

Bu kitabın bir özəlliyi də ondadır ki, Şəki Pedaqofi Kollecinin 
fəaliyyəti haqqında ilk dəfədir ki belə bir kitab həm bu həcmdə, həm 
onun keçdiyi şərəfli yola yaxından bələd olan, həm də onun tarixi 
inkişafında bilavasitə iştirakı olan müəlliflər tərəfindən təqdim olu- 
nur. Təbii ki, bu kitab gərgin axtarış və araşdırmaların bəhrəsidir. 


“9 12 €” 


iəyəməsədl-ıYXxıxıiÜğkÜ)kOXx-(Ğ(0Ö(Ğ(C(XĞUXUXUXUX0X0UXU 

Bəs niyə əlinizdəki bu kitabı elşıq məbədi adlandırdıq, elmi- 
publisistik üslubun daha çox yer aldığı bir kitaba – araşdırmalar 
toplusuna ad verərkən bədi təsvir vasitəsindən istifadə etdik, adını 
bədiiləşdirdik – işıq məbədi” ? 

Cavabımız çox: sadədir. Yaşadığımız indiki qloballaşma və 
kompyüterləşmə dövründə həməsrlərimizin və gələcək nəsillərin idra- 
kına və dərk etməsinə güvəndiyimizə görə. 

Ziya, nur sözləri də elə işıq anlamındadır. Ancaq işıq sözünün 
yaddaşı milli və mənəvi dəyərlərimizin yaddaşından qaynaqlanır, 
ruhumuzu və beynimizi zorlamadan daha çox qidalandırır. Bütün 
zamanlarda və məqamlarda, bitkilər aləmində də inkişaf həmişə işı- 
ğa doğru olmuşdur. 

Məbəd sözü də ulularımızın tapındığı, inam, inanc və güvənc 
yeridir. Məbəd mənəvi dünyamızın beşiyi, ən müqəddəs məkan ol- 
maqla, iç dünyamızın və mənəviyyatımızın, ruhumuzun qidalandığı 
Tanrı evidir. Daha başqa şərhə ehtiyac duymadıq. 

Bir kitabda Şəki Pedaqofi Kollecinin tarixini, müəllimlərinin 
əsl maarif fədaisi kimi göstərdiyi fəaliyyətin hamısını əks etdirə bil- 
məsək də, oxucuda müəyyən təsəvvür yaratmağa çalışdıq. İnanırıq 
ki, müəyyən zaman kəsiyində kollecimizdə həyata keçirilən işlər 
haqqında pedaqoii ictimaiyyətə daha geniş məlumatlar çatdırılacaq- 
dır. 

İlk növbədə bizə material təqdim edən hər bir kəsə minnətdar- 
İlığımızı bildiririk. Ola bilər ki, hansısa materialdan istifadə etməmi- 
şik və ya istifadə zamanı hansısa xətaya yol vermişik. Söz veririk ki, 
ikinci kitabda xətalarımızı aradan qaldıracaq, istifadə olunmamış 
materiallardan da istifadə edəcəyik. 

Biz bəzi materialların hazırlanmasında köməklik göstərmiş 
kollecimizin müəllimləri Pərviz Zeynalova və Rəşid Səmədova min- 
nətdarlığımızı bildiririk. 

Şəki Pedaqofi Kollecinin çoxsaylı fəxri məzunları haqqında öz 
kitablarında məlumatlara yer vermiş Ələfsər Məmmədova, Fikrət 
Xalıqova, kollecimizin məzunu olmuş Almaz Qeysər qızına xüsusi 
minnətdarlıq bildiririk. 

Bu kitabda biz də fəxri məzunlarımızın bir qismi haqqında qı- 


“Ə 15 €” 


—БКк"гР- — —— — İşıq məbəd ——— 
sa qeydlər verə bildik. Ümidvarıq ki, ikinci kitabda fəxri məzunları- 
mız haqqında, bütün direktorlarımız və kollecimizin müəllimləri 
haqqında da daha geniş bilgilər verə biləcəyik. Bu işdə oxucularımı- 
zın da bizə yardımçı olacağına inanırıq. 

Kitabda Nuxa Dövlət ikiillik Müəllimlər İnstitutunun direkto- 
ru və bir neçə fəxri məzunu haqqında da bəhs etmişik. Çünki Peda- 
дојг Texnikumla ikiillik Müəllimlər İnstitutu bir binada yanaşı və 
çox sıxı fəaliyyət göstərmişlər. Biz də bunu nəzərə aldıq. Növbəti ki- 
tabımızda ikiillik Müəllimlər İnstitutunun fəaliyyətinə də geniş yer 
verəcəyik. 

Əlbəttə, belə bir fikir yaranmamalıdır ki, Şəki Pedaqofi Kolle- 
cinin tarixi inkişaf yolunu bu kitab tam əhatə edir. Yox, sadəcə bu 
kitab kollecin fəaliyyətinin bəzi məqamlarına işıq salır. Ancaq, bu 
kitabın da bir sıra özəllikləri var. Kitaba xas olan lakoniklik, şərh və 
izahlardakı yığcamlıq, məzmunu qısa, lakin dolğun ifadə etmək 
keyfiyyəti ondan istifadə edənlərə az bir vaxtda səmərəli nəticələr əl- 
də etməyə imkan verəcəkdir. İnanırıq ki, bu keyfiyyətlərinə görə bu 
kitab pedaqoii fikir tariximizi öyrənənlər üçün gərəkli bir məlumat 
mənbəyi olacaqdır. 

Bununla belə təqdim etdiyimiz kitabda müəyyən qüsürlar, 
yanlışlıqlar da ola bilər. Bunlar ikinci kitabda aradan qaldırılacaq 
və daha da təkmilləşdiriləcəkdir. 

Odur ki, ümumi işimizin xeyrinə materiallarla bağlı mülahizə, 
rəy və təkliflərinizi bildirməyi Sizdən xahiş edir və əvvəlcədən təşək- 
kürümüzü bildiririk. 


Müəlliflər 


PS. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin eOrta 
ixtisas təhsili müəssisələrinin adlarının dəyişdirilməsi haqqında? 16 
iyun 2010-cu il tarixli 112 nömrəli qərarına əsasən Şəki Редадој1 
Texnikumu Şəki Pedaqoyi Kolleci adlandırılmışdır. Ancaq biz kitab- 
dakı materiallarda ayrı-ayrı illərdə texnikumun hansı adlar altında 
fəaliyyət göstərməsini qoruyub saxlamışıq. 


“ə 14 ви 

İşıq məbədi 
| bölmə 


Azərbaycan təhsili Heydər Əliyev 
dühasının işığında 


Bu gün ölkəmizdə 
fəaliyyət göstərən hər 
bir təhsil müəssisəsi 
özünün keçmişi, bu 
günü, uğurları və prob- 
lemləri ilə Bütöv Azər- 
baycan təhsilinin tər- 
kib hissəsi və ya sadəcə 
özüdür. Ötən XX əsrdə 
Azərbaycan təhsilinin 


ҺР inkişafına mərhələli ra- 
Ulu öndər Heydər Əliyev Respublika kusdan nəzər salsaq, 
müəllimlərinin П qurultayında 


mb 


təhsilimizin inkişafını 
şərti olaraq iki mər- 
hələyə ayırmaq olar. Təbii ki, birinci mərhələ XX əsrin əv- 
vəllərindən 1970-ci ilə qədər olan bir dövrü əhatə edir. 
İkinci mərhələ isə 1970-ci ildən XXI əsrin ilk illərinə qə- 
dərki dövrü (Təəssüf ki, 80-ci illərin П yarısı, 90-cı illərin 
əvvəllərini bu mərhələyə daxil etmək olmaz) əhatə edir. 
Bu dövrü Azərbaycan təhsilinin inkişafında ən parlaq 
dövr — Heydər Əliyev dövrü adlandırsaq, yanılmarıq — bu, 
daha doğru olar. 

Azərbaycan dövlətinin qurucusu və böyük fatehi, 
ümummilli liderimiz, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin dün- 


c 


“ə 18 €” 


İşıq məbədi 


yasını dəyişməsi və bundan doğan hüzn, kədər nə qədər 


ağır olsa da, təsəllini onda tapırıq ki, o böyük xilaskar mil- 
li dövlətçiliyimizə, müstəqilliyimizə dönməz bir xarakter 
verib, mükəmməl idarəetmə məktəbi yaradıb. Azərbaycan 
təhsilinin inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirib, bütöv bir 
yeni tipli gənc rəhbər kadrlar nəsli tərbiyələndirib... Ən 
nəhayətdə isə bütün deyilənlərin yenilməz zirvəsi olan 
müasir lider — bü gün özünün əsəri olan Azərbaycan döv- 
lətinə rəhbərlik edən İlham Əliyevi yetişdirib. 

Heydər Əliyevin istər sovetlər dönəmində, istərsə də 
müstəqillik dövründə doğma Azərbaycana və xalqımıza 
göstərdiyi xidmətləri saymaqla qurtarmaq olmaz. Buna 
cild-cild kitablar həsr etmək gərəkdir. Bizim məqsədimiz 
bu yazıda böyük şəxsiyyətin təhsil, elm və mədəniyyətin 
inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya kiçik bir ekskurs 
etmək, bunların fonunda 90-cı illərdə və ondan sonra 90 
illik yubileyini qeyd etməyə hazırlaşdığımız Şəki Pedaqofi 
Texnikumuna və onun pedaqofi kollektivinə göstərdiyi 
diqqət və qayğısını bir daha gənc nəsillərin yaddaşına çat- 
dırmaqdır. 

Ulu öndər sovet dönəmində respublikaya rəhbərlik 
etməyə başladığı ilk illərdən təhsilə, xalqın maariflənməsi- 
nə böyük önəm verdi. Bütövlükdə ölkəmizdə təhsil şəbə- 
kələrinin genişləndirilməsinə, təhsilin keyfiyyətinin yük- 
səldilməsinə diqqət və qayğını artırdı. Ölkədə təhsilin stra- 
tefi önəm daşıdığını hər kəsin diqqətinə çatdırmaqla, ha- 
mıdan da bu işə böyük diqqət və qayğı tələb edirdi. Təsa- 
düfi deyil ki, Azərbaycan təhsili XX əsrin 1970-ci illərinə 
qədərki mərhələdəki inkişafından ikinci dövrdə — Heydər 
Əliyevin ölkəyə rəhbərliyi illərində dəfələrlə çox, həm də 
planlı və dinamik şəkildə yüksələn xətlə inkişaf etdi. Hey- 
dər Əliyev ölkəmiz üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin 


“Ə 16 €£”Z 


— — — — —— —— —— işıq məbəd —————- 
hazırlanmasını xüsusi nəzarətə götürdü. 1970-ci ilə qədər 
Azərbaycandan kənarda SSRİ-nin aparıcı ali məktəblərinə 
təhsil almağa gedən gəncləri barmaqla saymaq olardı. Hər 
sahədə olduğu kimi ümumi təhsil işində də pərakəndəlik, 
yalançı planlaşdırma hökm sürürdü. Təhsil, təlim-tərbiyə 
işindəki pərakəndəliyi Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı 
xüsusi proqram və sistemli fəaliyyət əvəz etdi. O vaxtdan 
hər il Azəbaycandan yüzlərlə gənc keçmiş SSRI-nin apa- 
rıcı ali məktəblərinə və elm mərkəzlərinə təhsil almağa 
göndərildi. Böyük öndərin Azərbaycan rəhbəri seçilməsin- 
dən cəmi üç il sonra bu iş artıq müsbət bir tendensiya 
şəklini almışdı. 

Hər dərs ilinin başlanmasından əvvəl — avqust ayının 
üçüncü ongünlüyündə İttifaqın başqa şəhərlərinə təhsil 
almağa göndərilən gənclərlə respublika rəhbərinin şəxsən 
görüşməsi, onların qarşısında çıxış etməsi, məsləhət və 
tövsiyyələrini verməsi dahiyanə bir uzaqgörənlik və böyük 
millətsevərliyin ifadəsi idi. Respublikamızdan kənarda 
təhsil almağa gedən gənclərin bütün məişət qayğıları da 
ölkə başçısı ilə görüşə qədər Təhsil Nazirliyi və ayrı-ayrı ra- 
yon rəhbərləri tərəfindən öyrənilir və dərhal yerinə yetiri- 
lirdi. Bunu böyük öndər belə tələb edirdi. 

1970-ci illərdən üzübuyana respublikadan kənarda 
təhsil almağa göndərilənlərin dinamikasına nəzər salsaq 
belə bir mənzərənin şahidi olarıq: Əgər 1970-ci ildə belə 
gənclərin sayı 50 nəfər idisə, 70-ci illərin sonunda biz bu 
rəqəmin 800-900 nəfərə çatdığını görürük. 80-cı illərin əv- 
vəllərində isə artıq respublikadan kənarda təhsil almağa 
göndərilən gənclərin sayının 1400 nəfərə çatdırılmasına 
nail olunmuşdu. Burda bir incə məqama da diqqət yetir- 
mək lazımdır ki, həmin gənclərin təqribən 400 nəfəri hər- 
bi məktəblərdə təhsil alırdı. Uzaqgörən şəxsiyyət bu yolla 


“9 17 AQ” 

İşıq məbədi 
ölkənin kadr potensialını, intellektual bazasını möhkəm- 
ləndirmək üçün həmin illərdə respublikadan kənarda 15 
mindən artıq yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlanmasına 
nail olmuşdu. Bu, bizim Azərbaycandan kənarda ölkəmiz 
üçün ən gərəkli, kəskin tələbat olan ixtisaslar üzrə mütə- 
xəssislər hazırlayan bir böyük ali məktəbimizin olmasına 
bərabər idi. Respublika rəhbəri həmin gəncləri oxumağa 
göndərməklə kifayətlənməyib, onların həm təhsil aldıqları 
illərdə üzləşdikləri problemlərin həlli ilə maraqlanır, həm 
də ali təhsildən sonra xalqa və dövlətə səmərə verə bilən 
işlə təmin edilmələri üçün xüsusi tapşırıqlar verir və onla- 
rın yerinə yetirilməsinə bilavasitə nəzarət edirdi. Ən əsası 
da odur ki, respublikadan kənarda təhsil alan hər bir gən- 
cin dəqiq uçotu aparılır, onların heç biri ulu öndərin diq- 
qət və qayğısından kənarda qalmırdı. Məhz həmin uzaqgö- 
rənliyin nəticəsidir ki, bu gün müstəqil Azərbaycanda xalq 
təsərrüfatının və dövlətin idarə olunmasında kadr çatış- 
mazlığı hiss olunmur. Burada onu da qeyd etmək yerinə 
düşərdi ki, Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə keçmiş İttifaqın 
böyük şəhərlərində təhsil almağa göndərilən, lakin təhsili- 
ni başa vurduqdan sonra bu və ya digər səbəbdən Azər- 
baycana qayıtmayan gənclərimiz də bu gün çox gərəkli bir 
işlə məşğuldurlar. Onlar dövlət başçımızın böyük uzaqgö- 
rənliklə hələ 1970-ci ildən başlayaraq formalaşdırdığı 
Azərbaycan diasporunun fəal üzvləri, millətimizin layiqli 
təmsilçiləri, xalqımızın sözünü deyən mühüm qüvvələrdir. 
Bizim indi görüb duyduqlarımızı uzaqgörən şəxsiyyət 
1970-ci illərdən başlayaraq təməlini qoymuş, çox böyük 
uzaqgörənliklə bugünkü diasporanın formalaşmasına 
münbit baza və zəmin yaratmışdır. 

Çox təəssüf ki, bu ənənə 1980-ci illərin ikinci yarısı, 
90-cı illərin əvvəllərində respublikamızın o dövrkü rəhbər- 

“ə 18 су 


—— — — — — — — — — —— İşıq məbədi —— 
lərinin işbilməzliyi və səhlənkarlığı nəticəsində pozuldu və 
yaradılmış bu möhtəşəm ənənə səngiməyə başladı. Elə 
burada o vaxtlar çalışdığım, indi isə 90 illik yubileyini 
qeyd etməyə hazırlaşdığımız Şəki Pedaqofi Texnikumunun 
da taleyinə qara ruzigarlar əsdi. Hansısa qüvvələrin əli ilə 
1987-ci ildən fəaliyyət göstərən (insafən də yaxşı fəaliyyət 
göstərən), öz ənənələri olan, respublikamızın, o cümlədən 
onun hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən ümum- 
təhsil müəssisələri üçün yüksək ixtisaslı ortapillə mütə- 
xəssislər hazırlayan bu dövlət müəssisəsi qapadıldı. O 
vaxtlar respublikada bunun səbəblərini izah edən bir kim- 
sə tapılmadı. Böyük bir pedaqofi kollektiv, həm də yüksək 
təhsil vermək ənənəsi olan bir pedaqofi kollektiv ölkədə 
gündən-günə genişlənən işsizlər ordusuna qoşuldu. О 
vaxt texnikumun bazası əsasında Məişət Xidməti Texni- 
kumu yaradıldı ki, onun da maddi texniki bazası sıfırdan 
yaradılmalı idi. Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətdə olduğu i- 
lərdə isə yeni yaradılan texnikum bir az da gülünc vəziy- 
yətə düşdü. 1990-cı illərin ilk illərində ölkə həyatının di- 
gər sahələrində olduğu kimi, təhsil sahəsində də çox acı- 
nacaqlı vəziyyət mövcud idi. Təhsil işi pozulmuş, məktəb- 
lərin fəaliyyəti zəifləmiş, iflic vəziyyətinə düşmüş, bəzi təh- 
sil müəssisələri ümumiyyətlə öz işini dayandırmışdı. Oz- 
başınalıq, səriştəsizlikdən qaynaqlanan anarxiya, haki- 
miyyətsizlikdən rişələnən reketçilik, adam oğurluğu o qə- 
dər xof, vahimə yaratmışdı ki, bəzi hallarda valideynlər 
uşaqlarını məktəbə göndərməyə ehtiyat edirdilər. 

1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə yenidən 
qayıdışı cəmiyyətin bütün sahələri kimi, Azərbaycan təh- 
silini də üzləşdiyi bəlalardan xilas etdi. Hər cür mənfi pro- 
seslərin qarşısı qətiyyətlə alındı. Ölkədə qayda-qanun, 
əmin-amanlıq və ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar edilmə- 


“ə 19 7” 
ју 


” Ы | | | 
i .Ş iz: | 4 
6" ыы. öd Бә 
2 2 2 
? 4 иј ә 
“22, . 3 иә 4 "= 
ә 


) 

| 
2 üm 
R * b 
-. 


Ulu öndər Heydər Əliyev, Xalq şairi 
Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev Şəkidə. 2002-ci il 


si nəticəsində digər sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsin- 
də də normal fəaliyyət üçün şərait təmin edildi, tərəqqi və 
inkişaf üçün əsaslar yaradıldı. O vaxtdan bütün təhsil or- 
qanlarımız və müəssisələrimiz normal fəaliyyət göstərir, 
uşaqlar, gənclər sərbəst təhsil alırlar. 

Uzaqgörən, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin hakimiy- 
yətə ikinci qayıdışından sonra, məhz onun xidmətləri sa- 
yəsində Şəki Pedaqofi Texnikumunun da əlindən alınmış 
hüquqları özünə qaytarıldı. Şəki Pedaqofi Texnikumu 
1994-cü ildən yenə əvvəlki kimi ölkəmizin şimal bölgəsi 
üçün yüksək ixtisaslı orta pillə pedaqofi kadr hazırlığı 151- 
ni çox uğurla davam, etdirir. 

Heydər Əliyevin ikinci dəfə respublika rəhbərliyinə 

“9 20 €” 


İşıq məbədi ————— 

İşıq məbədi . 
qayıdışından sonra əvvəlki ənənə bərpa. olundu. Ölkəmi- 
zin və təhsilimizin tarixində böyük yeri olan həmin mütə- 
rəqqi ənənə respublikadan kənarda mütəxəssis hazırlığı 
təcrübəsi ümummilli liderimizin diqqət və qayğısı sayəsin- 
də son 10 ildə daha əhatəli, daha sanballı şəkildə davam 
etdirilməkdədir. 

Hazırda minlərlə azərbaycanlı gənc Türkiyə, ABŞ, 
Böyük Britaniya, Fransa, Rusiya, Çin, Misir, Çexiya, Ko- 
reya, Macarıstan – bütövlükdə isə dünyanın 40-а yaxın öl- 
kəsində təhsil alır. Respublikamızın ali məktəblərinə hər il 
orta hesabla 25 mindən çox, texnikum və kolleclərinə isə 
10 minə yaxın gənc qəbul olunur. Bütün bu göstəricilər 
bu günün reallıqlarıdır. Bütün bunlar son on ildə respub- 
likamızın təhsil həyatında əldə edilən ən əhəmiyyətli nai- 
İiyyətlərdəndir. 

Heydər Əliyev vaxtı ilə çox sərrast bir fikir söyləmiş- 
di. “Başqa sahələrdə geriliyə, çatışmazlığa müəyyən qədər 
dözmək olar, o halların vurduğu zərərləri tezliklə aradan 
qaldırmaq olar. Amma xalqın, millətin təhsil sistemini qır- 
maq olmaz. Bu elə bir işdir ki, ardıcıl surətdə davam et- 
məlidir. Bir il belə fasilə olsa, xalqa, millətə böyük zərbə- 
lər vura bilərə. 

Ulu öndər təhsili cəmiyyət həyatının ən öncül strate- 
fi əhəmiyyətli sahəsi hesab edirdi. О, iqtisadiyyatın da, cə- 
miyyətin başqa sahələrinin də təhsilə əsaslandığını, onun 
üzərində qurulduğunu vurğulayaraq göstərirdi ki, əgər bi- 
zim yüksək təhsil potensialımız, güclü kadr potensialımız, 
olmasa biz nə iqtisadi potensiala, nə elmi potensiala, nə də 
sosial potensiala malik ola bilmərik. Yaxşı təhsil ölkənin 
inkişafı üçün yaxşı əsas yaradılması deməkdir...Hər bir 
xalqın səviyyəsini onun bilik səviyyəsi müəyyən edir. Bilik 


“о 21 €” 

— ———— İşıq məbədi 
səviyyəsinə nail olmaq 


üçün isə təhsil ardıcıl 
surətdə inkişaf etdiril- 
məlidir. 

Heydər Əliyevin çı- 
xışlarında, söhbətlərin- 
də, müsahibələrində, 
məruzələrində təhsilin 
fəlsəfi mahiyyəti və stra- 
: teli əhəmiyyətinə dair bu 
cür deyimlərə tez-tez 
rast gəlmək olar, təhsil 
işçilərimizə, müəllimlərə 
və gənclərə ünvanlanan 
çoxlu ibrətamiz nəsihət- 
lərlə qarşılaşmaq olar. 

Heydər Əliyev Azər- 
baycan təhsilini inkişaf 
etmiş dünya dövlətləri- 
nin təhsil standartları 
ilə əlaqələndirmək, son 
nəticədə isə həmin standartlara cavab verən milli təhsil 
sistemi yaratmaq üçün mükəmməl bir islahat proqramı- 
nın hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə nail olub. 

Heydər Əliyev təhsil islahatının həyata keçirilməsinə 
diqqət yetirməklə, təhsil ocaqlarına qayğı göstərməklə ya- 
naşı, tələbə-gənclərin sosial problemlərini də unutmurdu. 

O, eAzərbaycan Respublikasının ali məktəb tələbələ- 
ri üçün Prezident təqaüdünün təsis edilməsi haqqındaə 3 
sentyabr 2001-ci il tarixli fərmanı ilə ölkənin ali məktəb- 
lərinə qəbul imtahanlarında ən yüksək nəticə göstərmiş 
tələbələr üçün Prezident təqaüdü təsis edib. Bu, postso- 


Ulu öndər Heydər Əliyev 
Respublika müəllimlərinin 
H qurultayında 


ə 22 €” 
—— — — —— — — — — İşıq məbədi 
vet məkanında heç bir yerdə 
analoqu olmayan çox müdrik 
və hümanist bir tədbirdir. Mil- 
li liderimizin bu qayğısı gənclə- 
rimizin təhsili üçün daha əlve- 
rişli şərait yaradılmasına, on- 
ların təhsilə olan həvəslərinin 
daha da artırılmasına yönəlib 
YƏ Busə 

Heydər Əliyev vaxtı ilə de- 
mişdir: eMən həyatımın qalan 
hissəsini də xalqıma bağışlayı- 
ramə. Dahi şəxsiyyət həqiqətən 

də öz həyatını bütövlükdə Mehriban Əliyeva 

Azərbaycan xalqının azadlığı- Heydər Əliyev Fondunun 
na, müstəqilliyinə və xöşbəxtli- prezidenti, YUNESKO və 
yinə sərf etdi, ömrünü şam ki- (İSESKO-nun xoşməramlı 


mi sonadək əritdi, ancaq sön- səfiri, millət vəkili 


mədi, işığa, nura, məşələ çevri- 
lərək insanların qəlbində əbədi məskən saldı... | 
Bu gün bir həqiqətdir ki, Heydər Əliyevin vəfatı tari- 
xindən illər ötdükcə, biz o tarixdən uzaqlaşdıqca, o nadir 
şəxsiyyətin böyüklüyü, onun ən uca zirvədə qərarlaşdığı 
daha aydın görünür. Biz ulu öndərin cismani ölüm tari- 
xindən nə qədər uzaqlaşırıqsa, bir o qədər də onun ideya- 
larına yaxınlaşır, onun arzularına qovuşuruq. Heydər Əl- 
yev dühasının işığı, nuru bizi daha aydın sabahlara – П- 
hamlı gələcəyə aparır. Memarı və qurucusunun da özü о1- 
duğu müstəqil Azərbaycanımıza rəhbərlik edən İlham Əli- 
yev dövlətçiliyimizlə yanaşı, təhsilimizi də günü- -gündən 
irəli aparır. m 
“Yeniləşən Azərbaycanda yeni məktəbə layihəsini fan- 

İşıq məbədi 
tastik sürətdə həyata keçirən 
Heydər Əliyev fondu, bu fondun 
prezidenti, İSESKO və YUNES- 
KO-nun xoşməramlı səfiri, mil- 
lət vəkili Mehriban xanım Əliye- 
va Heydər Əliyev ocağının istisi- 
ni, nurunu və işığını çox böyük 
həvəs və cəsarətlə Azərbaycan 
xalqına çatdırır. 

Azərbaycanda Təhsil haq- 
qında qanunun qəbul edilməsi 
də əsası Heydər Əliyev tərəfin- 
dən qoyulmuş dövlət siyasətinin 
Təhsil naziri Misir Mərdanov "OTmalaşdırılması və Azərbay- 

Şəki məktəbliləri arasında Can təhsilinin hazırlanmış Milli 
Strategiyanın tətbiqi işinin hə- 
yata keçirilməsi nümunəsidir. 

İnanırıq ki, illər keçdikcə Azərbaycan təhsili Heydər 
Əliyev dühasının işığında qabaqcıl dünya təhsil sisteminə 
inteqrasiya olunacaq, gündən-günə yeniləşən və çiçəklə- 
nən ölkəmizin təhsil sistemində daha möhtəşəm uğurlar 
qazanılacaqdır. Bunu Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi 
tədbirlər, hörmətli təhsil nazirimiz Misir Mərdanovun С̧1- 
xışları, fəaliyyəti də sübut edir. 

Ən başlıcası isə ümummilli liderimiz, dahi şəxsiyyət, 
ulu öndər Heydər Əliyev dühasının işığı bir mayak kimi 


Azərbaycan təhsilinə sürətli inkişaf və nailiyyətlər yolunu 
göstərir. İşıq məbədi 


il bölmə 


“Tü ..i —– 
XIX yüzillikdə və XX yüzilliyin əvvəllərin 
” Şəkidə təhsilin vəziyyətinə dair 


Zəngin tarixə malik olan Şəki Azərbaycanın qədim 
səhərlərindən biridir. Vaxtı ilə Nic, Qəbələ, Oğuz, Cəfəra- 
bad və Göynük nahiyyələrinin inzibati mərkəzi olan kəl 
ki şəhəri respublikamızın ən səfalı, dilbər güşələrindən 
nar” bir fərziyyə vardır ki, şəhərin adı eramızdan әҹ- 
vəl VII əsrdə Azərbaycan ərazisinə gəlib əsrlər boyu bura- 

saklarla bağlıdır. | | 
m илы dair x. rə lli onun adı müxtəlif çarə 
lərdə işlənmişdir. Şəki şəhəri uzun müddət Nuxa da ad- 
landırılmışdır. Doğrudur, XTII əsr də daxil olmaqla şəhərin 
adı mənbələrdə və rəsmi sənədlərdə Şəki idi, Rusiyaya yi 
ləşdirildikdən sonra da xanlığın ərazisi inzibatı ə. 
maq etibarı ilə rəsmən Şəki əyaləti adlanırdı. Yalnız 1 - 
cı il inzibatı islahatı ilə bütün əyalətə Nuxa qəzası, qəza- 
nın mərkəzinə isə Nuxa adı verilmişdir. Bu hecdə o ә 
deyildir ki, Nuxa adının mənşəyi "nən XIX əsrlə bağlıdır. 
X əsrdə məlum olmuşdur. 

нән ərazisi Xan yaylağı dağının cənub-şərq ya- 
maclarından başlayıb dağətəyi düzənliyinə enir. Səhər də- 
niz səviyyəsindən 675 metr yüksəklikdə yerləşir. - 

Şəki yaşıllıq və gül-çiçək şəhəri olmaqla yanaşı, həm 
də böyük bir sənətkarlar şəhəri idi. 


“ə 28 €” 

İşıq məbədi 

Hər il İtaliyadan, Fransadan, yaxın və uzaq Şərq öl- 
kələrindən Şəkiyə yüzlərlə tacirlər gəlirdi. Onlar gətirdiklə- 
ri müxtəlif sənaye və ərzaq mallarının müqabilində Şəki- 
nin əla növ baramasını, ipəyini və ipəkdən hazırlanmış 
məhsulları alıb öz ölkələrinə aparardılar. 

İpəyi ilə dünya şöhrəti qazanmış Şəki qəzasında ötən 
əsrin əvvəllərində 60-dan çox buxarla işləyən baramaaçan 
fabrik, müxtəlif zinət və məişət əşyaları hazırlayan emalat- 
xanalar var idi. 

Təsadüfü deyil ki, Şəki ipəyi Moskva və London sər- 
gilərində həmişə yüksək qiymətləndirilmiş, qızıl və gümüş 
medallara, tərifnamələrə layiq görülmüşdür. 

Bu günə qədər gəlib çatmış bir sıra memarlıq abidə- 
ləri, maddi mədəniyyət və sənət əsərləri şəkililərin fitri is- 
tedada, incə və bədii zövqə, yüksək sənətkarlıq qabiliyyə- 
tinə və incə yumora malik olduqlarını göstərir. Buna bax- 
mayaraq Şəki qəzası XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllə- 
rində maarif sahəsində geridə qalmış rayonlardan biri idi. 
Burada da əhalinin böyük əksəriyyəti savadsız idi. Savad- 
SIZ və avamlığın təzahürü olan hər cür nadanlıq, cəhalət 
kök salmışdır. İnsanlıq, ləyaqət ayaqlar altında idi. Buna 
da başlıca səbəb o zamankı üsuli-idarə, savadsızlıq və 
avamlıq, bir də xalqın məişətində və şüurunda möhkəm- 
lənmiş dini xurafat idi. Sadə bir məktub yazmağa ehtiyacı 
olan kəndlilər məscid hücrələrində və sair tinlərdə oturan 
mirzələrlə görüşmək üçün Şəkiyə (səhərə) gələrdilər. Saat- 
larla, bəzən də günlərlə buna vaxt sərf edərdilər. Rayonda 
maarifin bu qədər geridə qalmasının əksinə olaraq, cəha- 
lət, avamlıq bir o qədər dərin kök salmışdı. 

Dövlət tərəfindən xalqın qayğısına fikir verilmədiyi ki- 
—— — ——— — — — — İşıq məbədi .. 

mi, onun maariflənməsi qayğısına da qalan yox 10. O za- 
man Şəki qəzasında 130-a yaxın məscid var idi. Bunlar- 
dan 26-sı şəhərdə, 99 məscid isə kəndlərdə dini təbliğatla 
məşğul olurdu. Din xadimləri məscid və onların nəzdində- 
ki mollaxanalarda öz xeyirlərinə fəaliyyət göstərirdilər. 
Yaşlılar arasında dini təbliğ etmək vəzifəsini məscidlər, 
gənclər və yeniyetmələr arasında isə mollaxanalar həyata 
keçirirdi. eMollaxanaə və ya. “МоПа məktəbi adlanan bu 
darısqal, lüzumsuz qurumların işləri xod gedirdi. —.. 
mollaxanalarda çalışan mollalarla tək-tək ..—.. görü- 
şər, haqq danışar, övladını oraya oxumağa göndərərdilər. 
Oxu müddəti müəyyən deyildi. Bu hücrələrdə oxuyanlar 5 
il, 7 il, hətta 8-9 il həmin hücrələrə gedər, bir neçə məna- 
sını bilmədiyi sözləri əzbərləməkdən başqa bir şey öyrənə 
bilməzdilər. 

Görkəmli müəllim, metodist 
alim və yazıçı, Şəkidə pedaqofi 
məktəbin ilk təşkilatçılarından 
olan Rəşid bəy Əfəndiyev 1870-ci 
ildə Şəkidə daxil olduğu mollaxa- 
nanı belə təsvir edirdi. “О zaman 
həmin məscidin həyətində olan 
hücrələrin hərəsində bir məktəb 
açılmışdı. Bu hücrələr dar, yeri 
torpaq olan bir otaqdan ibarət idi, | 
həsirlə döşənmiş olduğu halda, Rəşidbəy Əfəndiyev 

id həyətinə baxan bir qapısı | 
unun. pəncərəsi var idi. Bu məktəbin (mən binəva 
Rəşid) 8 il şagirdi olmuşamp. 

İşıq məbədi — 


Məscidlərdən başqa ayrı-ayrı evlərdə də qızlar və oğ- 


lanlar üçün bu tipdə olan eməktəblərə az deyildi. 

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın 
ayrı-ayrı bölgələrində olduğu kimi Şəkidə də təhsil məsə- 
ləsi özbaşına buraxılmışdı. Bu mollaxanalar ancaq din və 
şəriət qanunlarını öyrətməyi, təbliğ etməyi qarşısına məq- 
səd qoymuşdu, mollaxanalarda dünyəvi elm, ayrı-ayrı fən- 
lər tədris edilmirdi. 

Mollaxanalarda verilən təhsil heç bir proqrama əsas- 
lanmayan təhsil idi. Bir az savadı olanlar da öz evlərində 
dərs verirdilər. Xüsusi evlərdə olan məktəbdarların yanın- 
da oğlan və qızlar da oxuyurdular. O məktəblərin əsas 
dərsliyi Quran və ərəb-fars dillərində yazılmış şeir kitabla- 
= гиздал ibarət idi. Şagirdlərin yaxşı bilik və qavrama qabi- 
liyyətlərindən asılı olmayaraq hamı həmişə eyni dərslik- 
dən istifadə edirdi. Tədris üsulu isə əsasən cMəşqə və bu 
üsul ilə yazı yazdırmaqdan, biri də, müəllimi təqlid etmək- 
dən ibarət olmuşdur. Şəkidə tək-tük də olsa belə təlim- 
tədris üsuluna etiraz edənlər olurdu. Belə adamlar isə tə- 
qib edilir və falaqqaya salınıb çubuq vurulmasından yaxa. 
qurtara bilmirdilər. 

XX əsrin əvvəllərində də Şəkidə təlim uzun müddət 
dalaqqaə dövrü keçirmişdir. XX yüzilliyin ilk onilliklərində 
də Şəki maarifi yenə sönük olmuş, bu zaman təlimdə iki 
məqsəd güdülmüşdür. Bir tərəfdən çar-mülkədar qanun- 
larını öyrətmək və onları müdafiə etmək, digər tərəfdən isə 
rus dilində savad vermək də tədrisə daxil edilmişdi. Bu il- 
lərdə Azərbaycanın tək-tək ziyalılarının təşəbbüsü ilə mol- 
laxanalarla yanaşı üsuli-cədid məktəbləri təsis edildi. 

Şəkidə cüsuli-cədidə üzrə dərs keçməyə başlayan ilk 

— — — — — — — — — — İşıq məbədi 
məktəb 1831-ci ildə açılmış qəza məktəbi olmuşdur. Bu 
məktəbdə şəriət dərsləri ilə yanaşı ana dili, hesab, 
hüsnxət, sonralar coğrafiya, həndəsə və tarix fənləri də 
tədris edilmişdir. Həmin məktəb üç sinifdən ibarət idi və | 
orada üç nəfər müəllim işləyirdi. | 
1833-cü il hesabatına əsasən o ildə, qəza məktəbin- 
də təhsil alanların sayı 29 nəfər olmuş və onlardan 21 nə- 
fəri tacir balası 141. 
1844-cü ildə bu məktəbdə oxuyanların sayı 50 nəfə- 
rə çatmışdısa da, siniflərin sayı eynilə qalmışdı. 
M.F.Axundov və Rəşid bəy Əfəndiyev də mollaxana- 
dan sonra bu məktəbdə təhsillərini davam etdirmişlər. 
“Kecən əsrin 40-cı illərinə aid məlumatda isə istər 
Şəki şəhərində, istərsə də Şəki qəzasında daha çox məktə- 
bin fəaliyyət göstərməsinə rast gəlirik. Məsələn. 1842-ci ilə 
aid bir rəsmi arxiv sənədində, bu vaxt təkcə Nuxa (Şəki) 
şəhərində 60 müəllimin rəhbərliyi altında 60 məktəbin о1- 
duğu və burada 500 şagirdin oxuduğu, Şəki qəzasında 
isə120 müəllimin fəaliyyət göstərdiyi 120 məktəbdə 900 
şagirdin təhsil alması göstərilmişdirə." | 
Bu dövrdə Şəkidə emilli məktəbə adını daşıyan təlim 
ocaqları da açılmışdı. Bu məktəblərdə oxu və yazı təlimi 
aparılırdı. Həmin məktəblər dfalaqqaə dövründən qalan 
müəllimlərin əlində idi. Belə məktəblər XX əsrin 20-ci illə- 
rinə qədər fəaliyyət göstərmişdir. Bu dövrdə dini mərasim- 
lərin geniş şəkildə qeyd edilməsi, emüqəddəsə yerlərə — 
yiş, çoxarvadlılıq, azyaşlı qızların ərə verilməsi geniş vüsə 
almış bir ənənəyə çevrilmişdi. 


: H.Əhmədov, S.Əfəndiyev: (150 yaşlı Şəki məktəbiə, Maarifə 
nəşriyyatı,B.1983, səh14. 

İşıq məbədi 
cXIX əsrin ortalarından başlayaraq Azərbaycanın 
məktəb təhsili tarixində ilk dəfə olaraq texniki peşə təhsi- 
li müəssisələri yaradıldı. Bu tipli peşə-sənət məktəblərinin 
ilk nümunəsi 1843-cü ildə eSəkidə Təcrübi ipəkcilik mək- 
təbi adı ilə açılmışdı. 
eRus-Azərbaycan məktəblərinin yaradılmasının hə- 
qiqi tarixi və gələcək inkişafı Tiflis Müəllimlər İnstitutunun 
məzunları H.Mahmudbəyov və S.Qənizadənin adları ilə 
bağlıdır. Onların 1887-ci ildə Bakıda təsis etdikləri rus- 
Azərbaycan məktəbində rus məktəblərindən fərqli olaraq 
Azərbaycan dilinin tədrisi məcburi fənlər sırasına daxil 
edilmişdir. 
Tezliklə Bakıda belə məktəblərin sayı 6-ya catdı. 
Naxçıvan (1894), Nuxa (1894), Şuşa (1896), Salyan 
(1896) və Gəncədə (1899) də rus-Azərbaycan məktəbləri 
fəaliyyətə başladı”.? 
XIX əsrin ikinci yarısında 1882-ci ildən başlayaraq 
Şəki şəhərində və qəzanın böyük kəndlərində ikisinifli rus- 
tatar (azəri) məktəbləri, qızlar və oğlanlar gimnaziyası, sə- 
nət məktəbi kimi maarif ocaqları açılmışdısa da, onların 
hər biri bir-iki il fəaliyyət göstərdikdən sonra rühanilərin 
hökmü ilə qapadılmışdı. Bu məktəblərdə oxuyanların ək- 
səri isə bəy, xan və tacir balaları idi. Arxiv materialların- 
dan əldə etdiyimiz məlumatlara görə çar hökuməti zama- 
nı Şəki qəzasında 16 məktəb olmuş və bu məktəblərdə 
800-ә yaxın şagird, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ha- 
kimiyyəti zamanı Şəki qəzasında 29 məktəb mövcud ol- 

- Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. “Аләграусап Milli Ensik- 
lopediyası? elmi mərkəzi. B. 2007. səh 682 
“ Yenə orada. səh.680 


“о ӘО oq2 
İşıq məbədi | | 
muş və bu məktəblərdə 1200 ә təhsil almışdır ki, on- 
fəri qızlar olmuşdur. 
— ildə Şəkidə əhalinin sayı 837003 nəfər ol- 
muş, 1916- cı il yanvarın 1-də isə 52243 nəfərə catmışdır. 
Çarizmin yerli xalqların mədəniyyətinin inkişafına 
mane olmasına baxmayaraq, Azərbaycanın ticarət və 89- 
nətkarlıq mərkəzlərindən biri olan Şəkidə maarif və — 
niyyəti inkişaf etdirmək yolunda. bəzi addımlar ју 
Əhalisinin əksəriyyəti savadsız olan Şəkidə 1831-ci ildə 
i açıldı. | 
ин -— ildə bir cox qəza məktəbi, o cümlədən Şəki 
qəza. məktəbi üçsinifli oldu. Qəza məktəbindən başqa — 
də xüsusi şəxslərə məxsus və məscidlər nəzdində məktə - 
lər var idi. Bu məktəblərdə əsasən şəriət dərsləri keçirilir- 
ü 1898-ci ildə şəhərdə yeni bir məktəb 7 rus-tatar 
(azərbaycanlı — M.İ.) məktəbi açıldı. 1904-cü ildə 
fəaliyyət göstərən 6 ibtidai məktəbdə 772 şagird təhsi 
ә ian ildə Şəkidə artıq 10 oğlan, 2 qız ibtidai mək- 
təbi fəaliyyət göstərirdi. 1910-cu ildə eŞəki şəhəri və qəza 
müsəlman əhalisi arasında savad yayan Nuxa cəmiyyətiş 
yaradıldı. Cəmiyyət müsəlmanlar arasında rus və dözmə 
qAzərbaycan dillərində savad və ibtidai təhsil yaymağın - 
qarşısına məqsəd qoyur. Cəmiyyət fəaliyyətdə olan — 
lərə kömək etmək, öz vəsaiti hesabına yenı məktəb və məd- 
rəsələr açmaq, cəmiyyət nəzdində oxu zalı — kitabxana aç- 
maq, mühazirələr, axşam kursları təşkil etmək, teatr m. 
şaları qoymaq, ədəbi gecələr kecirmək, yoxsul uşaq .. 
məktəbə daxil olmağa, təhsillərini davam etdirməyə kömə 
göstərmək, dərsliklər nəşr etmək və onları uşaqlara pulsuz 


“Ə öl €” 

İşıq məbədi 
paylamaq, məktəbləri yaxşı bitirmiş uşaqlardan müəllimlər 
hazırlamaq və.s. işləri görməyi öhdəsinə götürürdü. 

1914-cü ildə Şəkidə ali tipli ibtidai məktəb açıldı. 

1916-cı ildə şəhər nümayəndələrinin xahişi ilə Azər- 
baycanlı qızların təhsil alması ücün Müqəddəs Nina xey- 
riyyə cəmiyyəti nəzdində qadın məktəbi асидә." 

Dövlət hesabına saxlanılan məktəblərdən başqa Şəki 
şəhərində iki milli məktəb də var idi. Sibqətə 1909-cu ildən 
1912-ci ilə kimi, eVətənə məktəbi isə 1916-cı ildən 1920-ci 
ilə kimi fəaliyyət göstərmişdir. Bu məktəblərin maliyyə xər- 
ci cəmiyyəti-xeyriyyənin hesabına ödənilmişdir. 

O vaxtkı məktəblərin vəziyyətini çətinləşdirən və ək- 
sər hallarda onların bağlanmasına səbəb olan amillərdən 
biri də müəllim heyətinin çatışmaması idi. Fəaliyyət göstə- 
rən məktəblərin hamısında mollalar, qəza məktəbinin və 
ya ikisinifli məktəblərin məzunları və nadir hallarda kə- 
nardan dəvət edilmiş orta və natamam ali təhsili olan 
şəxslər müəllimlik edirdilər. 

1882-1884-cü ildən sonra Qori seminariyasının 
Azərbaycan şöbəsini bitirmiş və yaxud İstanbul darülmü- 
əllimində təhsil almış tək-tək müəllimlərə rast gəlmək 
mümkün idi. 

Qori seminariyasının Azərbaycan (tatar) şöbəsi və 
rus-tatar məktəblərinin təsiri ilə Azərbaycanda, o cümlə- 
dən Şəkidə də köhnə məscid məktəbləri və məscidlərin ya- 
nında olan mollaxanalar tədricən bağlanmağa başladı. 
Rühanilərlə yeni fikirli və müasir təhsilli müəllimlər ara- 
sında mübarizə kəskinləşdi. Mollalar əhali arasında müəl- 

: Şəki. eElmənəşriyyatı, B.1988.səh.19-21 

İşıq məbədi 
limləri nüfuzdan salmaq üçün: cMüəllimlər namaz qılmır, 
oruc tutmur, şapqa qoyur, içki içir, onlar dinsizdirlər, оп- 
ların yanına dərs oxumağa uşaq göndərmək иди" 
nahdırə — deyə təbliğat aparmağa başlayırlar. Belə tə ва 
tın əsas səbəblərindən biri də Qori müəllimlər seminariya- 
sının tatar(Azərbaycan) şöbəsinin müdiri Е/Әлтәгиа- 
yevskinin Azərbaycan dilində sövti üsulla yazdığı “Vətən 
diliə və Rəşid bəy Əfəndiyevin eUşaq bağçasın dərsliklərinin 
məktəb və maarif sahəsində böyük dəyişiklik əmələ gətir- 
məsi idi. Həmin illərdə nə hazırlıqlı Azərbaycan dili müəl- 
limləri, nə də şagirdlər üçün sövti üsulla yazılmış əlifba 
dərsliyi vardı. Köhnə tipli məktəblərdə isə qədim ərəb “ 
fars dilində yazılmış dərsliklər şəklində tərtib edilmiş ku- 
istifadə olunurdu. m 
——.. dis M.F.Axundovun böyük səyi və təşəbbüsü ilə 
acılışına icazə alınmış və 1879-cu ildə təşkil —. 
Çernyayevskinin rəhbərliyi ilə çətin bir şəraitdə fəa — 
göstərən Qori seminariyasının Azərbaycan (tatar) z Ы 
üç il sonra öz bəhrəsini verməyə başladı və 1882-ci ildə bu 
söbənin ilk buraxılışı oldu. Həmin buraxılışda — 
nı müvəffəqiyyətlə bitirən tələbələrdən biri də Rəşid bəy 
| ка, . . 
mur”. 1884-cü illər arası 6 nəfər şəkili gənc Qori mü- 
əllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsini bitirərək Şə- 
na işə göndərilmişdir. | 
ı ЫҸ dənin gəlməsilə əlaqədar alaraq, Şəkidə . 
Qəbələ, Oğuz, Xaçmaz, Qoxmuq, Göynükdə — ir 
rus-müsəlman məktəbi açılmışdı. Bu yeni tipli məktəb 2 
də həmyerlilərimizdən Əhməd Bayramzadə, Yusif . ҹ̧ 
yev, Məmmədəli Xəlifəzadə, Rövşən Əfəndiyev, Əbdülma 
bud Əfəndiyev fəaliyyət göstərmişlər. 
İşıq məbədi 
(Bu eyeni-üsulluə (cüsuli-cə- 
didə), yaxud o zamanlar deyildiyi ki- 
mi dmillb məktəblər yarımsavadlı 
| mollaların dərs dediyi və dərs kitab- 
ğ ları eQuranə, Sədinin eGülüstanə və 
| “Büstamından ibarət olan köhnə 
mollaxana və mədrəsələrə böyük 
zərbə vurdu.Yeni məktəblərdə şa- 
girdlər artıq həsir üstündə yox, par- 
talarda otururdular, tabaşirdən, ka- 
randaşdan istifadə edirdilər. Qamış- 
Xeyriyyəçi dan düzəldilmiş qələm əvəzinə, po- 
Həsən kişi lad qələmucu işlədirdilər, məktəbin 
nizam qaydalarını öyrənirdilər və s. 
Bu yeni məktəblərin əhəmiyyəti bir də onda idi ki, uşaqlar 
ilk dəfə ana dillərində — Azərbaycan dilində elmlərin əsas- 
larını öyrənirdilər. 
Azərbaycanda belə yeni məktəblərin açılması böyük 
bir mədəni hərəkatın başlanğıcı, yeni mütərəqqi ideyaların 
köhnə, çürük və mürtəce ideyalar üzərində ilk qələbəsi, 


mədrəsələrin ləğv olunmasının, cəhalətin məğlub olması- 
nın başlanğıcı idib.: 

Yeni açılan məktəblərə malik olmaq istəyən rühanilə- 
rə və köhnəpərəstlərə qarşı “МоПа Nəsrəddinə yurnalında 
dərc olunmuş “Çaqqal başlıqlı felyetonda deyilirdi. 

€...Nuxa şəhərində iki yerdə gimnaziya açılıb: biri yu- 
xarıbaşda – Çaqqal dərəsində, o birisi isə Dabbaxxanada. 

A, molla, gələsən-görəsən, müsəlman balaları parta- 


Əziz Şərif, “Cəlil Məmmədquluzadənin mühitb, cAzərbaycanə 
Јагпаһ 1957, səh:182-183. — İşıq məbədi | 
pat necə oxuyurlar... İşlər çox yaxşı “xl .—.. ... 
isəlman balaları dərs . 
çaqqallar qoymurlar ki, müsə . 
m. dun başlanan kimi başlayırlar Milanda Pan Allah, 
. Har ulamasın...? 
olla dayı, bircə yaz ki, çaqqa r | : 
0 sinin təsir və təhriki ilə avam valideynlər öz 
uşaqlarını yeni açılmış erus-tatarə məktəblərində ... 
istəmir və həmin məktəblərdə oxuyanları da .—. yo 
larla təhsildən yayındırır, dini məktəblərə cəlb edirdi - 
Qori müəllimlər seminariyasının məzunları XX = 
liyin əvvəllərində, həm də ondan sonra da Şəki qəzasın a: 
bəlkə bütün respublikada maarifin tərəqqisi və gənc - 
əllim kadrlarının yetişdirilməsi işinə böyük və təqdirəlayıq 
k sərf etmişlər. | | 
m. Bu zaman Şəkidə də maarif sahəsində ehtiyac və tə 
ləbat çoxalmışdı. | | 
: Rus-tatar məktəblərinin inkişafı tədricən Azərbay 
canlı müəllim kadrlarının artması üçün — -- ... 
ili bu məktəblərdə bir iən 
hazırlayırdı. Azərbaycan di ... 
= Bu məktəblər demək o 
tədris olunmağa başlanmışdı. məl i 
ki, Azərbaycanda ana dilində məktəb yaratmaq — pe 
дәлә zəmin hazırlayan ilk maarif ocaqları olmuşdur. , 
Lakin Azərbaycan dilinin tədrisinə —-.—. 
vaxt verməklə məsələ bitmirdi. Qarşıda anadilii -— i 
kadrların çatışmaması, proqram, dərslik və ... z 5. ҹу 
girdlər üçün metodik vəsaitin yoxluğu kimi çox ciddi 
lələrin həlli dururdu. | | 
m XX əsrin ilk onilliklərində mətbuat səhifələrində .. 
ӧла mübahisə və mübarizələr gedirdi. Azərlısiysazıın mütə- 
rəqqi ziyalıları, müəllim və maarifpərvərləri proqram, 


1: Molla Nəsrəddinə furnalı, 1908, Хе14. 


İşıq məbədi 


dərslik yaratmaq, Azərbaycan dili tədrisinin metodikasını 


hazırlamaq fikirləri irəli sürürdülər. Digər tərəfdən onlar 
məktəblərə təsadüfü adamların, rühanilərin Azərbaycan 
dili müəllimi təyin edilməsinə qarşı öz etirazlarını bildirir- 
dilər. 

Azərbaycan dili tədrisinin metodikasını yazmaq, bu 
xüsusda məqalələr, kitabçalar buraxmaq haqqında da fi- 
kirlər irəli sürülürdü. 

Həsən bəy Zərdabi cAçıq məktubə başlıqlı məqaləsin- 
də müəllimləri yazıb-yaratmağa, dərsliklər hazırlamağa, 
məktəb şagirdlərinin bilik və görüş dairəsini genişləndir- 
mək məqsədilə elmi əsərləri tərcümə və nəşr etmək işinə 
qoşulmağa çağırırdı. 

€.... Yazın görək nə oxuyaq, necə oxuyaq, harada oxu- 
yaq? Bəlkə siz elə fikir edirsiniz ki, məktəblərdə verdiyiniz 
dərslər bəsdir, artıq lazım deyil? Yox, yox, o vaxtlar keçib- 
dir, damcı-damcı ilə yaramız sağalan yara deyil, indi sel 
vaxtıdır. Elm gərək sel kimi axsın ki, hər istəyən ondan 
içib doya bilsin. Belə yanğı vaxtında hər millətini istəyənin 
borcudur ki, birə-beş artıq işləsin... Gözlərimizi dövlətlilə- 
rin əlinə dikib, onların qara sandıqlarına ümid olmaq na- 
haqdır. | 


Elə bu baxımdan da yeni məktəbləri saxlamaq üçün 
savadlı müəllimlər lazım idi. 

1917-ci ildə birinci dəfə açılmış olan üçaylıq pedaqo- 
јл kursu bitirənlər ibtidai məktəb müəllimi vəsiqəsi aldı. 

Lakin bütün bu tədbirlər xalq maarifinin tələblərini 
ödəmirdi. Vəziyyət elə idi ki, şəhərin özündə belə məktəb- 
yaşlılar məktəblərə cəlb olunmamışdılar. Xüsusən, qızla- 


“eHəyat qəzetb, 1905-ci il, No 35 
“Ə Әб €” 


——— —— —— İşıq məbəd —Б–жһк- “ — 
rın təhsilə cəlb olunması cox acınacaqlı vəziyyətdə idi. Ta: 
rix boyu elmin ziddinə olan avamlıq və ..— 
şəriət qanunları maarifin inkişafına mane olurdu. z .- 
və fırıldaqçı din xadimləri öz mövqelərindən azacıq da olsa 
i istəmirdilər. 
ә ... | — də Şəki qəzasının əhatə etdiyi Qəbələ, 
Nic, Cəfərabad, Göynük nahiyyələrinin 120 kəndi -— 
maqla bütün yerlərdə .—.. ан sayı 1500-dən 
ildi. (1917-ci il siyahısına görə m 
zi 5. da Rəşid bəy Əfəndiyev yay-tətili dövründə 
xalq məktəblərini müəllimlə təmin etmək üçün Nuxada vəl 
sa müddətli müəllimlər kursu təşkil edir, yeni açılan mək- 
ücün müəllimlər hazırlayırdı. | 
uz” 1911-1917-ci illər arası tərəqqipərvər "yarə 
rın təşəbbüsü ilə bir çox əziyyətlər hesabına açılmış sək- 
kizillik klassik gimnaziya, dördsinifli sənət məktəbi, qız 
məktəbi də bir neçə il davam etdikdən sonra rühanilərin 
iri 1 ölandı". | | 
– Şəki XIX əsrdə Azərbaycan ictimai fikir tari- 
xinə Mirzə Fətəli Axundov kimi böyük mütəfəkkir, yazıçı 
və dramaturq, İsmi bəy Nakam kimi şair, Rəşid bəy “mu 
diyev kimi maarifpərvər, dramaturq və pedaqoq, Şeirləri 
dillər əzbəri olan aşıq Molla Cümə, Ələsgər Abdullayev 
səikli Ələsgər kimi məşhur xanəndə, onlarla xalq — 
Tı bəxş etmişdir. Lakin — ә qaranlıq zülmə 
İÇİ -tək parlayan dan ulduzları 101. | 
də. —— onilliyinin ilk illərindən xalq maari- 
fi özünün sürətli inkişaf dövrünə qədəm qoydu. лира 
ilin may ayında Şəkidə Qəza İnqilab Komitəsi yanında .. 
maarifi şöbəsi yaradıldı. Qabaqcıl maarifçi Ələkbər Mah- 
mudov şöbəyə müdir təyin edildi. 
“ə Ә7 €Z 

İşıq məbədi 

Xalq maarifinin birdən-birə dirçəldilməsi, inkişaf et- 

dirilməsi çətin idi. Çünki məktəb binaları, dərs ləvazimat- 
ları yox idi, müəllim çatışmırdı. 

Fərdi təqaüdçü Əhməd Nəbiyevin 1970-ci ildə eŞəki 
fəhləsi qəzetində dərc olunmuş eŞəkidə maarifin tarixin- 
dənə başlıqlı xatirələri XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərin- 
də Şəkidə xalq maarifinin vəziyyətini əks etdirdiyindən, 
həmin sətirləri bir də sizinlə birlikdə oxuyuruq. 

eŞəkidə ilk milli məktəb 1893-cü ildə açılmışdı. Bu 
məktəb əvvəlcə kirayə edilmiş əczaxana binasında açılıb, 
iki aydan sonra yuxarı birinci cümə məscidinin (Xanzadə- 
lərin məscidi) həyətində tikilən binaya köçdü. 

Çar hökuməti zamanı milli məktəblərin açılmasına 
icazə verilmədiyindən bu məktəbdə ancaq şəriət dərsləri 
keçiriləcəkdir deyə icazə alınmışdı. 

Hafiz Məhəmməd Əmin Şeyxzadə müdir, Ömər Faiq 
Nemanzadə, Qəzənfər bəy Cavanşirov, Hacı Molla Zəkəriy- 
yə, molla Tacəddin İmamzadə müəllim idilər. 

Məktəbə 16-18 yaşı olanlar da qəbul olunurdu. Yaş- 
1 tələbələr sırasında Məmməd Hacı Süleyman oğlu, Əbdül 
Kazım Nəbiyev (Sabit Rəhmanın atası), Əhməd Hacı Kərim 
oğlu, Hacı Ağakişi oğlu, Əbdülsəlam Əfəndizadə və törələ- 
rin Osmanı vardı. 

Məktəb bir çox müşkülat və etirazlardan sonra rəğ- 
bət qazandı. Qafqaz aləmində misli görünməmiş bu təzə 
üsulda məktəbə şəhərdən və ətrafdan (Oxuddan) şagird 
qəbul edildi. Üsul və intizamı ilə bu məktəb gün-gündən 
xalqın nəzər-diqqətini cəlb eləyib bir пес̧ә 1 ərzində hər il 
artmaqda, böyüməldə idi. 

Dərs haqqı ayda bir manat idi. 1986-cı ildə məktəbin 
həyətində tələbələrin müəllimlər ilə və məktəbin üç nəfər 
İşıq məbədi 
hamisi — Hacı Süleyman Hüseynov, saatsaz Mustafa Bədə- 
lov və Hacıağa Məhərrəm Hüseynov ilə birlikdə foto 
rəsmləri alınmışdır. Bu şəkil “Тәгсӧтпапә qəzetində dərc 
olunmuşdu.(Bu fotoşəkil məktəbin keçmiş tələbəsi olan 
Məmməd Lələzadə müəllimdə də vardır.) 

Şeyxzadənin arvadı Əsmə Soltan xanın qızı Şəfiqə 
xanımın yardımı ilə evində qız məktəbi açmışdı. ə 
kiçikyaşlı oğlan uşaqları da qəbul olunurdu. (Abdulla - 
dürrəhmanov ibtidai təhsilini orada almışdı.) Oğlan uşaq- 
ları üç il oxuduqdan sonra sövtiyyə məktəblərinə köçürü- 
ur ildə Şeyxzadəni Şamaxıya dəvət edirlər. Ə, 
ailəsini də götürüb oraya köçür. O gündən etibarən qız 

i də bağlanır. 
mp— yerinə Molla Ağakişi təyin olunur. Tələ- 
-gedə azalır. | | 
ви ә. ana dili dərslərini hökumətdən gizli keçir- 
di. Ona görə də hər dərsdə uşaqlara bu dərslərin keçməsiı- 
ni: ebir kəsə deməzsinizə, — deyə tapşırırdı. | | | 

Məktəbdə yeni üsuli-cədid üzrə dərs keçilməsi Şəki- 
də mövcud mollaxanalardan uşaqların bu məktəbə gəlmə- 
sinə səbəb oldu. Bu, mollaxanalara böyük zərbə idi. Ona 
görə mollalar məktəbi bağlatdırmağa çalışırdılar. Mollalar 
və avam adamlar şəhər məktəblərində uşaqların rus dərsi 
keçməsi və başlarına şapka qoymalarına görə övladlarını 
məktəbə vermirdilər. 1908-ci ilə qədər şəhər məktəbində 
3-4 nəfər azərbaycanlı və rus uşaqları oxuyurdu. Mollalar 
üsuli-cədid məktəbində rus dili dərsi keçirilməsini sevmir- 
dilər. Ona maneçilik edirdilərsə də bacarmırdılar. Çünki 

ilini u edənlər çox 141. 
m axi. fəsad mollalar Gəncə qubernatoruna xəbər 


“ор ӘР СУ 

İşıq məbədi 


verdilər ki, üsuli-cədid məktəbində bütün fənləri türkcə 


keçirlər. 1898-ci ildə Gəncədən üç nəfər iandarm gəlib 
yoxladı. Onlar gedəndən bir ay sonra Ömər Faiqi məktəb- 
dən xaric etdilər. 

Məktəbin varidatını artırmaq üçün Ömər Faiq teatra 
əl atmışdı. 

1896-cı ilin yanvarında deTərcümanə qəzetində yazıl- 
mışdı: 

“Кекабпп 25-də birinci dəfə olaraq Şəkidə ana dili- 
mizdə teatr oynandı. Mirzə Fətəli Axundovun əsərlərindən 
eMüsyo Јогдап və Məstəli şahə komediyası оупапди. 

cTərcümanə qəzeti Şəki məktəbi haqqında 1897-ci il 
aprelin 16-da belə yazmışdı: Məktəblərdə rus dərsləri tə- 
rəqqi edir. Gənc və ziyalı müəllim Qəzənfər bəy Cavanşirov 
dərslərində məharət КапиДә icrasilə məktəbin üzünü gül- 
dürməkdədir. Bundan 2 sənə müqəddəm şəhərdə 40 şa- 
gird oxumaz ikən bu gün 200 şagird rus lisanı təhsil edir. 
Şəhərimizin naçalniki Asanidze, xalq məhkəmə rəisi Mür- 
səl bəy Şahmalıiyev, qlava rəisi Şirəli bəy Əmircanov, qu- 
bernski məclisinin sədri qazi Məhəmməd Əfəndi şəhərin 
maarif cəhətinə diqqət edirdilərə. 

Müəllim Ömər Nemanzadə 1898-ci ildə eTərcümanə 
qəzetində yazmışdı: eBəzi şəhərlərdə üsuli-cədid məktəblə- 
rindəki şagirdlərin əksəri məktəbdən çıxdıqdan sonra da- 
ha böyük məktəblərə, ya ki, mədrəsələrə girməyib ataları- 
nın əski sənətinə qayıdırlarə. Məlumat elmiyə və fənniyyə- 
ləri az olduğundan ya ata sənətlərini tərəqqi etdirə bilmə- 
yirlər, ya da yeni və müqəyyəd bir iş görə bilmirlər. Bu hal- 
lar mülahizə olunub qeyrilərinə nümunə olmaq üzrə Şəki 
məktəbində bu ildən etibarən sənəd şöbəsi təsis olunacaq- 

İşıq məbədi 
dır. İbtidai halda şagirdlərə ipəkqurdu haqqında məlumat 
veriləcəkdirə. ки 

H.Şeyxzadə Şamaxıda məktəb açdıqdan iki il sonra, 
yəni 1899-cu ildə təkrar Şəkiyə gəlib bir ii daha məktəb 
müdiri olmuşdur. | 

Ancaq məktəb tərəqqi etmişdir. Təxminən 1906-cı 11- 
də məktəb yenə camaat idarəsinə keçir. | 

Məmmədəli Xəlifəzadə “Тәлә həyatə qəzetinin 1907-с1 
il 5 avqust nömrəsində yazmışdır: | 

(Вә gün 24 iyulda Şəkinin birinci milli məktəbinə ca- 
maat tərəfindən müəllim təyin olundu. Həmin gündən etu- 
barən məktəbə şagird qəbul edirik. 

Balaları avam adətlərdən tərk etdirib, mədəni adətlə- 
rə sövq edəcəyik. Bizi buraya təyin edən əşxaslar da KGEETTİBİ- 
ata ümid bağlayıb şagird çoxaldıqca məktəbi böyütmək 
niyyətindədirlərə. к 

Burada ikinci müəllim Haşım Məmmədzadə, rus dili 
müəllimi Mirrövşən Əfəndiyev 141. 

1905-ci il inqılabının təsiri altında 1906-cı ildə Azər- 
baycan şəhərlərində məktəblər, kurslar, qiraətxanalar aç- 
maq üçün eCəmiyyəti xeyriyyəələr, -Nəşri-maariflər təşkil 
olunub maarifə böyük xidmətlər etmişlər. Rəşid bəy Əfən- 
diyevin təşəbbüsü ilə bütün şəhər camaatı ilə birlikdə ülə- 
malar, ürəfalar, idarə məmurları birinci cümə məscidi hə- 
yətinə yığılıb Təzə Karvansaranın altında (köhnə naçalnik 
dəftərxanasında) bir qiraətxana açılmasını qərara aldılar.ə. 

Şəkidə 3 mollaxana var idi: molla Muxtar Bayramza- 
də. molla Kazım Axundzadə və molla Mizandar mollaxana- 
Гәни, Molla Fərəc Axund bu 3 molladan ən müqtədiri – Mol- 

1 Həsən Tahirzadə, drşadə, 21 iyul 1906-cı il. 

İşıq məbədi — 

la Kazım Axundzadəni 1906-cı ildə öz tələbələri ilə Daşlı 
Bazarın arxasında Hacı Məmmədsadiq Əliyevin tikdirdiyi 
binaya köçürüb, yazı taxtası və skamyalar qoydurub ora- 
nı milli məktəb şəklinə saldı. 

Həmin gündən buraya rus dili müəllimi kimi Təhma- 
sib bəy Quliyevi dəvət edir. Quran, şəriət, tarix-ənbiyə və 
fars dərslikləri də keçirilirdi. Dərs haqqı hərədən bir ma- 
nat idi. 

1907-ci ildə Təhmasib bəy məktəbdən çıxarılır. Onun 
yerinə Mirmusa Ağamirov təyin olunur. Uşaqlar çoxalıb si- 
niflər artdığı üçün Cavad bəy Bağırbəyov ikinci rus dili 
müəllimi təyin olunur. 

1908-ci ildə müdir Ağamirov məktəbi hökumətə təs- 
lim edir. O gündən məktəb П rus-müsəlmanittatar) ibtidai 
məktəbi adını alır. Bu məktəbdə türkcə, farsca və rusca 
dərslər keçirilirdi. Başqa elmi dərslər keçirilməzdi. Hər 
məktəbdə bir və ya iki rus dili müəllimi və bir пәбәг molla 
(Şəriət dərsi keçmək üçün) olurdu. 

1906-cı ildə Məqsud bəy Lütfəlibəyovun evində bir 
qız məktəbi açılır. Məktəbin müdirəsi Leyla Lütfəlibəyova, 
müəllimləri Tamara Rəhimova (Qışlaqdan), Maral Əfəndi- 
yeva (Nəbiyeva), rus dili müəlliməsi Rinsima Nəsibova idi. 
Burada müəllimlər təmənnasız dərs keçirdilər. Uşaqlar- 
dan dərs haqqı yox idi, yəni alınmırdı. Məktəbə çox qızlar 
yığıldı. Onlardan biri də Bilqeyis Haşımzadə idi.ə 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi Bütöv Azərbaycanda 
olduğu kimi Şəkidə də müəllim çatışmamazlığı səbəb- 
indən yeni məktəblərin açılması işi çox ləng gedirdi. Bu bir 
səbəb idisə, əsas səbəb isə çar hökumətinin nəzarəti altın- 
da saxladığı ucqarlarda yerli əhalinin maariflənməsini çox 
ustalıqla əngəlləməsi idi. 
İşıq məbədi 


ill bölmə 


Şəki Pedaqofi Texnikumunun 
təşkili və inkişafı 


Müstəqil Azərbaycan Respublikası bu gün özünün -” 
məsuliyətli tarixini yaşayır. Ölkəmizdə demokratik döv ət 
vurulmuş, onun təsisatları yaradılmışdır. İndi cəmiyyətin 
bütün sahələrində köklü islahatlar gedir. Bütün bunlar 
isə ölkənin simasını büsbütün dəyişib... Azərbaycanın in- 
san hüquqlarına və azadlıqlarına qovuşması üçün təmi- 
natlar yaradılıb, demokratikləşmənin davamlı prosesə 
cevrilməsi, müstəqilliyimizin dönməzliyi və əbədiliyi təmin 
-dilmişdir. Bütün bunların nəticəsi olaraq Azərbaycanda – 
onun bir parçası olan Şəkidə pedaqofi kadrların ...d. 
ması istiqamətində böyük xidmətlər göstərmiş Şəki Peda- 
зор Texnikumunun təşkilinə, onun inkişafı tarixinə nəzər 
salmaqla pedaqofi fikir tariximizə kiçik bir töhvə ҹегәсәу1- 
mizi düşünürük. . 
b —. 1920-ci ildən günümüzədək bu təhsil mü- 
sssisəsi müxtəlif adlarla fəaliyyət göstərmişdir. би 
1920-ci ildə ayrı-ayrılıqda oğlan və qız semunariyası 
iarülmüəllim və darülmüəllimat) kimi fəaliyyətə başla- 
miş, 1926-ci ildən oğlan və qız seminariyaları birləşdiri- 
"ərək müttəhid pedtexnikum halında çalışmış, 1928-ci il- 


3зп M.F.Axundov adına Nuxa Pedaqofi Məktəbi, 1932-ci 


“dən İ.V.Stalin adına Nuxa Pedaqofi Məktəbi, Şəki Peda- 
зор Texnikumu kimi fəaliyyət göstərmişdir. 


- İşıq məbədi ————— 

Ötən illər ərzində pedaqofi texnikum Azərbaycanımız 
üçün elmi, pedaqofi cəhətdən yüksək hazırlıqlı kadrlar ye- 
tişdirib ərsəyə çatdırmışdır. 

Biz indi də bu texnikumun təşkilində, onun forma- 
laşmasında böyük əmək sərf etmiş Azərbaycan maarifpər- 
vərlərinə — maarif pərvanələri və fədailəri Rəcəb Əfəndiye- 
və, Rəşid bəy Əfəndiyevə və digərlərinə bizə zəngin və 
möhtəşəm bir irs qoyub getdikləri üçün çox minnətdarıq. 

Bu minnətdarlıq hissi ilə də texnikumun inkişaf tari- 
xini vərəqləyək. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Baş Arxiv 
İdarəsinin 29 fevral 1977-ci il tarixli 6/700 nömrəli mək- 
tubuna əsasən söyləyirik. Şəki Pedaqofi Texnikumu 1920- 
ci ilin oktyabr ayında yaradılaraq fəaliyyətə başlamışdır. 
Mərkəzləşdirilmiş arxivin materialında göstərilir ki, 1920- 
ci ildə 49 Ne-li protokola əsasən Nuxa oğlan və qız semina- 
riyasının təşkilinə başlanmış, məktəbin saxlanmasına 
müəyyən pul vəsaiti ayrılmış və maliyyələşdirilmişdir. 

Beləliklə, 1920-ci ildə Şəkidə oğlan və qız seminariya- 
ları açıldı. Qız seminariyası 2Ne-li uşaq evi binasında, oğ- 
lan seminariyası isə Əliyevlərin iki binasında - biri indiki 
əsas binada (o zaman yataq binası idi.), ikincisi isə yuxa- 
rı bina adlandırılan tədris binası idi. Hələ o zaman mövhü- 
mata aldanan bir sıra valideynlərin öz qızlarını yeni açılan 
məktəblərə buraxmaması ağır işləri bir az da çətinləşdirir- 
di. Ona görə də seminariyaya qızları toplamaq üçün 
R.Əfəndiyev qızı Mahtaban xanımla birlikdə, Şəki, Zaqata- 
la və Göyçay qəzalarının kəndlərini gəzib qızlar arasında 
geniş təbliğat aparırlar. 

Şəki seminariyalarının təşkilinin ilk illərindəki iştira- 
kı haqqında Rəşid bəy Əfəndiyev Azərbaycan Elmlər Aka- 
İşıq məbədi = : 
demiyasının Əlyazmalar Fondunda saxlanılan tərcümeyi- 


halında belə yazır: eMəmləkətimiz şuralanandan sonra qa- 
dın azadlığı, qadın urfanı kimi mühüm surətdə həll etdi- 
yindən mən də ömrüm uzunu bəslədiyim həmin məqsəd- 
lərimi adəmdən vicudə keçirdik. 1920-ci il sənədə noyab- 
rın 20-də qızım Mahtaban başda olmaq şərti ilə Nuxa 
uyezdini gəzdim, kəndlərdən savadlı, savadsız qızları top- 
layıb gətirdim. Darülməlumat açdım, maddi səbəb oldum, 
darülmüəllim və darülməlumat müstəqil halda 6 il yan- 
yana yaşadı, birləşdi və 1926-cı sənədən Müttəhid pedtex- 
nikum halında yaşayıb, qırmızı müəllim və müəllimlik ver- 
məkdədir.ə 
Bununla bağlı başqa bir mənbədə oxuyuruq: “Rəşid 
bəy Əfəndiyev 1916-1917-ci tədris ilində İrəvan quberni- 
yasındakı Azərbaycan məktəblərinə inspektor təyin edil- 
mişdirə. 1917-ci ildə Rəşid bəy Tiflisdən aldığı əmrlə əlaqə- 
dar Naxçıvana gedir, orada da 3 aylıq müəllimlər kursu 
yaradır. 
1918-ci ildə isə Bakıda 2 əsas və 2 hazırlıq siniflərin- 
dən ibarət müəllimlər seminariyası təşkil etmiş, özü isə 
müdir olmuşdur.R.Əfəndiyev Azərbaycanda sovet hakı- 
miyyəti qurulandan sonra fəaliyyətini genişləndirmiş və 
Nuxaya. 3 aylıq müəllimlər kursu açmaq üçün göndəril- 
mişdir. Bu işdə təcrübəsi olan R.Əfəndiyev Nuxada qadın 
və kişilər üçün daha iki seminariya yaratmışdır. 1926-cı 
ildə isə bu seminariyaları birləşdirib Nuxa Pedaqofi Texnı- 
kumunu açmışdiır.ə). M 
Şəkidə ilk gimnaziyanın açılmasına icazə verildi. Rə- 
cəb Əfəndiyev yüksək ixtisasalı kadr kimi (Bu vaxt Rəcəb 


: F.Ə.Seyidov eQori seminariyası və onun məzunlarp - “Маа- 
гә nəşriyyatı. B. 1988. Səh. 206 


— işıq məbədi ———- 
Əfəndiyev təyinatla Göyçay qəzasına getmiş və orada ça- 


lışırdı.) 1915-ci ildə həmin gimnaziyanın direktoru təyin 
edildi. Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qələbəsini bö- 
yük ruh yüksəkliyi ilə qarşılayan Rəcəb Əfəndiyev işlədiyi 
gimnaziyanı pedaqoii texnikuma çevirir və 1927-ci ilədək 
orada direktor vəzifəsində çalışır." 

İbtidai məktəblər beşillik idi. İbtidai məktəbi bitirdik- 
dən sonra yeddiillik nümunə-zəhmət məktəblərini bitirən 
gənclər seminariyaya qəbul olunurdular. İbtidai sinifdən 
gələnlər əvvəlcə ehtiyat siniflərinə daxil olur, iki il burada 
təhsil alırdılar. Tələbələr 4 ildən sonra seminariyanı bitir- 
miş hesab olunurdular. Ümumiyyətlə, seminariyanı 11 ilə 
bitirənlər orta təhsilli, çox kamil kadr kimi yetişirdilər. 

Seminariyanın birinci və ikinci buraxılışının məzun- 
larına nəzər yetirək. Oraya daxil olanlar vaxtilə Azərbay- 
canda sovet hakimiyyəti qurulmasından əvvəl Şəkidə ən 
məşhur gimnaziya və qorodskoy məktəblərində təhsil alan 
şagirdlər idi. 

Şagirdlərdən kim gimnaziyanı və qorodskoyun ikinci 
sinfindən gəlmişdirsə, onlar seminariyanın 2-ci ehtiyat 
sinfinə daxil olub, 5 il təhsildən sonra pedaqofi məktəbi bi- 
tirmiş hesab olunurdular. Qorodskoyun birinci sinfini bi- 
tirib gələnlər birinci ehtiyata girib 6 ildən sonra darülmü- 
əllimi və darülmüəllimatı bitirmiş hesab olunurdular. Əh- 
məd Rəhimli və onun bütün birinci buraxılış yoldaşları qo- 
rodskoyun 2-ci sinfini bitirib 2-ci ehtiyat sinfinə daxil 
olaraq, 5 ildən sonra – yəni 1925-ci ildə pedaqofi məktəbi 
bitirmişlər. Ы 

Qız seminariyasının ilk direktoru Türkiyədə təhsil al- 


“F.Ə.Seyidov “Qori seminariyası və onun məzunları , “Маа- 
rifə nəşriyyatı, B.1988, səh.188 

İsıq məbədi | 
mış Yusif Əfəndiyev dı Burada Rəşid bəy — 
yev, qızı Mahtaban Əfəndiyeva, Məmmədəli -— 5, 
Əhməd Bayramov, Yusif Əfəndiyev kimi qabaqcıl müəllim- 
irdilər. 
” .—..- və darülmüəllimat müxtəlif binalarda 
yerləşsələr də, onlar bir-birilə müntəzəm olaraq təmasda 
idilər. Rəşid bəy Əfəndiyevlə Rəcəb Əfəndiyev həm qız, 
həm də oğlan məktəblərində dərs deyirdilər. Hər iki — 
kum yüksək səviyyəli təhsil — ди xalqın təfəkküründə 
inari səvvürü yaratmışdı. 
mur” pakda-alivə) tədris işləri ilə yanaşı, qarşılıqlı 
metodiki, bədii kütləvi tədbirlər də birləşdirirdi. 
Birinci buraxılışın məzunlarından bir qismi haqqında 
əldə etdiyimiz aşağıdakı məlumatları nəzərinizə çatdırırıq. 
Heydər Əfəndiyev — Sonralar geoloq ixtisasına yiyələn- 
miş, professor, kimya institutunun direktoru olub. 
2. Saban Barxalov – (BDU-nun professoru olub) | 
За. Qafar İbadzadə(İbadi)— Sonralar bioloq ixtisasına ӱ1- 
yələnib, elmlər namizədi olub. | 
. Əhməd Rəhimli – m: 
- İbrahim Hacızadə – bioloq, elmlər namizədi. | 
6. Mirzə Salehli — 1939-1941-ci illərdə Şəki Pedaqoyi Tex- 
nikumunun direktoru olub. Müharibəyə gedib. Müha- 
ribədən sonra 1945-1952-ci illərdə yenə texnikum di- 
rektoru, sonralar isə ali məktəblərdə işləmişdir. 
7. Rəsul Əfəndiyev – elmlər namizədi, Azərbaycan Kənd 
rrüfatı İnstitutunda müəllim. | 
6. kurd Əfəndiyev – Zaqatala Pedaqofi Məktəbində 


müəllim 

— 


(л -5 


: M.Qiyasbəyli. eNəcəb Əfəndiyevə, “Çaşıoğluə nəşriyyatı, 
B.2001-səh.9 
“ə 47: €” 


İşıq məbədi 


Ümumiyyətlə, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi 1925- 


ci ildə 18 nəfər gənc oğlan və 4 nəfər qız darülmüəllim və 
darülmüəllimatı bitirib müəllim ixtisasını qazanmışlar. 

Bu xüsusda qəza partiya komitəsinin 1925-ci il may 
ayında keçirilmiş 10-cu plenumunda komitənin katibi Ta- 
ğıyev yoldaşın məruzəsindən aşağıdakı sitatı gətirmək 
olar: 

e...Nuxa darülmüəllimi tərəfindən 22 nəfər yeni ruh- 
lu müəllimlər buraxılmasına nail olduq. Bunlardan 4 nə- 
fəri qızdır. Keçən il qəzanın bütün məktəblərində 1800 şa- 


gird oxuyurdu. Bu il isə 3800 nəfər təlim və tərbiyə almaq- 
dadır.ə 


Başqa bir təbrik. 
“Хаха fəhləsi, qəzetinin 1925-ci il 21 may tarixli 
37/424 No-li nüsxəsində çap edilmiş materiallardan: 


Təbrik 


Nuxa darülmüəllimindən birinci dəfə gənc müəl- 
limlərin buraxılması münasibətilə qəza firqə komitəsinə 
Azərbaycan Mərkəzi Komitəsindən aşağıdakı məzmunda 
təbrik teleqramı gəlmişdir. 

“Маохаә qəza firqə komitəsinə. 

Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi heyəti-rəya- 
səti Nuxada zükür darülmüəlliminin əvvəlinci dəfə mü- 
əllim tərxisi aparan Nuxa zəhmətkeşlərinə atəşin salam- 
lar göndərir. 

Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi inanır ki, cavan müəllim- 
lər maarif cəbhəsində cəhalətlə mübarizə edərək, şura 

—————” İşıq məbədi 7 - 

hökumətinin kəndləri və təsərrüfatı yüksəltmək işində 

ona gözəl yardımçı olacaqlar. | | 
“Yaşasın müəllimlər, maarif, kəndlilərə 
No4897. 


Azərbaycan Mərkəzi 
İcraiyyə Komitəsinin katibi -Şahbazı. 


O cümlədən Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi də 
Nuxa darülmüəlliminin birinci buraxılışını aşağıdakı şə- 
rik etmişdir: . 
ә .—. təşkilatı cümhuriyyətin dağılmış təsərrü- 
fatını əhya etmək işinə ciddi surətdə çalışdığını binaən, 
sizin təntənəli bayramınızda. iştirak etməyə imkan tap- 
madığıma təəsüf edirəm. Naxçıvan təşkilatı bürosu - 
mimi qəlbdən Nuxa zəhmətkeşlərinin maarif —— ə 
qələbələrini təbrik edir və ümid edir ki, gənc maari çilər 
geridə qalmış Naxçıvan zəhmətkeşlərinin dəvətinə Səs 
m —" maarif cəbhəsində zəhmətkeşlərin qələbəsil 


No 2441. 


Naxçıvan vilayət 
Komitəsi bürosunun katibi. 


Nuxa Pedaqofi Məktəbinin on illiyi münasibətilə hər 
yerdən çoxlu təbrik teleqramları gəlmişdir. Bu teleqram- 
lar ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan xalqı savadlanmasa, 
maarif cəbhəsi qüvvətlənməsə, cəmiyyəti möhkəmləndir- 
mək olmaz. Maarif cəbhəsi möhkəmlənməsə, fəhlə və 
kəndlilər savadlanmasa, ittifaqı möhkəmləndirmək olmaz. 

Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Xalq Torpaq 


— —— — ——— İşıq məbədi —————— 
Komissarı Dadaş Bünyadzadə də Nuxa darülmüəlliminin 
Pedaqofi şurasına məktub göndərmişdir. Onun məktu- 
bunda oxuyuruq. 

Nuxa darülmüəllimininə pedaqofi şurasına. 

Gənc qüvvələrin Azərbaycan kəndlərinin mədəni 
inkişafına, həsr edən təzə xalq maarif işçilərinin tarixini 
təbrik edirəm. 

Həqiqi xalq müəllimləri tarixinə öz ciddi cəhdləri ilə 


müvəffəq olan pedaqofi heyətinə yoldaşlıq salamı göndəri- 
ram, 


Xalq Torpaq Komissarı 
Dadaş Bünyadzadə. 


Zaqafqaziya Xalq Komissarları Şurasından da Nuxa 
qəza birinci müəllimlər qurultayına aşağıdakı məzmunda 
təbrik məktubu göndərilmişdir. 

Nuxa qəza birinci müəllimlər qurultayına. 

Zaqafqaziya Xalq Komissarları Şurası qəza müəllim- 
lər qurultayını və təzə buraxılış gənc müəllimləri təbrik 
edir və yəqin olduğunu bildirir ki, maarif işçiləri kəndli 
kütlələri ilə lazımi rabitə qurub, kəndin mədəni səviyyəsi- 
ni yüksəltməyə çalışacaq və Azərbaycanda şura hökümə- 
tinin möhkəmlənməsinə çalışacaqlar. 

22 may 1925, nömrə 2246. 


Zaqafqaziya Xalq Komissarları Şurası. 


Bunlardan başqa respublikanın başqa şəhərlərindən 
də bir çox təbrik teleqramları alınmışdır. Bu teleqramlar- 
da Şəki darülmüəlliminin gənc məzunlarına, məktəbin pe- 


“ə 50 суУ 


одла ————.. 
daqofi heyətinə və qəza maarif işçilərinə yenı-yenı müvəf- 
fəqiyyətlər arzu olunurdu. | m 

Nuxa Pedaqoii Texnikumu darülmüəllim və dərülmü- 
əllimat kimi (oğlan və qız seminariyası kimi)cəmi 5 il ÖZÜ- 
nün ilk kövrək addımlarını atmışdır. 1925-ci ildə semina- 
riyaya texnikum adı verilmişdir. Azərbaycan SSR Xalq Ma- 
arifi Komissarlığının 1927-ci il 15 yanvar tarixli kollegiya 
qərarına və 3137 Ne-li protokola əsasən ayrı-ayrı fəaliyyət 
göstərən oğlan və qız texnikumları birləşdirilmişdir. Bu 
məsələ arxiv sənədlərində öz əksini tapır. Dövlət arxivləri 
Baş İdarəsinin Şəki filialında Nuxa Qəza İcraiyyə Komitə- 
sinin prezidium iclaslarının 1925-1926-cı illəri əhatə edən 
protokol kitabında qeyd olunan 1926-cı il 8 noyabr tarixli 
33/23 nömrəli protokoldan aydın olur ki, oğlan və qız pe- 
daqofi texnikumlarının ГУ qrupları uşaq sayının azlığı SƏə- 
bəbli birləşdirilmişdir. Nuxa Qəza İcraiyyə Komitəsinin ge- 
niş prezidium iclasında Azərbaycan SSR Maarif Komissa- 
rı Mustafa Quliyev və komissarlığın bir neçə şöbə müdiri 
də iştirak etmişdir. 

Nuxa Pedaqofi Texnikumunun 2-ci buraxılışı 1926-cı 
ildə olmuşdur. Bu zaman məktəbdə 12 nəfər müəllim işlə- 
yirdi. İkinci buraxılışda Azərbaycan xalqının savadlanma- 
sı üçün 36 nəfər qırmızı müəllim buraxmışdır. İkinci bu- 
raxılışın məzunlarından bir qrupunun adlarını qeyd edək: 

Qurban Abbasov, Şamil Hacıyev, Müzəffər Hacıyev, 
Musa Qabulov, Əbdüləvvəl Əhmədov, Muxtar Abbasov, 
Əli Qazıyev, Ənvər Qarayev və digərləri. 

Birinci və ikinci buraxılışın müdavimlərindən uzun 
illər Azərbaycan Dövlət Universitetində çalışan Abuzər Rə- 
sulovu, Ziya Mustafayevl, İsmayıl Abbasovu, Şaban Bar- 
xalovu, Əbdülləzzəl Dəmirçizadəni, Azərbaycan Pedaqofi 

“ə ӘЛ е/ 


İşıq məbədi 


Universitetində çalışan Şahmur Ağamirovu, Teyfur Xas- 


məmmədovu, yazıçı, elmlər doktoru Yusif Şirvanı, uzun il- 
lər partiya işində çalışmış Nəzir Əhmədovu (Eltəkini) və 
Oğuz rayon XMŞ-da onlarla belə fədakar, xalqın maarif- 
lənməsi yolunda var gücü ilə çalışan maarif pərvanələrinin 
adlarını fəxrlə qeyd etmək olar. 

Yeri gəlmişkən, darülmüəllimatın - qızlar seminari- 
yasının ilk məzunlarının da bir neçəsinin adlarını qeyd 
edək. Məsələn, Nazilə Cabbarzadə (Hüseynova) sonralar 
həkim olmuşdur, Səmayə Ocaqova (o da sonralar həkim- 
ginekoloq olmuş) Şəki birləşmiş xəstəxanasında qadın 
məsləhətxanasının müdiri işləmişdir), Səyyarə Əfəndiye- 
va, Cavahir Vahabzadə (hər ikisi eƏməkdar müəllimə adı- 
na laiyq görülmüşlər) və başqaları. 


Nuxa Pedaqofi Texnikumunu 1920-ci ildən 1935-ci 


ilədək qurtaran məzunları haqqında məlumat aşağıdakı 
cədvəldəki kimi olmuşdur. 


Məzunların | O zaman 
işləyən müəl- No-si 
limlərin sayı 
1925 4 1 
1926 36 12 2 
1927 ЗӘ 16 Ə 
1928 45 zı 4 
1929 72 29 5 
1930 60 26 6 
1931 64 29 7 
1932 68 30 6 
1933 62 29 9 


“ə 82 €” 

İB adi —— tk T// 
10 10 


Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, 1926-27-ci 
tədris ilindən darülmüəllim ilə darülmüəllimat müttəhid 
təhsil əsasında pedtexnikum halında gənc müəllim 
kadrları hazırlamağa başlamışdır. 

Pedaqofi məktəb yaranan gündən bu vaxta qədər 
məktəbin nəzdində müxtəlif kurslar təşkil etmişdir. De- 
mək olar ki, Azərbaycanın maarif cəbhəsindəki kadr ehti- 
yacının bir hissəsini bu məktəb ödəməyə çalışmışdır. | 

Azərbaycan məktəblərinin kadrlara olan böyük еһи- 
yacını ödəmək üçün Хаја Maarif Komissarlığının xüsusi 
tədbirlər planına əsasən pedtexnikumun nəzdində Ə və 6 
aylıq hazırlıq kursları yaradılmışdır. Bu kurslar 6 il müd- 
dətində (1921-1927-ci illərdə) 1051 nəfər müəllim hazır- 
lamışdır. Rəcəb müəllim kənd məktəblərində dərs deyən 
müəllimlə metodik kömək etmək məqsədilə texnikum 
nəzdində üçaylıq ixtisasartırma kursu açmışdı. Burada 
Şəkidən savayı, Balakən, Qəbələ, Qazax, Qax, Zaqatala- 
dan da müəllimlər iştirak edirdilər. Onların içərisində Za- 
qatala rayonundakı Muxax kəndinin müəllimi, gələcəyin 
görkəmli dilçi alimi Səlim Əbdüllətif oğlu Cəfərov da var- 
dı. Həmin kursu S.Cəfərov belə xatırlayırdı: eBiz on beş 
nəfərdik. Kurs ana dili-ədəbiyyat, tarix-coğrafiya, fizika- 
riyaziyyat şöbələrinə bölünmüşdü. Mən dil-ədəbiyyat böl- 
məsində ixtisaslaşırdım. Kursun rəhbəri Rəcəb Əfəndiyev 
pedaqogika və metodikadan dərs deyirdi. Mən öz за- 
girdlərimə dil-ədəbiyyatı sərbəst müsahibə, təhriri-şifahi 


“s б9 €” 


İşıq məbədi 


mühazirə yaradıcı rəftarlar üsulu ilə təlim etməyi ilk də- 


fə ondan öyrənmişəm. Rəcəb müəllimi əsl ziyalı kimi tə- 
səvvür edirəm...ə. 

Tanınmış tədqiqatçı-alim Sabir Əfəndiyev xatirələrin- 
də bildirir ki, böyük Azərbaycan şairləri Səməd Vurğun və 
Osman Sarıvəlli də 1926-cı ildə Nuxa Pedaqofi Məktəbin- 
də ixtisasartırma kursunda olmuşlar. Xalq şairi Səməd 
Vurğun bir sıra şeirlərini, o gümlədən Şəki maralı şerini 
də məhz o dövrdə yazmış, Şəkinin Dodu hissəsində o 
vaxtlar istifadəyə verilən Şəki Su-Elektrik Stansiyasının 
açılışında o da çıxış etmiş, şeir söyləmişdir. 

1927-28-ci tədris ilində qiyabi pedaqofi təhsil şöbəsi 
yaradılmışdır. Həm də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
1928-ci il 9 iyun tarixli qərarına (25 saylı protokoluna) 
əsasən Nuxa Pedaqofi Texnikumuna Azərbaycan drama- 
turgiyasının banisi, görkəmli dramaturq və filosof 
M.F.Axundovun adı verilmişdir. 

Texnikumda on il müddətində (1927-1937-ci illərdə) 
qiyabi təhsil xətti ilə 5415 nəfər müəllim buraxılmışdır. 

1931-1932-ci tədris ilindən etibarən istehsalatdan 
ayrılmadan pedaqofi təhsil vermək məqsədilə pedaqofi fəh- 
lə fakültəsi yaradılmışdır. Fəhlə fakültəsi (rabfak) 6 il ər- 
zində 1151 nəfər fəhləyə pedaqofi təhsil vermişdir. 

Məktəbəqədər tərbiyə ocaqlarının ehtiyacını ödəmək 
məqsədilə 1927-28-ci tədris ilindən 1935-1936-cı tədris 
ilinə kimi məktəbəqədər tərbiyə ocaqları üçün 810 nəfər 
tərbiyəçi burada təhsil almışdır. Bunlardan əlavə 1932-ci 
ildən 1934-cü ilə qədər 120 nəfər partiya işçisi müvafiq 
şöbələr üzrə pedaqofi texnikumda təhsil almışdır. Eyni 


"M.Qiyasbəyli. Rəcəb Əfəndiyev, eÇaşıoğluə nəş.B.2001, səh 11 
“ə БА су 
İşıq məbədi | 
zamanda 1932-ci ildən 1937-ci ilə kimi qiyabi institutu- 
nun yay sessiyaları burada keçirilmişdir. Demək olar ki , 
bu dövrdə respublikamızda hazırlanan müəllim kadrları- 
nın təxminən beşdə iki hissəsi Nuxa Pedaqofi Texnikumu- 
nun yetişdirməsidir. 

Şəki Pedaqofi Texnikumunun məzunları sənaye, 
kənd təsərrüfatının inkişafı, Böyük Vətən Müharibəsi və 
bundan sonrakı quruculuq dövründə təlim, tərbiyə və 51- 
yasi-kütləvi tədbirlərin həyata keçirilməsində fəallıq gös- 
tərmiş və göstərirlər. 

Şəki Pedaqofi Texnikumu qızlar arasında savadsızlı- 
ğın aradan qaldırılması üçün xeyli iş görmüşdür. Qızları 
darülmüəllimata gətirmək üçün kəndlərdə qızlar və qadın- 
lar arasında geniş təbliğat-təşviqat işi aparmışdır. “Nuxa 
fəhləsi” qəzetinin 1924-cü il tarixli yeddinci nömrəsinin 
ikinci səhifəsində oxuyuruq: 

eMaarif səmərələrindən bir nümunə... Şəkinin darul- 
müəllimat tələbələrindən Kiçik Dəhnəli Kümçüzadə Xati- 
mat və Təmamət xanımlar yanvar tətili münasibətilə evlə- 
rinə dəvət edilmişdi. 

Xatimat xanım məktəb yoldaşları ilə, firqəvi qadınlar- 
la qadınların da insan olduğundan və hər yerdə səsə, hör- 
mətə malik olduqlarından və bu vaxta qədər cəhalət səbə- 
bindən zay olan qadınlar azadlığın inkişafına və maarifin 
tərəqqisinə kömək edəcəklərindən danışmışdı. Eyni za- 
manda şura hökumətinin qadınların savadlanması üçün 
gördüyü işlərə aid məruzə etmişdir. | 

Məruzə kəndli qadınlar arasında böyük bir tərəqqı 
oyatdıp. | 

Arxiv materiallarından aydın olur ki, darülmüəlli- 
matda oxuyan qızların əksəriyyəti kəndli qızlarıdır. Onlar 


“ə 88 € 


— ————. — — üİşıq məbədi 

yoxsul olduqlarından ehtiyac içərisində yaşayırdılar. On- 
ların ehtiyacını aradan qaldırmaq üçün qızlar özəyi yar- 
dım kassası təşkil edilmişdir. Bu kassanın köməyi ilə yox- 
sul qızlar darülmüəllimatda oxuya bilirdilər. 

Məlumdur ki, bir çox rayonlarda açılmış darülmüəl- 
lim və kurslar Azərbaycan zəhmətkeşlərinin savadlanma- 
sı Üçün azlıq edirdi. Ona görə də Nuxa darülmüəlliminin 
nəzdində ctəbliğat məktəbiə açılmışdır. Məktəbin müəllim 
kollektivi zavod və fabriklərlə əlaqəyə girmişdilər. Əsas 
məsələ ondan ibarət idi ki, məktəbə fəhlə və kəndli balala- 
rı qəbul edilməsinin əsas səbəbi fəhlə və kəndlilər arasın- 
da savadsızlığı ləğv etməkdən ibarət idi. 

Pedaqofi texnikumunun kollektivi kənddə mədəni- 
kütləvi işləri yaxşılaşdırmaq məqsədilə öz 15 planında 
kəndlərə getmək, kənd əhalisi ilə söhbət etmək, kənddə 
mədəni iş aparmaq üçün tədbirlər planı hazırlamış və 
onun həyata keçirilməsinə nail olmuşlar. 

O illərdə pedaqofi texnikumun qarşısında duran ən 
ümdə məsələ ondan ibarət idi ki, partiya və hökumətin qə- 
rarlarını yerinə yetirmək üçün, savadsızlığın aradan qal- 
dırılması yolunda mübarizə cəbhəsində olsun. Bu məq- 
sədlə texnikum müdiriyyətinin geniş tədbirlər planı vardır. 
Məsələn, Şəki Pedaqofi Texnikumunun müəllim və tələbə 
kollektivinin təşəbbüsü ilə 19 rayonda savad kursları 
açılmışdır. 1929-cu il 7 noyabr tarixli (Nuxa fəhləsi qəze- 
tinin 72-ci nömrəsinin 6-cı səhifəsində Məhərrəm Qara- 
yevin imzası ilə çap olunmuş bir məqalədə oxuyuruq: 

(Kursları təmin etmək üçün pedaqoii texnikumdan la- 
zımi avadanlıq və ləvazimat? göndərilmişdir. Pedaqofi Texni- 
kumun müəllimləri və yuxarı kurs tələbələri bu kurslarda 
dərs demişlər. Pedaqofi texnikum mədəni hücum yolu ilə 

“Фә Әб 7 


İsa möbadi ——mxvY? 
1150 nəfər savadsızı savadlandırmışdır. Savadlandırılmış 
səhər və kənd əhlindən də 800 nəfəri qadındır. . 
1920-1930-cu illər arası pedaqofi texnikumun gör- 
düyü işlərə nəzər yetirsək aydın olur ki, müəllim və tələbə 
kollektivi bu illərdə partiya və hökumətin qarşıya qoydu- 
ğu məqsədləri yerinə yetirmək üçün bütün imkanlardan 
istifadə etimşlər.Xalq maarifinin inkişafı üçün yollar ax- 
tarmış, xalqın marriflənməsi, savadsızlığın aradan qaldı- 
rılması, qızların məktəblərə cəlb olunması üçün bütünim- 
istifadə etmişlər. 
mər” “l-ə rəl müəllim kollektivi və — 
təşkilatları qızlar və qadınlar ... savadsızlığı aradan 
üçün daha ciddi çalışmışlar. | 
——— ilin yanvar ayının 4-də texnikumun nəzdin- 
də esavadsızlıqla mübarizə ştabıp yaradılmışdır. Bu ştabın 
yaradılmasının əsas məqsədi qadınlar arasında — 
lığı ləğv etmək və qızları məktəblərə cəlb etmək idi. ... | 
sızlıqla mübarizə ştabın tərəfindən savadlanmış qa ın — 
konfransı çağırılmışdır. Konfransın məruzəsində — şr” - 
mişdir ki, bu il pedaqofi texnikuma mədəni hücum yolu 
ilə 1150 nəfərin savadlandırılması tapşırılmışdı. Lakin təş- 
kilatların yaxından kömək etməsi və tələbələrin —— 
işə girişməsi nəticəsində bu rəqəm 1450 nəfərə = 117 
mışdır. Həmin konfransda savadsızlıqla mübarizə işlərinə 
yekun vurulmuşdur. Yekunda göstərilmişdir ki, pedaqofi 
məktəbin bu sahədə apardığı iş təqdirə layiqdir. | | 
Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, həmin 
konfransda 700 nəfər türk qadını iştirak etmişdir. 
Yerlərdə yeni-yeni məktəblər açılırdı. Ancaq yenə də 
müəllim kadrları çatışmırdı. Savad kurslarında da: dərs 
demək üçün böyük müəllim qıtlığı vardı. Odur ki, respub- 
likamızda olan texnikumların nəzdiində müəllim ha- 


“s 7 €” 
| İşıq məbədi 
zırlamaq üçün 6 aylıq kurslar açılırdı. O cümlədən, 1931- 
Ci ilin yanvar ayının 28-də Nuxa Pedaqoii Texnikumunu 
nəzdində açılacaq 6 aylıq kursun elanı verilmişdir. 


Elan 


Bu kursa 7 sənəliyi bitirb və yaxud bu həcmdə biliyi 
olan 16-30 yaşlarında firqəçi və komsomolçular, türk qa- 
dınları qəbul olunurlar. Muzdur aə qadınlar 5 sənsliyi bi- 
tirmiş olsalar da olar. 

Daxil olmaq istəyənlər öz ərizələrini yanyar ayının 
30-na kimi pedaqofi texnikumuna verməlidirlər. 


Qəbul olunacaq yoldaşlara ayda 45-60 manata kimi 
təqaüd veriləcəkdir. 


Kursa: 

Nuxadan – 45 yer, 

Ağdaş rayonundan – 30 yer 

Vartaşen (Oğuz) rayonundan – 20 yer verilmişdir. 


Nuxa Pedaqofii Texnikumun 
müdiri Məhərrəm Qarayev. 


Məktəblərdə müəllim çatışmadığı kimi, uşaq bağçala- 
rında və körpələr evlərində işləmək üçün kadr da yox idi. 
Bu müəssisələrdə işləmək üçün savadı az, bağça işini bil- 
məyənlərə bu iş tapşırılmışdı. Bu nöqsanı aradan qaldır- 
maq məqsədi ilə Nuxa Pedaqofi Texnikumunun nəzdində 
bağça və körpələr evi müəssisələri üçün tərbiyəçi hazırla- 
yan kurs açılmışdır. 1933-cü ilin yanvar ayının 15-dən 
texnikum nəzdində müəllim, məktəbəqədər tərbiyəçi və pi- 
oner işçiləri hazırlamaq üçün kurslar da açılmışdır. 
İşıq məbədi 
Kursların müddəti 8 ay olmuşdur. Kurslara 6-7-ci sinif 
həcmində biliyi olan şagirdlər qəbul edilmişlər. 

Qəbul olunan şagirdlərdən ailəli olanlara 75 manat, 
ailəsi olmayanlara isə 60 manat təqaüd verilmişdir. 

Nuxa Pedaqofi Texnikumu ÜRK (b)P Mərkəzi Komitə- 
sinin qərarları əsasında yenidən məktəbdə dərs keyfiyyəti- 
nin yüksəldilməsi, ictimai təşkilatların işini yaxşılaşdır- 
maq məqsədilə bir sıra işlər görmüşlər. Belə ki, dərs key- 
fiyyətinin yüksəldilməsində zərbəçilik və ictimai yedəkçilik 
üsullarından geniş istifadə etmişdir. Bunun nəticəsidir ki, 
istər texnikum, istərsə də pedrabfakda dərslərin mənim- 
sənilməsi yaxşı olmuşdur. Fənn müəllimlə, xüsusilə riya- 
ziyyat, fizika və ictimaiyyat dərslərindən əlavə məşğələlər 
keçirilməsi məktəbin dərsi mənimsəmə işinə xeyli kömək 
etmişdir. Məktəbin tələbələri məktəbin emalatxanasında, 
ipək fabrikalarında, kolxozlarda işləmişlər. Tez-tez iməci- 
liklər keçirilmişdir. Elə buna görə də müəllimi məktəblərə 
işə göndərmişdir. Pedrabfak isə 19 nəfər ən yaxşı oxuyan 
tələbəni ali təhsil almaq məqsədilə ADİ-na göndərmişdir. 

Hər il pedaqofi texnikum institutlara ezam yolu ilə öz 
tələbələrindən göndərmişdir. Pedaqofi məktəbin müəllim 
kollektivi bacarıqlı və işgüzar olduqlarından hər il yeni-ye- 
ni kursların açılması bu texnikuma qismət olurdu. Bu 
texnikumda 1934-cü ildə kolxoz firqə özək katibi hazırla- 
yan kurs açılmışdır. Bu kursun əhəmiyyəti ondan ibarət 
idi ki, kolxozlarda çalışan firqə katibləri savadlı olsun. Hə- 
yata keçirilən siyasəti başa düşsün, həmin qərarları kol- 
xozçulara çatdıra bilsin. Kursun müdavimləri öz işini 
müvəffəqiyyətlə başa çatdırmışlar. 

14 mart 1934-cü il tarixdə Şəki Pedaqofi Texniku- 
munda təşkil edilmiş firqə özək katibləri kursunun təntə- 

— ——,—,— İşıq məbədi ———— 
nəli buraxılışı olmuşdur. Buraxılışda şəhər firqə komitəsi- 
nin katibi Abbasov, MTS siyasi şöbəsinin rəisi Maqsudov 
yoldaşlar iştirak və çıxış etmişlər. Kursda dərs planları 
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilmiş və müdavimlərə yeni şə- 
raitdə işləmək vəzifələrini öyrətmişdir. 

Şəki Pedaqofi Məktəbinin hərtərəfli inkişaf etməsin- 
də əsas səbəb ondan ibarət idi ki, bu texnikumda sosia- 
lizm yarışı yaxşı təşkil edilmişdir. Yarış şərtləri ictimai təş- 
kilatlar tərəfindən vaxtaşırı yoxlanıb müzakirə edilmişdir. 

Bunun nəticəsidir ki, Nuxa Pedaqofi Texnikumu ali 
məktəb və texnikumların ümumittifaq yarışında birincilik 
uğrunda mübarizədə fəal iştirak etmişdir. Texnikum bu 
yarışa qoşularaq yarışın əsas şərtlərini müzakirə etmiş və 
işə başlamışdır. 

Şəki Pedaqofi Texnikumunun kollektivi Gəncə və У11- 
şa Pedaqofi texnikumlarını yarışa çağırmışdırsa da, Gəncə 
Pedaqofi Texnikumundan cavab alınmamışdı. Texnikum 
öz işlərini ÜRK (b) P Mərkəzi Komitəsinin qərarları əsasın- 
da quraraq pedaqofi heyəti möhkəmləndirmiş, müəllimlə- 
rin ixtisasına uyğun dərs bölgüsü aparılmış, fənlər arası- 
nda əlaqənin yaradılması və nəzəriyyə ilə praktikanın can- 
1 olaraq əlaqələndirilməsinə ardıcıl fikir vermişdir.Texni- 
kumda dəmirçi, cildçi və çilingər emalatxanaları yaradıl- 
mışdır ki, bunların vasitəsilə canlı politexniki işlər aparıl- 
mışdır. Bu emalatxanalara material almaq üçün 18500 
manat pul sərf olunmuşdur. 

Texnikumda dərsburaxma və dərsəgecikmə halları 
tamamilə aradan qaldırılmışdır. Yarışa qoşulan 9 müəllim 
və 230 nəfər tələbə, eyni zamanda bütün qruplar arasın- 
da yarış müqavilənaməsi bağlanmışdır. Birinci yarımilin 
sonunda 53 nəfər zəif oxuyan tələbə irəlidə gedən tələbə- 

İşıq məbədi 7 
lərə çatdırılmışdır. Xalq maarif komissarlığının qərarı üz- 

rə pedaqofi praktika müəyyən plan üzrə aparılmışdır. Şə- 

hər 2 və 5 Ne-li nümunə məktəbləri ilə əlaqə möhkəmlən- 

miş, Oxud və Baş Göynük kolxoz cavanlar məktəbi şefliyə 

alınmışdır. Texnikum öz ətraf (yardımçı) təsərrüfatını ge- 

nişləndirərək tələbələrin yeməyini (texnikum tələbələrə 

pulsuz isti yemək verirdi) yaxşılaşdıra bilmişdir. 17 -Cİ Ыг- 

qə qurultayının qərarlarına uyğun olaraq texnikumun 

yardımçı təsərrüfatında mövcud olan 50 baş mala nümu- 

nəvi baxmağı tələbələr öz öhdələrinə götürmüşlər. x. exni- 

kumun Ümumittifaq yarışına qoşulması onun hərtərəfli 
inkişafına çox müsbət təsir göstərmişdir. 

"Texnikumda savadlı, öz fənnini sevən müəllimlər az 
olmamışdır.Texnikumun riyaziyyat müəllimi Ziya Əfəndi- 
zadə bu yarışda fərqlənmiş, 1934-35-ci tədris ilini müvəl- 
fəqiyyətlə başa çatdırmaq üçün tələbələrlə çox gərgin işlə- 
miş, tədris etdiyi fənni tələbələrinə sevdirə və orruri çətir 
yollarını öyrədə bilmişdir.O, texnikumdakı 15 illik fəaliy- 
yəti dövründə bir çox orta ixtisaslı gənc müəllimlər yetiş- 
dirmiş, onların ali təhsil almaları üçün şərait yaratmışdır. 
Buna görə də bu müəllimin texnikumda nüfuzu böyük ol- 
muş və sosyarışın qalibi olmuşdur. к 

| Şəki Pedaqofi Texnikumunun 1934-35-с1 dərs ilinə 
hazırlıq haqqında pedaqofi şurasında və tələbələrin ui 
mi yığıncağında yarışın təşkilindən və gedişindən doğan 
məsələlər geniş müzakirə edilmiş, bir sıra həlli vacib qə- 
rarlar qəbul edilmişdir. Bu qərarda 1934-35-ci tədris ilin- 
də texnikumda dərs keyfiyyətini qaldırmaq, ictimai təşki- 
latların işini yaxşılaşdırmaq və müəllim kadrlarının hərtə- 
rəfli yetişmələri üçün pedaqofi kollektivin qarşısına. böyük 
——”ха?ә—-а İşıq məbədi ——р—–—- 
vəzifələr qoyulmuşdur. Bu səbəbdən müəllim kollektivi 
dərs planlarının yerinə yetirilməsinə diqqət və qayğını ar- 
ürmiş, əyanilikdən istifadə etmiş, fənlərarası əlaqəni möh- 
kəmləndirmişdir. Sərbəst məşğələ zamanı lazım olan ma- 
terialları əldə etmək məqsədilə kitabxanaya 28500 ma- 
natllıq elmi, fənn və siyasi ədəbiyyatlar alınmışdır. Bun- 
dan əlavə texnikumda mövcud olan fizika və kimya kabi- 
r lazım olan 7000 manatlıq əlavə material alınmış- 
ıb 

Texnikumda və pedaqofi rabfakda təhsil alan 427 nə- 
fər tələbə və talibə yarışa qoşulmuşdur ki, onlardan 82 nə- 
fəri qızlar olmuşdur. Şərif Hüseynzadə, Məmməd Göyçə- 
yev, Şəfiqə Səfərzadə, Səyyarə Həmidzadə, Pərnaz Abdur- 
rəhmanova, Elza Cəfərqızı kimi 187 nəfər həqiqi təhsil zər- 
bəçisi olmuşdur. Onlar ictimai işlərdə də birincilik qa- 
zanmışlar. Texnikum yanındakı, pedaqofii rabfakda işçi və 
qulluqçulardan pedaqoii institutlar üçün hazırlıqlı tələbə- 
lər yetişdirilimşdir. Zəif oxuyan tələbələrə kömək məqsə- 
dilə qış sessiyasına daha yaxşı hazırlaşmaq məqsədilə 
ayrıca zaçot hazırlıq məşğələləri təyin edilmişdir. Müəl- 
limlərdən Hacızadə, Ziya Əfəndizadə, Əyyub Əhmədov və 
Balabəy müəllim belə tələbələrlə müntəzəm və sistemli su- 
rətdə məşğul olurdular. 

Texnikumda yarış genişləndirilmiş, N .Krupskaya 
adına Moskva Pedaqoii İnstitutu ilə əlaqələr daha da möh- 
kəmləndirilmiş və genişləndirilmişdir. Keçici bayraq 3-cü 
əsas qrupa verilmişdir. 

Azərbaycan Pedaqofi İnstitutu Şəki Pedaqofi Texni- 
kumunu hamiliyə götürərək ayda bir dəfə öz nümayəndə- 
lərini texnikuma göndərmişdir. İnstitut kollektivinin kö- 
məkliyi ilə təhsil ili ərzində bir çox tədbirlər həyata keçiril- 


— — — — — — — — — — — — İşıq məbədi — 
miş, nümunəvi tədris proqramları, dərs plan və icmalları, 

eyni zamanda nümunəvi təcrübə dərslərinin planları ha- 

zırlanmışdır. Müəllim və tələbələrlə kütləvi görüş və açıq 

dərslər keçirilmişdir. Dərsdənkənar tədbirlərin keçirilmə- 

si, dərnək məşğələlərinin keyfiyyətinin artırılması yolları 

araşdırılmışdır. 

Təşviqatçı müəllimlərdən Qurban Abbasov, Rza Cə- 
lilzadə, Musa Hacızadə, Hacı Kişiyev və digərləri dərnək- 
lərdə müntəzəm iş aparmış və dərnək məşğələlərinin gün- 
dəlik dərslərlə əlaqələndirilməsinə nail olmuşlar ki, bu da 
qruplarda dərslərin keyfiyyətinin yaxşılaşmasına təsir 
göstərmişdir. 

Texnikumun rəhbərliyi və ictimai təşkilatları tələbə- 
lərin maddi vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün var qüvvə 
ilə çalışmışlar. Texnikumun yardımçı təsərrüfatlarından 
əldə edilən gəlirlərlə tələbələrin 80 faizini paltar, ayaqqabı 
və yeməklə təmin etmişlər. 1934-cü ildə yardımçı təsərrü- 
fatlardan 18400 kq çəltik, 1562 kq darı, 6425 kq arpa, 
9176 manatlıq bostan məhsulu əldə edilmişdir və s. 

Texnikumda çıxarılan Qızıl pedaqoq? qəzeti texni- 
kum həyatını hər ay hərtərəfli işıqlandırırdı. 

Texnikumda gənclər təşkilatı tərəfindən eYüngül sü- 
variə dəstəsi yaradılmışdı. Bu dəstənin üzvləri tələbə- 
gənclərin ev şəraitini yoxlayır, çatışmayan cəhətlərin ara- 
dan qaldırılması üçün onlara yaxından kömək edirdi. 
Gənclər təşkilatı eYüngül süvarir dəstəsinin üzvlərindən 

13 nəfərini yaxşı işlədiklərinə görə mükafatlandırmışdır. 
Səyyarə Həmidzadə, Nazilə Məmmədzadə, Mirəli və Əsa- 
bəli və b. dəstənin fəal üzvlərindən 141. 

Nuxa Pedaqofi Texnikumunun 1935-ci il 18 iyulun- 
da 10-cu buraxılışı olmuşdur. Texnikumun direktoru Бә- 

İşıq məbədi 

fi Hüseynov pedaqoifi kollektivin 10 illik fəaliyyətini ətraf- 
1 təhlil edərək məruzəsinin sonunda göstərmişdir ki, bu 
ilə qədər texnikum 585 nəfər gənc müəllim, ixtisaslı pe- 
daqoqlar yetişdirmişdir. Bu kadrların Xalq Maarifinin in- 
kişafında xeyli xidmətləri olmuşdur ki, onlar ən bacarıq- 
1, işgüzar müəllimlərdir. Məsələn: Əhməd Rəhimli, Qur- 
ban Abbasov, Məhəmmədəli Rəhimov, Heydər Əfəndiza- 
də, Ziba Muxtarova, Əminə Xəlilova, İbrahim Hacızadə və 
bir çox belələrini göstərmək olar. Builki dərs ilində 63 nə- 
fər gənc, müəllim adına layiq görülmüşdür ki, onlardan 9 
nəfəri əlaçıdır.Əlaçı tələbələrdən Abbasəli Əhmədzadə, 
Mahmud Şirinzadə, Bulud Nəcməddinzadə və başqaları- 
nı göstərmək olar. 

Təhsil zərbəçilərindən Ənvər, Abbasəli, Xanım Su- 
beyhə, Sədayə və başqaları ictimai işlərdə birincilik qazan- 
mışlar. 

Pedaqofi kollektiv müəllimlərin hərtərəfli yetişməsin- 
də böyük səy göstərmişdir. Musa Hacızadə, Ziya Əfəndiza- 
də. Əyyub Əhmədov, Balabəy Sultanov və başqaları tələbə- 
lərlə yanaşı, ictimaiyyətin də böyük hörmətini qazanmışlar. 

İclasın sonunda texnikumun qabaqcıl müəllimi Rəşid 
bəy Əfəndizadə 10-cu buraxılışa həsr etdiyi şerini oxu- 
muşdur. 


Nuxa Pedaqofi Texnikumunun 
10-cu buraxılışına ithaf : 


Min doqquz yüz otuz beşinci sənə. 
Möhtərəm buraxılış, qulaq ver mənə. 
Bu məktəb hər sənə verir meyvəsin, 


"Nuxa fəhləsb, 18 iyul 1935-ci il , No161, səh.2 
“0 84 €” İşıq məbədi 
Bollaşdırır müəllimlər kütləsin, 
Pedtexnikum yetirmiş cavanlar 
Müəllim pedaqoq qızlar, oğlanlar, 
İctimai həyat sürüb gedirlər. 
Sosializm qurmaq yolun bilirlər. 
Sovxoz, kolxoz məktəbi qurarsız, 
Təsərrüfat cəbhəsində durarsız. 
Söylə görüm sən, hara gedirsən? 
İş başına keçib nələr edirsən. 
Nədir sənin dərs planın 

Nəyə sərf olacaq qiymətin, canın 
2-ci beşilliyin göstərişləri. 
Məktəblərdə görüləcək işləri. 
Hansı şeydən ibarətdir qeyd et. 
Sonra elmi sevə-sevə irəli get. 
Yaşasın kəndimiz, yaşasın, şəhər. 
Aləmdən alqışlar səsi yüksələr. 


Rəşid bəy Əfəndizadə 


1936-cı ildə yeni Sovet Konstitusiyası qəbul edildi. 

Bu tarixi sənəd adamların böyük hüquqlarını 7 əmək, is- 
tirahət, təhsil hüququnu qanunvericiliklə ә edib bu 
б ın həyata keçirilməsi üçün təminat verdi. m 
ma” beşillik ərzində ölkəmizin hər yerində ibtidai 
məktəb həcmində ümumi icbari təhsil həyata keçirildi. Bu 
illərdə məktəblərdə işin məzmunu və təşkili kökündən də- 
yişdi. Həmin dövrdə partiya və hökümət tərəfindən qəbul 
edilən bir sıra qərarlar (İbtidai və orta məktəb üçün 
dərsliklər haqqındaə) 1933-cü il 12 fevral tarixli, “SSRİ 16- 
tidai və orta məktəbin quruluşu haqqındaə 1935-ci il 3 


“s 68 еи 

İşıq məbədi 

sentyabr tarixli, eXalq Maarif Komissarlığı sistemində pe- 
daqofi təhriflər haqqındaə 1936-cı il 4 iyul tarixli qərarlar 
və s.) məktəbdə təlim-tərbiyə işinin yaxşılaşdırılmasında 
olan cəsaslı nöqsanınə aradan qaldırılmasını təmin etdi. 

Azərbaycan KP XVI qurultayının (mart 1940-cı il) qə- 
rarlarına uyğun olaraq məktəblərdə təlimin təşkiliniin 
yaxşılaşdırılması, uşaqların tərbiyəsində müəllim və vali- 
deynlərin rolunun hər vasitə ilə yüksəldilməsi, şagirdlər 
arasında siyasi tərbiyə işinin qüvvətləndirilməsi işi geniş 
vüsət aldı. Bütün bunların nəticəsi olaraq respublikada 
orta təhsil xeyli genişləndi, yeddiillik məktəblər və bu 
məktəbdə oxuyan şagirdlər sayca artdı. 

1940-1941-cı dərs ilində məktəblərdə, xüsusən kənd 
məktəblərində təlim-tərbiyə işinin yenidən qurulması kimi 
çox mühüm bir vəzifə qarşıya qoyuldu. Məqsəd orta mək- 
təbi bitirən gəncləri əməli fəaliyyətə hazırlamaq idi. Uşaq- 
ların tərbiyəsi məsələsi ayrı-ayrı iclas və yığıncaqlarda 
müzakirə edilirdi. 

Valideynlər arasında pedaqoii təbliğat xeyli genişlən- 
dirilmişdi. 

Respublikamızda yeddiillik və orta təhsilin coşqun 
inkişafı ilə əlaqədar olaraq ali təhsilli müəllimlər hazırlan- 
ması işini genişləndirmək lazım idi. 1939-1940-cı dərs ilin- 
də Kirovabad (Gəncə) və Şəki şəhərlərində müəllimlər 
institutu açıldı. 

Üçüncü beşillik ərzində Azərbaycan SSR Xalq Maarif 
Komissarlığı məktəblərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 
çox mühüm bir təşkilati tədbiri həyata keçirdi ki, bu da 
məktəb şəbəkəsinin səmərələşdirilməsindən, məktəblər 
üçün pasport düzəldilməsindən, məktəblərdə olan bütün 

İşıq məbədi 


əmlakın siyahıya alınmasından, məktəb əmlakı üçün nor- 


ma və standartların müəyyən edilməsindən ibarət idi, | 

Şəki Pedaqofi Məktəbinin müəllim kollektivi və icti- 
mai təşkilatları bu dövr ərzində partiya və hökümətin xalq 
maarifinin inkişaf etdirilməsi sahəsindəki qərar və tədbir- 
ləri pedaqofi şuralarda və ümumi yığıncaqlarda müzakirə 
edərək məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirmişlər. 

Böyük Vətən Müharibəsinin başlanması və onun fə- 
sadları Şəki Pedaqofii Məktəbindən də yan keçmədi. Kişi 
müəllimlər könüllü əsgər getdilər. Bu illərdə məktəb təhsil 
müəssisəsitək bütün ictimai-siyasi həyatda, ideolofi işdə, 
təbliğat işində xüsusi fəallıq göstərmişdir. | Pedməktəbə 
getməklə ikiililk müəllimlər institutunun fəaliyyəti sıx əla- 
qəli idi. | | 

Böyük pedaqoq Yəhya Kərimovun xatirələrində oxu- 
yuruq: m 

“Qazax Müəllimlər İnstitutunda dərs deyirdim. 

İki ildən sonra ikiillik müəllimlər institutları bağlan- 
dı. Quba, Qazax, Ağdam İnstitutlarının axırıncı kursları 
təhsillərini Gəncə Pedaqofi İnstitutunun filialı Şəki Müəl- 
limlər İnstitutunda davam etdirməli oldular. Məni baş 
müəllim vəzifəsinə göndərdilər. Bir neçə gündən sonra 
Maarif Nazirliyinə çağırıb, istisna hal kimi Şəki Pedaqofi 
Məktəbində də tam ştatla işləməyimə əmr verdilər. Ped- 
məktəbdə pedaqogika, psixologiya və məntiqdən dərs de- 
dim. İküllik fəaliyyətim dövründə ibtidai siniflərdə təlimin 
əsaslarını, onun didaktikasını mükəmməl öyrəndim. Psi- 
xologiya və məntiqdən dərs deməyimin elmi-tədqiqatla da- 

dıma çatmasını sonralar dərk etdim.ə. 


|: Yəhya Kərimov Necə varsaə, ePedaqogikaə n. Bakı -2007, 
səh 163 
“ə 6/7 €” 


İşıq məbədi 


Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Böyük Vətən Mühari- 


bəsi başlananda bütün Azərbaycan oğulları kimi, texniku- 
mun kişi müəllimləri də ön cəbhəyə yollandılar. Məktəbdə 
pedaqofi kadrların çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq 
üçün pedaqofi məktəbin hələ diplom almamış müdavim- 
ləri təhsil illərini məktəb emalatxanalarında, siniflərdə 
müəllim kimi davam etdirdilər, müvafiq vaxtda isə imta- 
han verərək pedaqoifi təhsillərini başa vurdular. Bu illərdə 
texnikum fəaliyyətini çətinliklə də olsa, davam etdirdi. 
Cəbhəyə yollanmış müəllimlər, məktəbin məzunları cəb- 
hədə yüksək fədakarlıq göstərdilər. Pedaqofi kollektiv arxa 
cəbhədə öz işini davam etdirərək mütəxəssislər yetişdirdi, 
ideolofi iş apardı. Əhalidə qələbəyə inam əzmini yüksəltdi, 
yaşadı, yaratdı, yetişdirdi, inkişaf elədi. 1941-42-ci il təd- 
ris ilində 55 nəfər, 1942-43-cü tədris ilində 36 nəfər, 1943- 
44-cü tədris ilində 33 nəfər, 1944-45-с1 tədris ilində isə 75 
nəfər müəllim hazırladı. Müharibədən sonra texnikum öz 
müdavimlərinin sayını artıra bildi. 

Şəki Pedaqofi Məktəbi müharibənin ağır sınaqların- 
dan şərəflə çıxaraq mənəvi istehsal hazırlığını genişləndir- 
di. Respublikanın, o cümlədən, regionun məktəblərini 
müəllim kadrları ilə təmin etmək işini genişləndirdi. İllər 
ötdükcə məktəbin müəllimləri fəal, bacarıqlı fəaliyyətləri- 
nə görə Fəxri fərmanlar, orden-medallar, döş nişanları və 
müxtəlif fəxri adlarla təltif edilmişlər. Texnikum sonrakı 
tarixi dövr ərzində həm Azərbaycan, həm də qonşu Zaqaf- 
qaziya respublikaları üçün 10 min nəfərdən çox orta ixti- 
sas təhsilli müəllim kadrları hazırlamışdı. 1946-cı ildən 
etibarən pedaqofi məktəb ildə 80,150,200 rəqəmləri orta 
rəqəm olmaqla məzun buraxmışdır. 

1987-ci ildə əsaslı səbəb olmadan texnikuma pe- 

İşıq məbədi | 
daqofi ixtisaslar üzrə qəbul dayandırıldı. Texnikumun pro- 
fili dəyişdirilərək Məişət Xidməti Texnikumuna çevrildi, 
sonra texnologiya təmayüllü oldu. 

1995-ci ildən isə Respublika rəhbərliyinin şəxsən Ulu 
öndər Heydər Əliyevin yaxından köməkliyi və səyi nəticə- 
sində Şəki Pedaqofi Texnikumu bərpa edildi. Onu da qeyd 
edək ki, texnikum 1989-1990-cı illərə kimi pedaqofi ixtisa- 
slar üzrə, sonra isə digər ixtisaslar üzrə mütəxəssislər ye- 
tişdirmişdir. Texnikum bu dövr ərzində ibtidai sinif, əmək 
və rəsmxətt, idman, uşaq bağçası tərbiyəçisi ixtisasları üz- 
rə müəllim kadrları buraxmışdır. | 

Nazirliər Kabinetinin 1994-cü il 23 noyabr 405.No-li 
qərarına əsasən Şəki T exnologiya Texnikumunun bazası 
əsasında Şəki Pedoqofi Texnikumunun yaradılması haq- 
qında sərəncam verildi. Buna muvafiq olaraq Respublika 
təhsil Naziri 17 yanvar 1995-ci il tarixli 17 No-li əmrlə Şə- 
ki Texnologiya Texnikumunun bazası əsasında Şəki Peda- 
сој: Texnikumunun yaradılması haqqında qərar verdi. П 
fevral 1995-ci ildə Şəki Pedaqofii Texnikumunda təntənəli 
açılış tədbiri keçirildi. M 

Şəki Pedaqofi Texnikumu bərpa edildikdən sonra 
özünün ənənəvi fəaliyyətini davam etdirməyə başladı. Tex- 
nikumun bərpa edilməsi həm müəllim kollektivinin, həm 
şəhər ictimaiyyətinin, həm də bütün regionun sevincinə 
səbəb oldu. Dövrün çətinliklərinə, texnikumun qarşısına 
çıxan problemlərə baxmayaraq, təhsili yüksək, tərəqqiyə 
uyğun tələblər səviyyəsində qurmağa başladı. Keçmiş 
maddi texniki baza əsasında, onların bərpası, yenidən 15- 
tifadəyə verilməsi şəraitində işini davam etdirdi. Texniku- 
mun tədris korpusunun həyətində təmir işləri görüldü. Ki- 
tabxana yeni dərslik və ədəbiyyatla zənginləşdirildi, kim- 

“ə Oğ dq” 


— — —————— İşıq məbədi ———————— 
ya, riyaziyyat, biologiya, coğrafiya, rəsmxətt, ictimai 
elmlər, Azərbaycan tarixi, əmək mühafizəsi, metodika və 
s. kabinələrinin işi xeyli canlandırılaraq fənlərə, ixtisasla- 
ra uyğun işlər genişləndirildi. 

Texnikumda indi müxtəlif ixtisas qrupları fəaliyyət 


göstərir. Aşağıdakı ixtisaslar üzrə gənclərimiz təhsilini da- 
vam etdirirlər. 


1.İbtidai siniflərdə tədris 

2.Əməyin tədrisi 

ö.Rəsm və rəsmxəttin tədrisi 

4.Musiqi təhsili 

5.İngilis dili 

ö.ldman və gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı. 


Tələbələrin əksəriyyəti əyani, az bir hissəsi isə qiya- 

bi yolla öz təhsilləriini davam etdirirlər. 
| Texnikumda tədris işi, təlim, tərbiyə, intizam məsələ- 
lərinə xüsusi diqqət yetirilir. Tələbələrin savadlı, hazırlıqlı 
yetkin mütəxəssis kimi yetişməsi üçün bütün Һабана. 
dan istifadə edilir. Bir faktı qeyd etmək olar ki, indiki bir 
çox problemlərə, çətinliklərə baxmayaraq tələbələrin dərsə 
davamiyyəti, intizamı, hazırlığı, davranışı, əxlaqi keyfiyyət- 
ləri əvvəlki ən yaxşı dövrlərdən fərqlənmir. Müəllimlərin 
özlərinin bir çox problemləri, onların ehtiyaclarını ödəyə- 
cək əmək haqlarının olmamasına baxmayaraq, onlar işə 
tam məsuliyyətlə, vicdanla yanaşırlar, demək olar ki, özlə- 
rini gənc nəslin təlim tərbiyəsi, millətin tərəqqisi naminə 
fəda edirlər. Texnikumda belə müəllimləri bir-birindən 
ayırmaq çətindir. Bununla belə uzun müddət pedaqoii ko- 
ollektivdə çalışan, öz səyi, bacarığı, əməksevərliyi, təlim 


“Ə 70 €” 

İşıq məbədi 
müvəffəqiyyəti ilə fərqlənən müəllimlərdən Məmmədov Х1- 


zami Sadəddinoğlunu, Arif Bağbanlını, Şəfa Əfəndiyevanı, 
Rasim Rzayevi, Qurbanəli Camalovu, İradə Həmidovanı, 
Aynur Əliyevanı, Bəsarət Abbasovu, Şəlalə Bayramovanı, 
Mahir Məhərrəmovu, Almaz Cabbarovanı, Rəna İsrafilova- 
nı, Rəşid Səmədovu, Pərviz Zeynalovu, Cavanşir Musayevi 
və başqalarını göstərə bilərik. 

Texnikumda müəllimlərin öz bilik və bacarığının 
yüksəldilməsinə də xüsusi fikir verilir. Bu işdə metodiki 
kabinə qabaqcıl iş təcrübəsinin yayılmasına, kabinetin ye- 
ni ədəbiyyatlarla zənginləşməsinə, gənc müəllimlərə diq- 
qətin artırılmasına, metodiki işlərin, mühazirələrin yazıl- 
masına və təbliğinə xüsusi fikir verir. Texnikumun işində 
tədrislə bağlı sahələrdən biri fənn birləşmələrinin işidir. 
Birləşmələrin üzvləri ayrı-ayrı fənlərin tədrisi ilə bağlı plan 
proqramları tərtib edir və ona müvafiq dərsləri tədris edir- 
lər. Texnikumda 3 fənn birləşməsi fəaliyyət göstərir. Bir- 
ləşmələr iş planları əsasında fəaliyyət göstərir. Fənlərin 
tədrisinə, metodiki işlərə, açıq-qarşılıqlı dərslərin keçilmə- 
sinə, plan-proqramlarının ödənilməsinə kabinələrin, labo- 
ratoriyaların işinin təşkilinə rəhbərlik, nəzarət, eyni za- 
manda metodiki köməklik edirlər. Metodiki işin keyfiyyəti- 
ni yüksəltmək üçün bütün fənn birləşmələri üzrə açıq 
dərslər keçirilir, müzakirə və təhlil edilir. Gənc müəllimlə- 
rə xüsusi istiqamətverici köməklik göstərilir. 

Texnikumda tələbə özünüidarəsinin təşkilinə xüsusi 
diqqət yetirilir. Belə ki, pedaqofi şurada tələbə həyatı ilə 
bağlı məsələlər müzakirə edilərkən, hər qrupdan tələbələ- 
rin sayından asılı olaraq 4-8 nəfər tələbə iştirak edir. Təl- 
tif və cəza veriləcək tələbələr haqqında çıxarılan qərarlarla 
əlaqədar onların necə həll edilməsilə bağlı tələbələr öz fi- 

xə 71) (67 

— — — — —— İşıq məbədi ———— 
kirlərini bildirir, müzakirələrdə iştirak edirlər. Qərarların 
qəbulunda tələbələr səs verməklə iştirak edirlər. Tələbələ- 
rin həyata hazırlanmasında bunun böyük əhəmiyyəti və 
təsiri vardır. Tələbələr təqaüd komissiyasının tərkibində 
də fəal iştirak edirlər. Onlar məktəb əmlakının qorunma- 
sına da nəzarət edirlər. Tələbələrin tərbiyəsində, neqativ 
halların aradan qalıdırılmasında, mövcud nöqsanların 
tənqid edilməsində texnikumda çıxan dTikanə satirik divar 
qəzetinin və tələbələrin iştirakı ilə buraxılan sinif divar qə- 
zetinin tərbiyəvi təsiri vardır. 

Texnikumda ən mühüm aparıcı, məsuliyyətli sahə 
tədris hissəsidir. Dərslərin bölgüsündə, fənn proqramları- 
nın əldə edilməsində, dərs məşğələlərinin gedişinə nəzarət 
edilməsində, sənədləşmə işlərinin aparılmasında, imta- 
hanların obyektiv keçirilməsində, јагпаПага nəzarət işin- 
də tədris hissəsi öz üzərinə düşən işi məsuliyyətlə yerinə 
yetirir, məktəbdaxili tədris işinin bütün sahələrinə nəza- 
rəti həyata keçirir. Müəllimlərin dərslərin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsində, onlara metodiki köməklik göstərilmə- 
sində tədris sahəsi məqsədyönlü iş aparır. Dərslərin kabi- 
nə üsulu ilə keçilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. 

Məlumdur ki, öyrənilmiş nəzəri biliyin təcrübədə tət- 
biqi olmadıqda onun qiyməti yüksək olmur. Tələbələrimiz 
şəhərin orta məktəblərində keçdikləri təcrübə prosesində 
müəllimliyin sirlərinə yiyələnirlər. Bacarıqlı təcrübə rəh- 
bərliyi, metodist müəllimlər təcrübəçi tələbələrə lazımi is- 
tiqamət verirlər. Təcrübə dərslərinin canlı keçməsi üçün 
təcrübəyə rəhbərlik edən müəllimlər tələbələrin dərslərin- 
də iştirak edir, onlara çıxarılan nəticələr haqqında məlu- 
mat verir, dərsləri təhlil edirlər. 

Texnikumda tədris müddəti prosesində ayrı-ayrı 


“s 72 €” 

İşıq məbədi — 
qruplar üzrə hərbi xidmətə çağrılacaq tələbələrin siyahısı 
tərtib olunur. Hərbi xidmətdən qayıdan tələbələrə XÜSUSİ 
qayğı ilə yanaşılır. Onların ixtisası müvafiq ixtisaslara uy- 
ğun gəlməyəndə şəhərin və ya respublikanın başqa orta 
ixtisas məktəblərinə dəyişmələrinə köməklik göstərilir. 
Texnikumda imtahanların gedişi, onun obyektivliyi həmi- 
şə diqqət mərkəzində dayanır. | | 
Tədris müəssisələrində həmişə diqqət mərkəzində 
duran məsələlərdən biri də tələbələrlə aparılan tərbiyə işi- 
nin hərtərəfli olması, onlarda yüksək əxlaqi mənəvi Кеуһу- 
yətlərin formalaşmasıdır. Tələbələrin mənəvi tərbiyəsi mə- 
sələlərinə texnikumda kompleks şəklində yanaşılır. Belə 
prinsip gözlənilir ki, tələbələrin tərbiyəsi hamının, bütün 
kollektivin işidir. Eyni zamanda mümkün qədər çalışırıq 
ki, gəncliyi yad elementlərdən, mənfi meyllərdən, eybəcər, 
kənar təsirlərdən qoruyaq. Bu sahədə həm qrup rəhbərli- 
yi, həm məktəb rəhbərliyi məqsədyönlü iş aparır. | 
Müəllimin özünün nümunəvi olması gələcək nəslin 
tərbiyəsində əsas rola malikdir. Ona görə də çalışılır ki, gə- 
ləcəyin müəllimi olacaq indiki tələbələr nümunəvi дахгати- 
şa, yüksək əxlaqi keyfiyyətə, zəngin mənəviyyata, sağlam 
ruha malik olsunlar. Tələbələrə tərbiyəvi hisslər ilk növbə- 
də dərs prosesində aşılanır. Texnikumda idman, dama, 
ser, musiqi, rəsm və s. müsabiqələr keçirilir. Şəkinin şəkil 
qalereyasında təşkil edilmiş sərgidə texnikumun rəsm, 
rəsmxətt ixtisas qrup tələbələri də iştirak edirlər. Tələbələ- 
rin vaxtaşırı tamaşalara, musiqi proqramlarına baxışı təş- 
ir. 

“ K. mənəvi tərbiyəsinə yönəldilən sahələrdən 
biri də kitabxana ilə işin təşkilidir. Texnikumun geniş oxu 
zalına malik kitabxanası var. Texnikumun kitabxana fon- 

“s 79 €” 
İşıq məbədi 
dunda 22248 ədəd kitab var. Onlardan 6875 ədədi dərslik, 
15373 ədədi isə bədii ədəbiyyatdır. 

Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının 
imzaladığı sərəncama uyğun olaraq latın qrafikası ilə çap 
olunmuş 878 ədəd yeni nəşrlər də kitabxanaya hədiyyə 
edilmişdir. 

Kitabxanada 150 adda ingilis dilində kitab var və 
oxucuların sayı 910 nəfərdir. Ötən illər ərzində gənclərlə 
aparılan iş, gənc nəslin tərbiyəsinə göstərilən diqqət və 
qayğı dövlət səviyyəsinə qaldırılaraq, onlarda azərbaycan- 
çılıq, millətçilik və bəşərilik kimi keyfiyyətlərin aşılanması 
üçün xüsusi tədbirlər həyata keçirilir. 

Təhsildə bu gün və həmişə əsas sima kimi ən aparıcı 
subyekt məhz müəllimlərdir. Təhsil sisteminin əsas məq- 
sədi dövlət təhsil standartlarına uyğun biliyə, bacarığa, 
praktik hazırlığa, mütərəqqi dəyərlər və bəşəri dəyərlərə 
dərindən yiyələnən, Azərbaycan xalqının azadlıq amalına 
və demokratik ənənələrinə, insan hüquqlarına hörmət 
edən vətənsevər, müstəqil və yaradıcı düşünən şəxsiyyət 
tərbiyə etməkdən ibarətdir. 

Şəki Pedaqofi Texnikumunun müəllim kollektivi öl- 
kəmizdə gedən təhsil islahatının həyata keçirilməsində fə- 
al iştirak edib yüksək peşəkarlıq, tədqiqatçılıq nümayiş et- 
dirərək pedaqoii ictimaiyyətə bir daha belə bir həqiqəti sü- 
but etmək istəyir ki, ölkəmizin gələcəyi üçün yüksək peşə 
hazırlıqlı müəllim kadrlarının hazırlanması işində yenə də 
səfərbərdirlər. 


“9 74 dq” 


İşıq məbədi 


İV bölmə 


Pedaqofi Texnikumunun 1920-1930-cu 
illərdəki fəaliyyəti yerli mətbuat səhifələrində 


Maarifin səmərələrindən bir nümunə 


Səki darülmüəlimat talibələrindən Kiçik Dəhnəli 
Kümcüzadə Xatimat və Təmamət xanımlar yanvar tətili 
münasibətilə evlərinə dəvət edilmişdi. | 

Xatimat xanım məktəb yoldaşları ilə, firqəvi qadınlar- 
la, qadınların insan olduğundan və hər yerdə səsə, hörmə- 
tə malik olduqlarından və bu vaxta qədər cəhalət səbəbin- 
dən zay olan qadınlar azadlığının inkişafının maarifin - 
rəqqisilə olacağına və şura hökumətinin qadınların savad- 
lanması üçün gördüyü işlərə aid məruzə etmişdir. | 

Məruzə kəndli qadınlar arasında böyük bir tərəqqi 


oyatdı. 


İ.Tofiq 
eŞəki fəhləsb, 23 yanvar 1924-cü il, No 7, səh. 2 


Məktəblərimizə nəzər yetirilməlidir 


Cümhuriyyətimizdə fəhlə-kəndli hakimiyyəti bərpa 
olunduqdan sonra bütün qəzalarda, o cümlədən, Şəki qə- 
zasında da bir çox növ məktəblər açılaraq zəhmətkeşlərə 


verilmişdir. : 
Bu gün qəzamızda 1920-ci ildən əsası qoyulan darül- 


“ə 75 еу 


İşıq məbədi 


müəllim və darülmüəllimat məktəbləri zəhmətkeşlərin sə- 


adət öyləridir, lakin bir tərəfdən unudulmamalıdır ki, bu 
məktəblər təzə təşkilat olduqlarından təchizatla, maddi- 
mənəvi ehtiyacla bir çox yarımçıqları vardır. 


eŞəki fəhləsi, 11 avqust 1924-cü il, No 52, səh. 1 


Darülmüəllimat gənc qızlar özəyində 


1924-cü il 9 oktyabr Nuxa darülmüəllimat gənc qız- 
lar özəyinin tazə təşkili münasibətilə birinci təntənəli icla- 
sı olur. İclasda talibələr, müəllimlər, qəza gənclər komitə- 
sinin təşkilat müdiri yoldaş Hüseynov iştirak edir. 

Hüseynov ətraflı məruzə edir. Qızlar tərəfindən çıxa- 
rılan qərarda deyilir ki, biz darülmüəllimat talibələri söz 
veririk ki, hamımız ittifaqa daxil olub var qüvvəmizlə təş- 
kilatın götürdüyü yollarla gedəcəyik və gənclər ittifaqının 
nüfuzunu qəza və şəhər qızları arasında artıracağıq. 


Gənc talibə Zərifə Əbdürrəhimzadə 
eŞəki fəhləsb, 14 oktyabr 1924-cü il, Хә 68, səh. 2 


Darülmüəllimin özəyi 


Çar hökumətinin siyasəti və ruhanilərin elmi haram 
etməsi və bir çox ataların xurafata inanması biz gəncləri 
elmdən məhrum etmişdi. Şura hökuməti qurulduqdan 
sonra həmən maniələr götürüldü. Maarif ziyası hər yeri zi- 
yalandırmağa başladı. O cümlədən, 1920-ci ildən bəri da- 


və 76 dq” 
İsıq məbədi : 
vam edən darülmüəllimində çoxlu kəndli balaları təhsil et- 
məyə başladın. | m 
Bu məktəbdə müdiriyyətin təşəbbüsü ilə 1922-ci il 
oktyabrın 22-də kommunist gənclər özəyi təsis olunmuş- 
dur. Əvvəlcə 6 nəfər üzvü, 12 nəfər namizədi olan bu təşki- 
latın indi 75 nəfər üzvü və 4 nəfər namizədi vardır. Bütün 
tələbələr siyasi və fənni məlumatları bu özəkdən alırlar. 


Özək katibi-Ə.Ə bdürrəhimov 
Şəki fəhləsi,, 14 oktyabr 1924-cü il, .No 68, səh. 3 


Darülmüəllimində 


1924-cü il 4 noyabr darülmüəllimin nəzdində peda- 
qofi dərnəyi təşkil edilmişdir. Dərnəyə 30 nəfər tələbə ya- 
zılmışdır. | | 

Dərnəyin rəhbərliyi müdiriyyətin öhdəsindədir. Bu 
məsələ ümumi və ictimai bir məsələ olduğundan qəza fir- 
qə komitəsindən, maarif ittifaqından müəllimlərdən dər- 
nəyə üzvlər dəvət edildi. Dərnək tərəfindən tez-tez müha- 
zirələr veriləcək və bütün müəllimlər iştirak edəcəklər. 


Müxbir 


Redaksiyadan: . 

Darülmüəllimin müdüriyyətinin gözəl-gözəl başlanğı- 
ати təbrik edirik. Gələcək nəslimizi tərbiyə etmək kimi 
sanlı vəzifəni öhdələrinə götürmələrinə, tələbələrin bu ki- 
mi dərnəklərdə ciddiyyətlə çalışmalarına ümid edirik. 


Şəki fəhləsi, 12 noyabr 1924-cü 11, Ле 74, səh. 3 


“9 77 €” 


2 


İşıq məbədi 
Darülmüəllimində 


29 noyabrda pedaqoii dərnəyinin birinci konfransı ol- 


du. Konfransda ümumi tələbələr və müəllimlər iştirak 
edirdi. | 

1. Dərnək rəhbəri dərnəyin əhəmiyyəti və məqsədi 
haqda məruzə etdi. 


| 2. Müəllim Həşim Məmmədzadə pedaqoii təhsil siste- 
mi haqda ətraflı məruzə etdi. 


3. Rəşid bəy Əfəndizadə kompleks üsul sistemi haq- 
da məlumat verdi. 


4. Rəcəb Əfəndizadə kəndi-kəndini idarə prinsipi uğ- 
runda məruzə etdi. 


| Pedaqofi dərnəyi 

eŞəki fəhləsb, 10 dekabr 1924-cü il, .No 82, nra 
Nuxa darülmüəllimatında 

Darülmüəllimat gənclər təşkilatında ən çox kəndli 


qızlar üzvüdür. Özək bir çox yoxsul bacılarımızın ehtiyacı 
üçün yardım kassası təşkil etmişdir. 


| | Vəzifə Əhmədova 
eŞəki fəhləsi, 21 dekabr 1924-cü il, No 85, səh. 4 


Nuxa qəza firqə komitəsinə 


Nuxa darülmüəllimatdan 1-ci dəfə gənc müəllimlərin 
buraxılması münasibətilə qəza firqə komitəsindən, Azər- 


vƏ 78 gr” 

İşıq məbədi 


baycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsindən aşağıdakı təbrik te- 


leqramı gəlmişdir. 

Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi heyyət riyasəti 
Nuxa Zükur darülmüəllimatının əvvəlinci dəfə müəllim 
tərxisi bayramını aparan Nuxa zəhmətkeşlərinə atəşin sa- 
lamlar göndərir. 

Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi inanır ki, cavan müəllimlər 
maarif cəbhəsində cəhalətlə mübarizə edərək şura höku- 
mətinin kəndləri və təsərrüfatı yüksəltmək işində ona gö- 
zəl yardımçı olacaqlardır. 

Yaşasın müəllimlərl Maarifçi kəndlilər. 


Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin katibi Şabbazi 
Şəki fəhləsb, 1925-ci il, 21 may, No37, səh 1 


Zəhmətkeş hakimiyyəti meyvəsindən nümunə 


Bu gün darülmüəllimat 22 nəfər yeni müəllim bura- 
xır. Azərbaycan-türk zəhmətkeşlərinin tarixində bu gün 
böyük yer tutacaqdır. Bu kimi fəxr ediləcək bayramlarla 
Azərbaycan-türk zəhmətkeşləri isbat edirlər ki, onlar da 
elm və mədəniyyət arxasınca mədəni millətlər cərgəsinə 
keçməyə qadirdilər. Fəqət, bu vaxta qədər özlərində olan 
istedadı izhar etməyə mane olan səbəblər var idi. Bu sə- 
bəblərin yeni çar istibdadının kabusu üzərimizdən götü- 
rüldüyü az zamandan bəri bütün Azərbaycan, o cümlə- 
dən, onun uzaq guşəsindən Nuxa qəzası zəhmətkeşləri fü- 
qareyi-kasibə hökumətinin qayğıkeşliyi sayəsində çalışa- 
raq isbat etdilər ki, hər kəs elmə doğru getməyi bacarır- 
mış. 


İşıq məbədi 


Elm və mədəniyyət yalnız varlıların malı olmayıb, bəl- 


kə əsl zəhmətkeşlərin bacardığı şeydir. 

Bu gün buraxılan 22 nəfər müəllim yoldaşlar 22 nə- 
fər olmayıb, bəlkə 22000 deməkdir. Zira, onlar bir tərəf- 
dən zəhmətkeş gəncləri ictimai həyata hazırlayaraq özləri 
aldıqları ictimai-mədəni tərbiyəni öyrədərək cəhalət və 
mövhümata qapılaraq övladlarını məktəblərə verməyən, 
onların qiymətli ömürlərini mal güddürməklə zəifləyən za- 
vallı kəndli qardaşlarımıza bu gün deməliyik ki, gəlin ba- 
xın övladlarınızın fərasətinə ki, siz deyirdiniz ki, biz onları 
qoymarıq ki, at-ata, tat oxusunlar.Bu gün həmən balala- 
rımız elm-ürəfan nuru ilə nurlanıb hər birinə atəşli bir hə- 
vəslə sizi və sizin balalarınızı xilas etməyə qoşulurlar. 
Kəndli qardaşlar, daha təcrübədən çıxın at-ata, tat dərsi- 
ni oxumaq üçün övladlarınızı məktəblərə göndərin. Bu 
gün şanlı xalq müəllimi naminə kəndlərə qayıdan sevgili 
balalarınızın bu yolda çalışacaqlarına əmin oluruq. 

Yaşasın yeni qırmızı müəllimlərimizl 


1. Əşrəf 


Maarif cəbhəsindəki müvəffəqiyyətlərimizdən 


Zəhmətkeşlərin mədəniyyətinin düşmənləri ilə mü- 
barizə aparmaq üçün beş senə əvvəl — 1920-ci sənədə əsa- 
sı qoyulan, beş senə müddətində elm və bilik əczaları ilə 
təchiz edilən mədəniyyət silahının birinci atəşinə, yəni 
maarif cəbhəsinə atılan birinci qırmızı müəllim kadrosuna 
səmimi salamlar olsun. 


Azərbaycan əmələ kəndliləri maarif-mədəniyyətə 


“ə 80 €” 


İşıq məbədi oxunar” 
olan kəskin ehtiyacını gənc müəllimlərimizin ödəyəcəyinə 
un” mədəniyyət vasitəsilə əldə ediləcək soxub 
qiyyətlər top və plemyotlar vasitəsilə nail —— m 
olmadığına inanmalıyıq. Müəllim eyni zamanda . о iə 
iyyətçi Şura İŞÇİSİ, həkim, aqranom, zəhmətkeş — = 
vərətcisi olmalıdır. Bu vəzifəni 5 sənəlik tərbiyə mü . : 
də aldıqları elmlə yerinə yetirmələrinə şübhəm Ta - 
Müəllim təyin olunduğu yerdə yeni kəndlərdə — - 
qə və şura təşkilatlarının yaradıcısı olmalıdır. Тә ” e : 
yi məktəbdə ictimai təşkilatların kəndi-kəndini 1 m 
hazırlanmasına səy etməlidir. - kommunizm mə 
inin təbliğini unutmamalıdır. 

02. pedaqofi heyyətinin və məzun- 
ların ailələrinə Nuxa qəza maarifi şöbəsi adından izhari tə- 


şəkkür edirəm. 

Nuxa qəza maarif şöbəsinin müdiri 
Ələkbər Mahmudzadə 


eŞəki fəhləsib, 1925-ci 1, 21may Х 37, səh. 2 


Bildiriş 


Nuxa darülmüəllimin nəzdində bulunan tədbiqat 
məktəbinin birinci-ikinci qrupuna tələbə qəbulu bütün 


Nuxa zəhmətkeşlərinə xəbər verilir. | m: 
ı İlk növbədə əmələ balaları qəbul ediləcək. Birinci 


qrupa qəbul ediləcək tələbələrin yaşı 8, ikinci qrupa daxil 


olanların yaşı 9-10 olmalıdır. | | | 
Ərizə ilə bərabər iş və vəziyyətinə dair şəhadətnamə 
İşıq məbədi 
təqdim olunmalıdır. Ərizə hər gün səhər saat 8-dən axşam 
saat 6-ya qədər darülmüəllimat binasında qəbul olunur. 


Tədbiqat məktəbinin müdiriyyəti 
eŞəki fəhləsi, 1925-ci il, 17 sentyabr Лә 59, səh.3 


Nuxa darülmüəllimat 
talibələri çarşabı atmalıdırlar 


ә ildir şəhərimizdə darülmüəllimat vardır. Bunun 
məqsədini təkrar etməyə lüzum görmürük. Ancaq burada 
oxuyan talibələrin bir çoxu məktəbdən ümid edilən məq- 
sədi yerinə yetirəcəkləri işlərindən bəllidir. Məsələn, bu 
talibələrdən bir çoxu məktəbə qədər çarşabla gəlib, mək- 
təbin qapısında çarşabı açıb qoltuqlarına qoyurlar. Bay- 
ramlarda, nümayişlərdə çarşabsız gəzirlərsə də, lakin 
məktəbə gəldikdə həmən hal davam edir. Bu xüsusda xalq 
maarif komissarı Quliyev də Nuxada ikən lazımı tövsiyyə- 
lərdə bulunmuşdur. Ancaq nəticəsi görünmür. Biz belə 
köhnə məlumatları tərk etməli və onlara verilən təzə fikir- 
ləri ibtida özləri tətbiq etməli möhtərəm talibə həmişirələ- 
rimizdən gözləyirik. 


Tələbə Ş.S 
eŞəki fəhləsb, 21 yanvar 1926-cı il, АЛӘТ, səh. 2 
Darülmüəllimat həyatından ümumi əhval 


Keçən senəyə nisbətən məktəbin halı ümumiyyətlə 
gözəldir. Çocuqlara verilən yemək miqdarı artırılıbdır. Əv- 


— — — — — — — — — —— İşıq məbədi 

vəlləri xidmətçi azlığından otaqlar o qədər təmiz saxlanıl- 
mırdı, indi xidmətçilər çoxalmış, otaqlar təmiz saxlanılır, 
çocuqlara əlbəsələr hazırlanır. 


Təşkilat məsələsi 


Məktəbdə gənclər, pionerlər və tələbə təşkilatları var- 
dır. Ciddiyyətlə işləyirlər. Gənclər və tələbə təşkilatları tə- 
rəfindən divar qəzeti nəşr olunur. Pionerlər üçün qəzetə də 
nəşr olunacaqdır. 


Dərnəklər 


Məktəbdə pedaqofi, riyaziyyat, ədəbiyyat, ictimaiyyət, 
kənd təsərrüfatı və dram dərnəyi vardır. Bunlar da ciddi 
surətdə işləyirlər. 


Nəşriyyat 


Məktəbdə “Уепј şölə? fənn və eZəhmətə adlı divar qə- 
zetləri çıxır. Ədəbiyyat dərnəyi tərəfindən eYeni həyatə ad- 
Д məktəb məcmuəsi nəşr olunur. 


Ləvazimat-tədrissiyyə 


Ləvazimat-tədrissiyyə bir qədər azdır. Bəzi dərs ki- 
tabları yoxdur. Bu barədə tələbələr çətinlik çəkirlər. 


Komissionlar 


Məktəbdə maarif, mədəniyyət, münaqişə və təsərrü- 
fat komissionları vardır. Bu komissionlar özlərinin idarə 


———— İşıq məbədi —— 
məsələsinə xidmət edirlər. Tələbələr öz sevdikləri tələbə 


təşkilatlarını tanıyır və odur ki, işlərimiz öz yerində gedir. 


Gənc müəllim 


Darülmüəllimin binasını təmir etməli 


Darülmüəllimin binası get-gedə xarab olur. 6 senədir 
ki, bu binada təmirat işləri aparılmadığından bir az da keç- 
sə oturmağa layiq olmayacaqdır. Binalar böyük və dairəli 
olduğundan bunları tez zamanda təmir etmək lazımdır ki, 
şəhərdə bundan başqa məktəb sığacaq bina yoxdur. 


Tələbə 
eŞəki fəhləsib, 1 aprel 1926-cı il, .Nt 19, səh. 4 


Darülmüəllimin pioner təşkilatının vəziyyəti 


Bu məktəbdə 1924-cü senədən özəyin fəaliyyəti sayə- 
sində pionerlər təşkilatı yaradılmışdır. İbtida işlərin bir ço- 
xu nöqsanlı idi. Hal-hazırda isə sürətlə irəliləyir, belə ki, 
əvəlləri 25 nəfər üzvə malik olan bu təşkilat hal-hazırda 50 
nəfər üzvə malikdir. Bunların fəaliyyətləri sayəsində dəstə- 
də pionerlərə məxsus eÜlduzə adlı qəzetə nəşr edilir. Nizam- 
intizama artıq fikir verilir. Dram dərnəyi də təşkil edilmiş- 
dir. Vaxtı-vaxtında teatro verilir. Sair pionerləri də bu vasi- 
tə ilə bura cəlb edirlər. Bədən tərbiyə işlərinə artıq fikir ve- 
rilir. Burada qeyd ediləcək bir məsələ varsa, o da hamilik 
məsələsidir. Dəstənin hami təşkilatı əhəmiyyəti vermir. Bu 
İşıq məbədi 7 
səbəbdən maddi cəhətdən geri qalmışlar. Bu qüsuratın də- 
finə dair qəza pionerlər ordusunun nəzərini cəlb edirik. 


N.Yusifzadə 
Şəki fəhləsi, 5 aprel 1926-cı il, No 20, səh. 4 


Nuxa darülmüəllimatı 


Keçən illərə nisbətən məktəbimizin halı ziyası ilə gö- 
zəlləşmişdir. Müəllim, tələbə və talibələrin çalışması nəti- 
cəsində məktəbdə bir çox təbəddülatlar meydana gəlmiş- 
dir. Talibə və müəllimlər ictimai işlərdə fəal çalışırlar. 
Məktəbdə bir çox təşkilatlar, dərnəklər və komissionlar 
təşkil olunmuşdur. Bu təşkilatlarda talibələr həvəslə işti- 
rak edirlər. Məktəbimizin gənclər özəyi, pioner təşkilatı və 
talibələr komitəsi vardır. Bundan başqa maarif, mədəniy- 
yət və münaqişə komissionları təşkil olunmuşdur. Onlar 
da məktəbin tərəqqisinə çalışaraq kəndi-kəndini idarə şu- 
ranı həyata keçirməyə səy edirlər. Dərnəklərə gəlincə, 
məktəb daxilində ictimaiyyət, ədəbiyyat, təbiət, dram və 
pedaqoifi dərnəkləri təşkil olunmuşdur ki, onlar dəxi cid- 
di surətdə işləyirlər. Tələbələr komitəsi və gənclər özəyi 
tərəfindən həftədə bir dəfə eTürk qızıp divar qəzeti nəşr 
olunur ki, bu da məktəbdə müxbirlərin əsasını qoyan ta- 
libələri mətbuata alışdırmaqla bərabər, mərkəzi qəzetlərə 
fəal müxbirlər yetişdirirlər. 


Nazilə Hüseynzadə 
Şəki fəhləsb, 15 aprel 1926-cı il, No 22, səh. 5 


İşıq məbədi -— 
Təbliğat məktəbinin vəziyyəti 


Nuxa darülmüəllimin nəzdindəki təbliğat məktəbinin 
daxili və xarici vəziyyətinə baxılacaq olursa, burada işlərin 
yeni sistem üzrə getdiyi nəzərə çarpır. Oxumaqda olan 
170 nəfər tələbənin əksəriyyəti fəhlə və kəndli balasıdır. 
Məktəbdə ittifaqımız bir çox təşkilat və zavodlarla əlaqəyə 
girmişdir. Gələcək tədris ilində qəbul olunacaq tələbələr 
yalnız zavoddan, fəhlə balaları olacaqdır. Bu da hökumə- 
tin gələcək əsasıdır. Tələbələr komitəsi və pioner təşkilatı 
tərəfindən həftəlik eŞərq çocuğuə adında divar qəzeti nəşr 
olunmağa başlamışdır. Pedaqofinin yürütdüyü kəndi-kən- 
dinin idarə prinsipi həyata tədbiq olunur. 


Tələbə 


Pedaqofi texnikumda 8 Marta hazırlıq 


6 Martı təntənəli qarşılamaq üçün pedaqofii texnikum- 
da. böyük hazırllıq işləri aparılır. Qadınların həyatına üy- 
ğun mahnılar, xor, deklamasiya və pyeslər hazırlanmışdır. 

6 Mart günündə Şəki Pedaqofi Texnikumu talibələri- 
nin böyük müvəffəqiyyət əldə edəcəklərinə əminik. 


Təhminə Hacıbəyli 
eŞəki fəhləsi, 5 mart 1928-ci il, .Ne17, səh. 2 


Pedtexnikum kəndə doğru 


Şəki pedtexnikumu builki planında kəndlərə tənəz- 
zöhü iş planını da unutmamışdır. Aprelin 17-də 3-cü və 4- 


ә 66 су 
İşıq məbədi : 
cü qrup tələbələri birinci dairənin Aşağı Şabalıd kəndinə Ə 
günlük tənəzzöhə çıxırlar. 3 gündə ayrı-ayrı kollektivlər 
tərəfindən kəndin ictimai, iqtisadi tərəfləri mümkün qədər 
öyrənildi. Kənd şurası, kooperativ kənd məktəbi tədqiq 
edildi. Küllü surətdə ölkəşünaslıq və xalq ədəbiyyatına da- 
ir məlumatlar toplandı. Tədqiqat nəticəsində bir çox nöq- 
sanlar meydana с̧хд1. ğ 

1. Kənd kooperativinə satış üçün az mal gətirilir. 
Kənddə su işləri bərbad haldadır. Kənd şurası su işlərinin 
təmirinə fikir vermir. 

2. Kənd məktəbi ilə məscid bir binadadır. Bir otaqda 
molla camaata mövhümatı aşıladığı bir halda, o biri otaq- 
da müəllim dərs keçir. 

3. Kənd qızları arasında işlər zəifdir. Qızlar məktəbə 
cəlb olunmamışdır. 

4. Kənddə səhiyyə işlərinə nəzarət edilmir. 

5. Əkinlər qışda əkilir. Baxmaq üçün bir dəfə də ol- 
sun aqronom gəlməmişdir. 


Bal arısı 
eŞəki fəhləsi, 28 aprel 1928-ci il, .No 28, səh. 2 


Pedaqofi Texnikumunda iməcilik 


Nuxa Pedaqofi Texnikumunda iməcilik işləri aparıl- 
mışdır. Təmizlik komissionunun bu haqdakı fəaliyyəti təq- 
dirə layiqdir. Şəhərin küçələrinin təmizlənməsində tələbə- 
lər fəallıq göstərmişdir. 


Özək katibi Bahəddin Kərimov 
eŞəki fəhləsb, 7 noyabr 1928-ci il, Ne 71, səh. 4 


“ə в7 ех 

İşıq məbədi 


Builki buraxılış münasibətilə 


Mədəni yollara yeni mübarizlər 


Nuxa Pedaqofi Texnikumu aprel inqilabının meyvəsi 
olub bu gün Azərbaycanın maarif ocaqları arasında gör- 
kəmli yer tutur. Nuxa Pedaqofi Texnikumunun müvəffə- 
qiyyətlərini görməmək mümkün deyildir. 

1925-ci ildə birinci dəfə 22 nəfər müəllim buraxan bu 
məktəb 1926-cı ildə 36 nəfər, 1927-ci ildə 35 nəfər, 1928- 
ci ildə 45 nəfər, bu il isə 1929-cu ildə 72 nəfər xalq müəl- 
Ди buraxır. Bütün dəvami müddətində məktəb cəmi 210 
nəfər müəllim buraxmışdır. 

Builki buraxılış tam başqa bir şərait daxilində icra 
olunur. Ölkəmizin sənayeləşdirilməsi işi geniş ölçü almış, 
kənd təsərrüfatının yeni mədəni və kollektiv üsullarla hər 
gün irəliləməsi göz önündədir. Daha doğrusu, buraxılış 
şəhər və kənddə sosializm ünsürlərinin canlandığı bir döv- 
rə təsadüf edir. Kənddə mədəni inqilabın genişləndirilmə- 
si və bu dövrdə həmişəkindən artıq qətiyyət tələb edir. 
Gənc müəllimlərimiz indiki şəraitin qarşılarına atdığı bu 
ağır vəzifələri mətanətlə ifa edəcəklərinə əminik. 


Abdulhəmid 

eŞəki fəhləsb, 22 may 1929-cu il, .No 35, səh. 1 
Savadsızlıqla mübarizə cəbhəsində 

Savadsızlıqla ciddi mübarizə işində Şəki Pedaqofi 


Texnikumu böyük işlər görmüşdür. Pedaqofi texnikum şə- 


—————— İşıq məbədi ——ııınanuun-uıın 
hərin 19 rayonunda savad kursları təşkil etmiş, kursları 
müəllim və ləvazimatla təmin etmişlər. Pedaqofi texniku- 
mu mədəni hücüm yolu ilə 1150 nəfər savadsızı əhatə 


edərək savadlandırmışdır. Onlardan 800 nəfəri qadındır. 


Məhərrəm Qarayev 
eŞəki fəhləsb, 7 noyabr 1929-cu il, No 72 səh. 6 


Pedaqofi texnikumun 10 illiyi 
Yeni qızıl kadrolar buraxılır 


Ölkəmiz cəhalətlə kəskin mübarizəyə başlamış, 
burfuaziya üsul-idarəsi ilə toqquşan mübariz qüvvələri- 
miz hər il artır, o qədər də düşmənlərimiz azalır. Bu gün 
mədəni inqilab cəbhəmizi yeni mübarizlərlə təmin edi- 
rik. Nuxa Pedaqofii Texnikumunda hər ilki kimi bu ildə 
60 nəfər hazırlıqlı gənc qızıl müəllim və müəllimələr bu- 
raxılır. 

Ölkəmiz üçün yeni kadrların nə qədər lazım olduğu- 
nu hamımız bilirik. ии 

Sura Azərbaycanının mədəni inqilab yürüşündə 
Nuxa Pedaqofi Texnikumu çox 19 görmüşdür.Bütün bu- 
raxılışın müəllim və müəlimələri indi kəndlərimizdə 
kəndli balalarına həqiqi şura tərbiyəsi verirlər. Onlardan 
gələcək qurucular yetişdirirlər. 

On il əvvəl bir şəhər məktəbi var idi ki, burda ancaq 
varlı balaları təhsil alırdı. Nuxa Pedaqofi T exnikumunu 
indi biz böyük fəxrlə irəli sürürük. Qarşımızdakı vəzifələr 
böyükdür, buraxılan müəllimlər unutmasınlar ki, onlar 
hər biri vəzifəyə göndərilən bir əsgər kimi müəllimlik və- 
İşıq məbədi - 
zifəsinə göndərilirlər. Bu gün kəndlərimiz sosializm çıra- 
ğı ilə durmadan irəliləyərkən gənc müəllimlərimiz bu in- 
qilabi yürüşə yardımçı olmalıdırlar. 

Pedaqofi texnikum təşkil olunduğu 10 ildə 1925-ci 
ildən başalayaraq məzunlar buraxmışdır. Bu müddətdə 
270 nəfər müəllim buraxılmışdır ki, onlardan 110 nəfəri 
müəllimədir. 

İndi biz Nuxa Pedaqofi Texnikumu ilə fəxr edirik. 


Əbdülhəmid Həmidov 
eŞəki fəhləsi, 20 may 1930-cu il, Х 25, səh. 3 


Pedaqofi Texnikum 700 qadını savadlandırdı 
Savadlanmış qadınların konfransı 


Yanvarın 4-də Nuxa Редас̧ој: Texnikumu nəzdində 
olan savadsızlıqla mübarizə inqilabı tərəfindən texniku- 
mun əhatə etdiyi rayonlarda yeni savadlanmış qadınla- 
rın konfransı çağırılmışdır. Bu il pedaqofi texnikuma mə- 
dəni hücum yolu ilə 1150 nəfərin savadlanması həvalə 
edilmişdir. Tələbələrin zərbəçi surətdə işə girişməsi sayə- 
sində bu rəqəm 1450 nəfərə çatdırılmışdır. 

4 ay müddətində bunlardan 1150 nəfəri savadlan- 
dırılmışdır. Çağırılmış konfransda 700 nəfər savadlandı- 
rılmış türk qadını iştirak edirdi. Konfransda savadsızlıq- 
la mübarizə işlərinə yekun vurulmuş, müvəffəqiyyətlər 
göstərilmişdir. 

Yeni savadlanmış türk qızları ixtisas əldə etmək 
üçün zərbəli surətdə fatzauça daxil olmağı vəd etdilər. 


“ə QÜ ez” 


İşıq məbədi 


Konfrans olduqca təntənəli keçib, qadınların ruh yük- 


səkliyi ilə nəticələndi. 


Özək katibi: Qara Abidzadə 
Şəki fəhləsb, 8 yanvar 1931-ci il, Ле 2, səh. 4 


Nuxa Pedaqofii Texnikumu nəzdində fevralın 1-dən 
açılacaq 6 aylıq müəllimlər 
kursuna tələbələr qəbul olunur 


Buraya 7 sənəliyi bitirib və yaxud bu həcmdə biliyi 
olan 16-30 yaşlarında firqəçi və komsomolçular, kolxozçu- 
lar, muzdurlar, türk qadınları qəbul olunurlar. Muzdur və 
qadınlar 5 illiyi bitirmiş olsalar da olar. | 

Daxil olmaq istəyənlər öz ərizələrini yanvarın 30-na 
kimi pedaqoii texnikumuna verməlidirlər. Qəbul olunacaq 
yoldaşlara ayda 45-65 manata kimi təqaüd veriləcəkdir. 

Kursa: 

Nuxaya – 45 yer 

Ağdaş rayonuna – 30 yer 

Vartaşenə – 20 yer verilmişdir. 


Nuxa Pedaqofi Texnikumunun müdiri 
Məhərrəm Qarayev 
Şəki ГәҺјәзә, 28 yanvar 1931-ci il, Лә 5, səh. 4 


Pedaqofi texnikumu sağlam əllərə tapşırmalı 


Nuxa Pedaqofi Texnikumunun direktoru M.Qarayev 
1931-1932-ci dərs ili qarşısında böyük səhlənkarlıq et- 
mişdir. 

“ə 91 do 

İşıq məbədi 


1 sentyabrda məktəb dərsə başlamaq əvəzinə 


sentyabrın 15-də başlamışdır. Düzgün dərs təqsimatı haq- 
qında Xalq Maarif Komissarlığının qərarı olmasına baxma- 
yaraq, Qarayev bu il müəllimlər kursunda ixtisasından 
kənar 450 saat dərs götürmüşdür. Keçən dərs ilində mək- 
təbdə biabırçılıq olmuşdur. 

Bitərəf Salehcanov ictimaiyyat dərsləri vermiş və Əli 
Şahməmmədov fizikadan lazımi bacarığı olmadığı halda, il 
uzunu tələbələrə tapşırıq oxumuşdur. 

Ümumiyyətlə dərs ilinin nəticəsi yaxşı olmamışdır. 
Qarayev müəllimlərlə kobud rəftar etdiyindən, Bağırov, Дә 
yaszadə, Hacıağa məktəbi buraxıb getmişlər. 


Dilsiz 
eŞəki fəhləsib, 9 avqust 1931-ci il, No 39, səh. 2 


Müəllimlər kursu açılır 
Daşkolnı işçilər hazırlayan kursun təşkili 


Nuxa Pedaqofi Texnikumu bildirir ki, 1933-cü il 15 
yanvardan texnikum nəzdində müəllim daşkolnik və pio- 
ner işçiləri hazırlamaq üçün kurs açılır. Kursun müddəti 
8 ay olub, buraya 5-7 sənəlik həcmdə biliyi olanlar qəbul 
ediləcəkdir. 

Qəbul olunan ailəlilərə 75 manat, ailəsiz olanlara 60 
mianat təqaüd veriləcəkdir. 


Direktor Seyfi Hüseynzadə 
eŞəki fəhləsb, 11 yanvar 193389-cü il, Лә 2, səh. 4 


“Ə 92 ğı” 

İşıq məbədi 


Təhsil dəyəri uğrunda mübarizə 
bayrağını daha yüksək qaldırmalı 


Keyfiyyət uğrunda mübarizə 


Nuxa Pedaqofi Texnikumu təhsil işini ÜİK(b)F Mərkə- 
zi Komitəsi və Mİ komitəsinin qərarları əsasında yenidən 
qurmuş və buna görə bir çox uğurlar əldə etmişdir. Dərs 
keyfiyyəti uğrunda mübarizədə sosyarış, zərbəçilik və icti- 
mai yedəkçilik üsullarından geniş istifadə etmişdir. Ona 
görə də istər texnikum və istərsə də pedrabfakda dərslərin 
mənimsənilməsi yaxşı olmuşdur. Nəticəli təqaüd verilmə- 
si bu işdə mühüm rol oynadığı kimi, müəllimlərin də yax- 
şı çalışmaları — riyaziyyat, fizika və ictimaiyyat dərslərin- 
dən əlavə məşğələlər keçirilməsi mənimsəmə işinə yardım 
etmişdir. Məktəbdə tələbələr məktəb emalatxanasında, 
ipək fabrikalarında, kolxozlarda işləmişlər, ictimai işlər və 
iməciliklər keçirilmişdir. 

Bu günlərdə texnikum 62 nəfər hazırlanmış müəllim, 
pedrabfak isə 19 nəfər aniyə tələbə buraxır. Texnikum gə- 
ləcək dərs ilində bu mübarizəni daha da gücləndirməlidir. 


Ziya Əfəndizadə 
“Şəki fəhləsb, 15 iyun 1933-cü il, No 65, SƏİ ә 


Kolxoz firqə özək katibləri kursunun buraxılışı 


14 martda Nuxa Pedaqofi Texnikumu yanında açıl- 
mış kolxoz firqə özək katibləri kursunun təntənəli buraxı- 
lışı olmuşdur. 

İşıq məbədi -————— 

Buraxılışda şəhər fiqrə komitəsinin katibi Abbasov, 

MTS siyasi şöbəsinin rəisi Maksudov yoldaşlar danışmışlar. 

Kolxoz firqə özək katiblərinin bilik səviyyəsini artır- 

ması üçün açılan bu kurs öz dərs planını müvəffəqiyyətlə 

yerinə yetirmiş və müdavimlərə yeni şəraitdə işləmək vəzi- 
fələri öyrətmişlər. 


eŞəki fəhləsb, 23 mart 1934-cü il, No 36, səh. 3 


Nuxa Pedaqofi Texnikumu ümumittifaq yarışında 
birincilik uğrunda mübarizədə 


Nuxa Pedaqofi Texnikumu ali məktəb və texnikumla- 
rın ikinci yarışına vaxtında qoşularaq, yarışın əsas şərtlə- 
ri ətrafında işə başlamışdır. O, Gəncə və Şuşa pedaqof 
texnikumlarını yarışa çağırmış, ancaq təkcə Gəncə Peda- 
qofi Texnikumundan cavab ala bilmişlər. 

Pedaqofi texnikum öz işlərini ÜİK(b)F Mərkəzi Komi- 
təsi və Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarları əsasında qu- 
raraq, pedaqofi heyəti və dərsləri müəllimlərin ixtisasına 
görə bölüşdürmüş və predmetlər arasında təbil əlaqənin 
yaradılmasına və nəzəriyyə ilə praktikanın canlı olaraq 
əlaqələndirilməsinə ayrıca fikir verilmişdir. Texnikumda 
dəmirçilik, cildçilik və slesar emalaxanaları vardır ki, bun- 
ların vasitəsilə canlı politexniki işlər aparılır. Bu emalatxa- 
nalara material üçün 18500 manat para sərf edilmişdir. 
Texnikumda gecikmə və proqulçuluq tamam aradan qal- 
dırılmışdır. 9 müəllim, 230 tələbə, bütün qruplar arasın- 
da yarış müqavilənaməsi bağlanmışdır. 

Birinci semestrdə olan 53 zəif tələbə irəlidə gedənlə- 
rə çatdırıla bilmişdir. Xalq Maarif Komissarlığının qərarı 


“o QA ел 

İşıq məbədi 


üzrə pedaqofi praktikası müəyyən plan üzrə aparılmışdır. 


2,5 və nümunə məktəbi ilə əlaqə bağlanmış, Oxud və Baş 
Göynük kolxoz cavanlar məktəbini şefliyə almışdır. 

Texnikum öz ətraf təsərrüfatını genişləndirərək tələ- 
bə təchizatını yaxşılaşdıra bilmişdir. 

17-ci firqə qurultayı qərarı əsası ilə texnikumda bir 
maldarlıq təsərrüfatı təşkil edilərək burada mövcud 50 
baş mala nümunəvi baxmağı tələbələr öz öhdələrinə gö- 
türmüşlər. 

Lakin nöqsanlar da az deyildir. Yarımillik dərs proq- 
ramı 89 faiz yerinə yetirilmişdir. Birinci siniflərdə rus dili 
proqramlarına 94 faiz əməl edilmişdir. Texnikum şefliyə 
götürdüyü Oxud və Baş Göynük kolxoz cavanlar məktəbi 
ilə əlaqə işini istənilən dərəcədə qura bilməmişdir. 

Nuxa Pedaqofi Texnikumu ümumittifaq yarışına qo- 
şulmaqla böyük müvəffəqiyyətlər əldə etməlidir. 


Maqsud 
“Şəki fəhləsi”, 28 mart 1934-cü il, Ле 39 səh. 3 


Bütün müəllimlər Ziya Əfəndizadə kimi çalışmalıdır 


Nuxa Pedaqofi Texnikumunun riyaziyyat müəllimi Zi- 
ya. Əfəndizadə yoldaş 1934-35-ci tədris ilinin müvəffəqiy- 
yətlə başa çatdırılması uğrunda öz varlığı ilə çalışır. O, 15 
ildir ki, texnikumda riyaziyyat dərsi verməklə bir çox 
kadrlar hazırlaya bilmişdir. 

Ziya Əfəndizadə yoldaş keçən dərs ilində olduğu kimi 
bu dərs ilində də mənimsəmə səviyyəsi aşağı dərəcədə 
olan tələbələrin irəlidə gedənlərlə ayaqlaşması üçün dərs 
saatlarından başqa onlara əlavə riyaziyyat dərsi ует1г. 


ҹә 95 €z 


İşıq məbədi 


Odur ki, Ziya yoldaşın texnikum tələbələri arasında böyük 


hörməti vardır. 


| | Tələbə 
eŞəki fəhləsi, 18 dekabr 1934-cü il, No 153, səh. 3 


Yarışda qalib çıxmaq üçün dərs keyfiyyəti və şüurlu 
intizam uğrunda mübarizəni daha da artırmalı 


Nuxa Pedaqofi Texnikumu 1934-35-ci dərs ilinin ha- 
zırlığına qabaqcadan başlanmışdır. ÜİK(b)F MK-nın və Za- 
qafqaziya ölkə komitəsinin dərs ilinə hazırlıq haqqındakı 
qərarı pedaqofi şurada və ümumi tələbələr yığıncağında 
geniş müzakirə edilmişdir. 

Dərs ilinə hazırlığın canlı aparılması yaxşı nəticələr 
əldə edilməsinə səbəb olmuşdur. Müəllim kadrosu dərs 
planının yerinə yetirilməsinə ciddi çalışır. 

Sərbəst məşğələ zamanı lazım gələn materiallarla tə- 
min etmək məqsədilə kitabxanaya 28500 manatlıq elmi- 
fənni və siyasi kitablar alınmışdır. Bundan əlavə texniku- 
ma mövcud fizika və kimya kabinələrinə dəxi 7000 manat- 
lıq material alınmışdır. Texnikumda dülgərlik və dəmirçi- 
lik kimi sexlər yaradılaraq burada tələbələrə politexniki bi- 
lik öyrədilir. 

Texnikum və pedaqofi rabfakda hazırda 427 nəfər tə- 
ləbə və talibə təhsil alır, bunlardan 82 nəfəri qızlardır. 

Şərif Hüseynzadə, Məmməd Göyçəyev, Şəfiqə Səfər- 
zadə, Səyyarə Həmidzadə, Pərinaz Abdurrahmanova, Elza 
Cəfərqızı kimi 187 nəfər həqiqi məhsul zərbəçisi vardır. 
Bunlar ictimai işlərdə birincilik qazanmışlar. 

Texnikum yanındakı pedaqofii rabfakda işçi və kol- 

İşıq məbədi 
xozçulardan pedaqofi institut üçün hazırlıqlı tələbələr ye- 
tişdirilməkdədir. 61 nəfər müxtəlif dərslərdən zəif olan tə- 
ləbələrin qış zaçot sessiyasına yaxşı hazırlaşmaq məqsədi 
ilə ayrıca zaçot məşğələsi saatları təyin edilmişdir. Müəl- 
limlərdən Hacızadə, Ziya Əfəndizadə, Əyyub Əhmədov, 45 
illik müəllim staii olan Balabəy bu tələbələrlə müntəzəm 
surətdə məşğul olur. 

Dərs ilini müvəffəqiyyətlə başa çatdırmaq üçün Şuşa, 
Gəncə Pedaqofi Texnikumları yarışa çağrılmış, bundan 
başqa texnikum təşkilatları Krupskaya adına Moskva Pe- 
daqofi İnstitutu ilə əlaqəni sıxlaşdırmışdır. 

Texnikumda yarış genişləndirilmişdir. 

Qabaqcıl qruplar üçün keçici bayraq vardır. Bu bay- 
raq hazırda 3-cü əsas qrupundadır. Azərbaycan Ali Peda- 
qofi İnstitutu Nuxa Pedaqofi Texnikumunu öz hamiliyinə 
alaraq ayda bir dəfə öz nümayəndələrini bura göndərir ki, 
onun yardımı ilə içərisindəki nöqsanlar vaxtında aradan 
qaldırılır. İnstitutun nümayəndəsi Əli yazıçı yoldaş yaxın- 
larda gələrək texnikum təşkilatçılarına bir sıra dəyərli gös- 
tərişlər vermişdir. 

Tətil günlərində plan əsasında mədəni istirahət keçi- 
riləcək. İpək sexinə, elektrik stansiyasına, kino, teatrla 
texnikumun şefliyində olan məktəblərin müəllim və tələ- 
bələri ilə kütləvi təntənəli görüş gecələri keçiriləcək. 

Texnikumda firqə və komsomol kütləvi siyasi işləri 


Dərslərdən xaric və tənəffüs saatlarında texnikumun 
firqə və komsomol təşkilatları tərəfindən tələbələr arasın- 
da siyasi söhbətlər aparılır. Komsomol maarifi günü bü- 
tün komsomollar məşğələyə toplanır. 


“9 97 €” 
İşıq məbədi -— 
Təşviqatçı Qurban Abbasov yoldaş rəhbərlik etdiyi 
dərnəklərdə mənimsəmə dəyərini yüksəltmişdir. 
Təşviqatçılardan Musa Hacızadə, Rza Cəlilzadə, Hacı 
Kişiyev də siyasi məşğələlərə yaxşı hazırlaşırlar. 


Texnikumun ətraf təsərrüfatı 


Tələbələrin maddi vəziyyəti xeyli yaxşılaşmışdır. Tələ- 
bələrin 80 faizi paltar və ayaqqabı ilə təmin edilmişdir. 

1934-cü ildə ətraf təsərrüfatdan 18400 kq çəltik, 
1562 kq darı, 6425 kq arpa, 9176 manatlıq bostan məhsu- 
lu əldə edilmişdir. Maldarlıq fermasında 12 baş sağmal, 26 
baş boğaz, 32 baş ətlik, 10 baş qoşqu malı və 3 at vardır. 

Bu payız əkinində texnikum 14 hektar buğda, 16 
hektar arpa səpmişdir. 

Texnikumda çıxarılan €Qızıl pedaqoqə qəzetinin 80 
nəfər müxbiri vardır. 

Nöqsanlarımız da vardır. Himayəmizdə olan məktəb- 
lərə yaxşı rəhbərlik etmirik. 


Müseyib Sadıqov, Yunus Kişli 
cNuxa işçisi,, 8 yanvar 1935-ci il, .No 2, səh. 2 


Tələbələrin yaşayışı gözəlləşdirilir 


Pedaqofi texnikum komsomol komitəsinin katibi Mə- 
həmməd Qocayev komsomolçu və məktəbli gənclərin mə- 
dəni yaşamaları yolunda yaxşı çalışır. O, yaxın günlərdə 
texnikum tələbə və talibələrin geniş iclasını çağıraraq bu 
haqda məsələ müzakirə etmişdir. 

İclasda yüngül süvari dəstəsi ayrılmışdır. Bu dəstə 


— —— — — —— — — İşıq məbədi —— 
bir sıra komsomolçu və məktəbli gənclərin ev məişətlərini 
yoxlamışdır. 

İclasda mədəni yaşayış uğrunda çalışan komsomolçu 
və məktəbli gənclərin də ev məişətlərini yoxlamışdır. 

İclasda mədəni yaşayış uğrunda çalışan komsomolçu 
və məktəbli gənclərdən Səyyarə Həmidzadə, Nazilə Məm- 
mədzadə, Mirəli və Əsabəli yoldaşları — 13 nəfəri mükafat- 
landırmışdır. 


Musa Yusifzadə 
Nuxa işçisi, 11 aprel 1935-ci il, No 81, səh. 1 


Nuxa Pedaqofi Texnikumuna 1935-36-cı tədris ilinə 
Ә və 6-cı sinfi bitirmiş qızlar qəbul olunur. 
Qəbul müddəti sentyabrın 15-nə qədərdir. 


Direktor Seyfi Hüseynov 
“Миха işçisi, 10 sentyabr 1935-ci il, No 206, səh. 1 


53 nəfər əlaçı 


Nuxa Pedaqofi Texnikumunda dərs keyfiyyəti yüksə- 
lir. Məktəbdə yaxşı bolşevik intizamı yaradılmışdır. Bura- 
da əlaçıların sayı hər gün artır. 

Tədris ilinin birinci yarım ilində 31 nəfər bütün 
dərslərdən əla alanlar var idi. İndi onların sayı 53 nəfərə 
çatmışdı. Səyyarə Həmidzadə, Baxış Tahirli, Subeyhə 
Məmmədzadə, Kişvər Əliyeva və s. kimi məktəbin hər işin- 
də qabaqcıl olan və verilən dərslərdən əla qiymətlər alan- 
lar çoxdur. 


“s 99 q 


İşiq məbədi ——— 
Texnikum təşkilatları əlaçılıq uğrunda mübarizə işi- 


nə yaxşı əhəmiyyət verir və şərait yaradırlar. 


Ə.Cabbarov 
“Миха işçisiə, 18 mart 1936-cı il, No 63, səh. 2 


Elan 


1936-37-ci tədris ilinə Nuxa Pedaqofi Texnikumun- 
da tələbə qəbulu başlanır. 
Aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir: 
Ərizə, yeddiillik məktəb bitirməsinə dair vəsiqə, 
Sağlamlıq arayışı, 2 ədəd şəkil. 
Qəbul edilənlər hər cəhətdən məktəb tərəfindən tə- 
min olunacaqlar. 

Pedoqofi texnikumda iyun ayının 1-də ikiillik insti- 
tut üzrə fizmat, tarix şöbələri qiyabi institut və qiyabi pe- 
doqofi texnikum kurslarında dərsləri başlayır. 

Maarif şöbələri üzrə təhkim olunan müəllim yoldaş- 
lar vaxtında kursda olmalıdırlar. 


Direktor Seyfi 
eNuxa işçisi, 30 may 1936-cı il, No 12, səh. 4 

Bu gün pedaqofi texnikumunda dərslər başlanır 
Nuxa Pedaqofi Texnikumunda bu gün ilk yoxlama 


imtahanları başlanır. İmtahanların müvəffəqiyyətlə keç- 
məsi üçün adi dərs saatlarından əlavə sistematik olaraq 


və 100 €” 


— — — — — “€ — işıq məbədi ——X—- 
konsultasiyalar və tələbələrə ayrıca məşğələlər keçirilməsi 
işinə may ayının əvvəllərindən başlanmışdır. 

Müəllimlərdən Yusif Kənan, Ziya və Həsən Əfəndiza- 
də, Əyyub Əhmədov, Mustafa İsmayılzadə yoldaşlar tələ- 
bələrlə müntəzəm işləmiş, onları hərtərəfli imtahana ha- 
zırlamışlar. 

Həmişə dərslərindən əlaçı olan tələbələrdən Abbasəli 
Əhmədov, Məmməd Məmmədov, Mahinur Şirinzadə, Səy- 
yarə Həmidova, Baxşı Tahirzadə, Şövkət Quliyev dərslərin- 
dən geri qalan yoldaşlarını imtahana hazırlamışlar. 

Bu il texnikum təntənəli buraxılış keçirmək üçün in- 
didən hazırlıq işi aparır. 


S. Sədrəddin 
eNuxa işçisi, 5 iyun 1936-cı il Ne 127, вәһ. 4 


Nuxa Pedaqofi Texnikumunun 11-ci və pedaqofi 
işçi fakültəsinin 6-cı buraxılışı 


Pedaqofi texnikumun 11-ci buraxılışında şəhər firqə 
komitəsinin katibləri Çuverlinski və İbadov, şəhər Şurası- 
nın sədri Abdullayev və Quliyev yoldaşlar iştirak edirdilər. 

İclasda texnikum direktoru Seyfi Hüseynov texni- 
kumda 1935-36-cı dərs ilinin yekunu və qarşıda duran 
vəzifələrdən danışmışdır. Daha sonra maarif işçiləri ittifa- 
qının sədri İsmayıl Həmidov, Mustafa İsmayılov və Zeyna- 
lov yoldaşlar yeni gənc müəllimləri təbrik etmişlər. 

Məktəbi bitirən 63 nəfər müəllim adından Şəfiqə Sə- 
fərova, işçi fakültəsini bitirən 28 nəfər adından Nuri yol- 
daşlar danışaraq öhdələrinə çoxlu təhüdlər götürmüşlər. 


“ə 101 ви 

İşıq məbədi 


Rəsmi hissədən sonra tələbələrə, valideynlərə, buraxılışda 


iştirak edən bütün qonaqlara böyük ziyafət verilmişdir. 


| Cabbar 
“Миха işçisiə, 26 iyun 1936-cı il, No 144, səh. 3 


Puşkinin vəfatının 100 illiyi qarşısında 
pedaqofi texnikumda hazırlıq 


Nuxa Pedaqofi Texnikumunda böyük rus şairi 
A.S.Puşkinin vəfatının 100 illiyinə ciddi hazırlıq aparılır. 
Məktəbdə Puşkinin əsərlərindən ibarət sərgi təşkil edil- 
mişdir. 

Tələbələrdən Əbdürrəhim Hacızadə, İsrafil İsmayılov, 
Ələddin Əmrahov şairin eQaraçılarə, “Вахс̧азагау fantanıp, 
(Kapitan qızı, eYevgeni Oneginə, eDobrovski” əsərlərini 
oxuyub yaxşı öyrənmiş və öyrəndiklərini tələbələrə izah et- 
mişlər. 

Yanvarın 29-da texnikumda şairin xatirəsinə aid bö- 
yük bədii gecə keçirilmişdir. 


Yusif Kənan 
“Nuxa işçisiə, 23 yanvar 1937-ci il, Ne 23, səh. 43 


vƏ 102 €” 


-—— —— — ——— — işıq məbədi 


o 
(О 00 1 03 01 5 02 ДӘ ә : 


ҜӘ A) — — — ә ә ә ә әд вә ә 
— О (О OY ОА СЛ Ы (3 ДӘ к (О 


Bizim direktorlar 

V bölmə 


Şəki Pedaqofi T exnikumunda işləyən 
direktorlar haqqında 


Adı, soyadı və atasının adı 


. Rəcəb Əfəndiyev 

. Sani Məmmədov 

. Hacıbala Hacızadə 

. Abduləli Sərdarlı 

. Məhərrəm Qarayev 

. Seyfi Hüseynov 

. Əlihüseyn Hacıkişiyev 
. Əhməd Əbdürəhmanlı 
. Mirzə Salehli 


. Rza Babayev 

. Yusif Həmidov 

. Mirzə Salehli 

. Qurban Abbasov 

. Aminə Babayeva 

. Zinyət Məmmədova 
. M.Sadıq Naibov 

. Cəmil Süleymanov 
. Mədinə İsmayılova 
. Rafiq Şükürov 

. Akif Cabbarov 

. Rafiq Şükürov 


Vəzifəsi 


Direktor 


Direktor əvəzi 


Direktor 
Direktor 
Direktor 
Direktor 
Direktor 
Direktor 
Direktor 
Direktor 
Direktor 
Direktor 
Direktor 
Direktor 
Direktor 
Direktor 
Direktor 
Direktor 
Direktor 
Direktor 
Direktor 


“ə 108 еу 


İşlədiyi illər 


1920-1927 
1927-1928 
1928-1930 
1930-1930 
1930-1932 
1932-1937 
1937-1938 
1938-1939 
1939-1941 
1941-1943 
1943-1945 
1945-1952 
1952-1957 
1957-1967 
1967-1972 
1972-1974 
1974-1982 
1983-1988 
1988-1992 
1992-1993 
1993- 


İşıq məbədi 


Rəcəb Əsədulla oğlu Əfəndiyev 


Hər bir xalqın tarixində, onun tari- 
xi inkişafının müəyyən mərhələsində 
görürsən, bir nəsil yetişir və bu nəsil 
onu yetirən xalqın başını ucaldır, ürək- 
lərin sönməz hərarətindən ictimai-siya- 
si həyata təp-təzə hava gətirir, elmin, 
mədəniyyətin, maarifin inkişafını təmin 
edir. | 

XIX əsrin sonları və XX əsrin əv- 
vəllərində Azərbaycanda da belə bir nəsil, xüsusilə müəl- 
İlmlər nəsli yetişmişdi: H.B.Zərdabi, N.B.Vəzirov, S.M.Qə- 
nizadə, Ə.Haqverdiyev, N.Nərimanov, C.Məmmədquluza- 
də, F.Köçərli, Rəşid bəy Əfəndiyev yaşadıqları qaranlıq 
mühiti maarif ziyası ilə işıqlandıran bir nəslin nümayən- 
dələri idilər. Ətrafına nur saçan, minlərlə gəncin gözünə 
maarif işığı verən, bütün ömrünü vətən övladının savad- 
lanmasına, mədəni inkişafına sərf edən nəcib insanlar- 
dan, sözün əsl mənasında xalq müəllimlərindən biri Rəcəb 
Əsədulla oğlu Əfəndiyev olmuşdur. 

Rəcəb Əfəndiyev 1893-cü ildə Şəki şəhərində sənət- 
kar ailəsində anadan olmuşdur. Atası dövrünün açıqfikir- 
Д adamlarından biri olduğundan oğlu Rəcəbin təlim-tərbi- 
yəsinə ciddi fikir vermiş, onun xalqa layiqli bir övlad kimi 
yetişməsinə çalışmışdır. 

İlk təhsilini mədrəsədə, sonra isə Nuxa şəhər məktə- 
bində alan Rəcəb Əfəndiyev 1909-cu ildə Zaqafqaziyanın 
məşhur Qori müəllimlər seminariyasına daxil olur. Bu, 
gənc Rəcəbin həyatında yeni bir dövrün başlanğıcı idi. 

“xə) 104 су İşıq məbədi | | 

Rəcəb Əfəndiyev hələ seminariyanın tələbəsiykən ic- 
timai fəaliyyətə başlamış, bir sıra mədəni-maarif tədbirlə- 
rinin həyata keçirilməsində fəal iştirak etmişdir. 

O, həm seminariyada, həm də tətillər zamanı Nuxada 
dram dərnəyi təşkil etmiş, doğma şəhərində əməkçilər 
üçün qiraətxana, axşam savad kursları yaratmış, müxtəlif 
mövzularda kütləvi mühazirələr oxumuşdur. O elə həmin 
illərdən də mətbuat səhifələrində çıxış etməyə başlamışdır. 
Tələbəlik illərində — 1912-ci ildə hələ 19 yaşında ikən rus 
dilində yazdığı eTərbiyə sistemində həvəsləndirmə və cəzaə 
(cHootupenua u наказанил 6 cucmeMe воспитанилә ) adlı 2 çap 
vərəqi həcmində yazısı Qori müəllimlər seminariyasının 1С- 
lasında oxunmuş və yüksək qiymətləndirilmişdir. | 

Gənc Rəcəbin həyatından nümunə gətirəcəyimiz, bu 
günə qədər heç yerdə çap olunmamış və heç bir tədqiqat- 
çının diqqətini cəlb etməmiş iki fakt çox maraqlıdır: ки 
1. 1911-ci ilin noyabrında Qori Müəllimlər Seminarı- 
yasında M.F.Axundovun anadan olmasının 100 illiyi mü- 
nasibəti ilə məşhur pedaqoq F.Köçərlinin rəhbərliyi ilə xa- 
tirə gecəsi keçirilmişdi. Xatirə gecəsində M.F.Axundovun 
dMüsyo Јогдап və dərviş Məstəli şahə komediyası azərbay- 
canlı tələbələrin ifasında tamaşaya qoyulmuşdu. Rəcəb 
Əfəndiyev həmin tamaşada Məstəli şah rolunda ÇIXIŞ et- 
mişdir. Onun ifası o qədər təsirli və güclü olmuşdur ki, ta- 
maşanın axırında F.Köçərli sevimli tələbəsinə demişdir 
“Oğlum Rəcəb, sağ ol, məni sevindirdin. Məstəli şah rolu- 
nu çox gözəl oynadınə, feYeni İrşadə qəzeti, 2 dekabr, 
1911-ci il, Ne78) | 

2. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Rəcəb Əfəndiyev se- 
minariyadan Nuxaya yay tətillərinə gələndə öz dostlarını 
toplayıb tamaşalar təşkil edirmiş. cİqbalə qəzetinin 5 av- 
qust 1912-ci il tarixli 1380-cu nömrəsində Nuxadan Həsən 


“ə 405 €” 


AL əni dalın məalı -———5-60 
Tahirzadə adlı birisi yazırdı: €....Şəhərimizin hümmətli, 
qüdrətli cavanları Rəcəb Əfəndiyev, Məbud Sərkərov, 
Yahya Səfərov, Məmmədiyə Əzizağayev, Məmmədiyə 
Əfəndiyev zavallı cəmiyyəti-xeyriyyəmizin böylə fəlakətlər 
keçirdiyini nəzərə alıb, bir həftə əvvəl hümmət əllərini 
uzadaraq, cəmiyyəti-xeyriyyənin mənfəətinə bir teatr tər- 
tib etdilər... Hasil olan 57 manat 35 qəpiyi cəmiyyəti-xey- 
riyyənin kassasına təqdim etdilər. Bu fədakar cavanların 
xidməti müqabilində şükrani-nemət olmaq birinci vəzifə- 
lərdəndir...ə 

Rəcəb Əfəndiyev 1914-cü ildə Qori seminariyasını 
fərqlənmə diplomu ilə bitirib Bakı quberniyasının sərənca- 
mına göndərildi. Onu qabaqcıl bir məzun kimi Göyçay iki- 
sinifli ibtidai məktəbinə müdir təyin etdilər. Avamlıqla, cə- 
halətlə üz-üzə gələn gənc müəllim əziyyətlər çəkir, çətin- 
liklərlə qarşılaşır. Lakin bu çətinliklər onu qorxutmur. .. 
təkcə gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmaqla kifa- 
yətlənmir, həm də avam valideynlərin gözlərini açmağa ça- 
lişırdı. 

Rəcəb Əfəndiyev 1915-ci ildə şəkidə təşkil edilən qa- 
dın və kişi gimnaziyasına direktor təyin edildi. 

O zaman dərsliklərin olmaması, yaxud da vaxtılə cü- 
zi tiraila buraxılan eVətən dilb, €Uşaq çeşməyiə, “Апа dili, 
eGülzarə və s.dərsliklərin sıradan çıxması müəllimlər üçün 
böyük çətinlik yaradırdı. Dərsliyə olan, xüsusilə, qiraət 
dərsliklərinə olan ehtiyacı müəyyən qədər ödəmək məqsə- 
dilə Rəcəb Əfəndiyev 1917-ci ildə 160 səhifədən ibarət 
ePürk çələngi adlı dərsliyini tərtib edərək, Şəkidə nəşrinə 
nail olmuşdur. Dərslikdəki materiallar uşaqlarda məktə- 
bə, elmə, kitaba məhəbbət hissi aşılayırdı. 

F.Köçərli, Ə.Haqverdiyev və S.S.Axundovla səmimi 
dostluq edən gənc Rəcəb müəllim xalqının maariflənməsi 


“və 106 €” 

— — — işıq məbədi 
yolunda əlindən gələni etmişdir. O, təkcə dərs deməklə, 


məktəblər təşkil etməklə kifayətlənməmiş, pedaqoii və ic- 
timai fəaliyyəti ilə yanaşı, bədii yaradıcılıqla da məşğul ol- 
muşdur. O, hələ seminariyada təhsil aldığı illərdən başla- 
yaraq müxtəlif mətbuat səhifələrində maraqlı hekayələr 
dərc etdirirdi. 

1911-ci ildə cYeni İrşad? qəzetində Rəcəb Əfəndiyevin 
eGimnazist Vahid, yaxud mütəəllimlərə ibrətə, eAclarə, eƏt- 
tar dükanındaə, eRahat olmaq istəyirəmə, Tərbiyə qurba- 
пә hekayələri, 1912-ci ildə eMəktəbə Turnalında “Ахтг çər- 
şənbəsi? pyesi, 1914-cü ildə diqbab qəzetində (Kimdir 029, 
“Yaxşılıq? hekayələri çap olunmuşdur. 1917-ci ildə Nuxa 
mətbəəsində onun :Namusə povesti ayrıca kitabça halında 
nəşr olunmuşdur. Bu povest hələ 1915-cı ildə dDirilikə fur- 
nalının 15,16,17-ci nömrələrində çap olunmuşdu. 

Həmin bədii əsərlərdə ailə-məişət məsələlərinə toxu- 
nulur, xalq kütlələrinin maariflənməsinə maneçilik törə- 
dənlər tənqid edilir, o dövrdəki sadə insanların, binəsiblə- 
rin ağır və yoxsul həyatı təsvir olunur. 

Rəcəb Əfəndiyevin istər bədii əsərlərində ifadə olu- 
nan, istərsə də pedaqofi fəaliyyətində can atdığı nəcib ar- 
zular yalnız 1920-ci ildə geniş surətdə həyata keçməyə 
başladı. 

Bütün mütərəqqi ziyalılar kimi Rəcəb Əfəndiyev də 
yeni quruluşun ilk günlərindən yeni məktəblərin təşkili 
ilə, dərs deməklə gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul ol- 
mağa başladı. 

Əgər biz Rəcəb Əfəndiyevin sovet dövrü fəaliyyətini 
təhlil etsək, bu dövrdə onun yaradıcılığının üç istiqamət- 
də getdiyini söyləyə bilərik: 

1. Rəcəb Əfəndiyev pedaqofi kadr hazırlığı ilə məşğul 
olmuşdur. Bu mənada onun Rəşid bəy Əfəndiyevlə birlik- 


“ə 107 сем 


— — — — — — — — — — — İşıq məbədi ————— 
də Nuxa Pedaqofi Texnikumunu təsis etməsi, 1928-ci ilə- 
dək həmin texnikumun direktoru olması, .sonra isə Bakı- 
da qiyabi pedaqofi institutunda çalışması xüsusilə qeyd 
olunmalıdır. 

2. Rəcəb Əfəndiyev çox səmərəli elmi-tədqiqat və me- 
todik işlə məşğul olmuş, bir sıra elmi-pedaqofi əsərlər yaz- 
mışdır. (15 yeri seçmənin pedaqoii prinsipləriə — 1931-cı il, 
diş otağp — 1933-cü il, eMüəllimlərin ixtisasınıartırma işi- 
nin təşkili — 1934-cü il, eKurs işlərinin metodları — 1935- 
ci il, “Qiyabi təhsil sistemində şifahi konsultasiyaə — 1935- 
ci il və s. Rəcəb Əfəndiyevin dilimizdə pedaqofi fənlərə aid 
istilahların müəyyənləşdirilməsində də böyük xidmətləri 
olmuşdur. 1930-cu illərin sonlarında dİzahlı pedaqofi lü- 
бәј tərtib edən müəlliflər kollektivi yaradılmışdı. Rəcəb 
Əfəndiyev dizahlı pedaqofi lüğətin ən ağır sahəsini öz üzə- 
rinə götürərək, 4 min söz istilahdan ibarət lüğət tərtib et- 
mişdi. Rəcəb Əfəndiyevin yazdığı eXalq maarifi üzrə təlim 
kitabı, və eFüzulinin pedaqofi görüşləri” əsərləri də çox 
diqqətə layiqdirə. 

Yorulmaq bilməyən bu görkəmli maarif xadimi Bö- 
yük Vətən Müharibəsi illərində daha səmərəli işləmişdir. 
Onun bu illərdə yazdığı eGənc nəslin hərbi tərbiyəsb, eŞa- 
girdlərin fiziki tərbiyəsi və hərbi hazırlığı kitablarını, 
gvMüəllim-lərin iki sinifdə eyni zamanda işləməsi haqqın- 
daə, diki komplektli məktəbdə müəllimin 1539, cPedaqofi 
məktəblərdə pedaqofi təcrübənin təşkili və üsulları, eDi- 
rektor tərəfindən dərslərin dinlənilməsi və təhlil edilməsi 
üsuluə adlı əsərləri indi də öz elmi-pedaqofi əhəmiyyətini 
saxlamaqdadır. 

3. Rəcəb Əfəndiyev tərcüməçilk fəaliyyəti ilə məşğul 
olmuş, dünya və rus klassik pedaqoii fikri ilə müəllimləri- 
mizi tanış etmişdir. 


до 108 €” 


Гистепәбфәф —Кк—дКжК—-—кр- 
Onun tərcümə etdiyi əsərlər sırasında Y.A.Ko- 
menskinin sDidaktikanın prinsipləriə?, K.D.Uşinskinin 
eMəktəbdə təlim-tərbiyə işləri haqqındaə, Herbartın və Pes- 
talotsinin seçilmiş əsərlərini misal göstərmək olar.Rəcəb 
Əfəndiyev pedaqogika və psixologiyadan orta və ali mək- 
təblər üçün yazılmış qiymətli dərsliklərin də ilk tərcüməçi- 
si və redaktoru olmuşdur. 

Görkəmli maarif xadimi Rəcəb Əfəndiyev nəsillərə 
nümunə olacaq mənalı bir həyat yolu keçmişdir. O, öz is- 
tedadı və əməksevərliyi ilə məktəb müəllimliyindən alimli- 
yə qədər yüksəlmişdir. 

Rəcəb Əfəndiyev 1956-cı ildə Bakı şəhərində vəfat et- 
mişdir. 

Onun xalqımız üçün qoyub getdiyi ən böyük irs uzun 
illər boyu dərs dediyi yetirmələridir. 

Rəcəb Əfəndiyev xalqımız üçün layiqli övladlar yetiş- 
dirmişdir. Böyük oğlu Hüseyn Əfəndiyev uzun illər indiki 
Neft Akademiyasında çalışmış, kiçik oğlu bütün müəllim 
və məktəblilərin sevimlisi filologiya elmləri doktoru, pro- 
fessor Əziz Əfəndizadə, böyük qızı Münəvvər xanım Azər- 
baycan Pedaqofi Universitetində atalarının fəaliyyətini lə- 
yaqətlə davam etdirmişlər. Kiçik qızı Pirayə xanım isə me- 
marlıq ixtisasına yiyələnmiş və ən çox məktəb binalarının 
layihələri üzərində işləmişdir. 


“ə 109 си 

İşıq məbədi 


Hüseynov Seyfulla Cəlal oğlu Şəki Pedaqofi Texnikumunun sal- 
1 naməsində qızıl hərflərlə yazılmış daha 
— bir ad da var: Seyfulla Cəlal oğlu Hü- 
seynov. 

Azərbaycan Respublikasının 
2. əməkdar müəllimi, eLeninə ordeni, (Оә- 
ləbəə medalı, eMiçurinə medalı, Elmi ki- 
tabxana, maddi mükafatlar..., 

Bütün sadaladıqlarım Seyfulla 
müəllimin gərgin əməyinə verilən dövlət 
Др бан ının bir hissəsidir. Siyahını artırmaq da olardı. 
Lalcin əsas məqsəd Seyfulla müəllimin bir insan kimi, bir 
pedaqoq kimi daxili aləmini açmaq və onun pedaqoifi təcrü- 
bəsi ilə yaxından tanış olmaqdır. 

Seyfulla Cəlal oğlu Hüseynov (Seyfi Hüseyn) 1896-cı 
ildə Nuxa (Şəki) şəhərində anadan olmuşdur. İlk təhsilini 
ibtidai məktəbdə alıb. 1917-ci ildə ikiaylıq müəllimlər kur- 
sunda müdavim olduqdan sonra 9 saylı məktəbə direktor 
təyin edilir.O, 1921-ci ildə məktəbin nəzdində qızlar şöbə- 
sinin açılmasına müvəffəq olur. Bu müddət ərzində Sey- 
fulla müəllim rayonda açılmış “Savadsızlığın ləğvi, kur- 
sunda da fəhlələrin savadlanması üçün dərslər təşkil edir. 
Şəhərin 18-ci rayonunda məktəb binasının olmaması gənc 
müəllimi narahat edir və bu ərazidə ictimaiyyətin köməyi 
ilə yeni məktəb binasının inşa edilməsinə nail olur. 

S. Hüseynov 1924-1927-ci illərdə Azərbaycan Ali Pe- 
daqofi İnstitutunda təhsil alır və yenidən doğma rayonuna 
qayıdır. 1927-ci ildə Şəki Pedaqofi məktəbinə müəllim tə- 
yin edilir. 1939-cu ilə qədər Seyfulla müəllimin редас̧ој: 


“ə 119 еви, 


————— İşıq məbədi —————————— 
fəaliyyəti həmin təhsil ocağı ilə bağlı olur. O, pedaqofi 
məktəbdə dərs hissə müdiri və direktor vəzifəsində çalışır. 

Kimya və biologiya fənlərini tədris etməklə yanaşı, 
Seyfulla Hüseynov pedaqofi məktəbdə bir çox abadlıq işlə- 
rinin görülməsinə müvvəfəq olur. Həyətyanı sahəni tələbə- 
lərin köməyi ilə meyvə-tərəvəz bağına çevirən müəllim hə- 
min ərzaq məhsulları vasitəsilə müəllimləri təkmilləşdirmə 
kursunun müdavimlərinin ailələrinin və pedaqofi məktəb 
tələbələrinin yay tətilində ehtiyaclarını ödəməyə nail olur. 

Həmin illərdə bacarıqlı rəhbər pedaqofi məktəbin 
nəzdində eMəktəbəqədər tərbiyəçilərin hazırlıq kursuənun 
açılmasına müvəffəq olur. 

1936-1937-ci illərdə Azərbaycan TN-nin sistemi üzrə 
aparılan attestasiya komissiyasının sədri olan Seyfulla 
müəllim Nuxa, Qax, Zaqatala, Oğuz və Qəbələ rayon mü- 
əllimlərinin attestasiya işini aparmışdır.O, həmin dövrdə 
elmi-metodik ədəbiyyatın çatışmazlığı problemini aradan 
qaldırmaq üçün Pedaqofi məktəbin savadlı, bacarıqlı mü- 
əllimləri ilə bütün fənlərə aid elmi-metodiki ədəbiyyatın 
hazırlanmasına və yerli mətbuatda dərc edilərək çoxaldıl- 
masına nail olmuşdur. 

Seyfulla müəllimin 1939-cu ildən 1960-cı ilə qədər 
olan dövrdəki fəaliyyəti ümumtəhsil məktəbləri ilə bağlı- 
dır.O, bu illər ərzində 7 saylı məktəbdə müəllim, həm də 
rayon pedaqofi kabinetində müdir, müharibənin ağır illə- 
rində isə Bakı şəhərinin bir sıra məktəblərində, həmçinin 
Balakən rayonunun Xalatala kəndində dərs hissə müdiri 
və müəllim vəzifələrində çalışmışdır. 

1944-cü ildə yenidən doğma rayonuna qayıdaraq 10 
saylı orta məktəbdə direktor kimi fəaliyyətə başlamışdır. 

Dərs dediyi şagirdlərlə birlikdə Seyfulla müəllim 
məktəbin həyətində sınaq-təcrübə sahəsi yaratmışdır. 


“ə 111 (7 


İşıq məbədi -———— 

Şagirdlər onlar üçün ayrılmış sahədə və biologiya ka- 
binetində dünyanın ən nadir olan 75 növ gül-çiçək növü- 
nü əkib-becərməyə nail olmuşlar.Sonralar həmin sortlarla 
məktəbin pedaqoii kollektivi 2 dəfə USTN-də iştirak etmiş, 
sərginin medalına və pul mükafatına layiq görülmüşdür. 

Seyfulla müəllim öz xatirələrində yazır: eM.Qorki adı- 
na 10 saylı məktəbi bitirən şagirdlərdən bir çoxlarının 
Moskva, Sankt-Peterburq və Bakı şəhərlərində təhsil al- 
maları üçün yaxından təşəbbüs göstərmişəm.Adları çəki- 
lən şəhərlərdəki ali məktəblərlə müntəzəm əlaqə saxlayıb 
onların necə oxumalarını və təhsil sistemində bizim kəsir- 
li cəhətlərimizi öyrənmişəm ki, bu da sonrakı illərdə kadr 
hazırlığı işinə kömək etmişdir. 

43 illik müəllimliyim müddətində yüzlərlə alim, yazı- 
çı, ədib, həkim, mühəndis, aqronom hazırlanması işində 
bütün qüvvəmi sərf etmişəm). 

Seyfulla Hüseynov hamı kimi bir insan ömrü yaşadı. 
Lakin bu şərəfli ömrünü xalqına, onun təhsilinin inkişa- 
fına, respublikamızda savadsızlığın ləğv edilməsinə sərf 
etdi. 


6 
: 
Ç 


İşıq məbədi 
Əbdürəhmanlı Əhməd İsa oğlu 


1906-cı ildə Şəki şəhərində fəhlə 
ailəsində anadan olmuş, 1913-1923-cü 
ilərdə 2 saylı məktəbdə təhsil almış, 
1923-1927-ci illərdə Pedaqofi İnstitu- 
tun riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir. 
1929-1938-ci illərdə Nuxa Pedaqofi 
Texnikumunda müəllim işləmişdir. 

2 yanvar 1988-ci ildə Azərbaycan 
Xalq Maarif Komissarlığının / saylı əm- 
rilə Nuxa Stalin adına Pedaqofi Texniku- 
mu və onun ətraf təsərrüfatına müvəqqəti olaraq direktor 
təyin edilmişdir. 17 yanvar 1939-cu ildə AXMK-nın rəhbəri 
T.Hacıyevin əmrinə əsasən Nuxa Pedaqofi Texnikumu və Ki- 
rov adına pedrabfaktda direktor vəzifəsində saxlanılmışdır. 

16 avqust 1939-cu il Azərbaycan XMK-nin 3573 say- 
11 əmrinə əsasən başqa işə keçirilməsi ilə əlaqədar vəzifə- 
sindən azad edilmişdir. 

1939-1940-cı illərdə Nuxa Zəhmətkeş Deputatlar So- 
veti İcraiyyə Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışmışdır. 

1941-1946-cı illərdə Nuxa Şəhər Partiya Komitəsinin 
I katibi işləmişdir. 

1946-cı ilin 21 fevralında vəfat etmişdir. 

Məlumatın əsası: 

1. Şəki Pedaqofi Texnikumunun arxiv sənədləri. 
Əmrlər kitabı 1938-1939-cu illər. 

2. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi arxivinin Şəki fi- 
halı. 

3. Qızı Vəzifə Əbdürəhmanovanın müsahibəsi və ata- 
sı haqqında xatirələri. 

İşıq məbədi 
Rəsullu Rəsul Yusif oğlu 


Rəsul Rəsullu 1908-ci ildə Nuxa- 
da(Şəkidə) fəhlə ailəsində anadan olub. 
10-12 yaşlarında ikən atası ilə birlikdə 
ipək kombinatında fəhlə işləyib. Oxu- 
mağa olan həvəsini nəzərə alan atası 
1921-ci ildə onu ibtidai məktəbə qoyub. 
Özünün zirəkliyi və elmə olan: sonsuz 
həvəsi və marağı ilə yaşıdlarından seçi- 
lən Rəsul Rəsullu 1924-cü ildə Bakı Pe- 
daqofi Texnikumuna qəbul olundu. 3 il- 
lik gərgin təhsildən sonra 1927-ci ildə Qax rayonunun İli- 
su kəndinə müəllim göndərildi. Bacarığı, məktəbə, təlim- 
tərbiyəyə olan məhəbbəti onu bir az da irəli apardı. Rəsul 
Rəsullu 1929-1930-cu illərdə Zaqatala- Nuxa zona maarif 
şöbəsində inspektor vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. 

Mərkəzdə olduğu kimi bölgələrdə də əhalinin xeyli 
hissəsinin savadsız olduğu bir dövrdə gənc Rəsul müxtəlif 
kurslarda könüllülərə əlifba öyrətməklə də məşğul olmuş- 
dur. 1931-1936-cı illərdə isə, o, Şəkinin bir çox məktəb və 
texnikumlarında müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. O, 
1936-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoii İnstitutuna (indi- 
ki Azərbaycan Dövlət Pedaqofi Universitetinə) daxil olmuş. 
1940-cı ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

Rəsullu həm də fəal ictimaiyyətçi idi. O, əhalinin ma- 
ariflənməsi, qəflət yuxusundan ayılması üçün əlindən gə- 
ləni əsirgəməmişdir. 

Şəkidə İkiillik Dövlət Müəllimlər İnstitutunun ас̧и- 
masında, onun təşkilində də Rəsul Rəsullunun əvəzsiz 
xidməti olmuşdur. 1940-1953-cü illərdə fəaliyyət göstərən 

“ə 114 €” 


——— İşıq məbədi ———— 
bu qabaqcıl təhsil ocağında yüzlərlə oğlan və qız təhsil al- 
mış, xalqın maariflənməsində bilik və bacarıqlarını əsirgə- 
məmişlər. Bu gün Şəki-Zaqatala bölgəsində fəaliyyət gös- 
tərən tanınmış, adlı-sanlı müəllimlərin tərcümeyi-halında 
bu qədim elm məbədinin adına rast gəlirik. Rəsul Rəsullu 


“13 il bu instituta rəhbərlik etmiş, müharibə illərində kişi- 


lərin cəbhəyə yollandığı bir dövrdə çox güclü pedaqofii kol- 
lektiv toplaya bilmişdi. 

Şəki İkiillik Müəllimlər İnstitutunda döfd ixtisas üz- 
rə müəllim kadrları hazırlanmışdır ki, onlar da Şəkinin bir 
sənaye şəhəri kimi inkişaf etməsində, elmin, mədəniyyətin 
tərəqqisində öz layiqli töhvələrini vermişlər. – 

1953-cü ildə Şəki İkilllik Müəllimlər İnstitutu ləğv: 
edilərək H.Zərdabi adına Kirovabad Pedaqoii İnstitutunun 
(indiki Gəncə Dövlət Universitetinin) tərkibinə verilmişdir. 

Rəsul Rəsullunun sonrakı pedaqoifi fəaliyyətinin altı 
ili də bu təhsil ocağı ilə bağlı olmuşdur. 

Rəsul Rəsullu 1945-ci ildə Moskvada namizədlik dis- 
sertasiyasını müdafiə edərək eFilologiya elmləri namizədin 
alimlik dərəcəsi almışdır. O, 1947-ci ildə Azərbaycan SSR 
Ali Sovetinə. Nuxa(Şəki) şəhər üçüncü seçki dairəsindən 


deputat seçilmişdir. R.Rəsullu həm müəllim, həm depu- 


tat, həm də yaşadığı elin adi bir vətəndaşı kimi həmişə xal- 
qının seçilib-sayılan simalarından olmuşdur. 

К.КәзиЛи 1953-1958-ci illərdə H.Zərdabi adına Pe- 
daqofi İnstitutda (indiki Gəncə DU- -də) Azərbaycan ədəbiy- 
yatı kafedrasında dosent vəzifəsində çalışmış, 1958-1959- 
cu. illərdə isə Azərbaycan Pedaqofi İnstitutunda (indiki 
Azərbaycan DPU-də) cAzərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının 
dosenti olmuşdur. . 

R.Rəsullu özündən sonra böyük irs qoyub getmişdir. 
O, N.Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyinə həsr edil- 


“əs 115 си 


—— — —— — — — — işıq məbədi ———— 
miş cÖlməz sənətkarə adlı monoqrafiyanın, S.S.Axundo- 
vun dramaturgiyasına həsr edilmiş 4 elmi məqalənin, 
həmçinin Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının araşdırıcısı 
kimi, 25 elmi məqalənin, rus yazıçıları N.V.Qoqolun, 
F.N.Radişşevin, L.N.Tolstoyun, A.P.Çexovun, M.Maya- 
kovskinin və M.Qorkinin həyat və yaradıcılıqlarını əks et- 
dirən 20-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. 
R.Rəsullunun səmərəli fəaliyyəti dövlət tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmişdir. O, 1942-ci ildə cAzərbaycan 
SSR Əməkdar müəllimib adı ilə, 1944-cü ildə eƏməkdə 
fərqlənməyə görəə, 1945-ci ildə “Qafqazın müdafiəsinə gö- 
rə, medalı ilə təltif edilmişdir. | 
Rəsul Yusif oğlu Rəsullu 1962-ci ildə vəfat etmişdir. 


PS. İkilllik Müəllimlər İnstitutu Pedaqofi Texnikumla 


bir binada, eyni vaxtda fəaliyyət göstərdiyindən onun di- 
rektoru haqqında da yazmağı lazım bildik. 


“o 116 €” 


İşıq məbədi 
Salehli Mirzə Məmmədbağır oğlu 


Mirzə Salehli 1905-ci ildə Şəki şə- 
hərində anadan olmuş, orta təhsilini 
başa vurduqdan sonra Azərbaycan Pe- 
daqofi İnstitutun(indiki Azərbaycan 
Dövlət Pedaqofii Universitetinin) coğrafi- 
ya fakültəsinə daxil olmuşdur. 

Mirzə Salehli ali məktəbi bitirdik- 
dən sonra təyinatla İsmayıllı rayonu- 
nun Lahıc kənd orta məktəbinə direk- 
tor vəzifəsinə təyin olunmuş, burada 5 
il direktor kimi fəaliyyət göstərdikdən sonra 1939-cu ildə 
Şəkiyə qayıtmış və burada Şəki Pedaqofi məktəbinə direk- 
tor təyin olunmuşdur. 

Böyük Vətən Müharibəsi illərində Mirzə Salehli də 
döyüşən orduya getmiş, cəbhənin müxtəlif istiqamətlərin- 
də xidmət edərək kapitan rütbəsinə kimi yüksəlmiş və ar- 
tileriya batareyasının komandiri olmuşdur. 

1945-ci ildə Almaniyanın Poznan şəhərinin alınma- 
sında fəal iştirak edərək ayağından ağır yaralanmış və al- 
dığı ağır yaraya görə ordu sıralarından tərxis olunaraq 
doğma Şəkiyə qayıtmışdır. 

Mirzə Salehli müharibə illərində göstərdiyi igidliyə 
görə dövlət tərəfindən müxtəlif orden və medallarla təltif 
olunmuşdur. 

Həyat yoldaşı Abdurrəhmanova Züleyxa Məmməd qı- 
zı (onlar 1939-cu ildə ailə həyatı qurmuşdular və Züleyxa 
xanım da Şəki Pedaqofi məktəbində kimya və biologiya 
fənlərini tədris etmişdir) Böyük Vətən Müharibəsi illərində 
Şəkidə arxa cəbhə təminatı üzrə təşkil edilmiş, Ukrayna və 

“ə 117 ех 


İşıq məbədi 


Belarusiyadan qaçqın düşmüş şəxslərin yerləşdirilməsi və 


onların maddi təminatı ilə məşğul olan komitəyə rəhbərlik 
etmişdir. Bununla bərabər Züleyxa xanım müharibə illəri- 
nin bütün ağırlıqlarına baxmayaraq 10 nəfər yəhudi qaç- 
qını öz evində yerləşdirmişdir. 

Mirzə Salehli müharibədən qayıtdıqdan sonra yenə 
Şəki Pedaqofi Texnikumunda pedaqofi fəaliyyətini direktor 
kimi davam etdirmişdir. 

1952-1955-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyində Ali və Orta ixtisas üzrə kadrlar şöbəsinin mü- 
diri vəzifəsində çalışmışdır. 

1955-ci ildən isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
tindiki BDU-nun) coğrafiya fakültəsində geolofi coğrafiya 
fənninin tədrisi üzrə baş müəllim, sonra dosent vəzifəsin- 
. də işləmişdir. 

Bu dövrlərdə əmək fəaliyyətində əldə etdiyi nailiyyət- 
lərə görə cŞərəf nişanı ordeni ilə təltif olunmuşdur. 

İki övladı olmuşdur. 

Oğlu Salehli Edison Mirzə oğlu 1940-cı ildə, qızı Sa- 
lehli Solmaz Mirzə qızı 1946-cı ildə anadan olmuşdur. 

Mirzə Salehli 1963-cü ildə vəfat etmişdir. 


“Ə 118 €” 


İşıq məbədi 
Abbasov Qurban Cabbar oğlu 


Abbasov Qurban Cabbar oğlu 
1908-ci ildə Şəki şəhərində sənətkar ai- 
ləsində anadan olmuşdur. 1926-cı ildə 
Nuxa Pedaqofi məktəbini, 1932-ci ildə 
isə Azərbaycan Pedaqofi İnstitutunu bi- 
tirmişdir. Böyük Vətən Müharibəsində 
iştirak etmişdir. 

Şəki 10 saylı orta məktəbdə dərs 
hissə müdiri, 11 saylı orta məktəbdə, 2 
saylı internat məktəbində direktor işlə- 
mişdir. Uzun illər rayonda rəhbər vəzifələrdə çalışmış, 
1973-cü ildə vəfat etmişdir. 

Bu qısa arayışdan yəqin ki, nisbətən yaşlı oxucular 
kimdən söhbət açılacağını bildilər.Çünki sağlığında hamı 
onu tanıyar, ciddi görkəmindən çəkinər və ona hörmətlə 
yanaşardılar. Əlbəttə, bütövlüklə ömrünü elmə, təhsilin 
inkişafına, gənc nəslin tərbiyəsinə həsr etmiş insana xal- 
qın münasibəti başqa cür ola bilməzdi. Uşaqlığı və gəncli- 
yi tarixin sərt və keşməkeşli vaxtlarına təsadüf etmişdir. 
İlk təhsilini mədrəsədə, 1918-ci ildə rus-tatar məktəbində, 
sonra isə nümunə-zəhmət məktəbində almışdır. Nuxa Pe- 
daqofii məktəbinin ilk məzunlarından olmuşdur. 1926-ci 
ildə (18 yaşında) Nuxa şəhər 10 saylı orta məktəbdə ibti- 
dai sinif müəllimi kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 
1929-cu ildə (21 yaşında) 9 saylı məktəbin direktoru və 
müəllimi vəzifələrində işləmişdir. Gənc yaşlarında kifayət 
qədər nüfuz qazanmasına, rəhbər vəzifələrdə işləməsinə 
baxmayaraq, alı təhsil almağın nə qədər vacib olduğunu 
bilirdi. Bu məqsədlə 1929-cu ildə Q.Abbasov Azərbaycan 

“ə 119 €” 

İşıq məbədi 

Pedaqofi İnstitutunun kimya-biologiya fakültəsinə daxil 
olur və 1932-ci ildə təhsilini uğurla başa vürur. 

O, 1932-ci ildə Nuxa Pedaqofi məktəbinə müəllim tə- 
yin edilir. İşlədiyi müddətdə tələbələr və pedaqofi kollektiv 
onu savadlı, öz peşəsini sevən müəllim kimi tanıyırdı. Ma- 
lik olduğu bu yüksək keyfiyyətlər məktəb rəhbərliyinin də 
diqqətindən qaçmır. 1939-cu ildə Q.Abbasov irəli çəkilərək 
tədris hissə müdiri vəzifəsində işə başlayır. 

Böyük Vətən Müharibəsi başlanandan iki ay sonra – 
avqust ayında hərbi səfərbərliyə əsasən cəbhəyə göndəri- 
lir.Krım, Şimali Qafqaz cəbhələrində 44-cü ordunun 416- 
cı Taqanroq diviziyasının tərkibində düşmənə qarşı döyüş- 
lərdə leytenant rutbəsində vzvod komandiri kimi fəal işti- 
rak edir.1942-ci ilin fevral ayında Kerç uğrunda döyüşlər- 
də baş nahiyəsindən ağır yaralanır. 18 iyul 1943-cü ildə П 
qrup əlil kimi ordu sıralarından tərxis olunub, əvvəllər iŞ- 
lədiyi Nuxa Pedaqofi məktəbinə qayıdır. 

Müharibə illərində hər bir sahədə olduğu kimi təhsil- 
də də kifayət qədər çətinliklər yaranmışdı. Bütün bu çətin- 
liklərə baxmayaraq Qurban müəllim öz üzərinə düşən və- 
zifənin öhdəsindən ləyaqətlə gəlir və bütün qüvvəsini gənc 
nəslin tərbiyəsinə yönəldir. 

1952-ci ildə isə ona yüksək etimad göstərilərək Peda- 
qofi məktəbə direktor təyin edilir. 1957-ci ilədək bu vəzifə- 
də çalışır. Qurban müəllimin ömrünün 25 ili pedaqofi 
məktəblə bağlıdır. 

Müəllimlikdən direktorluğadək bütün vəzifələrdə ça- 
һзап Qurban müəllimin bu dövrdə Pedaqofi məktəbin ya- 
şamasında, inkişaf etməsində danılmaz xidmətləri olmuş- 
dur. 

O, rayonun ictimai həyatında da yaxından işirak et- 
miş, bir neçə çağırış Nuxa şəhər Zəhmətkeş Deputatlar 


“ə 120 е/ 

—o————— —— İşıq məbədi ә .- 
Sovetinin deputatı seçilmiş, Zəhmətkeş Deputatlar | - : 
nin təbiəti mühafizə və abadlıq işləri daimi — arı 
nın üzvü kimi şəhərin yaşıllaşdırılması və abadlaşdırı ... 
sı işlərində rəhbərlik etdiyi kollektivlə birlikdə yaxında 
–— əli 1949-1953-cü illərdə Nuxa rayon Xalq 
məhkəməsinin iclasçısı seçilərək həmin illərdə ән . 
manda xalq hakimini əvəz edərək özünün ədalətli olmas 
və qanunçuluğa sədaqəti ilə xüsusi fərqlənmişdir. - 
Elmin, maarifin inkişafında göstərdiyi xidmətlər döv 
lət rəhbərliyinin də diqqətindən payıza ə 
1941-1945-ci illər müharibəsi zamanı arxa cəbhə — ә 
dakar əməyinə görə bir sıra medallarla təltif ar 1, 
Qurban müəllimin oğlu Iham Abbasov hazır Г -- 
publikanın ədliyyə sistemində çalışır. Müəllimlər İnst- 
ур. 
ur” ән Abbasov onu tanıyanların — 
sında “Qanun Qurbanə kimi xatırlanır və yaşayır. Onun fə 
dakar əməyi bugünkü gəncliyə də örnək ola bilər. 


до) 1224 е/ 

İşıq məbədi 
Əməkdar müəllim — Aminə Babayeva 


Aminə Cabbar qızı Babayeva 
1914-cü ildə Şəki şəhərində anadan 
olub. O, Şəki İkiillik Müəllimlər İnstitu- 
tunun və Azərbaycan Dövlət Pedaqofi 
İnstitutunun Tarix fakültələrini bitirib. 
10 saylı orta məktəbdə müəllim, Şəki 
rayon İcraiyyə Komitəsində sədr müavi- 
ni işləyib.Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
deputatı seçilib. 1957-1967-ci illər ər- 
zində Şəki Pedaqofi Məktəbinin direkto- 
ru olub. 1977-ci ildə Bakı şəhərində vəfat edib. 

Hörmətli oxucul Sizlərə təqdim olunan bu yazı 1957- 
1967-ci illərdə Şəki Pedaqofi .Məktəbinə rəhbərlik etmiş, 
bu çətin, məsuliyyətli vəzifəni ləyaqətlə yerinə yetirən, 
Azərbaycanın eƏməkdar müəllimiə adına layiq görülən 
Aminə xanım Babayeva haqqındadır. Hələ gənc yaşların- 
dan həyatın sərt sınaqları ilə üzləşən Aminə xanım bu çə- 
tin imtahanların hamısından şərəflə, üzüağ çıxmışdır. Bö- 
yük Vətən Müharibəsinin respublikamıza vurduğu zərbə 
Aminə xanımın da ailəsindən yan keçməmişdir. 29 yaşın- 
da (1943-cü ildə) həyat yoldaşı Məhəmməd Mustafayevi 
itirən gənc qadın iki körpə qızı ilə qardaşının himayəsində 
qalmışdır. Bu ağır zərbədən sarsılmayan Aminə xanım öz 
ömrünü gənclərin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmağa həsr 
edir. Müharibənin qızğın vaxtlarında dərs dediyi şagirdlər- 
də qələbə əzmi tərbiyə etməyə çalışmışdır. 

Azərbaycan Pedaqoifi İnstitutunu bitirən Aminə müəl- 
limə müəllimlik fəaliyyətini şəhər 10 saylı orta məktəbdə 
davam etdirir. Müharibədən sonrakı illərdə Aminə xanım 

“ə 122 еу 
İşıq məbədi uu — 
Şəki Rayon İcraiyyə Komitəsində sədr müavini ЈА 
Aminə xanımın əməyinə verilən ən yüksək qiymət isə 
onun Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı seçilməsi idi. 
İcra etdiyi hər iki vəzifə çətin və məsuliyyətli olsa da, 
Aminə xanımın yüksək intellekti, idarəetmə bacarığı ona 
imkan verirdi ki, bu şərəfli missiyanı ləyaqətlə yerinə ye- 
tirsin. Aminə xanım həmin illərdə xalqının böhrandan çı- 
xarılması, ərzaq qıtlığının aradan qaldırılması üçün əlin- 
dən gələni etmişdir. Əzizlərini müharibə cəbhələrində iti- 
rənlərin yaxın köməkçisi, yaralı döyüşçülərin mənəvi da- 
51 olmuşdur. | 
dii mr ildə Aminə Cabbar qızı Babayeva Şəki Peda- 
qofi Məktəbinə direktor təyin edilir.Onu da qeyd edək ki, 
Aminə müəllimə Şəki Pedaqofi Məktəbinə təyin edilən ilk 
qadın direktoru olmuşdur. Gənclərin, xüsusilə də qızların 
savadlanması həmin illərdə ən vacib dövlət proqramı idi. 
İlk əvvəl savadlı müəllim kadrlarını Pedaqofi Məktəbə 
cəlb etməklə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail о1- 
du və bu da tezliklə məktəbdə hazırlanan kadrların ideya- 
siyasi səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb oldu. | 
Aminə xanımın direktor təyin edilməsi Pedaqofi Mək- 
təbdə yeni ab-hava yaratdı. Məktəbdə təhsil alan qızlar 
daim Aminə müəllimənin analıq qayğısını öz üzərlərində 
hiss edirdilər. Həmin illərdə təhsil alan tələbələr Aminə xa- 
nımın öz paltarlarını belə, tələbələrə bağışlaması faktını da 
nö kollektiv onun simasında bacarıqlı rəhbər, 
tələbələr qayğıkeş ana tapmışdılar. Pedaqoği Məktəbə rəh- 
bərlik etdiyi müddətdə respublika rəhbərliyi tərəfindən 
yüksək fəxri ada – cƏməkdar müəllimə adına layiq görül- 
müşdür. 

“ə 128 €” 


İşıq məbədi ————————— 
Aminə xanım ömrünün sonuna yaxın Bakıda yaşa- 
mış, 1977-ci ildə orada da dünyasını dəyişmişdir. 
| Iki övladı — Elmira və Ofeliya hal-hazırda Bakı şəhə- 
-. yaşayır və analarının sənətini şərəflə davam etdirir- 
аг. 
| Ömrünü bütövlüklə gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə, el- 
min, maarifin inkişafına həsr etmiş Aminə müəllimənin 
ölümündən 33 il keçsə də, daima yad edilir, ən xoş duy- 
ğularla xatırlanır. 

İşıq məbədi 

Məmmədova Zinyət Cabbar qızı 


1928-ci ildə Nuxa şəhərində ana- 
dan olub. Orta təhsilini başa vurduq- 
dan sonra 1942-ci ildə Nuxa. İkiillik 
Müəllimlər İnstitutunun Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatı, sonra isə Azərbaycan 
Pedaqofi İnstitutunun (indiki ADPU- 
nun) müvafiq fakültəsini bitirib. 1944- 
cü ildə Zinyət Məmmədova əmək fəaliy- 
yətinə Şəki rayonunun Böyük Dəhnə 
kənd orta məktəbində müəllim kimi 
başlamış, 1946-cı ilə qədər burada çalışmışdır. 

1948-1963-cü illərdə isə müəllimlik fəaliyyətini 11 
nömrəli şəhər orta məktəbində davam etdirmişdir. Zinyət 
Məmmədovanın yaxşı işi şəhər ictimaiyyəti tərəfindən qiy- 
mətləndirilmiş, müxtəlif məsul vəzifələrə irəli çəkilmişdir. 
O, şəhər Komsomol Komitəsində bir sıra məsul işlərdə ça- 
lışmış, şöbə müdiri, birinci və ikinci katib vəzifələrində ça- 
lışmışdır. Bu illərdə Zinyət müəllimə gənclərlə işləmək qa- 
biliyyəti, işgüzarlığı, təşəbbüskarlığı və bacarığı ilə böyük 
hörmət qazanır. 

Zinyət Məmmədova bu illərdə həmçinin Azərbaycan 
Lenin Komsomol Cəmiyyətinin plenum üzvü olmuşdur. 

1963-cü ildə Z.Məmmədova Şəki Tibb məktəbinə təd- 
ris işləri üzrə direktor müavini təyin edilir və 1967-ci ilə 
kimi bu vəzifədə çox uuğurla çalışır. О, bu illərdə Rayon 
Birləşmiş xəstəxanasının partiya təşkilatı katibi vəzifəsin- 
də də çalışmışdır. 

Bu illərdə o, özünü daha prinsipial mövqedən göstə- 

“ә 125 €” 

rir, özünə və ün ğan sən münasibəti il 
timaiyyətin böyük hörmətini qazanır. — 
1967-ci ildə Zinyət Məmmədova daha məsul vəzifəyə 

- Şəki Pedaqofi Məktəbinə direktor vəzifəsinə təyin edilir 
О, bütün. var qüvvəsi ilə işə başlayır. Ancaq 1972-ci ildə 
Zinyət müəllimə öz ərizəsinə əsasən (heç kəsin gözləmədi- 
yi halda) bu vəzifədən gedir. 1972-ci ildə о, şəhər 7 nöm- 

rəli orta məktəbə direktor müavini кк təyin olunu 
və müəllim kimi də fəaliyyətini davam etdirir. : 
m Şəhər ictimaiyyəti arasında böyük hörmət və nüfuz sa- 
hibi olan Zinyət Məmmədova 1963-1972-ci illərdə Şəki Şə- 

hər Qadınlar Şurasının sədri kimi də ictimai iş aparmışdır 
Zinyət Məmmədova səhhəti ilə əlaqədar 1990-cı ildə | 

fəal əməkdən ayrılır və təqaüdə çıxır. i 


“ə 126 сл 

İsıq məbədi 
Naibov Məmmədsadıx Yaqub oğlu 


Naibov Məmmədsadıx Yaqub oğlu 
1923-cü ildə Nuxada(Şəkidə) anadan 
olub. 11Noli şəhər orta məktəbini biti- 
rib. Orta məktəbdə oxuduğu illərdə 
ədəbiyyat və riyaziyyat fənlərinə böyük 
maraq göstərib. Bunun nəticəsi olaraq 
da Məmmədsadıx Naibov 1940-cı ildə 
Azərbaycan Dövlət Darülfününün (indi- 
ki Bakı Dövlət Universitetinin), Fizika- 
riyaziyyat fakultəsinə daxil olub. Lakin 
Böyük Vətən Müharibəsinin başlanması minlərlə gənc ki- 
mi onun da təhsilini yarımçıq qoyub. Vətəni qorumaq 
üçün cəbhəyə gedib. Digər həmyaşıdları kimi vətənin 
azadlığı üçün əlində silah, sinəsini düşmən gülləsinə sipər 
edib. Onun iki qardaşı da cəbhəyə yollanıblar. Məmməd- 
sadığın böyük qardaşı Məmməd Naibov Krım uğrunda ge- 
dən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub. Ölümündən 
sonra Məmməd Sovet İttifaqı Qəhrəmanı kimi yüksək ada 
layiq görülüb. İkinci qardaşı Naib isə 1944-cü ildə ağır dö- 
yüşlərdən birində itkin düşüb. 

Məmmədsadıx Naibov müharibənin sonuna qədər 
döyüşən orduda. olub, Vətənin yüksək orden və medalları 
ilə təltif olunub. Müharibədən qayıtdıqdan sonra yenə 
oxumaq arzusunun arxasıyca Moskvaya gedib. 1947-ci il- 
də Məmmədsadıx Naibov Moskva Dövlət Universitetinin 
Riyaziyyat fakültəsinə daxil olub, ancaq üçüncü kursdan 
təhsilini Bakı Dövlət Universitetində davam etdirib. 

1951-ci ildə universiteti müvəffəqiyyətlə bitirib və ҝә 

“s 127 €” 


İşıq məbədi 


həmin ildə də Nuxa Dövlət Müəllimlər İnstitutuna baş mü- 


əllim vəzifəsinə təyin edilib. 

Məmmədsadıx Naibov Nuxa Dövlət Müəllimlər İnsti- 
tutu bağlandıqdan sonra şəhər 8 nömrəli rus məktəbində, 
sonralar isə 5 və 11 nömrəli orta məktəblərdə direktor iş- 
ləyib. 

1966-cı ildə Şəki şəhər Maarif şöbəsinə müdir təyin 
edilib. O, bu vəzifədə altı il səylə çalışıb. 

1972-ci ildə Məmmədsadıx Naibov Şəki Pedaqofi 
Məktəbinə direktor vəzifəsinə irəli çəkilib. O, bu vəzifədə 
qısa bir müddətdə işlədi. Cəmi iki il. Ancaq müəllim və tə- 
ləbələrin sevimlisinə çevrilə bildi. 

1974-cü ildə vaxtsız ölüm onu əbədiyyətə qovuşdurdu. 


“Ə 128 €” 


xil olub. Azərbaycan Dövlət Pedaqofi 

İşıq məbədi 
Süleymanov Cəmil Məmmədə min oğlu 


Cəmil Süleymanov 1927-ci ildə 
Səki şəhərində anadan olub. 1945-ci 
tədris ilində Şəki Pedaqofi Məktəbini bi- 
“rib, elə həmin ildə də ali məktəbə da- 


institutunun – indiki Azərbaycan Peda- 
qoii Universitetinin Kimya-biologiya fa- | т 
kcültəsini bitirib. Təhsil illərində içtimai 

fəallığı ilə seçilən Cəmil Süleymaripv ali 

məktəbdə oxuduğu illərdə qrup həm- 
xarlar təşkilatının sədri kimi ictimai 15 aparıb. 

1950-ci ildə Şuşa şəhərində 161 uşaq evində tədris 
hissə müdiri işləməklə, orta məktəbdə də ixtisası üzrə 
dərs deyib. 

23 avqust 1951-ci il tarixdən Şəki İpək kombinatının 
boyaq-bəzək istehsalatında kimyaçı mühəndis kimi işə 
“əbul olunub. 1951-54-cü illərdə boyaq- bəzək istehsala- 
ва komsomol komitəsinin katibi işləyib. 1953-cü ildə 
Moskva şəhərində kimyaçıların təkmilləşməsi institutun- 
3a ixtisasartırma kursunda olub. Elə həmin ildə də Ipək 
xombinatının boyaq- bəzək sexinə rəis vəzifəsinə təyin 
“İunub. 1959-cu ildə isə Şəki Yerli Sənaye Kombinatının 
boyaq-bəzək sexinə rəis təyin edilib. 1961-ci ildən həmin 
kxombinatda baş mühəndis vəzifəsində çalışıb. İşlədiyi 
müddətdə dövlət plan və keyfiyyət tapşırıqlarını layiqincə 
yerinə yetirib. m 
1963-cü ilədək sənaye müəssisələrində işlədiyi illər- 
35 Səki Toxuculuq Texnikumunda əvəzçilik üzrə müəllim 


- - 


işləyib. 

“ə 129 €” 


İşıq məbədi 


1963-cü ildə isə Şəki Toxuculuq Texnikumuna direk- 


tor vəzifəsinə təyin olunub. 1974-cü ildən isə Şəki Toxu- 
culuq Texnikumundan Şəki Pedaqofli Texnikumuna direk- 
tor vəzifəsinə köçürülüb. 

1975-ci ildən 1981-ci ilədək Şəki şəhər XDS-nin de- 
putatı olub.30 yanvar 1974-cü 11 tarixdə Azərbaycan Ali 
təhsil nazirliyi və respublika həmlhkarlar ittifaqı tərəfindən 
sosializm yarışının qalibi döş nişanı, 1980-ci ildə SSRİ Ali 
Təhsil Nazirliyinin 100 Noli əmrinə əsasən Orta ixtisas təh- 
silində əla müvəffəqiyyətlərə görə döş nişanı və bir sıra hö- 
kumət və dövlət təltiflərinə layiq görülüb, əməyi yüksək 
qiymətləndirilmişdir. 

1982-cı ildə Şəkidə vəfat etmişdir. 


“Ə 180 €” 


İşıq məbədi 


İsmayılova Mədinə Mustafa qızı 


Mədinə İsmayılova 31 dekabr 
1928-ci ildə Qəbələ rayonunun Beyli 
kəndində qulluqçu ailəsində anadan 
olub. O, ibtidai təhsilini Şəki şəhərində- 
ki 10Noli məktəbdə alıb,təhsilini şəhər 
7Noli məktəbdə başa çatdırıb. Sonra Şə- 
ki Pedaqoii Texnikumuna daxil olaraq 
1945-ci ildə texnikumu bitirmişdir. 

1945-ci ilin oktyabr ayının 1-dən 
1946-cı il lavqusta kimi Şəki 221 uşaq 
evində tərbiyəçi işləmiş, 1946-cı ildən ali təhsil almaq 
üçün Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültə- 
sinə daxil olmuş, 1951-ci ildə təhsilini başa vuraraq Şəki 
şəhərinə qayıtmış, şəhər 5 Ne-li məktəbində dil-ədəbiyyat 
müəllimi və müəllimlər evində müdir kimi işləmişdir. Ailə 
vəziyyəti ilə əlaqədar 1953-cü ildən 1136 orta məktəbə 
dil-ədəbiyyat müəllimi və tədris işləri üzrə direktor müavi- 
ni təyin edilmişdir. 

Mədinə İsmayılova 1956-cı ildən Şəki şəhər 12Noli 
məkətəbə dil-ədəbiyyat müəllimi və tədris işləri üzrə direk- 
tor müavini təyin olunur.Səhhəti və ailə vəziyyəti ilə əlaqə- 
dar olaraq öz ərizəsinə əsasən 1958-ci ilin may ayından 
tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsindən azad edilir 
və həmin məktəbdə dil-ədəbiyyat müəllimi kimi fəaliyyəti- 
ni davam etdirir. 

1969-cu ilin oktyabr ayının 21-dən Azərbaycan Maa- 
rif Nazirliyinin 1176Neli əmrinə əsasən Şəkidəki 201 uşaq 
evinə direktor təyin olunur. Çox keçmir ki, yəni 1971-ci 
ilin noyabr ayından həmin vəzifədən azad edilib Şəki Pe- 

“ə ДӘЛЈ ев/ 


————— İşıq məbədi ——— 
daqofi Texnikumuna tədris işləri üzrə direktor müavini və- 
zifəsinə təyin olunur. | 

1983-cü ilin fevral ayından isə Şəki Pedaqofi Texni- 
kumunun direktoru vəzifəsinə təyin edilir və 1988-ci ilə 
qədər bu vəzifədə çalışır. 

1965-ci ildən partiya sıralarına qəbul edilib.1967-ci 
ildə kütlələr arasında fəal təbliğatçılıq işi apardığı üçün 
.- SSR Ali Sovetinin Fəxri fərmanı ilə təltif olu- 
nub. 

1986-cı ildə eƏməkdə fərqlənməyə görəə medalı ilə 
təltif olunub. Bir neçə dəfə sosializm yarışının qalibi döş 
nişanı və bir sıra Fəxri fərmanlarla təltif edilmişdir. 

Mədinə Ismayılova dörd övlad - iki oğul, iki qız böyü- 
düb. Onların hər birinə ali təhsil almaları üçün diqqət və 
qayğı göstərib. 

1995-cı ildə vəfat edib. 


“Ə 182 6/ 

İşıq məbədi 
Şükürov Rafiq Şükür oğlu 


1952-ci ildə Şəki rayonunun Aşağı 
Küngüt kəndində anadan olub. 1969- 
cu ildə indiki Azərbaycan Dövlət Peda- |. 
qofi Universitetinin riyaziyyat fakültəsi- . 
nə daxil olub. 1973-cü ildə həmin uni- | 
versiteti bitirərək Şəki rayonunun Baş |– 
Kəldək səkkizillik və Aşağı Küngüt orta gi 
məktəblərində riyaziyyat-fizika müəllimi 
işləyib. 

1978-1983-cü illərdə Şəki rayonu- 
nun Aşağı Daşağıl kənd məktəbinin direktoru vəzifəsində 
çalışıb. 

1983-1988-ci illərdə Şəki Pedaqofi Texnikumunun 
tədris işləri üzrə direktor müavini, 1988-ci ildən Şəki Mə- 
işət Xidməti Texnikumunun, 1993-cü ildən Şəki Texnolo- 
giya Texnikumunun direktoru işləyib. 1994-cü ildən Şəki 
Pedaqofi Texnikumunun direktorudur. 

Rafiq Şükürov beş dərs vəsaitinin, 20-dən cox elmi 
məqalənin müəllifidir. 

Respublika Müəllimlərinin 1 və П qurultaylarının nü- 
mayəndəsi olub. 

Respublika Təhsil Şurasının üzvüdür. 

Müxtəlif illərdə respublika Təhsil Nazirliyinin və Şəki 
Şəhər İcra Hakimiyyəti aparatının (Fəxri fərmanəları ilə 
təltif olunub. 

Ailəlidir, üç övladı var. 

“9, 188 €” 

İşıq məbədi 


Özü-özünə müxalif 
eTəhsil dövlətin ən mühüm stratefi xəttidir və 
bu onun gündəlik nəzarətindədir? 


- Rafiq müəllim, söhbətimizə nədən başlayaq? 

- Hardan istəsəniz, ordan da başlaya bilərik. 

- Elə isə, növbəti dərs ilini pedaqofi kollektiv hansı 
uğurlarla başa vurur? Ümumiyyətlə, başa vurmaqda oldu- 
ğumuz dərs ilini necə xarakterizə edərdiniz? 

- Başa vurmaqda olduğumuz tədris ili, şəxsən mənim 
üçün əvvəlki tədris illərindən xeyli dərəcədə fərqlənir. Bu- 
nun da bir neçə səbəbi var. Bu il bizdə dərs ilinə hazırlı- 
ğın vəziyyəti ilin əvvəlindən yüksək olub. Bütün yay müd- 
dətində biz başa vurmaqda olduğumuz dərs ilinə hazırlaş- 
mışıq. Maddi-texniki bazanı möhkəmlətdik, kabinet labo- 
ratoriyaları zənginləşdirdik, tikinti-təmir və bərpa işlərini 
gücləndirdik. Ən ümdəsi odur ki, gənc kadrları işə qəbul 
etdik, müəllim kontingenti formalaşdı. Əvvəlki illərdə bizə 
problem olan bəzi kadr məsələlərini həll etdik. Məsələn, 
ingilis dili müəllimləri dəvət etdik, müəllimlərin bir neçə- 
sinin ixtisasını dəyişməyə şərait yaratdıq, müəyyən 
kurslardan keçməsini təmin etdik. Digər tərəfdən, cari 
dərs ilində ümumilikdə texnikumda demokratik dəyərlərə 
geniş meydan verildi. Tələbə özünüidarəsini gücləndirdik, 
tələbə təşkilatları sözün tam mənasında texnikumun qay- 
nar həyatına daxil oldu, onların nüfuz dairəsi genişləndi. 
Onu da əlavə edim ki, direktor kimi heç bir bölmə rəhbə- 

rinin, müəllimin fəaliyyətini məhdudlaşdıran tədbirlərə yol 
verməmişəm. Bütün bu görülən tədbirlərin nəticəsi olaraq 
bu dərs ilində texnikumda təlimin keyfiyyəti yüksəlib. 49 
və кӧз qiymətlərlə oxuyan tələbələrimizin sayı artıb. Ən 


——ББББЕ"джКа?еКеБК— işıq məbəd ——— 
ümdəsi də odur ki, dövlətin bizim qarşımızda qoyduğu və- 
zifələri, texnikum pedaqofi şurasının dərs ilinin əvvəlində 
planlaşdırdığı vəzifələrin həlli istiqamətində xeyli işlər gö- 
rülüb. 

- Şəki Pedaqofi Texnikumu respublikamızda fəaliyyət 
göstərən texnikumlar sırasında yaranma tarixinə görə bi- 
rincilərdən olmaqla, öz dəst-xətti olan, şərəfli tarixi yol 
keçmiş, şöhrətli bir texnikumdur. Sizin pedaqofi fəaliyyə- 
tinizin böyük bir hissəsi də bu texnikumun tarixi ilə bağ- 
lıdır. Şəxsiyyətləri tarix yaratdığı kimi, şəxsiyyətlər də ta- 
rix yaradır. Siz bu gündən geriyə boylanaraq Şəki Pedaqo- 
ја Texnikumunun şanlı tarixi haqqında ilk öncə nələri söy- 
ləyərdiniz? | | 

- Bu texnikum haqqında mənim öz şəxsi fikrim var. 
Mən hələ şagird olanda bu texnikum haqqında xoş sözlər 
eşidirdim və buna qibtə edirdim. Buraya işə gələndən son- 
ra da səhv etmədiyim qanaətindəyəm. Şəki Pedaqofi Tex- 
nikumu 20-ci əsrin birinci rübündə yaranan texnikum- 
dur. Böyük tarixi keçmişi, ənənələri var. İstər kadr hazır- 
lığı sahəsində, istər dövlətçilik sahəsində apardığı işlərdə 
və digər sahələrdə. Bu texnikum təkcə Şəki şəhəri və ra- 
yonu üçün deyil, ölkəmizin şimal bölgəsi üçün, hətta so- 
vetlər dönəmində qonşu respublikaların azərbaycanlılar 
yaşayan bölgələri üçün də müəllim kadrları hazırlayıb. 
Bu mənada bu texnikumun coğrafi mövqeyi, kadr hazır- 
lığı həmişə diqqət mərkəzində olub. Digər tərəfdən bura- 
da həmişə nüfuzlu, bölgədə tanınan insanlar işləyiblər. 
Ölkəmizdə bu təmayüldə bir neçə texnikum var. Məsələn, 
Bakıda, Gəncədə, Lənkəranda, Şirvanda, Astarada və s. 
Çox gözəl tədris binası olan məktəblərimiz də var. Ancaq 
onların elələri var ki, idman zalı, idman meydançası, ki- 
tabxanası, zəngin fənn kabinə və loboratoriyaları, atıcılıq 

—— ———— — — İşıq məbədi 

tiri yoxdur, baza müəssisələri çatışmır. Şəki Pedaqofi Tex- 
nikumu müstəsna texnikumlardan biridir ki, dediklərimin 
hamısına malikdir – həm maddi-texniki bazası, həm baza 
müəssisələri var, 30 minə yaxın kitab fondu olan (onlar- 
dan 10 mindən çoxu dərslik və dərs vəsaitidir) kitabxana- 
sı, idman zalı və idman meydançası, böyük və kiçik iclas 
zalları, iki tələbə kafesi, nəhayətdə, güclü kadr korpusu 
var. Təcrübi məşğələləri aparmaq üçün təkcə Şəki şəhə- 
rində 20-dən çox orta məktəb var və s. 

Bir sözlə, Şəki Pedaqofi Texnikumunun məzunlarını 
ictimaiyyət qəbul edirsə, bu gün onlar iş yerləri ilə təmin 
edilirsə, ünvanımıza məzunlarımızın yaxşı işləri haqqında 
çoxlu sayda məktublar gəlirsə, deməli, Şəki Pedaqofi Tex- 
nikumunun kollektivi onların qarşısında qoyulmuş vəzifə- 
lərin öhdəsindən gəlir. Məncə, ictimaiyyətin rəyi əsas ol- 
malıdır. | 

- İndi texnikum həyatının ən qaynar çağıdır desəm, 
yanılmaram: semestr imtahanları, Dövlət imtahanları, 
məzunların təyinat bölgüsü, başa çatmaqda olan dərs ili- 
nin yekunlaşdırılması, yeni dərs ilinə hazırlıq, şəhər həya- 
tı, ailə qayğıları, bir tərəfdən də yayın istiləri. Bütün bun- 
ları həyata keçirmək sizin üçün çətin deyil ki? 

- Düzünü desəm, çətindir. 1973-cü ildən pedaqofi fə- 
aliyyətdəyəm. Pedaqoii fəaliyyətimin 32 ilinin 29 ilini də 
direktor müavini və direktor kimi fəaliyyət göstərirəm. İs- 
tər təhsil aldığım illərdə, istərsə də pedaqofi fəaliyyətimin 
dövründə bir çox maarifçiliklə, təhsillə bağlı islahatların 
iştirakçısı olmuşam. Ancaq bu gün də islahatlara böyük 
ehtiyac var. Tədris müddəti 9 ayı əhatə edir. Sovetlər döv- 
ründə 2 ayı kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olurduq. 
Sonra da tədris proqramlarında sıxlaşmalar aparılırdı. 
Ağırlıq mərkəzi də düşürdü beş-altı aya. İndi də bunun bir 
hissəsini tələbə qəbulu ilə məşğuluq. Yeni komplektləşmə 


—— — — — — — — — — İşıq məbədi —— 
oktyabr ayına qədər davam edir. Hazırda texnikumda beş 
komissiya fəaliyyət göstərir və mənim fikrimcə, komissiya- 
ların çoxluğu hələ işlərin keyfiyyətindən xəbər vermir. Ye- 
nə də 9 aylıq işlərin ağırlıq yükünün doqquzda dörd his- 
səsi may-iyun aylarına düşür. Bax, bu mənada da çətin- 
liklər var. ин 

- Texnikumda həm orta təhsil bazasından (11 illik), 
həm də əsas təhsil bazasından (9 illik) tələbə qəbulu apa- 
rılır. Keyfiyyətcə onları necə dəyərləndirmək olar? Ümu- 
miyyətlə, 11-ci sinfi qurtaran məzunların əsas təhsil baza- 
sından (9 illik) sənəd vermələrinə münasibətinizi bilmək 
istərdik. . 

- Tələbə qəbulu dövlətin nəzarətindədir və təhsil döv- 
lətin stratefi sahələrindən biridir. Tələbə qəbulunun test 
üsulu ilə aparılmasına da çox müsbət bir hal kimi baxı- 
ram, bunu ictimaiyyət də qəbul edir. Ancaq bu proses tək- 
milləşdirilməlidir. Tələbə qəbul olunur, ancaq qeydiyyata 
gəlmir. Bəzən də qeydiyyata düşür, sonra oxumaqdan im- 
tina edir. Tələbə qəbulunda ikipilləliyin də əleyhinəyəm. 
Necə ola bilər ki, birinci mərhələdə qəbul yerlərini doldur- 
maq olmasın? Elə ötən il 90 min abituryentdən 27 min tə- 
ləbəni seçmək olmazdı? İkinci bir tərəfdən texnikumlara 
qəbul olunmaq istəyən abituriyentlərin qəbul imtahanla- 
rında iştirak etmədiklərindən hüquqları pozulur. Ona gö- 
rə ki, az bal toplayıb ali məktəblərə qəbul oluna bilməyən 
abituriyentlərlə texnikumlarda qəbul yerləri doldurulur, 
boş yerlər qalmır və formal olaraq orta təhsil bazasında 
texnikumlara qəbul imtahanları aparırlar. Burada da mü- 
əyyən hədd gözlənilməlidir. Digər tərəfdən yazı savadı aşa- 
ӧз olan, nitqi qüsurlu, təfəkkürü zəif inkişaf etmiş abituri- 
yentlər də pedaqofi təmayüllü ixtisaslara qəbul olunurlar. 
Onlardan necə yüksək keyfiyyətli kadr hazırlamaq olar? 
Bu və ya digər səbəbdən də tələbə qəbulunun təkmilləşdi- 


“ə 157 €” 
İşıq məbədi 


rilməsinə ehtiyac var və bu proses gedir. Qaldı sualınızın 


ikinci hissəsinə, orta təhsil bazasını bitirib əsas təhsil ba- 
zasından sənəd vermək istəyənlərə də pis baxmıram. Hərə 
öz qabiliyyətini bilir. Ancaq dövlətin mənafeləri üstün tu- 
tulmalıdır. Ona görə də məhdudiyyətlərin qoyulmasını 
düzgün hesab edirəm. Ancaq onların da hüquqlarına hör- 
mətlə yanaşılmalıdır. 

- Ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələrdən təhsil 
xərclərinin yığılmasında çətinliklər yoxdur ki? Bir qədər də 
açıqlasaq, təhsil xərcləri yüksək deyil ki? 

- Ümumiyyətlə bu sahədə problemlər var. Abituri- 
yent özünü yoxlamaq üçün ərizəsində ödənişli yerləri də 
qeyd edir. Qəbul olunduqdan sonra isə əl-ayağa düşür. 
Valideynlərin də maddi imkanı buna çatmır. Ancaq bizdə 
illik təhsil xərci 400-600-manat həddindədir. Müqayisə 
üçün deyim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl Türk 
liseylərində illik təhsil xərci 2500 ABŞ dolları həcmində- 
dir. Bütün bunlara baxmayaraq çoxlu sayda çətinliklərlə 
üzləşirik. Ancaq bu problemlərin də həlli yolları var və 
bunu dövlət səviyyəsində həll etmək lazımdır. Dünyanın 
bir sıra ölkələrində ödənişli əsaslarla oxuyan tələbələr 
üçün kreditlər verən banklar var. Belə tələbələr kredit gö- 
türərək təhsil xərclərini ödəyərək, normal təhsil alırlar, 
sonra onlar işlədikcə faizsiz həmin kreditləri banklara 
qaytarırlar. Bizdə də buna getmək lazımdır. Məndə olan 
məlumata görə artıq bu istiqamətdə ölkəmizdə də hazırlıq 
işləri aparılır. 

- Rafiq müəllim, Siz texnikuma müəllim və işçiləri 
hansı prinsiplə, hansı keyfiyyətlərinə görə işə qəbul edirsi- 
niz? Ümumiyyətlə, deyirlər ki, pedaqofi texnikumda işgü- 
zar bir kollektiv formalaşıb. Siz müəllimlərinizdən doğru- 
danmı razısınız? Cari dərs ilində hər hansı kadr islahatı 
gözlənilirmi? 


“ə 188 €” 


İŞEŞilMSB540i ———— 

- İctimaiyyətə, hamıya bəlli olan bir məsələni bildi- 

rim. Harada təmizlik var, orada işləmək çox rahatdır. Biz 
də kadrları seçim yolu ilə, tam şəffaf aparırıq. Boş yerləri 
tutmaq üçün elanlar veririk, sənədlər qəbul olunur, 
kadrların iş keyfiyyətləri öyrənilir və kollegial yolla bu mə- 
sələni həll edirik. Ələbaxımlıq haqqında söhbət gedə bil- 
məz. Belə olsa, işləmək çətin olar. Deyim ki, işə qəbul za- 
manı yüksək intellektə malik, peşəsinə vurğun adamlara 
və gənclərə daha çox üstünlük veririrk. Mən pedaqofi kol- 
lektivin işindən də razıyam. Ancaq cəmiyyət inkişaf edir, 
bu baxımdan yeni təfəkkürlü kadrların irəli çəkilməsinə, 
kadr islahatına da ehtiyac var. Biz bu işi ardıcıl aparmı- 
şıq, bundan sonra da bu islahatları aparacağıq. Bu, gü- 
nün tələbidir. Bəli, kadr islahatları da gözləniləndir. İndi 

gənclərə daha geniş meydan verilməlidir. о 
- Müəllim və tələbələriniz öz hüquqlarını bilirlərmi” 

Texnikumda hüquqi biliklərin təbliği nə vəziyyətdədir? | 
- Mən ümumiyyətlə geniş təbliğat və təşviqat işinin 
tərəfdarıyam və vətəndaş hüquqlarının təbliği də fəaliyyə- 
timizin tərkib hissələrindən biridir. Biz bu sahədə qlobal, 
düşünülmüş və ardıcıl tədbirlər həyata keçiririk. Dərsdən- 
kənar tədbirlərə, rəğbətləndirməyə geniş yer veririk. Maa- 
rifləndirmə sahəsində sTəhsil uğrundaə qəzetinin, texnı- 
kumun radio qovşağının bu sahədəki işini yüksək dəyər- 
ləndirirəm. Şəhər hüquq mühafizə orqanları ilə əməkdaş- 
lığımız, onların rəhbərləri və nümayəndələrinin iştirakı ilə 
keçirilən tədbirlər, görüşlər hüquqi biliklərin genişləndiril- 
məsində bizim böyük yardımçımızdır. İstər müəllim olsun, 
istər tələbə olsun, öz hüquq və vəzifələrini bilmədən necə 
fəaliyyət göstərə bilər? Mən bu sahədəki işimizi də müsbət 
qiymətləndirirəm. кк 
- Yeniləşən cəmiyyətdə yeni təhsil qanununa ciddi 
ehtiyac var. Ancaq yeni dTəhsil haqqında qanun? Milli 


— — —————— İşıq məbədi xo 
Məclisdə ilişib qalıb. Elə bu səbəbdən də cəmiyyətdə təh- 
sillə bağlı müxtəlif fikirlər səslənir. Sizin bu məsələlərə 
münasibətiniz necədir? 

- Ölkəmiz müstəqillik əldə edəndən sonra çox böyük 
inkişafın olduğu göz qabağındadır. Baxmayaraq ki, biz ke- 
çid dövründə yaşayırıq. Bu gün təhsilimiz də öz keçid döv- 
rünü yaşayır. Bu gün tələbatdan çox kadr hazırlanır. An- 
caq bundan qorxmaq lazım deyil. Vaxt, zaman, şərait özü 
hər şeyi tənzimləyir. ecTəhsil qanunurnun qəbul edilməsi- 
nin gecikməsini də faciə kimi qəbul etmək lazım deyil. Gec 
qəbul olunsun, ancaq işlək qanun qəbul edilsin. Gecikmə 
o qədər də qorxulu deyil, təki ictimaiyyət tərəfindən qəbul 
edilən qanun qəbul edilsin, onun bütün müddəaları işlə- 
sin, kağız üzərində qalmasın. Mən deyim ki, bu gün res- 
publikamızda təhsilin səviyyəsi qənaətbəxş bir səviyyədə- 
dir. Onun keyfiyyətcə yüksəlməsi, qabaqcıl ölkələrin təhsi- 
linə inteqrasiya olması istiqamətində Təhsil Nazirliyi çox 
işlər görür. Ancaq təhsildən, onun problemlərindən xəbər- 
siz bir para adamların populist çıxışları təhsilimizi gözdən 
salmağa yönəlib. Təhsil problemləri meydanlarda, küçə- 
lərdə, qəzet səhifələrində və emən də varamə prizmasından 
söz demək xatirinə edilən çıxışlarda həll edilmir. Belələri 
faydalı bir işlə, heç olmazsa, öz işləri ilə məşğul olsalar, 
daha yaxşıdır. 

- Bu gün siz böyük bir kollektiv başçısı kimi işinizdən 
razısınızmı və müəllim kimi Rafiq müəllim öz peşəsindən 
zövq alırmı? 

- Mən həmişə fəxr edirəm ki, müəllim kadrları hazır- 
layan bir müəssisədə işləyirəm və onun rəhbəriyəm. Bu, 
ikiqat şərəflidir, bölgədə bu müəssisənin yeganə olması, 
ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olması, işimizi təhlil edib, 
qiymətləndirilməsi və s. bizim məsuliyyətimizi ikiqat artı- 
rır. Bizim pis işləməyə haqqımız yoxdur. Şükürlər olsun 


“9 140 €” 


— — — — — — — — —“4“— — İşıq məbədi ——— 
ki, işimizə də yaxşı qiymət verirlər. Mən bu gün bir çox ar- 
zularıma çatmışam: indi bizim müəllimlər proqramlar ya- 
zır, dərs vəsaitləri, kitablar çap elətdirir, çətin də olsa qə- 
zet buraxırıq. Bütün bunlar mənə ruh verir və mən öz pe- 
şəmdən zövq alır, görülən işlərdən qürurlanıram. Bacım 
da, həyat yoldaşım da müəllimədir. Müəllimliyi də şərəf işi 
hesab edirəm. 

- Sizin üçün ədalət meyarı nədir? Niyə Şəkidə Sizi 
“Küngütlü Şükür kişinin oğlu Rafiq müəllimə, — deyə çağı- 
rırlar? Özünüzə qarşı ədalətsizlik hiss edirsinizmi? 

- Ədalət anlayışı şərtidir və mücərrəd anlayışdır. Mü- 
qayisədə deyirlər ki,, filankəs nisbətən yaxşı adamdır, əda- 
lətlidir. Ümumiyyətlə, adam öz vicdanının səsi ilə işləyən- 
də, seçimi düzgün edəndə, düzgün qərarlar qəbul edəndə 
rahat yatır, rahat gəzir, ictimaiyyət arasında görünmək- 
dən çəkinmir. Mən həmişə çalışmışam ki, müəllim də, tə- 
ləbə də öz direktoruna inansın. Buna nə qədər nail olmu- 
şam, qarşı tərəf söyləyə bilər. Sualınızın o biri hissəsinə 
cavab verim ki, biz ailədə beş uşaq olmuşuq. Atam sadə 
əmək adamı olub. Ancaq ailəsində, qohum və qonşulara, 
bütün adamlara qarşı diqqətli, insanın halına yanan olub. 
Məsələn, kasıb yaşasaq da, beş uşağına da atam ali təhsil 
verib, həmişə kimsəsizlərə əl tutub. Şükür kişinin oğlu ki- 
mi çağrılmağım da yəqin ki, buradan qaynaqlanır və mən 
bununla fəxr edirəm. Özümə qarşı ədalətsizlik məsələsini 
açıb-ağartmaq istəmirəm. 

- 85 yaşını qeyd edəcəyimiz bir texnikumun müəllim- 
lərindən heç birinin fəxri adı yoxdur. Siz Təhsil Nazirliyi- 
nin başçılıq etdiyiniz kollektivə qarşı bu sahədə ədalətsiz- 
liyini hiss eləmirsiz ki? 

- Mən başqa cür fikirləşirəm. Əgər hardasa biz bunu 
edə bilməmişiksə, mən səmimiyyətlə deyirəm, bu bizim 
günahımızdır. Kimisə inandıra bilməmişik, kiməsə fəaliy- 


“ə 14) €27 


-——X—,— İsıq məbədi —o——————— 
yətimizi təqdim edə bilməmişik. Biz bəzən yaxşı işlərimizi 
də təqdim etmirik və yaxud az təqdim edirik. Özümüzü 
təbliğ etmirik. Mən burada Təhsil Nazirliyində də, yerli 1с- 
ra hakimiyyətində də günah görmürəm. Əgər biz bu sa- 
hədə iş aparsaydıq, bu gün nəticəsi göz qabağında olardı. 
Texnikumumuzun 88 illik yubileyi də qeyd ediləcək. Ап- 
caq biz bu tədbirləri yubiley tədbirləri kimi yox, Azərbay- 
canda pedaqofii təhsilin şanlı bir tarixi kimi sərgiləyəcə- 
yik. Elə düşünürəm ki, onda bu məsələlər də öz həllini ta- 
pacaq. 

- Bu gün istehlak bazarında adambaşına bazar səbə- 
ti 194 manatla ölçülür. Qazın, suyun, enerii daşıyıcıları- 
nın və kommunal xərclərinin də bir neçə dəfə artdığı bir 
vaxtda müəllimlərin dolanışığı necədir? Rafiq müəllim bir 
kollektiv rəhbəri kimi bu barədə düşünürmü? 

- Düşünmək azdır, mən bununla yaşayıram. Hər gün 
düşünürəm ki, müəllimlərin maaşını necə artırmaq olar. 
Deyim ki, məndən əvvəl ölkə başçısı, təhsil nazirliyi hər 
gün bu barədə düşünür və ardıcıl olaraq müvafiq addım- 
lar da atılır. Ancaq yenə də bunlar kifayət etmir, tələb tək- 
lifi üstələyir. Biz də öz tərəfimizdən bu məsələlərə qayğı ilə 
yanaşırıq. Hər bir müəllimi kifayət qədər dərs yükü ilə tə- 
min edirik ki, çox maaş alsın. Hər bir müəllim və işçiyə 
büdcədən kənar vəsaitlərdən əlavə əmək haqqı veririk, on- 
ların əməyini ildə bir neçə dəfə mükafatlar şəklində dəyər- 
ləndiririk. Yəni, əlimizdən nə gəlirsə, onu da edirik. Bəli, 
bu gün müəllim əməyinə verilən qiymət onun zəhməti mü- 
qabilində deyil və heç bir dövrdə də kifayət qədər olmayıb. 
Ancaq mən bir şeyi bilirəm ki, müəllim həmişə orta səviy- 
— yədə yaşayıb və bu gün də belə yaşayır. Bir həqiqəti də de- 
yim ki, əmək haqqından asılı olmayaraq müəllimlik peşə- 
sinə ürəkdən bağlı olan adamlar yaxşı işləyib, bu gün də 
yaxşı işləyirlər. Bir sözlə, əsl müəllim müəllimlik peşəsin- 


“ə 142 ел 


İşıq məbədi 


də qulluq göstərir, əmək haqqının yedəyində getmir. Təc- 


rübəmə əsasən bir şeyi də qeyd edim ki, savadlı adamlar- 
la işləmək daha rahatdır. Onlar son anda etiraz bildirir, 
yenə öz işinin dalısıyca gedir. Ancaq ən çətini savadsız 
adamla işləməkdir. Var, yox, başa düşmək istəmir, dediyi- 
ni deyib durur, təkid edir, savadsız hərəkətlərə yol verir. 

- Həm də sizi özü-özünə müxalif kimi də dəyərləndi- 
rirlər. Bəlkə, bu məsələyə də aydınlıq gətirəsiniz? 

- Bəzən adam öz içində düşündüyünü həyatda tətbiq 
edə bilmir. Ya mövcud şərait buna imkan vermir, ya da di- 
gər obyektiv və subyektiv səbəblər buna mane olur. Tez- 
tez düşünürəm ki, mən bu işi belə etməliydim, bəs niyə 
belə oldu, niyə bunu gec elədim? Mən bəzən düşündük- 
lərimin hamısını edə bilmirəm. Düşüncələrimlə bəzən icra 
etdiyim işlər üst-üstə düşmür. Ancaq kollektiv məni belə 
də qəbul edir, dəstəkləyir, köməklik göstərir.Ona görə də 
pedaqofi kollektivimdən çox razıyam. Elə bu və ya digər 
səbəblərdən də kollektiv məni özü-özünə qarşı müxalif ad- 
landırır. Tənqidi də sevirəm. Ancaq ən böyük tənqidçim də 
elə özüməm. Bunu niyə eləmədim, bunu niyə belə elədim, 
belə etsəydim daha yaxşı olardı və s. Bütün bunlara görə 
də özüm-özümə qarşı müxalifətdəyəm. Bax, bu da mənim 
gündəlik fəaliyyətimə öz təsirini göstərir. 

- Gələcək planlarınız haqqında oxucularımıza nələri 
deyərdiniz? 

- Gələcək planlarımız çoxdur. Birinci növbədə çalışa- 
cağam ki, daha yaxşı işləyək və bunun üçün indi hər cür 
şərait var. Bizə də böyük etimad göstərilir. Bu etimadı 
doğrultmalıyıq. İkincisi, mənim atam həmişə deyərdi ki, 
dövlət yanında, ailə qarşısında başıaşağı olma. Bunların 
üçünü də uyğunlaşdırmağı başlıca vəzifə hesab edirəm. 

- Rafiq müəllim mənim ona ünvanlamadığım hansı 
sualı özü cavablandırmaq istəyərdi? 


“бә 145 2/7 


İşıq məbədi 0 —— — — —— — — — —— işıq məbədi 

- Yəni, yerimizi dəyişsək, sən hansı sualı verərdin? 

- Mən sual verərdim ki, siz bu texnikumda müəllim 
x. "asr ала bu gün Rafiq müəllimi direktor kimi qəbul VI bölmə 

- Bəli, mən qəbul edərdim və ikiəlli dəstəkləyərdim. 

- Yox, mən özüm-özümə belə sual verərdim. 

- Hə, aydındır, buyurun. . .. : 

xnikumunu ayrı-a 

- Yəni, Rafiq müəllim, təsəvvür edin ki, siz bu gün Şəki Pedaqofi Te 1 ә də d 
müəllim işləyirsiniz və sizə seçim imkanı verilib. Siz indiki tədris illərində bitirən məzunlar haqqında 
direktor Rafiq müəllimə dəstək verərdinizmi? 


- Mən belə də cavab verərdim. Bəzi xarakterlərini də- 


yişmək şərti ilə dəstək verərdim. Bəzən daha ciddi olmaq 1. 1924-1925-ci tədris ilində – 22 nəfər 
lazımdır. Lazım gələndə uzun illərdə yaranmış münasibət- 2 TESB-1055-cL adıda бидә = 88 nalar 
lər qəbul edəcəyin qərarlara əngəl olmamalıdır. Qəbul et- | ин = : 

diyin qərarlarda qətiyyətli olmaq lazımdır. З. 1926-1927-ci tədris ilində 7 ii 
- Deyəsən, sizi çox yordum. 4, 1927-1928-ci tədris ilində — 45 nəfər 
“fox, mən hələ yorğunluq hiss etmirəm. 5- 1928-1929-cu tədris ilində — 72 nəfər 

- Onda, növbəti görüşə qədər. Müsahibə üçün çox ә 
sağ 6. 1929-1930-cu tədris ilində — 60 nəfər 

Бб olun. 

- Siz də sağ olunl 4 1930-1931-ci tədris ilində — 64 nəfər 
Müsahibə Şəki Pedaqofi Texnikumunun 8. 1931-1932-ci tədris ilində – 68 nəfər 
eTəhsil uğrunda” qəzetinin 9. 1932-1933-cü tədris ilində -062 nəfər 

25 iyun 2005-ci il tarixli . a”. 
6-cı nömrəsindən götürülmüşdür. Lu 1933-1934-cü tədris ilində - 45 nəfər 
11. 1934-1935-ci tədris ilində — 55 nəfər 
PS: Biz texnukumda işləyən bəzi direktorlar haqqın- 12 1038-1936-ci tadris ilində — 66 nəfər 

da qısa müddətdə geniş məlumat toplaya bilmədik. Ancaq | тә 

. . — f 

inanırıq ki, ikinci kitabda onların hamısı haqqında oxucu- 13. 1936-1937-ci tədris 1755 64 nəfər 
larımıza daha geniş məlumat verə biləcəyik. 14. 1937-1938-ci tədris ilində — 73 nəfər 
15. 1938-1939-cu tədris ilində — 92 nəfər 
16. 1939-1940-cı tədris ilində — 163 nəfər 


17. 
18. 
19, 
20. 
Al. 
2 
23. 
24. 
25. 
26. 
ə 
ДӘ. 
29: 
30. 
öl. 
32. 
33. 
34. 
Ə: 
36. 
sö 
36, 
39. 
40. 
41. 


İşıq məbədi 


1940-1941-cı tədris ilində 
1941-1942-ci tədris ilində 
1942-1943-cü tədris ilində 
1943-1944-cü tədris ilində 
1944-1945-ci tədris ilində 
1945-1946-cı tədris ilində 
1946-1947-ci tədris ilində 
1947-1948-ci tədris ilndə 
1948-1949-cu tədris ilində 
1949-1950-ci tədris ilində 
1950-1951-ci tədris ilində 
1951-1952-ci tədris ilində 
1952-1953-cü tədris ilində 
1953-1954-cü tədris ilində 
1954-1955-ci tədris ilində 
1955-1956-cı tədris ilində 
1956-1957-ci tədris ilində 
1957-1958-ci tədris ilində 
1958-1959-cu tədris ilində 
1959-1960-cı tədris ilində 
1960-1961-ci tədris ilində 
1961-1962-ci tədris ilində 
1962-1963-cü tədris ilində 
1963-1964-cü tədris ilində 
1964-1965-ci tədris ilində 


“ə 146 су 


— 185 nəfər 


— 55 
— 36 
– 33 
— 5 
— 90 
— 77 


— buraxılış olmayıb 


— 76 
— 60 
— 56 
— 27 
– 33 
— 43 
— 50 
– 80 
– 60 
— 27 
— 87 
— 56 
— 60 
— 66 
— 87 
— 89 
— 20 


nəfər 
nəfər 
nəfər 
nəfər 
nəfər 


nəfər 


nəfər 
nəfər 
nəfər 
nəfər 
nəfər 
nəfər 
nəfər 
nətər 
nəfər 
nəfər 
nəfər 
nəfər 
nəfər 
nəfər 
nəfər 
nəfər 


nəfər 


42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
. 49. 
50. 
öl, 
52. 
29. 
54. 
ə. 
50. 
2 
56. 
Ә9. 
60. 
61. 
62, 
63. 
64. 
65. 
66. 


İşıq məbədi 


1965-1966-cı tədris ilində 
1966-1967-ci tədris ilində 
1967-1968-ci tədris ilində 
1968-1969-cu tədris ilində 
1969-1970-ci tədris ilində 
1970-1971-ci tədris ilində 
1971-1972-ci tədris ilində 
1972-1973-cü tədris ilində 
1973-1974-cü tədris ilində 
1974-1975-ci tədris ilində 
1975-1976-cı tədris ilində 
1976-1977-ci tədris ilində 
1977-1978-ci tədris ilində 
1978-1979-cu tədris ilində 
1979-1980-ci tədris ilində 
1980-1981-ci tədris ilində 
1982-1983-cü tədris ilində 
1983-1984-cü tədris ilində 
1984-1985-ci tədris ilində 
1985-1986-cı tədris ilində 
1986-1987-ci tədris ilində 
1987-1988-ci tədris ilində 
1988-1989-cu tədris ilində 
1989-1990-cı tədris ilində 
1990-1991-ci tədris ilində 


“ə, 147 67 


— 98 nəfər 
— 140 nəfər 
— 175 nəfər 
— 184 nəfər 
— 179 nəfər 
— 186 nəfər 
— 199 nəfər 
— 98 nəfər 
— 60 nəfər 
— 117 nəfər 
— 111 nəfər 
— 187 nəfər 
— 165 nəfər 
— 249 nəfər 
— 214 nəfər 
— 156 nəfər 
— 189 nəfər 
— 208 nəfər 
— 240 nəfər 
— 240 nəfər 
— 209 nəfər 
— 182 nəfər 
— 207 nəfər 
— 150 nəfər 
— 83 nəfər 


67. 
68. 
69. 
70. 
filə 
nz. 
Rə 
74. 
Yə. 
76. 
1, 
78. 
TƏ, 
80. 
61. 
82. 
83. 
64. 
85. 


İşıq məbədi 


1991-1992-ci tədris ilində 
1992-1993-cü tədris ilində 
1993-1994-cü tədris ilində 
1994-1995-ci tədris ilində 
1995-1996-cı tədris ilində 
1996-1997-ci tədris ilində 
1997-1998-ci tədris ilində 
1998-1999-cu tədris ilində 
1999-2000-ci tədris ilində 
2000-2001-ci tədris ilində 
2001-2002-ci tədris ilində 
2002-2008-cü tədris ilində 
2003-2004-cü tədris ilində 
2004-2005-ci tədris ilində 
2005-2006-cı tədris ilində 
2006-2007-ci tədris ilində 
2007-2008-ci tədris ilində 
2008-2009-cu tədris ilində 
2009-2010-cu tədris ilində 


“ə 


148 € 


- 295.nəfər 
— 26 nəfər 
— 69 nəfər 
— 103 nəfər 
— buraxılış olmayıb 
- buraxılış olmayıb 
— buraxılış olmayıb 
— 115 nəfər 
— 193 nəfər 
— 324 nəfər 
— 279 nəfər 
— 482 nəfər 
— 419 nəfər 
— 382 nəfər 
— 377 nəfər 
— 279 nəfər 
— 262 nəfər 
— 244 nəfər 
— 294 nəfər 


OY ə 


İşıq məbədi 

ҸИ bölmə 


Müxtəlif illərdə Şəki Pedaqofi Texnikumunda 
fəaliyyət göstərmiş müəllimlər haqqında 


1920-1928-ci illər arası işləyənlər 


İ. Rəcəb Əfəndiyev 

2. Ələşrəf Hacızadə 

З. Məmmədəli Xəlfəzadə 

4. Əhməd Bayramzadə 

5. Əbdürrəşid Əfəndiyev 

6. Mahmud Bayramzadə 

т. Nəsirbəy 

8. Məmməd Mədətzadə 

9. Baba Qabulov 

10. Fyodorov 

12. Əhməd Nəbiyev 

12, Xanım Mahmudova 

13. Mahtaban Əfəndiyeva 

14. Südabəxanım 

1929-cu ildə işləyənlər 
Musa Hacızadə - Ədəbiyyat 
İsmayıl Vəlicanov - Ədəbiyyat 
Əhməd Əbdürrəhmanlı - Riyaziyyat 
Mustafa Cabbarlı - Fizika 
Ziya Əfəndizadə - Riyaziyyat 
Əbdürrəhman Bilallı - Rəsm 
“ə, 149 си 


İşıq məbədi 
7. Əli Əlibəyov — Coğrafiya-ictimaiyyat 
8. Məmməd Məmmədov - İctimaiyyat 
9. Seyfulla Hüseyn — Kimya-biologiya 
10. Hüseyn Məhəmmədzadə - Coğrafiya 
11. Ədhəm Mustafazadə - Nabatat- gigiyena 

i8i4”inqəbədi”————xk€”,—- 


15. Nataşa - ӘЛ 151 
16. Ələkbər Ələkbərov - 1dman 
17. Bağırov - Rəsm 


- Hərbi dərslər 
- Musiqi dərsləri 


18. Qaragözəlov 
19. Əhməd Hüseynzadə 


12. Qaracanov - Hərbi dərs 
13. Nataşa - Əlişi 

14. Uşolnaninov - Dülgərlik 
15. Bəxtiyar Rzayev - İdman 

16. Ələkbər Ələkbərov - İdman 

17. Şıxlinski - İdman 

18. Abdulla Paşabəyov - Rus dili 
19. Maliçenski Pyotr - Rus dili 


1930-cu ildə işləyənlər 


1. Talıbzadə - Türk dili 

2. Saleh Məmmədzadə - Türk dili 

3. Maliçenski Pyotr - Rus dili 

4. Abdulla Paşabəyov - Təcrübə dərsləri 

5. Əhməd Əbdürrəhmanlı - Riyaziyyat 

6. Əli Şahməmmədov - Fizika və riyaziyyat 

7. Zahid Cabbarlı - İctimaiyyat 

8. İsmayıl Vəlicanov - İctimaiyyat və iqtisadi 
coğrafiya 

9. Məhərrəm Qarayev - İctimaiyyat 

10. Həşim Məmmədzadə - Pedaqogika 


11. Ədhəm Mustafazadə 
12. Həmid 


- Kimya-anatomiya 
- Zoologiya, gigiyena, 


1931-ci ildə işləyənlər 


1. Saleh Məhəmmədzadə - Türk dili 

2. Maliçenski Pyotr - Rus dili 

3. Əlibəyli - İctimaiyyat 

4. Salehcanov - İqtisadi-coğrafiya 

5. Zahid Cabbarlı - Təcrübə dərsləri 

6. Seyfi Hüseynov - Kimya-biologiya 

7. Əhmədov - Təbiət 

8. Bəxtiyar Rzayev - Bədən tərbiyəsi 

9. Cahangirov - Pedaqogika 

10. Əli Həsənzadə - Riyaziyyat 

11. M.İsmayılzadə - Fizika 

12. M.Cabbarzadə - Fizika 

13. Tiyafelanko - Zəhmət 

14. Axundov - Cilidxana rəhbəri 

15. Əsgərov - Hərbi rəhbər 

16. Qasımov - Kənd təsərrüfatının 
əsasları 

17. Ocaqov - Gigiyena 


1932-ci ildə işləyənlər 


coğrafiya 
13. Səfərbəyov - Kənd təsərrüfatı 
14. Sumolyanov - Dülgərlik 


“ə 150 си 


1. Mustafa İsmayılzadə - Fizika 
2. Cəlal Əfəndizadə - Riyaziyyat 
3. Nuriyyə Əlizadə - Riyaziyyat 


4. Ziya Əfəndizadə - Fizika 


İşıq məbədi 


o. Qədir Əfəndizadə - Təbiyyat 

6. Qurban Abbasov - Coğrafiya fənni və rəsm 

7. Seyfi Hüseynzadə - Kimya-biologiya 

8. Pyotr Maliçenski - Rus dili 

9. Rəşidbəy Əfəndizadə - Rus dili 

10. Cabbar Xəlilov - Hərbi dərslər 

11. Bəxtiyar Rzayev - Bədən tərbiyəsi 

12. Yusif Məmmədzadə - Tarix 

13. Məhəmməd Saniyə - Siaysi iqtisad və 
dialektika fənləri 

14. Qiyazinova - Zəhmət dərsləri 


1933-cü ildə işləyənlər 


1. Məhəmməd İsgəndərov - Tarix 

2. Davud , - Tarix və siyasi iqtisad 

Ə. Cəlal Əfəndizadə - 

4. Ziya Əfəndizadə - Fizika 

o. Mustafa Cabbarzadə - Fizika 

6. Qurban Abbasov - Təbiət-coğrafiya 

7. Həsən Əfəndi - Coğrafiya 

ö. Əyyub Əhmədov - Pedaqogika 

9. Seyfi Hüseynov - Kimya-biologiya 

10. Pyotr Maliçenski - Rus dili 

11. Musa - Rus dili 

12. Bəxtiyar Rzayev - Bədən tərbiyəsi 

13. Xələfov - Hərbi rəhbər 
1934-cü ildə işləyənlər 

1. Musa Hacızadə - Ədəbiyyat 

2. Yusif Əfəndizadə - Fizika-riyaziyyat 

S. Ziya Əfəndizadə - Riyaziyyat 


152 еи 


Әәә 


“00) 

İs məbali Б--—-жКәм=———–вЖж6—-Кр-Һ-жж–р– 


4. Kərim Kərimzadə - Fizika 

5 Mustafa İsmayılzadə - Fizika 

6. Qurban Abbasov - Təbiət 

7. Həsən Əfəndizadə - Təbiət | 

8. Seyfi Hüseynov - Kimya-biologiya 
9. Əyyub Əhmədov - Pedaqogika — 
10. Əlihüseyin Hacıkişiyev - Siyasi iqtisad 
11. Rza Cəlilov - Tarix 

12. Cabbar Xəlilov - Hərbi dərslər | 
13. Bəxtiyar Rzayev - Bədən tərbiyəsi 
14. Balabəy Sultanov - 

15. Yaqub Əfəndizadə - Rəsmxət | 

16. Pyazenkov - Əmək dərsi 

17. Alya Muradova - Alman dili 


18. Mirzə Salehli 


1935-ci ildə işləyənlər 


1. Qurban Abbasov 

2. Ziya Əfəndizadə 

3. Əyyub Əhmədov 

4. Məmməd İsmayılov 
5. Əlihüseyin Atakişiyev 
6. Məmməd Əzizov 

7. Rza Cəlilov 

8. Qədir Əhmədov 

9. Həsən Əfəndiyev 

10. Balabəy Sultanov 
11. Kərim Kərimov 

12. Bəkir Muradov 

13. Mustafa Cabbarzadə 
14. Seyfi Hüseynov 


“ə, 155 €E” 

(О ОО — O) (ЛЛ Ы CO ҜӘ — 


İşıq məbədi 
1936-1937-ci tədris ilində işləyənlər 

. Hüseynov Seyfulla Cəlal oğlu 

. İsmayılov Mustafa Mahmud oğlu 

. Hacıkişiyev Əlihüseyn Salam oğlu 
. Cəlilov Rza Əli oğlu 

. Məsimov Həsən Salam oğlu 

. Əfəndizadə Həsən Əhməd oğlu 

. Əhmədli Əhməd Əlirza oğlu 

. Hacızadə Yusif Cəlal oğlu 
. Əzizov Məhəmməd İlyas oğlu 


. İbrahimov İsmayıl Mehdi oğlu 


. Abdurahmanlı Züleyxa 
. Əhmədov Əyyub Adışirin oğlu 
. Əfəndizadə Ziya Abdulla oğlu 
. Ağayev Cəmil İbrahim oğlu 
. Abbasov Qurban Cabbar oğlu 
. Kərimov Kərim Cərulla oğlu 
. Yusifzadə Mahtaban 
. Əhmədov Qədir Ramazan oğlu 
. Salehli Mirzə 
. Soltanov Balabəy Aslan oğlu 
. Cəlilov Cabbar Abdulla oğlu 
. Yaqo Liliboviç 
. Yelena Aleksandra 
. Muradov Bəkir Abdulla oğlu 
. Mirzəyeva Tavus 
. Əlisəddar Yusif oğlu 
. Əfəndizadə Yusif Həsən oğlu 
. Cavanşirov Məhərrəm Qüdrət oğlu 

İşıq məbədi 


Şəki Pedaqofyi Texnikumunda 2010-cu ildə - 
yubiley ilində çalışan müəllim və işçilər haqqında. 

Müəllimlərin adı, soyadı 
və atasının adı 
Daşıdığı vəzifə 
Tədris işləri üzrə direktor 
müavinlııı, fizika müəllimi 
Tərbiyə işləri üzrə direktor 
müavini, fizika müəllimi 


2 Məmmədov Teymurçin 
Muxrəddin oğlu 
Salamova Səbahət Qazalı qızı 
4. Əhmədov Ağabala Muxtar oğlu 1 Təsərüfat işləri üzrə director 
müavini, müəllim 


Süleymanov İlqar Yolcu oğlu | Baş mühasib 00 
“6. | İbrahimzadə Aytən Rasim qızı | Kadr üzrə mütəxəssis, müəllim 


Kərimov Yusif Abdulrəhman ə ак u Ы 
oğlu Fiziki hazırliq rəhbəri, müəllim 

Səmədov Rafiq Tofiq oğlu 

İsmayılov Şahid Nəzir oğlu 


10. | Səmədov Nəriman Vahid oğlu 


11. | Kərimova Günay Nəriman qızı 


Qasımov Müşfiq Rauf oğlu 


Rəsulov Rafiq Nütvəli oğlu 


14. | Hüseynova Təngiz Şükür qızı 
Hərbi rəhbər, müəllim 
İstehsalat təcrübəsi rəhbəri, 
müəllim 

Şöbə müdiri, müəllim 
Şöbə müdiri (ictimai əsaslarla), 
müəllim 
Şöbə müdiri (ictimai əsaslarla), 
müəllim 
Qiyabi şöbə müdiri, müəllim 
Qiyabi şöbədə metodist, 
müəllim — 
Metod kabinet rəhbəri, fənn 
birləşmə sədri, müəllim 
Mülkü müdafiə qərargahının 
12151 

Texnikumun tarix muzeyinin 
rəhbəri, müəllim 
Məmmədov Nizami Saddədin 
oğlu 


İdil Əhmədov İsmayıl Pirməmməd 
oğlu 


17. 1 Zeynalov Pərviz Qnyaz oğlu 

“xə) 1595 бу 
Işıq məbədi 
Osas müəllimlər 


2 3 
Yusifov nı Rəhim — Əsas müəllim, fənn bir rləşmə sədri 


————————..——.. 

—————.- 
Əsas s müəllim, fənn t bir irləşmə sədri 
“Əsas müəllim, fönn birləşmə sədri 
Əsas müəllim, fənn birləşmə sədri 
Əsas müəllim, fənn birləşmə sədri 
Əsas müəllim 


- Osas müəllim 


——— ә ә ladı” ia 


ен əmr Kamal qızı 

Paşayeva Leyla Cəfər qızı 

Bağbanlı Arif Ələkbər oğlu 
23, Camalov Qurbanəli Əhməd oğlu 

Musayev Cavanşir Üzeyir oğlu 

Vəliyev Faiq Xəlil oğlu Ы ә Əsas müəllim - вә 
Ramazanova Sədaqət Abubəkir qızı Əsas müallim 

1 Əzizova Elmira Əliəfsər qızı 

Vu Abbasov Bəşarət Əhmədalı oğlu 

Cabbarzadə Sevil Muxtar qızı "m müəllim 

Һә ә 1 — .€——....1.2a 


———— ——-—-——-—. 


Namazov / Tofiq 1 Bəxtiyar ar oğlu “Əsas müəllim 
: Əfəndiyeva səfa Cəmaləddin qızı 
Məhərrəmov "uy Məhərrəm oğlu 

Əsas müəllim 
Əsas müəllim 
“Əsas müəlli m 


Əsas s müəllim кн 
Əsas müəllim 
Əsas müəllim 
Əsas müəllim 


Əsas müəllim "Bayraməliyev $ Şahin "Калиб "iv 


Əhmədova Pərv: anə ə Sabit. t qızı 
ayev Məmməd İsgəndər oğlu Mustaf: Nəbiyeva Elnarə Rafiq qızı 

Yunusova İradə Mürsəl qızı Əsas müəllim 
5 ul Cabbar qızı Əsas ИДИ 
(44.7 smdəsi ndə həsr gr — — Təssmislin — 
45. Əliyeva Aynur Mahmudəli qızı 


Rəsulov Cahid Abduləli oğlu 


a a $ 


ЕТ: Mətanət t Məmməd qızı ———. 
Əsas müəllim - 0... 
Əsas müəllim 
Əsas müəllim 
Əsas müəllim 
Əsas müəllim 
- Əsas müəllim 
Əsas müəllim 
Əsas müəllim 


Əsas müəllim 


r Н sə 6 - - ҹә ” 
55. | Səfərova Məhsətixanım Ayaz qızı Əsas müəllim .——— vu İlahə Rasim. qızı 


xX—— 1 ттт————лммтәәә-әә 


İsmayılova Nərgiz Yasir qızı 
Nadirova Rəmziyyə Aydın qızı 50. Nəbiyev Sahib Niyazi oğlu Əsas müəllim 
-57, 1 İdriszadə Vüsalə Oktay qızı İ Əsas müəllim 00000 
зи, | İsmayılova Şəbnəm Hikmət qızı - Əsas müəllim 


ә ә XX —.--.--———--— 


“NƏ 156 GE” 


2 

Əsas müəllim 
Əsas müəllim 
Əsas müəllim 
Əsas müəllim 
Əsas müəllim 
Əsas müəllim 
Əsas müəllim Əsas müəllim 


Vəliyeva Vüsalə Nurməmməd qızı Əsas müəllim 
76. Şükürova Sevinc Kamil qızı Əsas müəllim 


Saat hesabı işləyən və əvəzedici müəllimlər 


7 Hacıyeva Fatma Məmməd qızı Saat hesabı müəllim 


İbrahimova Səmayə Heydər qızı / Saat hesabı müəllim 0) 
Əsgərova Vəfa L Ələsgər qızı / Saat hesabı müəllim 0) 
Saat hesabı müəllim 


Saat hesabı müəllim 
Saat hesabı müəllim Qadirbəyev Xəyalə Abid qızı 
Һәна Güldanə Rahim qızı 


Saat hesabı müəllim 
Saat hesabı müəllim. 


Saat hesabı müəllim. 


————-——...———-—— 


Saat hesabı müəllim 
Saat hesabı müəllim 


Saat hesabı müəllim 
Saat hesabı müəllim 
- Saat hesabı müəllim 
Saat hesabı müəllim 
Saat hesabı müəllim 
Saat hesabı müəllim 
"Мави ал — ə Tahir qızı Saat hesabı müəllim 
İsgəndərova Gülnarə Qurban qızı Əvəzedici müəllim 

ə Sevinc Kazım qızı 

Həsrətov Ramin Fərahim oğlu 
Əsədullayeva Aygün Ələddin qızı 

Zeynalova Aygün Məmməd qızı Lətifova Vüsalə Mehdi qızı Əvəzedici müəllim 


“Ə 187 €” 
İşıq məbədi 


2 S) 


Əvəzedici müəllim 
101. 1 Zeynalov Zeynal Cəbrayıl oğlu 


Əvəzedici müəllim 
Uğurliyeva Könül Yaşar qızı "Əvəzedici müəllim 0) 
103. Cabbarova L — şəmsəddin “bəl Əvəzedici mislim 1 
100. 


Bəkirova Adilə Müslüm qızı Arxiv müdiri 


Səmədova s Bədaqət Sayramal: qızı Kitabxana müdiri 


Mühasib 


5320052200... ә ————-жытт————иеәтыӧыҹы аг-ан-инда-мтикиә-иҹ әнә ә кк ә кн 

әтин ви Təranə Ənvər qızı Kitabxanaçı 
İsmayılova Yegana İslam qızı Operator 
Fərzəliyeva Sevda Əli qızı Laborant 


Sədirova Tahirə Hacıməmməd qızı 
Abbasov Yusif Rasim oğlu 


114. 1 Abbasova Gülşən Ənvər qızı Laborant 
Camalova Yaqut и Salman qızı Katibə, makinaçı ин 
116. Əliyeva Zərifə Fikrət qızı Tədris hissəsi üzrə katibə 


Rəsulov Ruslan Aslan oğlu Komendant 
“üs Tə Əhmədov 47 тәнә .. Bina və qurğuların carı təmiri üzrə fəhlə 


i Dalandar 
Xadimə 
Xadimə 


Xadimə 
Hacıyeva S Sİmizəre Əhməd qızı 


Ələkbərova Rəna Möhubbəli qızı 


Gözətçi 
Xadimə 


——————--—— 


Rəsulova Ceyhun Q Qaful qızı 
Mustafayeva Rasimə Natiq qızı Gözətçi 


Mahmudov Vaqif Mənsur oğlu 255. 
Əhmədov Şahin Hüseyn oğlu 


, İ.Süleymanoy Bəxtiyar Şəhliyar oğlu Yataqxana komendantı 
. | Haciyev Elşən Fikrət oğlu Dalandar 
Nəsifov Elşad Nəsif oğlu Dalandar 
Əhmədov Əhməd Bayram oğlu Yataqxana gözətçisi 
Şabanova Almaz Umar qızı Gözətçi 
Həsənova Çimnaz Məməş qızı Gözətçi 
Həsənova Yeganə Qiyasəddin qızı Xadimə 
Məhərrəmov Ramin Abdulcelil oğlu Gözətçi 
38. | Abdullayeva Rühangiz Əfsər qızı Yardımçı korpusda xadimə İşıq məbədi 


Vili bölmə 


Şərəfimizə şərəf qatanlar — Bizim məzunlar 
Dəmirçizadə Əbdüləzzəl Məmməd oğlu 


Darülmüəllimin ilk məzunların- 
dandır. 

XX əsr Azərbaycan dilçiliyinin ən 
böyük dühalarından biridir. 

Ə.Dəmirçizadə 1944-cü ildən filo- 
logiya elmləri doktoru, 1945-ci ildən 
professor, 1955-ci ildən Azərbaycan 
EA-nın müxbir üzvü, 1973-cü ildən 
Azərbaycan SSR Əməkdar elm xadimi, 
1974-cü ildən Azərbaycan SSR Dövlət 
mükafatı laureatı olmuşdur. 

Ə.Dəmirçizadənin 20-dən çox kitabı, 200-dən artıq 
elmi və elmi- metodik məqaləsi çap olunmuşdur. 

Professor Ə.Dəmirçizadə Azərbaycan dilçiliyi üzrə 
yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanmasında böyük rol 
oynamış, 50-dən çox elmlər namizədi və doktoru yetişdir- 

mişdir. 
“Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və medallarla təltif 


olunmuşdur. 


“ə 169 €” 


Əbdürrəhmanov Yusif Ələkbər oğlu 


21 
ı Ҹу. 


1929-cu il məzunu. 

Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçı- 
sı olmuş, görkəmli sovet ixtioloqudur. 
1964-cü ildən Biologiya elmləri dokto- 
ru, 1965-ci ildən professor olmuş, 
1968-ci ildə Azərbaycan EA-nın müxbir 
üzvü seçilmişdir. 

100-dən çox elmi əsərin, o cümlə- 
dən 10-dan çox monoqrafiyanın müəlli- 


fidir. “Şərəf nişanı ordeni və medallar- 
la təltif edilmişdir. 

Əfəndiyev Heydər Xəlil oğlu 


1925-ci il məzunu. 

Heydər Əfəndiyev 1941-ci ildə dis- 
sertasiya müdafiə edərək geologiya-mi- 
nerologiya elmləri namizədi alimlik də- 
rəcəsini almışdır. 1949-cu ildə Azərbay- 
can EA Kimya İnstitutuna direktor tə- 
yin edilən Heydər Əfəndiyev ömrünün 
axırına qədər bu vəzifədə işləmişdir. 
1958-ci ildə geologiya-minerologiya 
elmləri doktoru elmi adını almış, 1959- 
cu ildə professor adına layiq görülmüş, 1962-ci ildə isə 
Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 

Professor Heydər Əfəndiyevin çoxtərəfli elmi axtarış- 
ları 8 monoqrafiya və kitabda, 2 16-ya qədər elmi əsərdə öz 
əksini tapmışdır. Onun rəhbərliyi ilə 10 kimya elmləri na- 


160 

mizədi hazırlanmışdır.İki dəfə eŞərəf Nişanın ordeni və di- 
gər medallarla, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fər- 
manı ilə təltif olunmuşdur. 


Rəsulov Məcid Lətif oğlu 


1916-cı ildə anadan olub. 1928-ci 
ildə ailəsi əvvəlcə Gürcüstana, sonra 
isə Qazaxıstanın Aral dənizindəki Ko- 
karal adasına sürgün edilmişdir. Şəki- 
yə qayıdandan sonra onun təhsilinə 
Qori seminariyasının məzunu, Şəkidə 
müəllim işləyən böyük qardaşı Əbdülə- 
li Rəsulov qayğı göstərmişdir. 
1934-cü ildə indiki — 
О ој: Universitetinin fizika- | 
— ә qəbul olunur. Universiteti əlaçı us 
lomu ilə bitirib. 1938-ci ildə ә Dövlət Universi 
ini asına daxil olmuşdur. 
— н-ҹи ildə ordu sıralarına çağırılmış, 
1943-cü ildə ehtiyata buraxılmışdır. Aspiranturaya bərpa 
olunan M.Rəsulov öz təhsilini Ukrayna Elmlər Akademiya- 
ilialında davam etdirir. 
. 1əs0-u Bin namizədlik dissertasiyasını müdafiə 
edir. 1950-60-cı illərdə İ.Franko adına Lvov Dövlət Јплуег- 
itetini nti vəzifəsində çalışır. | 
mr” keçmiş SSRİ EA B.A.Steklov adına Riya- 
ziyyat İnstitutunun Elmi Şurasında doktorluq dissertasi- 
yasını müdafiə edir və həmin ildə də Bakıya qayıdır və - 
diki Bakı Dövlət Universitetinin Umumi riyaziyyat kafed- 

ikən 
Ӧх 
bə 


— ———-————.: İşıq məhədği — 
rasının müdiri vəzifəsində çalışmağa başlayır, 1961-cı il- 


dən professor adına layiq görülmüşdür. 

M.Rəsulov 1968-ci ildən Azərbaycan EA-na müxbir 
üzv, 198389-cü ildən isə həqiqi üzv seçilir. O, bir sıra beynəl- 
xalq riyaziyyat konqresində mühazirələr oxumuşdur. 

1964-cü ildə Moskvanın eNaukaə nəşriyyatında “Коп- 
turə inteqral üsulu metodu adlı fundamental monoqrafiya- 
sı çapdan çıxmışdır. 

1967-ci ildə İngiltərə Kral Riyaziyyat Cəmiyyətinin si- 
farişi ilə monoqrafiya ingilis dilinə tərcümə olunur və Hol- 
landiyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Kanadada 
çap edilir. 

1975-ci ildə “Naukaə nəşriyyatında eKontur inteqral 
üsulunun tətbiqib adlı ikinci sanballı monoqrafiyası çap- 
dan çıxır. 

M.Rəsulov 80-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. 
Onun rəhbərliyi ilə 3 elmlər doktoru və 25 elmlər namizə- 
di yetişdirilmişdir. 

1989-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar 
elm xadimi adına layiq görülmüşdür. 

M.Rəsulov müxtəlif illərdə Azərbaycan SSR Ali Sove- 
tinin və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin Fəxri fərmanları 
ilə, eŞərəf nişanı ordeni, bir çox medalla təltif olunmuş və 
eƏmək veteranı? fəxri adını almışdır. 

Məcid Rəsulov 1993-cü ildə dünyasını dəyişmişdir. 


“ə 162 €” 


İsıq məbədi 
Zülfüqarov Zülfüqar Hüseynqulu oğlu 


1913-cü ildə Şəkidə anadan olub, “öi nuş 
ilk təhsilini də burada alıb. 2 = 4 Е- 

1936-cı ildə Azərbaycan Sənaye — 
İnstitutunun Kimya-texnologiya fakül- 
təsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. – T 

1941-ci ildə dissertasiya müdafiə / 
edərək elmlər namizədi alimlik dərəcə- | му 
sinə layiq görülmüşdür. | 

Z.Zülfüqarov 1941-1946-cı illərdə 
İkinci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı 
olmuşdur. | 

1957-ci ildə SSRİ EA Neft İnstitutunda doktorluq dis- 
sertasiyası müdafiə etmişdir. 1959-cu ildə Fizika-kimya 
ixtisası üzrə professor adını almışdır. 

1970-1983-cü illərdə QÜFKİ-nin direktoru olmuş- 
dur. | 

1974-cü ildə Azərbaycan SSR-in Əməkdar elm хад- 
mi fəxri adına layiq görülmüşdür. 

1978 və 1980-ci illərdə 2 dəfə Azərbaycan SSR Döv- 
lət Mükafatı laureatı adına layiq görülmüşdür. 

Z.Zülfüqarov 1948-ci ildən indiki Azərbaycan Dövlət 
Pedaqofi Universitetində və Bakı Dövlət Universitetində 
mühazirələr oxumuşdur. 

Onun apardığı elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri 400- 
ə qədər elmi əsərdə və 2 monoqrafiyada ümumiləşdirilmiş- 
dir. 

Professor Zülfüqarov 62 müəlliflik şəhadətnaməsinin 
müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 45 nəfər namizədlik 


“xə 165 е/ 


dissertasiyası müdafiə etmişdir. O, 7 nəfərin doktorluq 
dissertasiyasının məsləhətçisi olmuşdur. – 

Z.Zülfüqarov Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü seçil- 
mişdir. O, ikinci dərəcəli Vətən müharibəsi ordeni və 16 
müxtəlif medallarla təltif olunmuşdur. 

Z.Zülfüqarov 1992-ci ildə vəfat etmişdir. 


Əliyev Vəli Hüseyn oğlu 


1954-cü il məzunu. 
R 1955-59-cu illərdə Bakı Dövlət 
iə Universitetinin tarix fakültəsində oxu- 
777 muşdur. 

1966-cı ildə eAzərbaycanın tunc 
dövrü boyalı qablar mədəniyyəti, möv- 
zusunda namizədlik dissertasiyası, 
1984-cü ildə isə Tiflisdə cAzərbaycanın 
orta tunc dövrü tayfalarının mədəniy- 
yətb adlı doktorluq dissertasiyası mü- 
dafiə etmiş, tarix elmləri doktoru adını almışdı. 1994-cü 
ildən professordur. 

1990-cı ildən Azərbaycan EA-nın Arxeologiya və Et- 
noqrafiya İnstitutunda şöbə müdiri vəzifəsində calışmış- 
dır. 

1997-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqofi Universite- 
tində cÜmumi tarixə kafedrasının müdiri işləyir. 

Azərbaycan EA-nın baş planında olan eNaxçıvan MR- 
ın maddi mədəniyyətb, mövzusunun tədqiqinə, eləcə də 
Naxçıvan Arxeolofi ekspedisiyasına rəhbərlik edir. 

Əsərləri Azərbaycanda, eləcə də xarici ölkələrdə – Ru- 


164 


siya, Ukrayna, Pakistan, Gürcüstan, Özbəkistan və digər 
ölkələrdə nəşr edilmişdir. 

eTarixin izləri Дәә, eAzərbaycanın tunc dövrü boyalı 
qablar mədəniyyəti, “Qədim Naxçıvanə, cAzərbaycanın ог- 
ta tunc dövrü mədəniyyətb, eNaxçıvanə kitablarının, 200- 
dən cox elmi və elmi-publisistik məqalənin müəllifidir. 

V.Əliyevin elmi təşkilatçılıq və elmi-pedaqofi fəaliyyə- 
ti təqdirə layiqdir. O, Naxçıvan MR maddi mədəniyyətinin 
tədqiqi üzrə elmi məktəb yaratmışdır. 

Onun rəhbərliyi altında 5 nəfər tarix elmləri namizə- 
di alimlik dərəcəsi diplomları almışdır. 

Vəli Əliyev 2003-cü ildə Azərbaycan EA-nın müxbir 
üzvü seçilmişdir. O, ePakistan və Mərkəzi Asiya Elmi As- 
sosiasiyasının Azərbaycanşünaslar Müstəqil Birliyi Şura- 
spnın üzvüdür. 


Əfəndiyev Hüseyn Əhməd oğlu 


Şəki darülmüəllimin ilk məzunla- 
rındandır. 

1932-ci ildə M.V.Lomonosov adına 
Moskva Dövlət Universitetinin fizika fa- 
kültəsinə daxil olmuş, 1942-ci ildə hə- | 
min universitetdə namizədlik disserta- .. 
siyası müdafiə etmişdir. 

1958-ci ildən Azərbaycan EA-nın 
Fizika İnstitutunda işləməyə başlamış 
və ömrünün son günlərinə qədər bura- 


da çalışmışdır. | 
1967-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş- 

dir. 


165 


İşıq məbədi 
50-дәп çox elmi əsərin və bir monoqrafiyanın müəlli- 
fidir. | 
Hüseyn Əfəndiyevin rəhbərliyi ilə 7 elmlər namizədi 
hazırlanmışdır. 


İsmayılov Fuad Mustafa oğlu 


Əvvəlcə Şəkidəki 5Noli məktəbdə 
oxuyub, sonra Şəki Pedaqofi Texniku- 
muna daxil olub. 3-cü kursda oxuyar- 
kən ailəvi Bakı şəhərinə köçüblər. 
1950-ci ildə Azərbaycan Tibb Universi- 
tetini bitirib. 

1963-cü ildə namizədlik, 1968-ci 
ildə isə Simferopolda doktorluq disser- 
tasiyasını müdafiə etmişdir. 

Türkmənistanda işlədiyi illərdə 
(SSRİ tibb əlaçısı, Türkmənistanın əməkdar həkimi adla- 
rına layiq görülmüşdür. 

1971-ci ildə professor adına layiq görülmüşdür. 

Fuad İsmayılov 140 elmi məqalənin, 6 toplunun, 2 
dərsliyin, 5 dərs vəsaitinin, 2 monoqrafiyanın müəllifidir. 
Onun rəhbərliyi ilə iki elmlər doktoru, 5 elmlər namizədi 
yetişdirilmişdir. 

F.M.İsmayılov birinci və ikinci dərəcəli “Vətən müha- 
ribəsb ordenləri, 16 medal, o cümlədən, eQafqazın müda- 
һәзә, €Varşavanın azad edilməsi əBerlinin alınmasıp, 
(1941-1945-ci illər Vətən müharibəsi iştirakçısı, medalla- 
rı ilə təltif edilmişdir. 

Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq 
görülmüşdür. 


İşıq məbədi 
Abdullayeva Nabat Cumay qızı 


1941-ci il məzunu. 

Azərbaycan Dövlət Pedaqofi Uni- 
versitetinin professorudur. 3 doktorluq 
(Azərbaycan, türkmən, qazax), 14 na- 
mizədlik dissertasiyasına rəsmi oppo- 
nentlik etmişdir. 

Ali məktəblərin filologiya və dil- 
ədəbiyyat fakültələri üçün dərs vəsai- 
tinin — В.1975, “бадә cümləə — B.1979, 
cMüasir Azərbaycan dilinin morfologi- 
yasıə dərs vəsaitinin — B.1993, eMüasir Azərbaycan dili- 
nin sintaksisiə, Ali məktəblər üçün dərsliyin – B.1999, 
Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyasının (təkrar, 
ikinci nəşri) B.1999 və s. dərslik, dərs vəsaiti, proqram- 
larının və 50-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. 

Rəhimli Əhməd Əli-Rza oğlu 

1925-ci il məzunu. 
——" 1942-1944-cü ildə Şəki Şəhər 

- Partiya Komitəsinin birinci katibi, 
| sonra isə Azərbaycan Kommunist Par- 


ğ 


Ы 


tiyasının məsul təşkilatçısı vəzifəsində 
calışmış, 1951-ci ilə qədər Xaçmaz ra- 
yon Partiya Komitəsinin 1 katibi işlə- 
mişdir. 

1953-60-cı illərdə Azərbaycan SSR 
Maarif Nazirliyində birinci müavin, 


“xə 167 £€7 


1963-cü ildən Bakı Yerli Sənaye Texnolofi Texnikumun di- 
rektoru olmuşdur. 

1959-cu ildə onun rus dilindən tərcüməsi və redak- 
torluğu nəticəsində 6-8-ci siniflər üçün ilk eHəndəsən 
dərsliyi hazırlanmış və çapdan çıxmışdır. 

eQırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edilmişdir. 


Hüseynov Şirməmməd 
Ağaməmməd oğlu 


1941-1943-cü illərdə Şəki ikiillik 
Müəllimlər İnstitutunun fizika-riyaziy- 
yat fakültəsində təhsil alıb. 

1950-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU-nun) filolo- 
giya-yurnalistika şöbəsini bitirib. 1954- 
cü ildə M.V.Lomonosov adına Moskva 
Dövlət Universitetində böyük müvəffə- 
qiyyətlə namizədlik dissertasiyası mü- 
dafiə edib. 

Ә.Нӧзеупоу 1962-1969-cu illərdə ADU-nun (indiki 
BDU) filologiya fakültəsinin dekan müavini, 1971-1976-cı 
illərdə ADU-nun (indiki BDU) furnalistika fakültəsinin de- 
kanı, 1976-1980-ci illərdə Mətbuat tarixi və ideolofi iş me- 
todları kafedrasının müdiri, 1988-2009-cü illərdə isə hə- 
min kafedranın professoru vəzifəsində çalışmışdır. | 

Ә.Нӧзеупоу 1966, 1972-ci illərdə eQızıl qələmə mü- 
kafatına, 1988-ci ildə “Respublikanın əməkdar furnalistiə 
adına layiq görülmüş, 1991-ci ildə Zərdabi mükafatını, 
1992-ci ildə Y.Məmmədəliyev adına mükafat, 1998-ci ildə 
M.Ə.Rəsulzadə adına mükafat almışdır. 

168 


Professor Şirməmməd Hüseynov 5 dissertantın elmi 
rəhbəri, 14 dissertasiya işinin rəhbəri, 14 dissertasiya 1Ş1- 
nin rəsmi opponenti olmuşdur. 


İbadzadə Qafar Məmməd oğlu 


1925-ci il məzunu. 

1940-cı ildə SSRİ Elmlər Akademi- 
yasının Azərbaycan filialının Botanika с 
İnstitutunda aspiranturaya daxil ol- | 
muşdur. 

1942-1945-ci illərdə Böyük Vətən 
Müharibəsində iştirak edib, müxtəlif 
medallarla təltif edilmişdir. 

Müharibədən sonrakı illərdə Azər- 
baycan Dövlət Pedaqofi İnstitutunun — 
(indiki ADPU-də) Botanika kafedrasında baş müəllim işlə- 
mişdir. | 

1964-cü ildən Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında 
biologiya. şöbəsinə rəhbərlik etmiş, bir çox elmi əsərlərin 
və metodik monoqrafiyaların müəllifi olmuşdur. 

Xəlifəzadə Çingiz Müzəffər oğlu 


1947-ci il məzunu. 

1955-ci ildə namizədlik dissertasi- 
yası, 1972-ci ildə isə SSRİ EA-nın Geolo- 
giya. İnstitutunda doktorluq dissertasi- 
yasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. 

BDU-nin geologiya fakültəsinin 

169 

İşıq məbədi 
faydalı qazıntılar kafedrasında 1981-ci ilə kimi profes- 
sor vəzifəsində çalışmışdır. 

1993-cü ildən Azərbaycan Beynəlxalq Ekoenergetika 
Akademiyasının həqiqi üzvüdür. 

1980-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar 
geoloqu fəxri adını almış, 1981-ci ildə Azərbaycan Ali və 
Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin fəxri medalı ilə təltif olun- 
muşdur. 

200-dən çox elmi məqaləsi, monoqrafiyaları, kitabla- 
rı, müəlliflik şəhadətnaməsi vardır 

Çingiz Xəlifəzadə bir elmlər doktoru, 15 elmlər nami- 
zədi yetişdirmişdir ki, onlardan da beşi xarici ölkə vətən- 
daşıdır. 


İsmayılov Fərrux Cabbar oğlu 


1932-ci il məzunu. 

1939-1945-ci illərdə hərbi qulluq- 
da olmuşdur. 1949-1951-ci illərdə 
Azərbaycan KP MK-də təlimatçı, sonra 
Nuxa Şəhər Partiya Komitəsinin ikinci 
katibi, 1953-1955-ci illərdə Azərbaycan 
KP Nuxa Şəhər Partiya Komitəsinin bi- 
rinci katibi vəzifələrində çalışmışdır. 

1966-cı ildən ömrünün sonuna ki- 
mi Fərrux İsmayılov 19Noli məktəbə 
rəhbərlik etmişdir. 

“əə 170 еи 

İsıq məbədi 
İmanzadə Səidə Nəbi (Əhməd) qızı 


1916-26-cı illərdə təhsilini əvvəlcə 
Şəki şəhərindəki qızlar məktəbində, 
sonra Bakı şəhər Sənaye məktəbində 
almışdır. 

Səidə İmanzadə 1943-cü ildən öm- 
rünün axırınadək Azərbaycan Dövlət 
Universitetindəfindiki BDU-da) dosent 
vəzifəsində işləmişdir. 

1954-cü ildə namizədlik disserta- 
siyası müdafiə edərək tarix elmləri na- 
mizədi alimlik dərəcəsi almışdır. | 

Müxtəlif mətbuat orqanlarında 40-dan artıq elmi mə- 
qaləsi və 5 kitabı çap olunmuşdur. O, 35 namizədlik işi- 
nin elmi rəhbəri olmuşdur. | 

Səidə xanımın əməyi yüksək qiymətləndirilmiş, eLenin 
ordeniə, eŞərəf nişanıə otdeni, eBöyük Vətən Müharibəsin- 
də qələbəə, eQafqazın müdafiəsi uğrundaə medalları ilə təl- 
tif olunmuş, iki dəfə Əməkdar müəllim adı almış, Azərbay- 
can SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanları ilə təltif edilmişdir. 

Bağbanlı İsgəndər Lətif oğlu 


Darülmüəllimin ilk məzunların- 
dandır. 

1933-cü ildən ömrünün axırına- 
dək keçmiş SSRİ EA Azərbaycan filialı- 
nın Kimya İnstitutunda, 1959-cu ildən 
Azərbaycan EA Qeyri Üzvi və Fiziki 
Kimya institutunda çalışmışdır. 

“ə 171 €” 


Professor İsgəndər Bağbanlının elmi tətqiqat işlərinin 
nəticələri 4 dəyərli monoqrafiyada, 175 elmi əsərdə öz ək- 
sini tapmışdır. O, respublikamızda analitik kimya məktə- 
bi yaradanlardan biridir. İ.Bağbanlının rəhbərliyi ilə 3 
elmlər doktoru və 15 elmlər namizədi yetişdirilmişdir. 

Professor İ.L.Bağbanlının əməyi yüksək qiymətləndi- 
rilmiş, eQırmızı Əmək Bayrağı ordeni, eQafqazın müda- 
fiəsi uğrundaə, eFədakar əməyə görə? medalları ilə təltif 
olunmuşdur. 


Qasımov Məmməd Əhməd oğlu 


1925-ci il məzunu. 

1930-cu ildə ADU-nu bitirmişdir. 
M.Qasımov 1937-ci ildə müdafiə etmə- 
dən elmi yaradıcılığına görə ona biologi- 
ya elmləri namizədi, eyni zamanda do- 
sent adı verilmişdir. 

1957-ci ildə SSRİ Elmlər Akademi- 
yasının V.L.Komarov adına Leninqrad 
Botanika İnstitutunda doktorluq dis- 
sertasiyası müdafiə etmiş, biologiya 
elmləri doktoru alimlik dərəcəsi adına layiq görülmüşdür. 
Müxtəlif illərdə Azərbaycan Pedaqofi İnstitutunda, BDU- 
da, Azərbaycan Tibb Universitetində müxtəlif vəzifələrdə 
çalışmışdır. 

Onun rəhbərliyi ilə bir elmlər doktoru, 24 elmlər na- 
mizədi yetişdirilmişdir. 

Əməyi yüksək qiymətləndirilmiş, eQırmızı Əmək Bay- 
rağp ordeni, cƏmək igidliyinə görəə, eQafqazın müdafiəsinə 
görəə və s. medallarla təltif edilmişdir. 

172 


Hacıyev Nazim Məmmədiyə oğlu 


1940-ci il məzunu. 

1940-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin filologiya fakültəsinə 
daxil olub. 1947-ci ildə Nazim Hacıyev 
Bakı şəhər komsomol komitəsinin kati- 
bi seçilib. 

1950-ci ildə isə o, partiya işinə ke- 
çir, Azərbaycan KP BK aparatında təb- 
liğat şöbəsinə təlimatçı təyin edilir. Elə 
həmin ildə də Azərbaycan Dövlət Tibb 
İnstitutunun partiya bürosunun katibi seçilir. 

1956-1958-ci illərdə Nazim Hacıyev Azərbaycan KP 
MK-da elm və təhsil şöbəsinə rəhbərlik edir. Elə həmin il- 
də Sov.İKP MK-da məsul işə qəbul edilir. 

O, bir sıra taleyüklü məsələlərin həllində yaxından 
iştirak etmişdir. 

1960-cı ildə Nazim Hacıyev Azərbaycan KP MK-nın 
ideolofi məsələlər üzrə katibi seçilir. 1960-cı ilin dekabrın- 
da Sov.İKP MK-nın Rəyasət heyətində Nazim Hacıyev Qa- 
rabağın və Naxçıvanın tarixi və hüququ cəhətdən Azərbay- 
cana məxsusluğunu hərtərəfli əsaslandırır. Erməni lobbi- 
sini, başda A.Mikoyan olmaqla, həmçinin ABŞ-dakı ermə- 
ni diasporasının bütün cəhdlərinin qarşısını alır. Qarabağ 
və Naxçıvan əraziləri Azərbaycanın tərkibində saxlanılır. 

Bu uğuru da onun sonrakı taleyində əsas rol oyna- 
yır. Səhhəti ilə əlaqədar Kreml xəstəxanasında cərrahiyyə 
stoluna çıxarılan Nazim Hacıyev üzərində erməni profes- 
soru Abramyan erməni lobbisinin yaratdığı şəraitdə səhv 

175 


İşıq məbədi 


cərrahiyyə əməliyyatı aparır. Nəticədə Nazim Hacıyev 


1962-cı ilin iyul ayında 38 yaşında faciəli surətdə ölür. 

O, 50-dən çox kitab və məqalənin müəllifidir. Bakıda 
Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb. 

Bakıda mərkəzi küçələrdən biri, Şəkidə mərkəzi klub 
onun adını daşıyır. 


Abdullayev Lütfəli Əmir oğlu 


1914-cü ildə Şəkidə anadan ol- 
muşdur. Nuxa Pedaqofii Məktəbini biti- 
rib. 1960-cı ildə Azərbaycan SSR Xalq 
artisti fəxri adını, 1946-cı ildə Azərbay- 
can SSR Dövlət mükafatı laureatı adını 
qazanmışdır. Onun yaradıcılığı Azər- 
baycan Musiqili Komediya Teatrı ilə sıx 
bağlı olmuşdur. O, Azərbaycan teatr 
səhnəsində Möhsün (“Beş manatlıq gə- 
| linə, S.Rüstəmov), Qoşun (кГоу kimin- 
dirə, A.Məşədibəyov), Dursun (eDurnaə, S.Rüstəmov), Qəh- 
rəman (eGözün aydınə, F.Əmirov), Mitoş (cHicranə, E.Sabi- 
toğlu) və s. bir-birindən maraqlı obrazlar yaratmış, €Ul- 
duzə, cArşın mal alanə, “О olmasın, bu olsunə, (Əhməd ha- 
radadır?ə və s. filimlərdə çəkilmişdir. 

Lütfəli Abdullayev eQırmızı əmək bayrağı ordeni və 
medallarla təltif olunmuşdur. 

İşıq məbədi 


Bəkirov Məmmədəmin Yaqub oğlu 


1947-ci 11 məzunu. 

1951-ci ildə ADU-nun fizika-riya- 
ziyyat fakültəsini bitirib. 

M.Bəkirov 1976-cı ildə fizika-riya- 
ziyyat elmləri üzrə namizədlik dərəcəsi- 
ni, 1981-ci ildə isə doktorluq dərəcəsini ин 
almışdır. “Ad 

Məmmədəmin Bəkirov 200-dən 
çox məqalənin, 5 monoqrafiyanın, 70 
müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir. 

Məmmədov Əbdülrəhim Əbdülrəhman oğlu 


1940-cı il məzunu. 

1942-ci ildə Şəki ikiillik Müəllim- 
lər İnstitutunu bitirib. 1958-ci ildə 
Azərbaycan KP Şəki Şəhər Komitəsinin 
birinci katibi seçilib, 1967-ci ilin əvvəl- 
lərinə kimi həmin vəzifədə çalışıb. 

1967-ci ildə Azərbaycan SSR Na- 
zirlər Soveti Sovet orqanları şöbəsinin 
baş referenti vəzifəsinə təyin olunub və 
20 il sonrakı müddətdə həmin vəzifədə 

işləyib. 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 2 çağırışına deputat 
seçilib. “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni və medallarla təltif 


edilmişdir. 


“ə 175 €” 


İşıq məbədi 
Əyyubov Əsgər Cabbar oğlu 


1944-cü il məzunu. 
| Əsgər Əyyubov 1954-cü ildə 

| Moskvada namizədlik, 1971-ci ildə Ba- 
17 kıda doktorluq dissertasiyası müdafiə 
yetmişdir. 1978-ci ildə professor adı al- 
7977 mışdır. О, çap olunmuş 230-dan çox е1- 
007) mi əsər, o cümlədən 11 monoqrafiya, 5 
ə... elmi-kütləvi kitabın, iki 1:600000 miq- 
yaslı xəritə və bir atlasın müəllifidir. 
Müxtəlif xarici ölkələrdə Ə.Əyyubovun 
40-a qədər elmi əsəri dərc olunmuşdur. 

Əsgər Əyyubov bir elmlər doktorunun, iki elmlər na- 

mizədinin yetişdirilməsində böyük əmək sərf etmişdir. 

Mustafazadə Məmməd Abdulkərim oğlu 


Şəkidə təhsilini başa vurduqdan 
sonra Azərbaycan Pedaqofii İnstitutu- 
nun fizika-riyaziyyat fakültəsini fərq- 
lənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

1948-ci ildə fizika-riyaziyyat ixti- 
sası üzrə namizədlik, 1973-cü ildə isə 
iqtisadi tədqiqatlarda riyazi üsullarə 
mövzusu üzrə doktorluq dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. 

1960-cı ildən ömrünün sonuna- 
dək Azərbaycan EA Kibernetika İnstitutunda “Riyazi-iqti- 
sadi modellərə laboratoriyasının müdiri vəzifəsində çalış- 

“ə 176 €” 

İşıq məbədi — 
mış, onun rəhbərliyi altında 12 nəfər namizədlik disserta- 
siyası müdafiə etmişdir. | : 
1984-cü ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət müka- 
fatına layiq görülmüşdür. | | 
Onun əməyi respublika hökuməti tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmiş, eQırmızı Əmək Bayrağı, eŞərəf nişanın 
ordeniləri və bir sıra medalla təltif olunmuşdur. 

Əhmədov Nəzir Laçın oğlu 


1943-cü ildə Şəki Pedaqofi Texni- 
kumundan (17 yaşında) könüllü əsgər 
gedib. 

1944-cü ildə Xarkov Hərbi Kəşfiy- 
yat məktəbində oxuyub. Rusiyanın 
Sankt-Peterburq Universitetini bitirib 
və Leninqrad Vilayət Partiya komitəsin- 
də çalışıb. 

1963-1974--cü illərdə Zaqatala Ra- 
yon Partiya Komitəsinin, sonra Abşeron 
Rayon Partiya Komitəsinin 1 katibi olmuş, daha sonralar 
Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Azərbaycan Dövlət 

— Plan Komitəsinin İqtisadiyyat İnstitutunda baş elmi 15с̧1, 


şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir. | | | 

N.Əhmədov iqtisad elmləri namizədi, 3 elmi, ә şeirlər 
toplusunun müəllifidir. Ədəbi ictimaiyyətdə Nəzir Eltəkin 
kimi tanınıb. 2 çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin depu- 
tatı olmuş, 4 orden və 14 medalla. təltif edilmişdir. 

İşıq məbədi 


Fərəcova Əsmayə Şirin qızı 


1929-cu ildə Şəki şəhərində ana- 
dan olub. Orta məktəbi gümüş medalla 
bitirib, Şəki Müəllimlər İnstitutunun 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakültəsi- 
nə daxil olub. 

1950-ci ildə təyinatla Böyük Dəh- 
nə kənd orta məktəbinə müəllim təyin 
edilib. 36 il fasiləsiz olaraq həmin mək- 
təbdə müəllimə işləmiş, eQabaqcıl maa- 
rif xadimi döş nişanı ilə təltif olunmuş- 

dur. 

2004-cü ildə Əsmayə Fərəcovanın həyat və fəaliyyəti- 
ni əks etdirən furnalist-yazıçı Sadiq Zamanoğlunun “Аб 
günlər sorağında? adlı sənədli romanı çap olunmuşdur. 

Şəkidə xeyriyyəçiliyi ilə məşhur olan iş adamı, eyni 
zamanda fəlsəfə elmləri namizədi, oğlu Cavanşir Feyziye- 
vin Böyük Dəhnə kəndində öz vəsaiti hesabına tikdirdiyi 
620 yerlik orta məktəb kənd sakinlərinin çoxsaylı kollek- 
tiv və təşkilatlanmış xahişlərindən sonra Əsmayə Fərəco- 
vanın adını daşıyır. 


Əsgərzadə (Əliyeva) Rəqiyyə Yusif qızı 


1942-ci ildə Nuxa ikiillik Pedaqofi 
İnstitutuna daxil olmuş və bir il ərzində 
təhsilini bitirib 12 Noli məktəbə direktor 
vəzifəsinə təyin edilmişdir. 

1949-cu ildə Azərbaycan Sənaye 

“Əə 178 €” 
İşıq məbədi 
İnstitutunun Kimya- texnologiya fakültəsini bitirib Neft 
Emalı Nazirliyinin eGiproazneftə layihə institutuna göndə- 
rilib. Burada 30 ildən çox çalışaraq texnolofi şöbənin rətsi 
vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. 

Azərbaycanın neft emalı müəssisələrinin rekonstruk- 
siyası, SSRİ-nin mühüm neft emalı müəssisələrinin, Pol- 
şanın neft emalı qurğularının, Əfqanıstanın neft emalı za- 
vodunun layihə işlərinə rəhbərlik etmişdir. | 

Rəqiyyə Əsgərzadə cƏməkdar neftçi? fəxri adına layiq 
görülmüş, bir sıra medallarla təltif edilmişdir. 


Cəfərov Nurəddin Camaləddin oğlu 


1953-cü il məzunu. 

1965-ci ildə ЫжКа-пуаглууа( 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi al- |И 
mışdır. 1992-ci ildə Azərbaycan EA Də- i 
rin Neft və Qaz yataqları Problemləri | 
İnstitutunda müvəffəqiyyətlə doktorluq 
dissertasiyası müdafiə edib texnika 
elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almış- 
dır. Onun rəhbərliyi ilə 7 elmlər nami- 
zədi hazırlanmışdır. 24 çap vərəqi həc- | 
mində monoqrafiyası, 130-dan artıq elmi məqaləsi çap 
olunmuşdur. 

“ə 179 €” 


İşıq məbədi 


Əliyev Manaf Mustafa oğlu 


1935-ci il məzunu. 

1941-ci ildən 1945-ci ilə kimi Bö- 
yük Vətən Müharibəsində iştirak etmiş, 
Kenisberqə qədər şərəfli döyüş yolu 
keçmişdir. 

1952-61-ci illərdə Şəki şəhər Par- 
tiya Komitəsində təlimatçı vəzifəsində 
işləmişdir. 

M.Əliyev 1961-1975-ci illərdə Şəki 
şəhər 17Noli məktəbində dərs hissə mü- 
diri və direktor vəzifələrində çalışmışdır. 

Manaf Əliyevin xidmətləri dövlət tərəfindən qiymət- 
ləndirilmiş, bir çox orden və medallarla təltif edilmişdir. 


Əliyev Vilayət Hüseyn oğlu 


1956-ci il məzunu. 

1965-ci ildə Daşkənd şəhərində 
namizədlik, 1990-cı ildə Bakıda doktor- 
luq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
Professordur. 60-cı illərdən dilçilik sa- 
həsində səmərəli fəaliyyət göstərir. Dil- 
çiliyə dair bir neçə kitabın müəllifidir. 
İşıq məbədi 

Əliyev İdris Fərəc oğlu 


1953-cü il məzunu. 


1968-ci ildə riyaziyyatın tədrisi | 
metodikası ixtisası üzrə pedaqofi elmlər 5 


namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 


90-a qədər elmi və metodik vəsaft, MT 


kitab, kitabça və məqalələrin müəllifi- | 
dir. Namizədlik dissertasiyasının möv- 
zusu “Riyaziyyatın həyatla əlaqəli tədri- 
әјә olmuşdur. Əfəndiyev Ramiz Məcid oğlu 


Şəki Pedaqofi Texnikumundan son- 
ra 1939-cu ildə M.Əzizbəyov adına Azər- 
baycan Sənaye İnstitutunu bitirmişdir. 

1955-ci ildə namizədlik dissertası- 
yası müdafiə etmişdir. 2 nəfər elmlər 


namizədi hazırlamışdır. 


6 
|=з 
ан 
( 

İşıq məbədi 


Abbasova. Baxşı Əhməd qızı 


1936-cı il məzunu. 

“Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, 
(1941-1945-ci illərdə arxa cəbhədəki 
fədakar əməyinə вӧгәә, sƏməlkdə 
fərqlənməyinə görəə və digər medallarla 
təltif edilmişdir. 

Abdullayev Əbdürəhman 
Məmməd oğlu 


1933-cü il məzunu. 

1944-cü ildə Şəki şəhər Maarif şö- 
bəsinin müdiri, Azərbaycan SSR Maarif 
Nazirliyi İbtidai-Orta Məktəblər İdarəsi- 
nin baş müfəttişi vəzifəsində işləmişdir. 

1957-ci ildə Şəki Şəhər Partiya ko- 
mitəsinə katib seçilmişdir. 

1963-cü ildən pedaqofi elmlər па- 
mizədi adına layiq görülüb. 

Beş kitabın və 30 elmi məqalənin 
müəllifi olmuşdur. “Qırmızı Əmək Bayrağıə ordeni, eQafqa- 
zın müdafiəsb və “1941-1945-с1 illərdə əməkdə fərqlənmə- 
yə görəə medalı ilə təltif olunmuş, respublikanın cƏməkdar 
mədəniyyət işçisiə fəxri adına layiq görülmüşdür. 

İsıq məbədi 


Əhmədov Lətif Məhəmməd oğlu 


1941-ci il məzunu. 

Moskvada İqtisadiyyat İnstitutu- 
nun Elmi şurasında namizədlik disser- 
tasiyası müdafiə etmişdir. Maaliyyə- 
kredit məsələləri haqqında 40-dan artıq 
məqalənin, müəssisələrin və xalq təsər- 
rüfatı sahələrinin maliyyə məsələləri 
haqqında bir dərs vəsaitinin müəllifidir. 

Böyük Vətən Müharibəsində işti- 
rak edən Lətif Əhmədov bir sıra orden 
və medallarla təltif olunmuşdur. 

L.Əhmədov 5 elmlər namizədi yetişdirmişdir. 

Əfəndiyeva Şəfiqə Məcid qızı 


1932-ci ildə orta təhsilini pedaqofi 
texnikumda almışdır. 
1956-cı ildə namizədlik dissertasi- 
yası müdafiə etmişdir. 
= 1959-cu ildə dosent vəzifəsinə se- 
çilmiş və 1987-ci ilə qədər bu vəzifədə 
işləmişdir. Pedaqofii fəaliyyəti dövründə 
50 elmi əsərin müəllifi olmuşdur. 
İşıq məbədi — 


Həmidov Şəmsəddin Qafur oğlu 


1944-cü il məzunu. 

1971-ci ildə namizədlik dissertasi- 
yası müdafiə edərək fizika elmləri nami- 
zədi alimlik dərəcəsi almışdır. BDU-nun 
dosentidir. 40-a yaxın elmi-metodik mə- 
qalənin, eFizikadan olimpiada məsələlə- 
rb(1987), eFizika məsələləriə dərs vəsai- 
tinin müəllifidir. 

Hümmətov Nurpaşa Ömər oğlu 


1941-ci il məzunu. 

1941-1943-cü illərdə Böyük Vətən 
Müharibəsində iştirak etmiş, ağır yara- 
landığına görə döyüşən ordudan tərxis 
edilmişdir. 

1954-cü ildə indiki Pedaqoii Uni- 
versitetin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
fakültəsini bitirib. 

1969-cu ildən 1985-ci ilədək Oxud 
kənd orta məktəbinin direktoru işləyib. 

1971-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edə- 
rək pedaqofi elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə layiq gö- 
rülmüşdür. 

“Ас, 184 с, 
İşıq məbədi 


Ağasıyev Fərrux 
Fərhad oğlu (Ağasıbəyli) 


1954-cü il məzunu. 
VI sinif ədəbiyyat dərsliyinin mü- 
əlliflərindən biridir. 
“Тәлә həyatə qəzetinin baş redak- 
torudur. 
3 kitab müəllifidir. 

İmamverdiyev Mürsəl Həbibillah oğlu 


1947-ci il məzunu. 

1954-cü ildə Azərbaycan Kənd Tə- 
sərrüfatı İnstitutunu — indiki Azərbay- 
can Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını bi- 
tirib. 1972-ci ildə dissertasiya müdafiə 
edib kənd təsərrüfatı elmləri namizədi | 
alimlik dərəcəsi almışdır. 

Seleksiyaçı alimdir. 

Əbdürrəhmanov Mirəli İbrahim oğlu 


1941-ci И məzunu. | 

1958-ci ildə Daşkənddə namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. 1964-cü ilə qədər Azərbaycan EA-nın 
Energetika İnstitutunda baş elmi iŞÇİ, 1964-cü ildən indi- 
ki Neft Akademiyasında dosent vəzifəsində işləyir. 


İşıq məbədi 


Məmmədov Nadir Cəlil oğlu 


1941-1942-ci tədris ilinin məzu- 
nu. 

1958-ci ildə SSRİ EA Şərqşünaslıq 
İnstitutunda müdafiə edib filologiya 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almış- 
dır. €M.F.Axundovun bədii yaradıcılığın 
və €M.F.Axundovun realizmi, monoqra- 
fiyaları çap edilmişdir. Eyni zamanda 
Azərbaycan, rus və Avropa yazıçıları 
barədə Azərbaycan və rus dillərində 
300-ə yaxın məqalə, rəy və portret yazılar dərc etdirmişdir. 
İşıq məbədi 


Mustafazadə Həsən Bəkir oğlu 


1936-cı il məzunu. 

1966-cı ildə (fizika-riyaziyyat 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq 
üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. 
Müdafiə etdikdən sonra ömrünün axırı- 
na qədər Azərbaycan Dövlət Universite- 
tinin Riyazi-fizika tənlikləri” kafedra- 
sında müəllim, baş müəllim və dosent 
vəzifələrində işləmiş, 30-dan artıq elmi 
məqalə çap etdirmişdir. 


Məmmədov Sabir Cəlil oğlu 


1941-ci 1 məzunu. 

1967-ci ildə namizədlik dissertasi- 
yası müdafiə etmiş və alimlik dərəcəsi 
almışdır. 1951-1960-cı illərdə Dövlət 
Təhlükəsizliyi Komitəsində işləmiş, 


1969-cu ildən ömrünün sonunadək hs "ə 
N.Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyya- 


tı Muzeyinin elmi-kütləvi şöbəsinin 
müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 


до) 186 (27” 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı 


1967-ci il məzunu. 

1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pe- 
daqofi İnstitutunu (indiki ADPU-ni) 
fərqlənmə diplomu ilə qurtarıb. Oranı 
Lenin təqaüdü ilə oxuyub. 


| 1985-ci ildə namizədlik dissertasi- - 
yası müdafiə edib tarix elmləri namizə- јә 


di alimlik dərəcəsi alıb. 
ADPU-da dosent vəzifəsində çalı- 
şır. 


“ə 187 €” 

İşıq məbədi 


Nəbibəyov Rüstəm Hüseynbəy oğlu 


1942-ci 11 məzunu. 

Bakıda ADU-nun mexanika-riya- 
ziyyat fakültəsini əla qiymətlərlə bitirib. 
Atası podpolkovnik Hüseyn bəy Qasım 
bəy oğlu, əmiləri polkovnik Bəhram 
bəy, kapitan Vahid bəy və Zahid bəy 
30-cu illərdə sovet quruluşuna qarşı 
aparılan mübarizənin fəal iştirakçıları 
olduqlarından repressiyaya məruz qal- 
mışlar. 

Rüstəm müəllim özü də repressiyaya məruz qalmış, 
uzun illər ərzində üzərində çalışdığı elmi işinə rəy ala bil- 
məmişdir. 

Ömrünün son illərində Şəki Pedaqofi Texnikumunda 
müəllim işləmişdir. 

Rəşidov Məmməd İsmayıl oğlu 


1932-ci ildə Şəki Pedaqofi fəhlə fa- 
kültəsinə daxil olub. 1937-ci ildə Azər- 
baycan Dövlət Pedaqofi İnstitutunu bi- 
tirib. 

1939-1945-ci illərdə orduda Ool- 
muş, bir sıra döyüş orden və medalları 
ilə təltif olunmuşdur. Stalin refiminin 
süqutundan sonra Azərbaycan Pedaqo- 
ја İnstitutunun fəlsəfə kafedrasında bas 


“o 188 еи 

— — — — — — — — — —— işıq məbədi 
müəllim vəzifəsinə bərpa olunmuş və ömrünün sonuna ki- 
mi orada çalışmışdır. 

1973-cü ildə müsabiqə yolu ilə kafedranın dosenti 
vəzifəsinə seçilmişdir. 


Rəsulov Abuzər Məmməd oğlu 


1925-ci il məzunu. 

1952-ci ildə Hfizika-riyaziyyat 
elmləri namizədi, 1976-cı ildə texnika 
elmləri doktoru adını almaq üçün dok- 
torluq dissertasiyası müdafiə etmiş, hə- 
min ildən də professor vəzifəsində işlə- 
mişdir. 

Professor Abuzər Rəsulovun 90- 
dan çox elmi məqaləsi çap olunmusş, 
müxtəlif konfrans və seminarlarda 100- 
dən çox elmi məruzə ilə çıxış etmişdir. 

Gənc mütəxəssis fizik kadrların hazırlanmasında, 
eləcə də universitetin ictimai-siyasi həyatında aktiv iştirak 
etdiyinə görə eQırmızı Əmək Bayrağı ordeninə və 3 meda- 
la, 4 fəxri fərmana layiq görülmüşdür. 

Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçısı kimi ikinci dər- 
əcəli Vətən müharibəsi ordeni, 9 medal, 2 döş nişanı ilə 
təltif edilmişdir. 

1986-cı ildə professor Abuzər Rəsulovun cOptikadan 
laboratoriya işlərinə rəhbərlikə kitabı nəşr olunmuşdur. 

“s 189 €” 

İşıq məbədi ———————— —— — — — — — — — — İşıq məbədi 
İbrahimova Rəxşəndə Yaqub qızı 
Salmanova Dilarə Hüseyn qızı 

Şəki Pedaqofi Texnikumunu bi- 
tirdikdən sonra ilk əvvəl 7Noli qızlar 
məktəbində pioner baş dəstə rəhbəri, 
- sonralar Qoxmuq kənd məktəbində ib- 
(дај sinif müəll”mi işləmişdir. Sonralar 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (in- 
diki BDU) qiyabi yolla tarix fakültəsini 
bitirmiş, 1956-cı ildən Bakı şəhərinin 
Kirov rayonundakı (indiki Binəqədi) 99 
nömrəli məktəbdə 35 il tarix fənnini 
tədris etmiş, eƏmək veteranı medalı, çoxsaylı Fəxri fər- 
manlar və mükafatlarla təltif edilmişdir. 


1947-cu il məzunu. 

1954-cü ildə ADU-nun fizika-riya- 
ziyyat fakultəsini bitirimişdir. 

1970-ci ildə namizədlik dissertasi- 
yası müdafiə etmişdir. Namizədlik dis- 
sertasiyası müdafiəsindən sonra Riya- 
ziyyat İnstitutunda baş elmi işçi vəzifə- 
sində çalışmış, 11 elmi məqalə çap et- 
dirmiş, cƏmək veteranı medalı ilə təltif 
edilmişdir. 

Abdullayev Qəni Abdulcəmil oğlu 
Kərimov Cəfər Məcid oğlu 
1946-cı il məzunu. 
1962-ci ildə indiki Azərbaycan 
Dövlət Pedaqofi Universitetinin dil-ədə- 
biyyat fakültəsini bitirib. VI-VII Res- 
publika Müəllimləri qurultayının nü- 


1942-cı il məzunu. | 
1950-ci ildə Azərbaycan Dövlət : 
Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki il 
Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı || 


mayəndəsi olmuş, 20-dən çox elmi pe- 
daqofi məqalənin müəllifidir. 

Ali kateqoriyalı metodist müəllim- 
dir. “Гәгәсдә medalı ilə təltif edilmişdir. 


“ə 190 си 

Akademiyası) bitirib. 

1973-cü ildə namizədlik disserta- 
siyasını müdafiə edərək baytarlıq 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə la- 
yiq görülmüşdür. 

Bir çox elmi əsərlərin müəllifidir. 


“ə 191 вә 

İşıq məbədi 


Qasımov Abuzər Fərəc oğlu 


1945-ci il məzunu. 

1950-cı ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) filologiya 
fakültəsini bitirmişdir. 

1962-1965-ci illərdə Şəki rayon 
Partiya Dövlət Nəzarəti Komtəsinin səd- 
ri, 1966-1967-ci illərdə Şəki rayon Xalq 
Nəzarəti Komitəsinin sədri vəzifəsində 
çalışıb. 

Ömrünün çox böyük hissəsi peda- 
qofi fəaliyyətlə bağlı olmuşdur. 

Qasımova Bilqeyis Əli qızı 


1938-ci il məzunu. 

1942-ci ildən Böyük Vətən Mü- 
haribəsində iştirak edib. О, eDöyüş 
xidmətlərinə görəə, eQafqazın müdafi- 
əsinə görəə, “1941-1945-с1 illər Böyük 
Vətən Müharibəsində Almaniya üzə- 
rində qələbəyə görə? medalları ilə təltif 
edilmişdir. 

Müharibədən sonra Zaqatala ra- 
yonunda yaşamış, uzun illər Zaqatala 
şəhər 1 nömrəli uşaq bağçasına rəhbərlik etmiş, eQabaq- 
cıl maarif xadimb döş nişanına layiq görülmüşdür. 

“ə 192 €” İşıq məbədi 


Mustafayeva Rəhimə İsmayıl qızı 


1943-cü il məzunu. 

1952-ci ildə indiki Azərbaycan 
Dövlət Neft Akademiyasını bitirib. 

1955-ci il Bakı şəhər Sovetinin V 
çağırış deputatı seçilmişdir. 

R.Müstafayeva namizədlik disser- 
tasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə et- 
miş, 15 mart 1968-ci ildə Moskvada ge- 
ologiya-minerologiya elmləri namizədi 
alimlik dərəcəsi almışdır. 
Bir çox огасл və medallarla təltif edilmişdir. 


Naibov Nurməmməd Hacıməmməd oğlu 


1929-cu il məzunu. 

Nurməmməd Naibov 1966-cı ildə 
(Qırmızı əmək bayrağı ordeni ilə təltif 
edilmiş, həmin ildə Azərbaycan SSR-in 
Əməkdar müəllimi fəxri adına layiq gö- 
rülmüşdür. 
İşıq məbədi 
Rəcəbov Musa Mustafa oğlu : 


1941-ci ildə Şəki ikiillik Müəllim- 
111 lər İnstitutundan Böyük Vətən Mühari- 
11 bəsi cəbhəsinə yola düşüb. Müharibə- 
Bİ dən qayıtdıqdan sonra qiyabi yolla 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (in- 
diki BDU) tarix fakültəsini bitirib. 
Döyüşən orduda bir çox orden və 
из medallarla, 1971-ci ildə isə SSRİ Ali So- 
s vetinin qərarı ilə eŞöhrət ordeni ilə təl- 
tif olunmuşdur. 
Musa. Rəcəbova 1976-cı ildə Azər- 
baycan SSR Əməkdar müəllimi fəxri adı verilmişdir. 

Əfəndiyev Şakir Tahir oğlu 


1922-ci ildə anadan olub. Şəki Pe- 
daqofi Texnikumunu bitirdikdən sonra 
Qax məktəblərində müəllimlik etmiş, 
1939-cu ildə hərbi xidmətə çağırılmışdır. 
Moskvada komandirlər məktəbində oxu- 
muş, Böyük Vətən Müharibəsində şərəfli 
bir yol keçmişdir. 

Şakir Əfəndiyevin döyüş xidmətlə- 
ri yüksək qiymətləndirilmiş, €Qızıl ul- 
duzə ordeni, cİgidliyə görər medalı və di- 
gər medallarla təltif edilmiş, kapitan 
rütbəsində, rota komandiri olmuşdur. O, rus, alman, gür- 
cÜ, fars və ləzgi dillərində sərbəst danışırdı. 

Müharibədən sonra qiyabi yolla ali təhsil almış, Qax 
rayon müəllimləri onu həmkarlar təşkilatı rayon Komitəsi- 
nin sədri seçilmişlər. 

“9 104 е/ 


İşıq məbədi 


Məmmədov Akif Yaqub oğlu 


1983-cü il məzunu. 

1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) tarix fakül- 
təsini bitirib. 1986-cı ildən kolxoz kom- 
somol kamitə katibi, sonra kolxoz par- 
tiya komitə katibi, daha sonra isə Oğuz 
Rayon İcra Hakimiyyətində baş məslə- 
hətçi vəzifəsində çalışıb. 

1996-cı ildən Oğuz Rayon Əhalı- 
nin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin direk- 


toru vəzifəsində işləyir. 

Abdullayeva Binyət İbrahim qızı 


1950-ci il məzunu. 

1954-cü ildə Azərbaycan Pedaqofi 
İnstitutunun (indiki ADPU-nin) cAzər- 
baycan dili, məntiq və psixologiyaə fa- 
kültəsini bitirib. Müəllimlik fəaliyyətinə 
Yevlax rayonunda başlayıb. Sonralar 
Şəki rayonunun Suçma kənd orta mək- 
təbində direktor, Şəhər komsomol ko- 
mitəsində П katib işləmişdir. | 

B.Abdullayeva 1961-cı ildən 1988- | 
ci ilə qədər Şəki Pedaqofi Məktəbində pedaqogika və psixo- 
logiya fənlərindən dərs demişdir. 

“ə 195 €” 


İşıq məbədi 


Allahverdiyev Mustafakamal Hacıbala oğlu 


1929-cu ildə Şəki şəhərində ana- 
dan olub. 1951-ci ildə Azərbaycan Döv- 
lət Universitetinin (indiki BDU) fizika- 
riyaziyyat fakültəsini bitirib. 1951- 
1954-cü illərdə Nuxa Dövlət Müəllimlər 
İnstitutunda baş müəllim kimi riyaziy- 
yatdan dərs deyib. 

NDMİ bağlandıqdan sonra ömrü- 
nün sonuna kimi Şəki Təhsil şöbəsində 
müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 

1967-1972-ci illərdə Şəki şəhər Xalq Maarif şöbəsin- 
də müdir, 1972-1974-cü illərdə şəhər 17 nömrəli məktəb- 
də, 1974-1989-cu illərdə şəhər 20 nömrəli məktəbdə di- 
rektor, 1989-1991-ci illərdə yenidən Şəki Təhsil şöbəsində 
müdir, 1991-ci ildən isə Şəki şəhər və rayon təhsil şöbələ- 
ri birləşdikdən sonra ömrünün sonuna qədər təhsil şöbə- 
sində metodmərkəzin müdiri olmuşdur. 


Rəsulov Hüseyn Bəxtiyar oğlu 


1941-ci il məzunu. 
Ə il döyüşən orduda olub, aldığı 
/ x ağır yaradan sonra tərxis olunub, Nuxa 
in Dövlət İkillik Müəllimlər İnstitutunu 
— bitirib. Bütün həyatı boyu müəllimliklə 
— məşğul olub. 30 ilə yaxın 6, 10 nömrəli 
| məktəblərdə dərs hissə müdiri, direk- 
| tor, rayon və şəhər maarif şöbələrində 
müdir vəzifələrində çalışmışdır. 

“ə 196 €” 
İşıq məbədi 

Hüseyn Rəsulövun əməyi: dövlət tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmiş, respublikanın “Əməkdar müəllimi” və 
“Qabaqcıl maarif xadimi? kimi fəxri adlara layiq görülmüş- 
dür. 

H.Rəsulovun Lütvəli Həsənovla birlikdə yazdığı “Ва- 
önsla məni, əzizimə adlı dram əsəri Şəki Dövlət Dram Teat- 
"nin səhnəsində müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulmuşdur. 

Həsənbəyov Məmməd Məmmədəli oğlu 


Əvvəlcə Şəki Pedaqofi Məktəbinin 
məzunu olub. 

1951-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) Fizika-ri- 
yaziyyat fakültəsini bitirərək təyinatla 
Nuxa Dövlət Müəllimlər İnstitutuna 
göndərilib. 

M.Həsənbəyov sonralar şəhər 
8.11,2 və 10 Noli məktəblərində müəl- 
lim işləyib. 

Mustafayev Mustafa Çələbi oğlu 


1928-ci il məzunu. 

1938-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pe- 
daqofi İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat fa- 
kültəsini bitirib. Əvvəllər Oxud və Kiş 
məktəblərinə, sonralar şəhər 2 və 11 
saylı məktəblərinə rəhbərlik etmiş, Şəki 
Pedaqofi Məktəbində müxtəlif vəzifələr- 
də çalışmışdır. 

“xə 197 €7 

İşıq məbədi 

M.Mustafayevin səmərəli pedaqofi fəaliyyəti yüksək 

qiymətləndirilmiş, 1954-cü ildə “Qırmızı əmək bayrağıp 

ordeni, 1962-ci ildə eQabaqcıl maarif xadimiə döş nişanı 

ilə təltif edilmişdir. Böyük Vətən Müharibəsi cəbhəsində- 

ki iştirakına görə də bir sıra orden və medallarla təltif 
edilmişdir. 


Yusifzadə Mahtəban Əhməd qızı 


1912-ci ildə Nuxada (Şəkidə) ana- 
dan olub. | 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoii İnsti- 
tutunun (indiki ADPU-ni) Filologiya fa- 
kültəsini bitirəndə ona təhsil aldığı ali 
təhsil ocağında baş müəllim vəzifəsi 
təklif edilsə də, o, doğma yurduna qayı- 
daraq bütün mənalı ömrünü, bilik və 
bacarığını Şəki Pedaqofi Məktəbində 
müəllim kadrlarının hazırlanmasına 
sərf etmişdir. 

Mahtəban Yusifzadənin əməyi dövlət tərəfindən yük- 
sək qiymətləndirilmiş, Azərbaycan Respublikasının 
eƏməkdar müəlliməi fəxri adına və eQabaqcıl maarif xadi- 
mi döş nişanına layiq görülmüşdür. 

M.Yusifzadə cƏmək veteranı, həm də fərdi təqaüd- 
çü idi. 

İşıq məbədi 
Müəllimlər sülaləsi 


Şəki rayonunun Kiş kəndində yaşayıb fəaliyyət 
gösrərən müəllimlər sülaləsinin üst-üstə 1400 ildən çox 
pedaqofi stafı var. 

Tə, 

: , 
| 4 

. ә кк ı 


Hüseyn Əfəndi Kişli (ortada), qardaşları Seyid Əfəndi (solda) və 
Həsən müəllimlə birlikdə | 


“ə 199 су” 


İşıq məbədi —————— 

Hacı İsaq Əfəndi Qarayev ilk dəfə olaraq Kiş kən- 
dində dini məktəb açmış, yaşadığı dövrə məxsus təlim- 
lə məşğul olmuşdur. Onun övladları da atalarının yolu 
ilə gedərək müəllimlik sənətinə yiyələnmişlər. 

Hacı İsaq Əfəndinin oğlu Hüseyn Qarayev Türki- 
yənin İstanbul şəhərində təhsil almışdır. Hüseyn Qara- 
yev Türkiyədə müəllimlik sənətinə yiyələndikdən sonra 
doğma kəndinə qayıtmış, 1928-ci ildə kənd əhalisini 
səfərbər edərək Kiş kəndindəki 6.Ne-li məktəbi iməcilik 
yolu ilə inşa etdirmişdir. Məktəbin ilk direktoru Hü- 
seyn müəllimin qardaşı Məmməd Qarayev olmuşdur. 
Hüseyn Qarayev özü isə Nuxa Pedaqofi Texnikumun- 
da müəllimlik etmiş, sonra isə şəhərdə yerləşən 5No-li 
məktəbə direktor təyin edilmişdir. 

Məmməd Qarayev 1937-ci ildə İnstitutu bitirdik- 
dən sonra Göyçay rayonunda əvvəlcə dərs hissə müdi- 
ri, məktəb direktoru, sonra isə Göyçay rayonunda Ma- 
arif Şöbəsinin müdiri işləmiş, xeyriyyəçiliklə məşğul ol- 
muşdur. Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Maqomayev dəfə- 
lərlə Qarayevlər ailəsinin qonağı olmuşlar. 

Məmməd Qarayev Səməd Vurğunla da dostluq 
edirdi. Müharibədən sonrakı illərdə S.Vurğun dəfələrlə 
Kiş kəndində Qarayevlərin qonağı olmuş, kənd camaa- 
tı ilə görüşmüş, hətta ova da getmişdilər. 

Hüseyn Qarayev 1944-cü ildə dünyasını dəyişib. 
O öləndə pencəyinin döş cibindən iki qara kağız tapıl- 
mışdı, oğlanlarının idi. Oğlu Acar Qarayev Stalinqrad, 
Fərrux Qarayev isə Mozdok uğrunda gedən döyüşlərdə 
həlak olubmuş. O, bu xəbərləri heç kəsə deməmiş, an- 


“ə 200 су 


İşıq məbədi 


caq o qara kağızları ürəyinin başında əzizləyə-əzizləyə 


gəzdiribmiş. 

Hüseyn Qarayevin dəfni Kiş kəndində üc müəlli- 
min dəfni kimi — atanın və iki cəbhəçi oğlunun dəfni ki- 
mi yas verilmişdi 

Moskvanın “Мојодауа qvardiyaə nəşriyyatının bu- 
raxdığı eBolşoy pedsovetə adlı kitabında sülalənin ənə- 
nələri haqqında maraqlı oçerk verilmişdir. 

Sülalə üzvləri 1983-cü ildə müəllimlərin Moskva- 
da keçirilən Ümumittifaq toplantısında respublikamızı 
təmsil etmişlər. 

Nəvəsi Müzəkkir Qarayev isə Kiş kəndindəki indi- 
ki Heydər Əliyev adına 6Ne-li məktəbin milli öndərimi- 
zin tapşırığı və bilavasitə nəzarəti ilə tikintisinə nail ol- 
muşdur. 

Sülalə üzvləri yalnız müəllimlik peşəsini seçmək- 
lə kifayətlənməmişlər. Onların arasında həkimliyi, 
ipəkçiliyi, mühəndisliyi və digər peşələri özlərinə sənət 
seçənlər də var. к 

Müəllimlər sülaləsinin əksəriyyəti hal-hazırda Kiş 


- kəndindəki məktəblərdə pedaqofi fəaliyyətlərini davam 


etdirirlər. Onlardan 23 nəfəri Şəki Pedaqofi Texniku- 
munun məzunlarıdır. 


İşıq məbədi 

Soyadı, adı və atasının adı İxtisası 


Hacı İsaq Əfəndi Qarayev Dini təhsil 


: BB 

tə 


Qarayev Hüseyn İsaq oğlu İstanbulda müəllimlik oxuyub 


Qarayev Seydi İsaq oğlu Dini təhsil 40 il 


Qarayev Həsən İsaq oğlu Sinif müəllimi (ŞPT) 28 il 


Qarayev Məmməd İsaq oğlu Sinif müəllimi (ŞPT) 35 1 


Dini təhsil 
Sinif müəllimi (ŞPT) 


Qarayeva Zülfü İsaq qızı 


ә 
о 


Qarayev Әјдәг Hüseyn oğlu 

Qarayeva Fatma Hüseyn qızı Tarix 

9. Yusifov Əyyub Qaffar oğlu Ədəbiyyat 

Sinif müəllimi (ŞPT) 
Sinif müəllimi (ŞPT) 
Sinif müəllimi (ŞPT) 51il 


Kimya-biologiya (ŞPT) 451l 

Qarayeva Zivər Hüseyn qızı 


Ы 
tə 


sin 


Qarayeva Fəridə Seydi qızı 


12. 1 Qarayeva Dilşad Seydi qızı Əə 


: Qarayev Müzəkkir Seydi oğlu 


Qarayeva Məryəm Bəxtiyar 


qızı Tərbiyəci müəllim, ali 24 il 


Qarayeva Xuraman Bəxtiyar 
qızı 


— 
— 
—— 


Ped-psixoloq 


Qarayeva Şərafət Sabir qızı Sinif müəllimi (ŞPT) 


İslamov Səbuhi Vahid oğlu Musiqi 


İslamova Günel Səbuhi qızı Sinif müəllimi, ali 

tə ә 
о tə 


İslamova Aysel Səbuhi qızı Sinif müəllimi, ali Mirzəyev Abdulkərim 
Süleyman oğlu 


Feyzullayev Təmraz Cumay 
oğlu 


“xo 202 zz” 


Ҹә 
сл 


Sinif müəllimi (ŞPT) 


Sinif müəl.(ŞPT), Riyaziyyat 

bə tə 
7 “ni 

| 


B 

Feyzullayev Məntiq Təmraz 
oğlu 


1 
aa Cumay Məntiq Bədən tərbiyəsi 5: 


мә 


Riyaziyyat 


Е 


Kimya-biologiya 15 11 
Ped-psixologiya 


— 1 R İİ və 
mİCMİ ә 


ә 


Sinif müəllimi (ŞPT) 
Sinif müəllimi (ŞPT) 
Fransiz dili 


A 
ә 


4 
дмә 
Ko 


Cə | мә 
— 15 


Yusifov Qaffar Əyyub oğlu Ədəbiyyat 
Yusifova Sevda Famil qızı Ədəbiyyat 
Musayev Elxan Əhməd oğlu Ədəbiyyat (ŞPT) 


Musayeva Xatirə Əhməd qızı Coğtafiya 
Sinif müəllimi (ŞPT) 


с̧ә | мә 
мә | к— 


22. 
23, 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
зи, 
33, 
34. 

5. 

6 


qə 
ә 

Baxışova Bahirə Ramis qızı 


Kərimiv Cumay Zahid oğlu Riyaziyyat 
Kərimov Zeynal Cumay oğlu Riyaziyyat 


дә 
о 


мә 
co 


Kərimov Laçın Cumay oğlu Riyaziyyat 
| Kərimova Günel Ziyad qızı Riyaziyyat 
Kərimova Xəyalə Elmar qızı Coğrafiya 211 


Ы̇ 

Baxışova Aygün Aydın qızı Riyaziyyat 
Muradova Tahirə Qüdrət qızı Sinif müəllimi (ŞPT) 
Qarayeva Sevda Müzəkkir qızı | Sinif müəllimi (ŞPT) 


“ə 208 ez” 


Baxışov Anar Ramis oğlu Rus dili 15 il 
- 


4 
4 
4 
4 


bə 
bə 


7 
39. 
40. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

2) 


4 İşıq məbədi 

Qarayev Elçin Müzəkkir oğlu Kimya-biologiya 


şə 
co 


uz 
3 


Qarayeva Aynur Әјдәг qızı Biologiya 


ЕВИ 
— ә. 
кл 
— 
= 


Sinif müəllimi 


гҹ 
о 


Qarayeva İradə Müzəkkir qızı 


Feyzullayeva Alagöz Məntiq Sinif müəllimi ($PT) 
qızı | 


Məmmədov Gülməmməd Gülü Ədəbiyyat 50 il 


oğlu 


50. 


-—. 
- 
— 
— 
— 


Məmmədova Türkan 


-— Sinif müəllimi 
Gülməmməd qızı 


ул ул 
ә “ə 


53, Bayramova Afət Binyamin qızı | Fizika 


ayramova Ülkər Binyamin Əmək təlimi (ŞPT) 
e “ M 


BE 


сл 


ün 
: = 
199, 
N 


5 


eb) 


Əhmədova Aynur Qurban qızı Sinif müəllimi (ŞPT) 


ә, 


AA (л сл Ci 


CA ÇAN 

CN кл 
m b 
= 


Әһтәдоуҹа Samirə Qurban qızı | Sinif müəllimi (ŞPT) 


bə 


uradova Sevinc Qüdrət qızı Sinif müəllimi 
Xarici dil 


Sinif müəllimi (ŞPT) 


uradova Dinar Nazim qızı 


Əfəndiyeva Vüsalə Çingiz qızı 


с 
о 


Riyaziyyat 
Sinif müəllimi (ӰРТ) 
Sinif müəllimi (Ş$PT) 


arayeva İlhamə Ənvər qızı 


CA 


|. Yusifova Tangiz Ramiz qızı 
02. abudova Natəvan Nəzir qızı 
Tarix 


Xarici dil 


63. arayev Vasif Malik oğlu 
64. 


usifova Ülviyyə Qaffar qızı 


Abdullayeva Zemfira Qurban Ədəbiyyat 


Məmmədova Gövhər Məmməd 


- Ədəbiyyat 

“xs 204 гу 

Universitetinin geolofi- coğrafiya fakül- 
təsini bitirib. 


cənnət kənd əsas məktəbində, direktor 
işləyib. 


İşıq məbədi 


Süleymanov Saleh Yusif oğlu 


1923-cü ildə Nuxa rayonunun Tə- 
pəcənnət kəndində ziyalı ailəsində ana- 
dan olub. 

1941-ci ildə Nuxa Pedaqofi Məktə- 
bini bitirib. 

1941-ci ilin yanvarında ordu sıra- 
larına çağrılıb. 1945-ci ildə müharibə 
başa çatdıqdan sonra ordu sıralarından 
tərxis olunub. 

1945-ci ildən 1954-cü ilə qədər ra- 
yonun Təpəcənnət, Şirinbulaq məktəb- 


lərində müəllim və direktor işləyib. 


1960-cı ildə indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqofi Uni- 


versitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsini bitirib. 


1963-cü ildən 1970-ci ilədək Cəfərabad kənd orta 


məktəbinin direktoru olmuş, sonralar partiya və sovet or- 
qanlarında çalışmışdır. 


İkinci Dünya Müharibəsində bir sıra orden və medal- 


larla təltif edilmişdir. 


Bədəlov Əhməd Abdu oğlu 


1956-cı il məzunu. 
1970-ci ildə indiki Bakı Dövlət 


1975-ci ildən 2002-ci ilədək Təpə- 

Hazırda da pedaqofi fəaliyyətini 


davam etdirir. 


NƏ 208 ce” 


— ————— — İşıq məbədi 


Məmmədov Bəhərçin Mehdi oğlu 


1954-cü il məzunu. 

1971-ci ildə indiki Gəncə Dövlət 
Pedaqoii Universitetini bitirib. 

Hərbi xidmətdən əvvəl Sabirabad 
rayonunun Qasımbəyli kəndində, ordu 
sıralarından tərxis edildikdən sonra isə 
Şəki rayonunun Suçma və Təpəcənnət 
kənd məktəblərində müəllim işləyib. 

İndi də pedaqofi fəaliyyətini davam 
etdirir. 

Yusifov Nazim Ulubəy oğlu 


dr | 1949-cu ildə Şəki rayonunun Ога- 
sö | van kəndində anadan olub. 1968-ci ildə 
HR - Şəki Pedaqofi Məktəbini bitirib. 
m m 1972-ci ildən Sumqayıt şəhərində 
b Д yaşayır və редас̧ој: fəaliyyətini davam 

etdirir. N.Yusifov sonralar Azərbaycan 
ı Dövlət Pedaqofi Rus dili və Ədəbiyyatı 
üindiki Azərbaycan Slavyan Universite- 
tini) İnstitutunu bitirmişdir. 

1988-ci ildən Sumqayıt şəhərinin 
ən böyük məktəblərindən biri olan 35 ХеН məktəbin direk- 
toru vəzifəsində işləyir. 

Üç qızı var, hər biri ali təhsillidir. 


ə 206 су 


İşıq məbədi 
Mikayılzadə Ənvər İsmayıl oğlu 


1951-ci il məzunu. 

1933-cü ildə Şəki şəhərində ziyalı 
ailəsində anadan olub. Şəhər 4 nömrəli 
məktəbi, Nuxa Pedaqofi Texnikumunu, 
Bakı Dövlət Universitetinin furnalistika 
fakültəsini və Ali Partiya məktəbini 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

Şəki Şəhər Partiya Komitəsində 
texniki katib, katib köməkçisi, təlimat- 
çı, partiya komissiyasının sədri, cLenin 
bayrağı qəzetinin məsul katibi, eŞəki fəhləsiə qəzetinin ге- 
daktoru, eViışkaə qəzetinin və AzərTAc-ın bölgə müxbiri, 
Şəki Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda direktor müavini və- 
zifələrində çalışmışdır. 

Ə.Mikayılzadənin əməyi yüksək qiymətləndirilmiş, 4 
may 1990-cı il tarixdə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilmiş, Azərbaycanın 
(Əməkdar furnalisti” fəxri adına layiq görülmüşdür. 

2009-cu ildə Şəkidə vəfat etmişdir. 

Qaffarov Xalid Məmməd oğlu 


1951-ci il məzunu. 

1950-ci ildən Aşağı Küngüt yeddi- 
illik məktəbində sinif müəllimi kimi 
əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1953-cü 
ildən 1954-cü ilə kimi Çapağan ibtidai 
məktəbinə müdir və müəllim təyin edil- 
miş, 1954-cü ildən 1962-ci ilədək Aşa- 


“ə 207 €” 

İşıq məbədi 


ğı Küngüt kənd yeddiillik məktəbində coğrafiya tənəli 


(о sonradan Azərbaycan Dövlət Pedaqofi Universitetinin 
coğrafiya fakültəsini bitirmişdir) işləmişdir. 

X.Qaffarov sonralar Aşağı Küngüt kənd yeddiillik 
məktəbində dərs hissə müdiri, Baş Zəyzid kənd səkkizillik 
məktəbində, 5 nömrəli fəhlə-gənclər məktəbində direktor 
işləmişdir. 

1972-ci ildən 1979-cu ilədək Şəki şəhər Xalq Maarifi 
Şöbəsinin məktəblər üzrə inspektoru vəzifəsində çalışmış- 
dır.1979-cu ildən isə ömrünün sonuna qədər şəhər 17 
nömrəli məktəbdə direktor vəzifəsində işləmişdir. 

Bir sıra medal və fəxri fərmanlarla təltif edilmişdir. 


Qəhrəmanov Abbas Alxas oğlu 
çə = 1 1926-cı ildə Şəki rayonunun Aşağı 
| | Küngüt kəndində anadan olub. 
1938-1941-ci illərdə Nuxa Peda- 
qofi Məktəbində, 1948-1952-ci illərdə 
Nuxa Dövlət Müəllimlər İnstitutunda, 
1954-1958-ci illərdə isə Azərbaycan 
Dövlət Qiyabi Pedaqofi İnstitutunda 
oxuyub. 
1941-ci ildə Nuxa Rayonu Çapa- 
ğan kənd ibtidai məktəbində müəllimlik 
fəaliyyətinə başlamış, 1943-cü ildə könüllü olaraq cəbhəyə 
getmiş, 1945-ci ilin mayına kimi Böyük Vətən Müharibə- 
sində 33-cü ordunun 757-ci atıcı alayında bölmə koman- 
diri olub. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətlərə görə eQırmızı 
Bayraq ОгА4епә, eBöyük Vətən Müharibəsində Almaniya 
üzərində Qələbəə medalı e€1941-1945-ci illər Böyük Vətən 
Müharibəsində qələbənin 30,40,50,60-cı illiyi? Yubiley me- 
“ə 208 €” 

İsıq məbədi 


dalları, “Vətən Müharibəsi Ordenib və digər medallarla təl- 


tif edilib. 

Hərbi Xidmətdən Tərxis edildikdən sonra 
26.12.1945-ci ildən Aşağı Küngüt kənd yeddiillik məktəbi- 
nə direktor təyin edilib və bu vəzifədə 1979-cu ilədək fasi- 
ləsiz fəaliyyət göstərib. 

1979-1982-ci illərdə Şəki Kənd Təsərrüfatı Texniku- 
munun direktoru vəzifəsində işləyib. 

1982-1987-ci illərdə Şəki Şəhər 3 saylı orta məktəbi- 
nin direktoru olub, 1987-1993-cü illərdə Azərbaycan Tari- 
xi Mədəniyyət Abidələrinin qorunması cəmiyyətinin Şəki 
şöbəsinin məsul katibi vəzifəsinə təyin edilib. 

1993-1997-ci illərdə Şəki rayon Öryət məktəbinin, 
1997-2000-ci illərdə Çeşməli kənd orta məktəbinin direk- 
toru olub. 

Abbas Qəhrəmanov pedaqoifi fəaliyyətlə yanaşı, icti- 
mai işlər də aparmışdır. Buna görə də Azərbaycan Res- 
publikası Ali Sovetinin Fəxri Fərmanları ilə təltif edilib. 

Şərəfli bir ömür yaşamış Abbas müəllim 26 iyun 
2008-ci il tarixində ömrünün müdrik cağında dünyasını 
dəyişmişdir. 


Əyyubov Sabir Cabbar oğlu 


1929-cu ildə Şəki şəhərində ana- 
- dan olub. 

1943-1947-ci illərdə Şəki Pedaqo- 
1 Məktəbində, 1947-1949-cu illərdə 
Nuxa Dövlət ikiillik Müəllimlər İnstitu- 
tunda təhsil alıb.1956-cı ildə Azərbay- 
can Pedaqoii İnstitutunun tarix fakül- 

“Ə 209 ce” 


— —— — İşıq məbədi ——————— 
təsinə daxil olub, 1960-cı ildə müvəffəqiyyətlə təhsilini 
başa vurub. 

1 sentyabr 1960-cı ildən Şəki rayonunun Şirinbuıulaq 
kənd məktəbinə direktor təyin olunub. Sabir Əyyubov bütün 
mənalı ömrünü müqəddəs müəllimlik peşəsinə həsr edib. 

Əməyi yüksək qiymətləndirilib. Respublikanın 
кӘтләКааг müəllimi”, e€Əmək veteranı fəxri adlarına layiq 
görülüb, eQabaqcıl maarif xadimi” döş nişanı və bir sıra 
medallarla təltif olunub. 

1988-ci ildə vəfat edib. 


Məmmədova Ədilə Səttar qızı 


1943-cü 11 məzunu. 

1974-cü ildə namizədlik disserta- 
siyası müdafiə etmiş, alimlik dərəcəsi 
almışdır. 1991-ci ildən Bakı Dövlət Uni- 
versitetinin eXarici ölkələrin iqtisadi və 
siyasi coğrafiyası kafedrasında dosent 
vəzifəsində çalışır. 20-ə yaxın məqalə, o 
cümlədən, şərqşünaslıq fakültəsi tələ- 
bələri üçün cTürkiyə, İran və Əfqanısta- 
nın coğrafiyası, dərs proqramlarını tər- 
tib və çap etdirmişdir. 

vƏmək veteranı? medalı ilə təltif olunub. 

“9 210 су 

İşıq məbədi 
Çələbiyev Məmməd Musa oğlu 


1940-cı il məzunu. 

Məmməd Çələbiyev 1956-cı ildə 
ədəbiyyata gəlmişdir. eQızlar bəzək se- 
virə, (Гәтл Клә povestlərinin, “Виг yay 
günüə, eZoğal ağacları, “Нагоппауа gə- 
lin gəlirə əsərlərinin, “НӧКтпә, “Еәдајә və 
(Yaşıl işıqə dramlarının müəllifidir. 


. vƏ 211 ee” 


İşıq məbədi 


|Х bölmə 


Ötən günlərin marağında- 
Şirin xatirələr sorağında 


Bir məktubun tarixçəsi 


Arxiv materiallarını araşdırarkən 1970-ci ildə yazılmış və texni- 
kuma ünvanlanmış bir yazı diqqətimizi çəkdi və nəfəs dərmədən onu 
oxuduq. Xatirələrinin, səmimiyyətinin və texnikuma olan sevgisinin 
işığında yazan Xəlilov Sadəddin Əhməd oğlunun qeydlərini nöqtə və 
vergülünə belə toxunmadan oxucuların diqqətinə təqdim edirik. 


Mən Xəlilov Sadəddin Əhməd oğlu, 1910-cu ildə Şə- 
ki şəhərində anadan olmuşam. Şəki seminariyasının İV 
buraxılışını (43 il bundan qabaq) 1927-28-ci tədris ilində 
bitirmişəm. Şəki seminariyasını (indiki pedaqofi məktəbin) 
50 illiyi münasibətilə bu xatirələrimi yazıram. 


Bizim buraxılış 30 nəfərdən ibarət idi. Bunlardan 20 
nəfəri oğlan, 10 nəfəri isə qız idi. Biz qurtaran ili qız semi- 
nariyası ilə oğlan seminariyası/ darülmüəllimin ilə darül- 
müəllimat/ birləşmişdi, həmin illər məktəbimiz müttəhid 
Pedaqofi texnikumu adlanırdı. Bu nöqteyi-nəzərdən də bi- 
zi qız-oğlan seminariyasının 1-ci buraxılışı adlandırdılar. 
Bir nəfər xəstə yoldaşımız olmaqla, yerdə qalan 29 nəfərin 
hamısı könüllü olaraq sabiq Şamaxı, Göyçay, Ağdaş, Şəki 
və Zaqatala qəzalarının kəndlərinə işə getdik. O zaman şə- 
hər və kənd məktəblərində dərs deyənlərin çoxu pedaqofi 


—— — — — — — — — — — — İşıq məbədi ————— 
kursları bitirmiş müəllimlər idi. Orta təhsilli müəllimlərə 
çox ehtiyac vardı. 


1. Özüm haqqında 


1928-ci ildən indiyə qədər 43 il müəllimlik etmişəm. 
Kənd ibtidai məktəbindən pedaqofi institutuna qədər ha- 
zırda M.F.Axundov adına Pedaqofi Dillər İnstitutunda 
Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında dosent vəzifəsində işləyi- 
Tat: 

Son illər ağır xəstəlik keçirdiyimdən elmi-tədqiqat işi- 
mi davam etdirə bilməmişdim. Gec olsa da filolofi elmlər 
doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün üzərində çoxdan bəri 
işlədiyim elmi işimi bu il tamamlamışam. 

Böyük Vətən Müharibəsinin iştirakçısı olmuş və 
müxtəlif cəbhələrdə düşmənə qarşı vuruşmuşam. İndi ye- 
nə də ən çox sevdiyim şərəfli müəllimlik işini davam etdi- 
rirəm. 


2. Məzun yoldaşlarım haqqında 


Mənimlə birlikdə 1928-ci ildə seminariyanı qurtaran- 
lardan: 


1. Əsgərzadə Yusif Şirvan oğlu - şair, S.M.Kirov adı- 
na ADU-nun Şərq fakültəsinin dosenti, 

2. Abbaszadə İslam - Bakının ali məktəblərində tarix 
müəllimi, 

3. Əfəndizadə Lətif – əməkdar müəllim, Azərbaycan 
Maarif Nazirliyində şöbə müdiri, 

4. Mustafazadə Məmməd - Elmlər Akademiyasının 


“ə 218 €” 


— o ————— İşıq məbədi ————————— 
Fizika İnstitutunda baş elmi işçi, fizka-riyaziyyat elmləri 
namizədi, dosent, | 

Ә. Paşazadə Mehralı – Bakının orta məktəbində riya- 
ziyyat müəllimi, 

6. Qədirzadə Əhəd - Şəki şəhər orta məktəblərində fi- 
zika müəllimi, 

7. Əhmədzadə Cabbar - kimya elmləri namizədi, 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Neft-Kimya Prosesləri 
İnstitutunda elmi işçi, 

8. Şamxalov Məmməd - həkim, tibb xidməti podpol- 
kovnikfi, 

9. İsmayılov Məmməd - Şəki şəhər 1Ne-li orta məktə- 
bin biologiya müəllimi, 

10. Hacızadə Güllü - Təqaüdçü, 

11. Salamzadə Saqibət – Təqaüdçü, 

12. Yusifzadə Mahtaban - Şəki pedməktəbində müəllim, 

13. Əhmədova Sitarə — Təqaüdçü, 

14. Xəlilov Sadəddin - M.F.Axundov adına Dillər 
İnstitutunun dosenti, filolofi elmlər namizədi. 


3. Məktəbimizin ölkə bə respublikamız daxilindəki 
mövqeyi və onun yetişdirmələri haqqında 


1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin ilk 
illərində 8 seminariya təsis edilmişdir. 

Onlardan ikisi Bakıda qız və oğlan seminariyaları, 
ikisi Qazaxda qız və oğlan seminariyaları: bu seminariya 
Firidun bəy Köçərlinin təşəbbüsü ilə məşhur Qori semina- 
riyasının Azərbaycana köçürülmüş tatar şöbəsi əsasında 
yaranmışdır: ikisi Şuşada, ikisi isə darülmüəllimin və da- 
rülmüəllimat olmaqla Şəkidə açılmışdır. 


ә 214 €” 

İşıq məbədi 

Zəngin maddi bazası bina, kabinet, emalatxana, labo- 
ratoriya və təsərrüfat sahələri və yaxşı müəllim kollektivi 
etibarı ilə Şəki seminariyası, Hüseyin Cavidlərin, Abdulla 
Şaiqlərin, Azad bəy Əmirovların dərs dediyi Bakı seminari- 
yasından sonra ikinci, bəzi sahələrdə isə bağçılıq, arıçılıq 
və kənd təsərrüfat sahələri etibarilə 1-ci yeri tutmuşdu. 

Mənim yaxşı xatirimdədir ki, Bakıda, Qazaxda, Şu- 
şada, sonralar isə Göyçay- və Şamaxıda seminariya oldu- 
ğu halda, çox ailələr bizim seminariyanın, müəllimlərimi- 
zin, xüsusən müdirimiz Rəcəb Əfəndizadənin ad-sanına, 
şöhrət və hörmətinə görə öz uşaqlarını oxutmaq üçün yüz 
kilometrlərlə uzaqda yerləşən Şəki seminariyasına göndə- 
rirdilər. 

Şəki seminariyasının məzunları həmişə yüksək və 
dərin bilikləri etibarilə universitet və institut məzunları ilə 
bir səviyyədə durmuşlar. 1930-1932-ci illərə qədər hələ 
pedinstitutlar kifayət qədər ali təhsilli müəllim kadrları 
buraxa bilmədiyi dövrlərdə bizim məzunlar orta məktəbin 
VI-VII və yuxarı siniflərin VIII-IX-X siniflərində bütün fən- 
lərdən dərs deyirdilər. 

1925-1930-cu illərdə Şəki seminariyasının məzunla- 
rını barmaqla göstərirdilər. Seminariyanın 1929-cu ilə qə- 
dərki məzunlarının çoxu indi respublikamızın ali məktəb- 
lərində, elmi-tədqiqat institutlarında və Azərbaycan Dövlət 
Universitetində baş elmi işçi, dosent, professor, kafedra və 
laboratoriya müdiri vəzifələrində işləyirlər. 

Şəki seminariyası, öz məzunlarına nəinki dərin elmi- 
siyasi bilik, geniş məlumat vermiş, bu elm ocağı tələbələ- 
rə həm də təşkilatçılıq bacarığı və yüksək vərdişlər də aşı- 
lamışdır. 

Bizdən yuxarı sinifdə III-IV əsaslarda oxuyan tələbə- 
lər özlərini o qədər təmkinli, yüksək dərəcədə mədəni apa- — ——— İşıq məbədi 

rırdilar ki, biz onları müəllimlərimizdən fərqləndirmirdik. 
Onlar hətta növbətçi müəllim vəzifəsini aparır və dərsdən 
sonra bizimlə müxtəlif məşğələlər keçirirdilər. 

Bizdən aşağı sinifdə oxuyan tələbələrdən Hacızadə 
Manaf, Rəhmanov Feyzi və Xasməmmədov Teyfur komso- 
mol və tələbə təşkilatlarına rəhbərlik edirdilər. Teyfur Xas- 
məmmədov hazırda pedaqofi institutda dekan və do- 
sentdir və professor Əzəl Dəmirçizadə o zaman “Уепј Şəla- 
lə, adlı qəzetin redaktorları idi. Rəhmanov F., Hacızadə M., 
Xasməmmədov T., Rəhimli Əhməd uzun illər müxtəlif ra- 
yonlarda və respublikamızda maarif şöbə müdiri, Maarif 
Nazirinin birinci müavini vəzifəsində işləməklə, xalq maa- 
rifiinə yaxşı rəhbərlik etmişlər. Axşamlar və dərsdənkənar 
vaxtlarda həmin təşkilatçı tələbələr məktəbi idarə etmək- 
də müdiriyyətə yaxından kömək edirdilər. 


4. Müəllimlərimiz haqqında 


1. Əfəndizadə Rəcəb – əvəllər darülmüəlliminin, son- 
ralar isə 1927-28-ci illərdə müttəhid pedaqofi texnikumu- 
nun ilk direktoru və banisi. 

2. Xəlifəzadə Məmmədəli — müdir vəkili, tədris hissə 
müdiri, sonralar vəfatına qədər M.Əzizbəyov adına NKİ-da 
dilçilik kafedrasının müdiri, filolofi elmlər namizədi, do- 
sent olmuşdur. 

3. Hacızadə Əşrəf -- coğrafiya müəllimi 

4. Bayramzadə Mahmud - Məmmədzadə Məmməd, 
Əfəndizadə Əbdürrəşid kimya-biologiya müəllimlərimiz, 
sonralar isə universitet və institutların dosentləri, kimya- 
biologiya elmləri namizədləri olmuşlar. 

o. Rəşid bəy Əfəndiyev və Alnikov - rus dili müəllim- 
İşıq məbədi | | 
lərimiz ölkəşünaslıq və rus dili dərnəklərinə rəhbərlik edir- 
dilər. | | 
6. İbrahimbəyli İbrahim və Nəcəfqulubəyov Nəsir – 11- 
aziyyat müəllimlərimiz. | 
: 7. Bayramzadə Əhməd və Hacızadə Musa - dil və 
ədəbiyyat müəllimlərimiz. нд 
8. Cabbarzadə Mustafa – Fizika müəllimimiz. 
9. Əlizadə Mahtac xanım və Paşabəyov Abdulla — bota- 
nika və kənd təsərrüfatının əsasları fənləri müəllimlərimiz. 
10. Qazizadə Saleh – tarix müəllimimiz, hazırda 
professordur, EA Arxeologiya İnstitutunda şöbə müdiridir. - 


Xəlilov Sadəddin Əhməd oğlu 
1927-1928-ci il məzunu 

İşıq məbədi 
Mənim doğma texnikumum 


Qatarından ayrılan 
Durnalara döndük biz, 
Sakit baxışlar ilə 
Danışdıq biz, dindik biz 
Məktəbdən ayrılanda... 


Doğma məktəb... insan həyatının ən gözəl günləri, 
qayğısız illəri, məhz bu dövrə təsadüf edir. 

İlk dəfə ayaq açan bir uşaq kimi kövrək qədəmlərini 
məktəbə basan bir şagird... Qəlbi təmiz, beyni təmiz, saf su 
kimi, ağ vərəq kimi bir uşaq... Altı yaşlı bir çocuq çəkinə- 
çəkinə müəllimin üzünə baxıb, onun hər kəlməsini diqqət- 
iə dinləyən və hər bir hərəkətini min bir maraqla izləyən 
körpə bir varlıq... və onun əksi olaraq gələcəyə inam vəd 
edən cəsarətli addım səsləri, ilıq və mehriban bir baxış – 
hər körpənin qəlbinə yol tapmağa can atan, hər şagirdin 
gələcək taleyi üçün narahat olan qayğıkeş bir insan... İstər 
cavan olsun, istərsə yaşlı — fərqi yoxdur. Onu yalnız bir şey 
narahat edir: şagirdlərinin düzgün təlim-tərbiyəsi... 

O, asta addımlarla sinif otağında gəzişir, şagirdləri- 
nin cızdığı hər bir xəttə, yazdığı hər bir rəqəmə diqqətlə ba- 
xır, kimisinin əlindən tutub yazdırır, kimisinə izahat — 
düzgün istiqamət verir. Birinin səhvini düzəldir, birini tə- 
ИЛИ... 

Bu kimdir? 

– İbtidai sinif müəllimi... Fidan balalara ilk dəfə qə- 
ləm tutmağı öyrədən, каә hərfini, canan sözünü, eVətənə 
kəlməsini yazdıran ibtidai sinif müəllimi... Şəki Pedaqofi 


“xə, 218 €7 

—Бһ-ББһккКБЕББББ–Бк=–аКН işıq məbəd —— –—–— ——-———– 
Texnikumunun məzunu... Bu texnikumda özünə əbədi və 
müqəddəs bir həyat yolu seçmiş ibtidai sinif müəllimi... 

Bu gün Azərbaycanda ibtidai siniflər üçün müəllim 
kadrları hazırlayan onlarla ali və orta ixtisas məktəbləri fə- 
aliyyət göstərir. Ancaq ibtidai sinif müəllimi dedikdə mə- 
nim gözlərim önündə Şəki Pedaqofi Texnikumu – mənim 
doğma texnikumum gəlib dayanır... m. | 

Mənim doğma texnikumum, sən bugünkü tələbələri- 
nin də qəlbinin odusan, könlünün, arzularının atəşisən. 
Sən kainata həyat bəxş eləyən, öz nurunu doğma yurdu- 
muzun hər tərəfinə səpələyən bir günəşsən. Sən bir çeşmə- 
sən — dağların, sal qayaların daşlarını göz-göz eləyib axan 
çeşmə — uşaq təbəssümü kimi təmiz, şəffaf bir çeşmə... | 

Sən bu gün bizim görən gözümüz, düşünən beyni- 
miz, həyat yollarında addımlamaq üçün bizi hazırlayan bir 
nur beşiyisən — bizim həmişə doğma və əziz olan təhsil 
ocağısan — doğma pedməktəbimizsən. | at 

Müəllimlər müəllimi - doğma texnikumum mənim: 
Sən bir zamanlar məni və bacımı da eyni ildə öz qoynuna 
aldın, eyni ildə də ibtidai sinif müəllimi kimi həyata yola 
saldın. Bu, 1983-cü il idi. Mən də, bacım da bu texnikum- 
dan, həyata atılmışıq. Doğma texnikumun sinif otaqların- 
dan mehriban, gülərüz müəllimlərindən ayrılmağımızdan 
nə az, nə çox — düz 27 il keçir. Ancaq yenə də o doğma tex- 
nikum həmənki kimi yaddaşımızdan boylanır. 

Mənə elə gəlir ki, mən yenidən doğulsaydım orta 
məktəbi qurtaran kimi yenə də sənədlərimi Şəki Pedaqofi 
Texnikumuna verərdim. Yenə də bu texnikumun məzunu 
olmaq, ibtidai sinif müəllimi olmaq istəyərdim. Bu peşə və 
Şəki Pedaqofi Texnikumunda təhsil almaq, onun məzunu 
olmaq mənim alın yazımdır. Mən bu alın yazıma görə də 


— x, — 1510) məbədi ———————— 
Allahıma borcluyam və həyatımdan yerdən -göyə qədər ra- 
zıyam. 

Qayğılı-qayğısız günlərimizin şahidi olan, bizə doğru 
yol göstərən, əziz texnikumuml 

Qarşıdan sənin 90 illik yubileyin 
gəlir. Bu yubiley münasibətilə texniku- 
mun bütün müəllim və tələbələrini 
ürəkdən təbrik edirəm və bir də arzu 
edirəm ki, heç vaxt başın üzərindən qa- 
ra yellər əsməsin, qara buludlar çaxma- 
sın. Sinif otaqlarında müəllim və tələbə- 
lərin zəng səsindən diksinməsinlər. 

Qarşıdan gələn bayramın müba- 
rək, mənim doğma texnikumuml 

Sevda Fərzəliyeva 
1983-cü И məzunu 


İşıq məbədi 


Birincilərdən biri 


Mən Şəki Pedaqofi Texnikumunun ilk buraxılış mə- 
zunlarındanam. 1920-1925-ci illərdə həmin texnikumda 
oxumuşam. 

Şəkidə seminariya təşkil olundu. Məndə həmin mək- 
təbdə oxumaq arzusu oyandı. Müxtəlif iqtisadi çətinliklərə 
baxmayaraq bu arzuma nail oldum. 

Şəki Pedaqofii Texnikumu özünün maraqlı hadisələri 
və gözəl ənənələri ilə heç yadımdan çıxmır. Bu hadisələrdən 
biri ictimai və dövlət xadimi, təbib, yazıçı və dramaturq Nə- 
riman Nərimanovun biz seminariya tələbələrinin görüşünə 
gəlməsi və bizimlə etdiyi mehriban, səmimi söhbətidir. 

Texnikumun müəllimləri ilə tələbələri arasında qeyri- 
adi səmimiyyət var idi. O dövrün görkəmli müəllimlərin- 
dən Rəcəb Əfəndi, Məmmədəli Əfəndi, Mabud Əfəndi, Əh- 
məd Əfəndi bizə atalıq qayğısı göstərirdilər. Onları mən 
heç bir zaman unutmaram. 

Seminariya bizə elə təsir göstərmişdir ki, biz müəlli- 
mə, müəllimliyə, müəllimlə əlaqədar olan bütün varlığa ül- 
vi bir şey kimi baxırdıq. Onu da qeyd edim ki, Şəki Peda- 
qoii Texnikumuna və ümumiyyətlə müəllimliyə bu müna- 
sibətim olduğu kimi qalmaqdadır. 

Tələbənin sevincinə, kədərinə şərik olmaq, onu hər 
addım izləmək seminariyada bir ənənəyə çevrilmişdir. 

Seminariya bizə kollektivdə yaşamağı, işləməyl, müs- 
təqil tədqiqat işi aparmağı, həyat təcrübəsi toplamağı öy- 
rətdi, bizim, o cümlədən, mənim sonrakı istehsalat və €l- 
mi yaradıcılıq fəaliyyətimin əsasını, bünövrəsini qoydu. 
Buna görədir ki, mən sadəcə müəllimlikdən elmlər dokto- 
ru dərəcəsinədək yüksəlmişəm. 


“ә 221 ce” 


İşıq məbədi -—— 

Bu gün mən də Şəki Pedaqofi Texnikumunun keçmiş 

məzunu kimi məktəbin bütün nailiyyətləri ilə fəxr edir, öz 

sevincimi pedaqofi və tələbə kollektivlərinin sevincinə qo- 

şuram.Texnikumun müəllim kollektivinə gənc nəslin tər- 

biyəsi və müəllim ordusunun yetişdirilməsi işində yeni-ye- 
ni müvəffəqiyyətlər, can sağlığı arzu edirəm. 


Azərbaycan Elmlər Akademiyası 

V.L.Komarov adına Nəbatat İnstitutunun əməkdaşı, 
Biologiya elmləri doktoru, Ş.O.Barxalov, 
11.12.1970-ci il 


İşıq məbədi 


Bilalli həyatını bizim yolumuzda qurban verdi 


Mən 1926-cı ildə Şəki Pedaqofi Texnikumun hazır- 
lıq kursuna daxil olub, 1927-ci ildən birinci kursda oxu- 
mağa başlamışam. Həmin ildən məktəbdə tədris ilk dəfə 
olaraq yeni üsul, daltoi plan üsulu ilə keçirilməyə başla- 
yır. Bu tədris metodu ümumi halda müvəffəqiyyət qazana 
bilmədisə də, bəzi tələbələrə sərbəst işləmə vərdişi verə bil- 
di ki, bu da sonralar onların elmə yiyələnməklərində mü- 
əyyən dərəcədə müsbət rol oynadı. Mənim əldə etdiyim az- 
çox elmi nailiyyətlər də sıx surətdə Şəki Pedaqofi Texniku- 
munda aldığım təhsillə əlaqədardır. 

Mən radio və televizorda sTələbəlik illəri mahnısını 
eşidərkən Bakıda keçirdiyim tələbəlik illərini deyil, həyatı- 
mı xoş təəssuratlarla zənginləşdirən Şəkidə keçirdiyim tə- 
ləbəlik illərini xatırlayıram. Odur ki, Abid müəllim ilə gö- 
rüşüm də mənə çox xoş təsir bağışladı və mən həmin illə- 
ri yada salaraq xeyli həyacanlandım. 

Texnikumun tədris otaqları, yataqxana, gəzdiyimiz 
küçələr, çox mehriban və dərin biliyə malik olan Rəcəb 
Əfəndi, Hacıbala, Əhməd, Ədhəm, Ziya, Musa və Mustafa 
müəllim bir-bir xəyalımda canlandı". 

Heç yadımdan çıxmaz: 1930-cu ildə bir dəstə quldur 
şəhəri zəbt etdikdə biz başsız qaldıq. Şəhər əhalisi tələbə- 
ləri iki-bir, üç-bir öz evlərinə aparıb, ata-ana qayğısı ilə üç 
gün saxladılar. Mən ikinci gün məktəbə gəldikdə məktəbin 
müdir müavini 3-cü zavodun fəhləsi Bilallini orada gör- 
düm. Biz yuxarı kurs tələbələri onu gizlətməyə çalışdıq. 
Lakin bizim səyimizə baxmayaraq o, heç yerə getməyib: 
“Мәп sizi kimə tapşırıb gedim?ə – deyə cavab verdi. 15-20 
dəqiqə keçməmiş quldurlar gəlib onu apardılar. O, küçəni 


İşıq məbədi 


dönərkən çevrilib bizə baxdı, gözlərini silib yoluna davam 


etdi. 10-15 dəqiqə sonra iki güllə səsi eşidildi: Biz ağladıq. 
Bilallı həyatını bizim yolumuzda qurban verdi. 


Azərbaycan Elmlər Akademiyası 
Fizika Institutunun və Lenin adına 
API- nin elmi şurasının üzvü, 
Texnika elmləri doktoru, professor 
Kərimov Ələkbər Məcid oğlu 

Bakı şəhəri 1970-ci il 


İşıq məbədi 


Şəki seminariyası haqqında xatirələr 


Şəkidə darülmüəllimin 1920-ci ilin sentyabr-oktyabr 
aylarında Dadanovların evində açılmışdır. Əvvəllər dərslər 
qeyri müntəzəm keçirilirdi. Rəcəb Əfəndiyev, Xəlifəzdə M., 
Bayramzadə Ə., Hacıyev Ələşrəf, Qabilov Baba müəllimlə- 
rimiz idilər. Bu məktəbdə 1-П ehtiyat qruppası, 1 əsas 
qruppası var idi. 70-80 uşaq oxuyurdu. Bir neçə ay sonra 
Əliyevlərin evinə köçdük. Məktəbdə oxuyan uşaqlar bütün 
Azərbaycan rayonlarından, Ermənistan və Gürcüstandan 
idilər.Yemək, paltarla çox yaxşı təmin edilirdik. Məktəbdə 
intizam, təlim- tərbiyə işi olduqca yaxşı təşkil olunmuş- 
dur. Müəllimlərimiz çox qüvvətli, elmli, tələbkar idilər, Öz 
vaxtlarını gecə-gündüz hazırlaşmağımıza sərf edirdilər. Öl- 
kənin müəllimə — hazırlıqlı, hərtərəfli hazırlıqlı adamlara 
ehtiyacı çox idi. Bunu hiss edirdik. 

Mən oxuyarkən məktəbdə kitabxana müdiri idim. 
Məktəbi qurtarandan sonra da məktəbin özündə müəllim 
olaraq saxlanıldım. Sonra Nuxa qəza Maarif şöbəsinə 
inspektor təyin olundum. 1923-cü ildən komsomol təşkil 
edildi, mən də komsomola daxil oldum. Mən iki məktəbin 
pedaqofi dərnəyinin sədri idim. Nuxa darülmüəllimini bi- 
tirənlər Azərbaycan rayonları məktəblərində çox iş gördü- 
lər. Müəllim çatışmırdı. Biz hamımız görkəmli yerlərdə 15- 
ləyir və işin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlirdik. Bu mək- 
təbləri bitirən oğlan və qız məzunlar çox savadlı və hərtə- 
rəfli inkişaf etmiş adamlardılar. 

Nuxa seminariyasında hər il yay aylarında metod 
kursları açılır və azərbaycanlı müəllimlər burada cilalanır- 
dılar. Zaqafqaziyada Nuxa qız və oğlan seminariyası o vaxt 
böyük mövqeyə malik idi. Nuxa məktəblərini bitirmiş bu 


—— —— İşiq məbədi — ҝКгвк–——ҝ—– 
adamların əksəriyyəti indi də Azərbaycan miqyasında ən 
görkəmli adamlar olmuşdular. Azərbaycanda elmi kadrla- 
rın yetişməsində Nuxa darülmüəllimlərini bitirmişlərin 
çox böyükiş gördüklərini inkar etmək olmaz. 

Doğrudur, mən çox məktəblər görmüşəm. Amma hə- 
lə indi də belə təlim-tərbiyə ocağı təsəvvür edə bilmirəm. 

Mən Pedinstitutun fizika-riyaziyyat fakültəsini, son- 
ralar tibb institutunun müalicə fakültəsini bitirmişəm. 
Amma, əsas, möhkəm bünövrə Nuxa darülmüəllimində 
qoyulmuşdu. 

Biz dövlətə, partiyaya və bizi yetişdirmiş müəllim 
heyyətinə çox minnətdarıq. Doğrudur, biz də onların get- 
diyi yolla gedir, ölkəmiz üçün savadlı, hərtərəfli hazırlıqlı 
adamlar yetişdiririk. 


Quliyev Ələfsər Hüseyn oğlu, 
10.XIL 1970 


İşıq məbədi 


Təhsildən öncə tərbiyəyə 
böyük əhəmiyyət verirəm 


Millət vəkili, tarixçi alim Yaqub Mahmudov Şəki Pe- 
daqofi Texnikumunun müəllim və tələbələri ilə görüşdü. 
Texnikumun maddi-texniki bazası, dərs məşğələlərinin 
gedişi ilə tanışlıqdan sonra millət vəkili müəllim və tələbə- 
lər qarşısında çıxış etdi. Təhsilimizin bu günündən, onun 
problemlərindən danışan görkəmli alim və pedaqoq müəl- 
lim və tələbələri düşündürən bir çox məsələlərə aydınlıq 
gətirdi və onların çoxsaylı suallarına cavab verdi. 

— “Sizinlə görüşmək mənim çoxdankı arzum idi. İşlə- 
rimin çoxluğu isə buna imkan vermirdi. Ancaq mən Alah 
adamıyam, görünür, qismətimə belə yazılmışdı ki, sizinlə 
müqəddəs Ramazan ayında görüşüm. Bu gün bu arzum, 
bu istəyim baş tutdu, mən sizlərlə bir yerdəyəm. 

Əvvəlcə onu deyimki, texnikumunuzun maddi baza- 
sı ilə — sinif otaqları ilə laboratoriya və fənn kabinələri ilə, 
kitabxanası ilə, idman zalı, açıq idman meydançası ilə, tə- 
ləbə kafesi ilə tanış oldum. Deyim ki, çox böyük qürur his- 
si keçirdim, fərəhləndim. Çox gözəl maddi-texniki baza ya- 
ratmısınız. Burada gördüklərim hər şey təhsilin keyfiyyə- 
tinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Burada bəzi işləri də 
həyata keçirməklə sizin bazanız əsasında ali məktəb, uni- 
versitet də yaratmaq olar. Ancaq yadıma düşən bir xatirə 
mənə dedirir ki, siz elə pedaqofi məktəb kimi də fəaliyyət 
göstərsəniz, respublikamız üçün sizin bu xidmətləriniz də 
bəsdir. 

Mənim rəhmətlik qardaşım Ramazan da bu məktəb- 
də təhsil alıb. Mən həmişə onun savadına, elminə, dün- 
yagörüşünə qibtə etmişəm, bu gün də qibtə ilə, ehtiramla 


yanaşıram. Baxmayaraq 
ki, bu gün tarixçi-ali- 
məm, professoram, bir 
çox kitabların, dərsliklə- 
rin müəllifiyəm. 

Şəki Pedaqofi Mək- 
təbi həmişə özünün mə- 
zunları ilə seçilib, bu 
gün də seçilir. Mən bun- 
— ları eşitmişəm və görmü- 
şəm. Bu gün gördüklərim də bunu bir daha təsdiqləyir, 
ənənələr davam etdirilir. Mən bütün bunlara görə ilk öncə 
texnikumun direktoru Rafiq müəllimə və texnikumun pe- 
daqofi kollektivinə çox sağ olun deyirəm. 

Bu gün müəllimin dolanışığının ağırlığı heç kəsə sirr 
deyil. Bunlar sizə də bəllidir. Siz müəllimlər bəzi məhru- 
miyyətlərə dözərək dərs deyir, işləyirsiniz, gəncliyimizin 
təlim-tərbiyəsi ilə məşğulsunuz. 

Təhsilimizin keşiyində duraraq, hələ yeni qəzet — 
eTəhsil uğrundaə adlı qəzet də buraxırsınız. Rafiq müəllim 
qəzetinizin nüsxələrini mənə də verdi, onlarla tanış oldum 
və buna da sevindim. 

Onu bildirmək istəyirəm ki, Şəki yüz illərlə Azərbay- 
canın çox inkişaf etmiş, önəmli maarifçilk, ziyalılıq mərkə- 
zi olub. Burada bir zamanlar ikiillik müəllimlər institutu 
fəaliyyət göstərib, bütün Azərbaycanın pedaqoii kadrlarla 
təmin olunmasında bu ikiillik Şəki Müəllimlər İnstitutu 
çox mühüm rol oynayıb. Bölgədə də Şəki bizim dövlətçili- 
yimizin qarantıdır. Ona görə də mənim sizin dTəhsil uğ- 
rundaə qəzetinizə, редас̧ој: texnikumunuza, onun çoxsay- 
lı pedaqofi heyətinə ən böyük arzum ondan ibarətdir ki, 
ənənələri yaşatsınlar, siz də qəzetinizdə bizim tarixi ənənə- 

Ə 228 си 
İşıq məbədi 
ləri dirçəltmək yolunda bir-birindən uğurlu addımlar ata- 
sınız. Qoy bilsinlər, öyrənsinlər ki bizim Şəkimizdə bütün 
azərbaycanlılara xidmət edən belə bir məktəbimiz, ziyalı- 
larımız olub, məşhur pedaqoqlarımız olub. Rəşidbəy Əfən- 
diyevlərimiz, Ə.Dəmirçizadələrimiz olub. Onlardan da əv- 
vəl Azərbaycan pedaqoii fikir tarixində, onun inkişafında 
öz yeri olan mütəxəssislərimiz olub. Yəni, O ənənələr dir- 
çəldilsin və o gün gəlsin Şəkidə müstəqil institut, müstə- 
qil universitetimiz olsun. | : 

Mən indiki dövrdə Azərbaycanımızda təhsildən öncə 
tərbiyəyə böyük əhəmiyyət verirəm. Tərbiyə üzərində, mil- 
li təfəkkür üzərində, azərbaycançılıq üzərində, vətənsevər- 
lik üzərində qurulan təhsil uğur qazana bilər. Əgər onun 
kökündə, əsasında bizim milli mənəviyyatımız yoxdursa, 
bizim milli tərbiyə sistemimiz yoxdursa, o təhsil xalqa Хе- 
yir verməz. Ona görə də arzu edirəm ki, 512 təhsildən ön- 
cə, Azərbaycan mənəviyyatını yaşadan, bizim milli mənə- 
viyyatımızı yaşadan tərbiyə sistemi qurasınız və onun üzə- 
rində ona layiq təhsil verəsiniz. Bu yolda sizin qəzetiniz də 
çox iş görə bilər. Odur ki, həm pedaqofi kollektivinizə, həm 
də qəzetinizə bu müqəddəs işdə uğurlar arzulayıram. 


Professor, millət vəkili Yaqub Mahmudov, 
Texnikumda nəşr olunan 

“Təhsil uğrunda? qəzetindən 

(2002-ci il, Ne3.səh.6)götürülmüşdür 

İşıq məbədi 
Qaynar qazan 


1974-cü ildə Azər- 
baycan Xarici Dillər Uni- 

| versitetinin İngilis dili fa- 
2 kültəsini bitirib, elə hə- 
24 / X min ildə də Bakı şəhərin- 
Şİ də dinturistədə tərcüməçi 
kimi əmək fəaliyyətinə 
başlamışam. Ancaq ailə 
vəziyyətimlə əlaqəli 
1975-ci ildə Şəkiyə qa- 


yıtmalı oldum. 

şəhər 10 No-li məktəbə ingilis dili müəlliməsi təyin 
edildim. Elə həmin ildə də Şəki Pedaqofii Texnikumunda 
azad komsomol komitəsinin katibi seçildim. Mən bu texni- 
kumun həyatını hec vaxt belə təsəvvür etməzdim. Texni- 
kumun həyatı sanki bir eqaynar qazan? idi. Burada 
dinclik, macal deyilən şey yox idi. Tədbirlər tədbirə calanır- 
dı. Ayda bir dəfədən gec olmayaraq qrupların, ayrı-ayrı ix- 
tisaslar üzrə şöbələrin, fənn kabinələrinin divar qəzetləri- 
nin hazırlanması, əsər müzakirələri, ədəbi-bədii gecələr, 
radio qovşağının işi, görüşlər, idman yarışları, spartakia- 
dalar və s. 

Bir tərəfdən də şəhər tədbirləri o qədər olurdu ki, gü- 
nün nə vaxt başlayıb, nə vaxt qurtardığını bilmək olmur- 
du. Ancaq onu deməliyəm ki, işlər çox olsa da, nəticəsi göz 
qabağında idi. 

Burada təhsil alan tələbələr təkcə müəllim kimi yetiş- 
mirdilər. Onlar əsl təşkilatçı müəllim kadrları kimi yetişir- 
dilər. Onlar şəkil çəkməyi də bacarırdılar, məqalə yazmağı 


ə 2560 €” 


— — — — — — — — — — — — İşıq məbədi —— 
da, mühazirə mətni hazırlamağı da, ilk tibbi yardım gös- 
tərməyi də, biçmə-tikməni də, toxumağı da və s. 

1979-cu ilədək mən texnikumda çalışdım. İndi də o 
illəri çox fərəhlə xatırlayıram və sevinirəm ki, mən də bir 
vaxtlar o eqaynar qazanəda sbişmişəmə. 

Burada çalışdığım illər ömrümün ən parlaq səhifələ- 
rinin çox böyük hissəsini təşkil edir. Bu texnikumun bü- 
növrəsi elə qoyulub ki, burada işlər elə qurulur, elə təşkil 
olunur ki, canıdildən işləməmək, gün kecirməkə müm- 
kün deyil. 

İndi mən 1983-cü ildən şəhər 19 saylı məktəbdə di- 
rektor işləyirəm. Açığını deyim ki, bu texnikumda öyrən- 
diklərim bu gün də idarəetmədə, kollektivə rəhbərlik et- 
məkdə mənim çox köməyimə gəlir. 

Ona görə də əlimə qələm götürüb bu sətirləri yazır və 
var səsimlə deyirəm: 

90 yaşın mübarək, mənim şanlı, adlı-sanlı texniku- 
muml 

Qoy Azərbaycanımız var olsun, sən də var olasan hə- 
mişəl 


Hüseynova Ulduz Fərrux qızı 
Şəki şəhər 19 saylı məktəbin direktoru 


“ə) 2591 €” 


İşıq məbədi 

kƏdalətəin ədaləti 


Respublikamızda çap olunan qəzetlər içərisində həmişə əda- 
lətli mövqeyi və ədalətli sözü ilə sayılıb-seçilən qəzetlərdən biri və 
bəlkə də birincilərindən biri olan cƏdalətə qəzeti (baş rerdaktoru 
Aqil Abbasdır, qəzet 1990-cı ilin iyulundan çıxır) özünün 14 yan- 
var 2003-cü il (No 7(1627)) tarixli sayının 8-ci səhifəsində qəzetimiz- 
lə bağlı Məzahir Əhmədoğlunun imzasıyla yazı dərc etmişdir. Yazı- 
nın oxucularımız üçün də maraqlı olduğunu nəzərə alaraq, nöqtə 
və vergülünə belə toxunmadan diqqətinizə təqdim edirik. 


eTəhsil uğrundaə öz oxucularını tapacaq 


Ötən ilin dekabr ayında əlimə tanış bir adla nəşr 
olunan qəzet düşdü: “Гәһви uğrundasə. A-3 formatda bu- 
raxılan 8 səhifəlik bu qəzet oxuculara aylıq bülleten kimi 
təqdim olunsa da, əslində elə əsl qəzet idi. Müasir tərti- 
batlı, oxunaqlı və cəlbedici. Bu gür qəzetlər əvvəllər res- 
publikanın əksər ali məktəblərində nəşr olunmaqla hə- 
min təhsil müəssisələrinin həyatını əks etdirir, müəllim 
və tələbələrin söz tribunasına çevrilərdi. Səhv etmirəmsə 
sonradan bu ənənə davam etdirilmədi. Səbəbini araşdır- 
maq fikrində deyilik, bunda işimiz yoxdur. Ancaq əlimdə- 
ki “Təhsil uğrundaə qəzetini oxuduqca məni bir məsələ 
düşündürürdü: peşəkar furnalistlərin çalışmadığı bu qə- 
zet öz mövzu aktuallığı, seçimi, tərtibatı və səmimiliyi ilə 
bir çox respublika miqyaslı qəzetlərdən heç də geri qal- 
mırdı. Sanki burada uzun illərin təcrübəsini qazanmış 
peşəkar bir kollektiv çalışır. 

Maraq məni qəzetin ünvanına çəkib apardı. cTəhsil 
uğrundaə qəzeti Şəki Pedaqofi Texnikumunda nəşr olunur. 
Yəni burada hazırlanır və cAzərbaycanə nəşriyayatında çap 


— — — — — — — —“ — işıq məbədi ————— 
olunur. Qəzetin baş redaktoru elə texnikumun direktoru- 
dur. Ötən ilin sentyabr ayından nəşrə başlayan dcTəhsil uğ- 
runda? qəzetin təsisçisi texnikumun pedaqoii kollektivi ol- 
maqla yanaşı, bu maraqlı missiyanın təşəbbüsçüsü də Ra- 
fiq müəllimdir. İlk baxışda bir qədər qəribə və təəccüblü gö- 
rünür. Ancaq heç demə belə deyilmiş. Texnikumun direk- 
toru Rafiq Şükürov rayonun seçilən ziyalılarından biri ol- 
maqla, yurnalistikaya da ciddi münasibət bəsləyən, onun 
ənənələrini, problem və qayğılarını sərf-nəzər etməyi baca- 
ran şəxsdir. Rafiq müəllimgilin evində qəzet, mətbuat hə- 
mişə diqqət mərkəzində olub, həyatı bir məsələyə çevrilib. 
Atası istər Moskvada, istərsə də Azərbaycanda nəşr olunan 
əksər qəzetlərin abunəçisi olub, evdə bu qəzetləri oxuyub, 
uşaqlarına da oxutdurub. Beləcə atanın dəsti-xətti, qəzet 
sevgisi elə o vaxtlardan Rafiq müəllimə də ciddi təsir göstə- 
rib, onu ovsunlayıb. eNədən furnalist olmadınız?ə sualına 
cavab vermək istəmir. Biz də çox israr etmədik. Ancaq o 
baş redaktoru olduğu qəzetin ilk saylarından sanki bu su- 
ala elə sualla cavab verir: “Yoxsa bunu bacarmadım?ə.Ba- 
cardınız, Rafiq müəllim, çox gözəl bacardınız. Bir texni- 
kumda 1500 Ыгајја qəzet çıxarmaq, hətta ayda bir dəfə də 
olsa asan məsələ deyil. Özü də səliqəli, sanballı, oxucu zöv- 
qünü oxşayan bir qəzet. Bunu çoxları bilməsə də, biz fur- 
nalistlər çox yaxşı bilirik. Sizə həm pedaqofi fəaliyyətinizdə, 
həm də qəzetçilk kimi çətin, əzablı, eyni zamanda şirin və 
mənalı işinizdə uğurlar arzulayırıq. 


eTəhsil uğrundaə qəzetindən. 
(fevral 2003-cü il) götürülmüşdür 


İşıq məbədi 


eSızlar, yada düşəndə ürəyimin telləri...ə 


1964-65-ci tədris ilində Şəki Pedaqofi Texnikumunun 
İbtidai sinif müəllimi hazırlayan şöbəsinə daxil olmu- 
şam.1967-68-ci tədris ilində texnikumu bitirib İbrahim 
kənd səkkizillik məktəbinə sinif müəllimi təyin olunmuşam. 

Yaxşı yadımdadır, həmin texnikuma daxil olmuş tələ- 
bələrdən kasıb ailələrdən və yetim uşaqlardan 12 nəfərini, 
mən də olmaqla, indiki tarix kabinəsində qalmaq üçün seç- 
dilər. O zaman texnikumun direktoru olan Aminə Babaye- 
ҹа bizi öz otağına çağırtdırıb dedi ki, sizin ailə vəziyyətinizlə 
maraqlanmışıq. Şəhərdə qalmaq üçün imkanınız olmadığı- 
na görə məktəbdə qalmağınızı məsləhət bilmişik. Hələlik bir 
il burada yaşayacaq və oxuyacaqsınız. Həm də tapşırıq ver- 
mişəm ki, müəllimlər axşam saat 8-dən 22-dək sizinlə məş- 
ğul olacaq, hazırlığınıza və davranışınıza nəzarət edəcəklər. 

Beləliklə, biz 12 nəfər bütün 1 kursu burada qaldıq, 
yaşadıq və oxuduq. Həmin dövrdə texnikumda dərs deyən 
müəllimlərdən Abid Səmədov, Məmməd Allahyarov, Muxtar 
Məmmədov, Bəkir Muradov və başqaları bizə kömək və nə- 
zarət edirdilər. 

Müəllimlərdən Mahtaban Yusifzadə, Razi Əfəndiyev, 
Məmməd Allahyarov, Zivər Qaqaşova, Tahirə Əkbərova, Fu- 
ad Axundov, Niyazi və Müzəffər Hacıyev, Abid Səmədov, Bə- 
kir Muradov, Aman Səmədov, Furman Muradov ən çox sev- 
diyim müəllimlərim olub. 

Aminə Babayeva və tədris-hissə müdiri Bəxtiyar Əliyev 
olmaqla pedaqofi kollektiv bütün tələbələrə həqiqi mənada 
müəllimlikdən başqa, həm də bizi valideyn qayğısına bəra- 
bər qayğı ilə əhatə edirdilər. 

Bu illər ömrümün yeniyetməlik dövründə mənə vətəni 


Ə) 284 €” 


-—— — — — — — — — — — — işıq məbədi ———— 
və insanları sevməyi, səmimi, mehriban və doğrucul olma- 
ğı, həyatı mənalı yaşamağı öyrətdi. 

Heç zaman yadımdan çıxmaz, 1965, 1966 və 1967-ci 
illərin “1 mayə bayramında Pedaqofi texnikumun bayrağını 
aparmaq mənə həvalə edilmişdi. Bu məni son dərəcə sevin- 
dirir və qururlandırırdı. 

Tələbəlik illərində Mahtaban və Razi müəllim məndə 
dil-ədəbiyyata, Aminə müəllimə tarixə, Müzəffər müəllim isə 
coğrafiyaya böyük həvəs yarada bilmişdilər. Bir dəfə ədəbiy- 
yat dərnəyinin məşğələsində Razi Əfəndiyev mənə sƏruz 
vəzni, haqqında mühazirə yazıb dərnəyin növbəti məşğələ- 
sində oxumağı təklif etdi. 

Mən o boyda yükün altına girə bilərəmmi – deyəndə 
Razi müəllim cavab verdi ki, girərsən də, çıxarsan da. 

ПТ kursda bu tapşırığı alanda IV kursda Razi müəlli- 
min dərs dediyi Səmayə Alxasova mənə dedi ki, sənə kömək 
edəcəyəm, qorxub eləmə. Səmayənin köməyi ilə bu məruzə- 
ni hazırladım və Razi müəllim çox razı qaldı. 

Hazırda Səmayə Alxasova N.Tusi adına Azərbaycan 
Pedaqofi Universitetində müəllim işləyir. O, Pedaqofi Texni- 
kumu fərqlənmə diplomu ilə bitirib, bir imtahan verib ali 
məktəbə daxil olmuşdur. Sonralar bacım Səkinə də bu tex- 
nikumu fərqlənmə diplomu ilə bitirib, mən hərbi xidmətdən 
qayıtdıqdan sonra bir ildə ikimiz də o zamankı Pedaqofi 
İnstituta daxil olduq və Səmayə müəllimə ilə indi də ailəvi 
dostluğumuz davam edir. 

Texnikum illərində çoxlu tələbə dostlarım vardı. Onlar- 
dan hazırda məktəb direktorları olan Etibar Məmmədov, Fa- 
zil Şirinov, Sərdar Bəkirov, Abdulsalam Sitdayev və başqala- 
rının adını fərəhlə çəkə bilərəm. İndi də tələbə yoldaşlarımla 
görüşüb o bəxtəvər günlərimizi fərəhlə xatırlayırıq. 

Son olaraq deyərdim ki, Şəki Pedaqofi Texnikumunda 


—————— 1510 məbədi 
oxuduğum illərdə qazandıqlarıma görə 
yuxarıda. adlarını çəkdiyim müəllimləri- 
mə borcluyam. 

Pedaqofi Texnikum mənim həya- 
tımda, tərbiyəmdə, təhsilimdə, dünyagö- 
rüşümdə, bir insan və şəxsiyyət kimi for- 
malaşmağımda əvəzsiz rol oynamışdır. 

Məzunu olduğum texnikumda dərs 
dediyimdən qürur duyuram. 

1 
Rəşid Səmədov, 
1968-ci il məzunu 


İşıq məbədi 


Qori Seminariyasına bərahbər.... 


Əvvəlcə özüm haqqında 


Mən Əlibalayev Salman Əbuzər oğlu 15 may 1933-cü 
ildə Nuxa şəhərində sənətkar ailəsində anadan olmuşam. 
7 yaşımadək uşaq baxçasında tərbiyə almışam. Baxçanı 
bitirdikdən sonra 1940-ci ildə şəhər 2 saylı yeddiillik orta 
məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuşam. 1950-ci ildə həmin 
məktəbi fərqlənmə şəhadətnaməsi ilə bitirmiş və təhsilimi 
davam etdirmək üçün Nuxa Pedaqofi Texnikumuna sə- 
nədlərimi vermişəm. 1954-cü ildə Nuxa Pedaqofi Texniku- 
munu bitirmiş və həmin il ali təhsil almaq məqsədi ilə Ba- 
kı şəhərinə gedərək Azərbaycan Dövlət Pedaqoifi İnstitutu- 
na imtahan vermişəm. İnstitutun coğrafiya-biologia fakül- 
təsinə daxil olmuş, 1959-cu ildə təhsilimi müvəffəqiyyətlə 
başa vurmuşam. 1959-cu ildə Maarif Nazirliyinin təyinatı- 
na əsasən Şəki rayon Orta Zəyzid kənd məktəbinə coğra- 
fiya-biologia müəllimi vəzifəsinə təyin olunmuşam. On iki 
il həmin məktəbdə çalışmış, 1973-cü ildə şəhər 11 saylı 
orta məktəbə coğrafiya-biologia müəllimi vəzifəsinə göndə- 
rilmişəm. İyirmi beş il 11 saylı şəhər orta məktəbdə çalış- 
mış və 1998-ci ildə şəhər 2 saylı orta məktəbə coğrafiya 
müəllimi vəzifəsinə göndərilmiş və hal-hazırda da həmin 
məktəbdə işləyirəm. Ailəliyəm, bir oğlum var. 


İşıq məbədi 
Texnikum haqqında xatirələrim 


Mən Nuxa Pedaqofi Texnikumunda oxuyan zaman 
40-dan artıq ali və orta ixtisas təhsilli müəllimlər burada 
keyfiyyətlə dərs tədris edirdi. O zaman Nuxa Pedaqofi 
Texnikumunu Qafqazda məşhur olan, ən savadlı müəllim 
yetişdirən Qori Seminariyasına bərabər tuturdular. Bu 
texnikumda əməkdar müəllimlər, gözəl savadlı, elmi, bili- 
yi olan müəllimlər çalışırdı. Mən texnikumun direktoru, 
biologiya müəllimi Qurban Abbasov, dil- ədədbiyat müəl- 
limi, əməkdar müəllim Mahtaban Yusifzadə, fizika müəl- 
limi Mustafa İsmayılov, idman müəllimi Bəkir Muradov, 
hərbi rəhbər İbrahimxəlil İbrahimxəlilov, tarix müəllimi 
Osman Osmanov, rus dili müəllimi Abdulla Qazızadə, 
coğrafiya müəllimi Müzəffər Hacıyaev kimi müəllimlərdən 
dərs almışam. 

Bir faktı da qeyd edim ki, coğrafiya müəllimi Müzəf- 
fər Hacıyevin ali təhsili yox idi. Amma coğrafiya fənnini o 
qədədr gözəl tədris edirdi ki, bunun nəticəsi olaraq 1954- 
cü ildə məzunlardan 8 nəfəri Azərbaycan Dövlət Pedaqofi 
İnstitutunun məhs coğrafiya-biologiya fakültəsinə qəbul 
olmuşdur. 

Mən açıq deyirəm, səmimiyyətimə inanın, texnikum- 
da öyrəndiklərimin yarısını öyrənib ali təhsil almışam. 
Texnikumda təhsil aldığım illər, ali məktəbdəki təhsil illə- 
rimə nümunə ola bilər. 

Mən Nuxa Pedaqofi Texnikumunun 54-cü buraxıllışı- 
nın məzunu olmuşam. Həmin ilin məzun vinetkasında 21 
müəllimin şəkli əks olunmuşdur. Əfsuslar olsun ki, müəl- 
limlərin 20-si dünyasını dəyişmış, bu günə onlardan cəmi- 
si bir nəfər, əslən Qax rayon İlisu kəndində anadan olmuş, 


“ə 288 az 


————— İşıq məbəd ———— 
1-ci sinif dərsliyinin uzun müddət müəllifi olmuş, Prezi- 
dent təqaüdçüsü Kərimov Yəhya Şəfi oğlu sağ salamatdır. 

Mənimlə birgə məzunu olmuş Nuxa Pedaqoii Texni- 
kumunun tələbələrindən bu gün alım, professor, akad- 
emik pillələrinə yüksəlmiş müəllimlər öz işlərini səylə 
aparmaqdadırlar. Bunlardan Akademiyanın müxbir üzvü, 
Paliantoloq Vəli Əliyevi, psixologiya elmləri doktoru Tofiq 
Mustafayevi, professor Vilayət Əliyevi və başqalarını nü- 
munə gətirmək olar. 

Müşahidələrimdə şahidi oluram ki, məzunu olduğum 
texnikum bu gün də yüksək səviyyədə inkişaf edir. Texni- 
kumun direktoru Rafiq Şükürovun səyi və fasiləsiz zəhmə- 
ti sayəsində indi texnikum estetik görünüşlü, səliqə-səh- 
manlı, abad və möhtəşəm görünür. Təhsil sahəsində gör- 
düyü əvəzsiz xədmətlərinə görə texnikumun məzunu ola- 
raq ona böyük müvəffəqiyyətlər arzula- 
yıram. İnanıram ki, texnikum yaxın gə- 
ləcəkdə təntəli surətdə qeyd olunacaq 
90 illik yubileyi də adına layıq, möhtə- 
şəm olacaq və hamımızı sevindirəcək, 
uğurları bir-birinin arxasınca tükən- 
məz olacaq. Bir daha Sizə bu çətin хә 
şərərfli işdə müvəffəqiyyətlər arzulayır 
və Tanrıdan Sizə bu işdə kömək olması- 
nı diləyirəm. 

Hörmətlə: Salman Əlibalayev 
20.02.2010-cu il 


“Ə 289 еви 


İşıq məbədi 
Bunlar da bir xatirə. 


ә "227 аб. ади 26, zi 1 x fçəz? 


Mö” .. 7 
әти 
“Ty” oy 


ири / 1) d- аз: 2 ..” 2/2 02.2 244 zrə (ә 
“21./2 991// ИЛ Ӧзал" ијә Ј4— гә 0200/ 
АДА “yel дәни 2 2367 2227 vh од ze? 
AZZZ "дӧ О” гл, ә ал мн Ay, 
. "eu 2/4 итә) /0л/4 / -// Уәи/Јыӱсит УД azı 
| “24 00. дл, /z9 v/zə vət, 2 Tus. əə 9,4” 
4? лду. 23, Уд деләби 

12749“: Лә (evə, . ““м 227) m8 zə nər nz 


Ki £ 
“yel: Олојгундидырд. Тао. / уб ira. 


Дас телаеватст, Һәсәб | Жафыбатет cira sı хәзс0- 
məsimə səğəğ söz üc əccliz 4, 772272 7Tt 7 2 7C О: 7706 Ö? 


аааызета öööməm əx düz . föc xivre şo göcclfCəci müz 209 do- 
Rəm fSŞevxotizitnot diozə gövüdəd zi £ Cə - бватадат сыз әба gə - 


tıelic. 4Маӧзәбтат gü Rz вә cay Ahəsd Хәкк обаттсиот. 
дтта виладо Şəhəzim илајгидә gox ic çəzkəs xöyzföəze 
әстә Фәскәзбәт (уаос̧аг сазујәа сәбәт ӧҜ2хә Adzə?,rvət eolicc/”əz. 
q/Lİ ÖZ ot ödüdcyniy ситбсӱ təntənə CÜə сус едәк, с̧әгжәд- 
Ӧәсә coş дәбә, ктес вәја тәтазсит zə d Tel cf£ Cc ot 
etməx ис̧иза Ğedt (асант хәтадбәтәаәт ветстгә ајәатаг- 
бә o? отаДда Co mə mehman nəocatçe kəc mi elə efcir - 
бәк - heg fə xt нә атбо" öc zövə elci mi x£ вә və üc атба- 
ат olc (cn атбалулаҹ Tuscə cici nit? ot 9 “Ta xər ӱәбиҹ. 
Фәткәхбәлии сохыа "us акт 6800. ÖZ nəv таҹ 
тстат sözelə vn ə vl uyu тын, а2гбал sözü səfÖadvnəf 

вә “xoşbəxt 2052. /Заадзәбатгт зәбатаг Фе. 


әтти Маһ ата. 


аасез: Екајтелстасбас. dl. şxote.. / /3/7 72. 


“ə 240 €” 


İşıq məbədi 
R si . иә | (ә zi n | | 
.-.ı... 4 
2771. 
ҝ y Ҹа, 


: 3) гәлә һәб ју 44, 


Фә 


ид-алл dv "ә ӧ m2, ә, 2Üə/ iç 4 çi 
x” ӧл Д.9 2) (:4и rz? ҝә “4 
ҹә buz 0226 gi. Ди //4, 2 00 pə” "adad 2. 
Ы ә, 07 çər ef 17 999/gç) 

"Sea enə açı "Aq һаг јыг ам çev r 
"gəl o adad u//ə yn дә 22) / bəz Ağı 


I ә zon” ләҝ 2) Фәу ә 


222, veə, 
ЫРҸ 


2042: 


ОР, 


” 


3” 


дк 
ды 


/2 ок бус6е 1975. Gozdc. 


дас̧аст fQacağl Жасеат әзиб оба, хезубс хәттат 
сас ve, бәнаәт 7 Le :д2 226, лӧс̧әсат £ eÖZ7” 02 
(әзсслиб ece dim vel, тә әсә6 /Qəcəb lənə 7ccı gız gəfmeyez | 
2ә021 ötçactə басы бы ora clə. zəhmət сәкас̧ са çözüöt- 
а4 - дәест puç аба2 Öz əməqdcmüolə gə Ötxc?m әтәс̧стадаә 
дау ебас. Ümarı delta səqtsiz. бәз Е ебтгәзб ттәтс осеуб 
foəzüş cin әә olda g бат. еда: .Јес̧ гуаааотг фихасаа 
ӧлбтиләт ә О бӧфахәдәт вәба gəmə әт идадәт. gəz - 
haelbək xü əc ey Ee qo büf ӧс саат İCİZ gə gəvzə бас̧а 
döz əmddadləm . Ј2ӧзеустбәк 20 əfivicı басс 2бә бес 
səqitolə Cxümctist дәәосә әсб gəcğəddəv ефутәжбә öc ə /*гә?гс 
аафдагх (Фәа1Рәт sə ağcc güfəci тән elsüc ənə İOxdf- 
olu . ОЛ2Раа. pənah | Јадә qəxetfəcc O 26 UL Cİ ze 72 77124 COŞ ye OX 
сәбәт, , Açıq 5804 вә qərbi” gəvcöə аабат а/етусбәтс — 
аси söz qəni жә? с̧икбыбиыф тә clevm əərcol£x ?,,, /22: аабата 
xi, qoxetəvə dd с̧оутафаа ас... бә вы Ката атда 
nə qöz əmər ? 


аМәагтсни Фиаан 


0) 2411 су 


İşıq məbədi 


әд еллә, sua (абунә лс 
к “ , (2, a, 222 ,9) “Ди и — rl "Ади јазиб 

0 иләд им тәг 
(**4Ҹ әд ди2әы—-ә ı “a/ səslə Пај ә” 


рә зы “27040 ali 
"ALİ. əə feel Ј ” 


/4 (çə (0 
ı rün. .ə ələ) Uf 


,, VV 
CÜR” laya 2 9ә) 


2ЛД e.d батат әсәб. Соеаатнаса ved, Səvc clə 
öc әлосиб удосааси,. /əö”m də?” Зән бәта gy ot zrə Oz Öz 50.72, 
e/ O atşok тәбәт. Sorgot, e/7o a Cvm esə ən .Ј/зк Аббас Söəvz /70??c6 772 
gel јахтадајатә müzotəzce обтугб кл Абас 
222 öz бәәвабән аә ün x. 272202297202б ez. 
və Üz çə? с̧әхеббәҹобә әдоаб 02772063277, ?vc £z 777 7c Ӱт. 
gösə, ,, Hend дӱбабә" Летксијәбәәтсбәт govc (әт dərc 
обат5ы?г. Tstiyərsən 7rtəv Gxökxə 2/0 2x47xt 5971229г Öolzəo72- 
дә 093 О 5972 772192025015 “əv Cay C Üəs 67 ge ci 9 . 
/öle meçə Revayətəz гажотсбәт: 5О0”тт ев тәтәсб ас 
ејтәв оба: ?ez, 527201 сәбәт Дәфсссоҝ̆ә Gezicfsdyə. 
/Засазәбатат gə ic зәбатс gecz. /Заӱс ада әттастас?г- 


аба ov ex ga nc ösüdcyəzəvən . 0//әбст?с Ӱсам 


77 /екабдә 7915, Got. 


İşıq məbədi 


—-.—— üm ezaağəi: 
, 29 вәә KA "езре уз ә бһәри 


едбсилбиА . ны бә) 
фә əyər, dax сәдд, оһәвер-әӱ /2 
72222 кк ə 842 ge 272c/2-/, , 
tz ә Zox сеҹ̧, əra zz, 
һә, Ver сала € 6776477. 
ә лдф адилә ви, (əd 
Јдрра догмеи Резуеееаивәбера. səyi Zər . 
Ы рл - солеәсфагилавк ? Р.. ҹи səid 
/әт/ә- дәб лјләгиАб. dərc edət tt Li) 
yi dal “0... евә, оусглајрбн 
ду //л 3 dual aqa”" ә ka 
(22ли Ze ənsə vz 76 ә 
“yyə əsə 197, 1426. ка уҹ 
o ас 7 | 7 — Семер ə 
ии . Сн ЛАР 
(Ол “77 ",.- ә ни 
zə” Caz səli gö Дӧрд ə /z///ee” evə 
с 5” а“ , 
73 ” “СА. | “rə” 
Сон zl m. УД p: . 8 
дәг /İetezeeəeeə lə ” 
с. “əmrə /6, // 799). “x. 


İşıq məbədi 

öZ ДИ “ zəğ 7. 
/?А ?- yr әсрә 
214 


7/22 . 


/93 *, фа “7? 


//ә /C(9-k.422/4e4 4 2 /2323 
Гида ә 27 


мҝ. 7” // ri 
0.2244 2057 “20 / sss ИЕСАРАК -/ə 


iL... “ gənəl әфбад 


Zədə им 


РАР, (/ 2414 


Ји Габ ze 2 иб 
nu” mi 2”ə7c7Z££ Ы si “.”-i 


z 26. 201 


z ”. аф 


4 


бә, ә: Adı za” deve. Һи 


1”, 2444427, 244 


әбвлис , 


) 
аг zə 


,£Z 42 аулггддӱә adal” 7. 


ZÖzezeləl алми. 


glöz4ə4. 4 ə əra dəy əəgpafızp? 2200) 


(сә 
0.42--220л 


И24)14 


. 
rə 


9777) ? “27 ра ик 4 


db "a dəz/ 


əzası 2.24: 


pə 2424-1042 27 vv 7) dt 42244 
m...” ”" X ə” zə m” 
ut” sar 
Сам. сим . 

4 "tö. иләд ... AĞ = ә Əyae 


Фасис 
. мәм Ал вы 


ӱтӱ cə јад лг. 
Zərf. 22 sala Рди “ ( 


MA 


642 “ə” əz gə z 4 ади 


Дәжтд, 
нә ЕА" жЖ. 


ЖХ - Zey əvi: 
27 4 2. öz VZ. јр: 22. 


—— 2244 Ы А 22 
олду 2222 Ze Kə “zim 
әл 


zz 


“xə) 244 


| 
| 


| 


| 


İşıq "nu 


xər” “8 ba да 4 — x m” əni 2804) rd 


ес “7,724 eee az 424/, 
Бәндә иб гәбаи” ӧл ал гдр... 


“није ын ә —. “4 
r bey” alam ә 22, a 2/2. “əziz 
лил dır dr dal Дәли səyə, rola 


әисиео1. бежи4 с ам, ас22Д/2 2” 
атам. әт sə DE 


zə 4442 /vfəpə. ә. a.” ассит mə”. 
гл ) ии,” 4 “972 “”.-—ə 
244 Р 2202227274 .g? 279 kə” de. 
/576 ҹ̧и евә 1. // - —-—— 
alı A ”, qız yö -.—.— £— 
tm Bə 2242 zə pə “4//ey? 2£ £/1 //727 
”2 НА 4 с244 76 £edv,, 02 2” рт әл 
6. 2442444 a итотјаӱаиу, a ”” 
“T/yəvc (0142444 421): ? инад Ac r.ə. 
.. 2777 iya € 4/444vgpə UZezzezər” 
“ə ту, 272 2 28 ид сдиз “udi Aze (2 
”. 424 dəə кор 2 ur” “alu гәзәб ајә 


e.a мк — (70 ИЛ) 440”. 
1... 


zə = ә -— : zəl 


с 
, Илеми”. “tov (4424404 əzə 


pə 72 əya ya ə 
“dü. Динарә ( Хзузсби диз сенб 222 /2071 ан 


“о 248 су 


— тппәбәди 


--—- r.” ıl easy са) 22/74 вәсис 
—— "ə лдә 


ə 22 


//£ 77.2 ”—— əhli 


Tə -nbdnini zr Ы 
z - € /2/2/644"1€€ , Ләл /202402- 
- /£cec4e/9:€02v6e€ ə /” 

6 


.— 224 Мила ә 6 
zi 2 2225, .. 
2c24çeeez4ü “r 
( бизон məə 


sər " Süqyvarə səpə :). 2 2 
VZ ə 
гура A. ə. 
€ £€ "adə . //4”:dez. 2. 
1624. gec әј. zə" ni r 
Şada) —. “ərə 
ə 


-*777 , ir əy gör pş aa ә 
yz јәси ДИ с: x //22ree/ yara 


0724 4044: 22) 


və Əz 7 məyə да vəd misi 
5077 “z yər “€€ 222 r 


дк бата с 2247. 


/ .. 7И. ye kv” dölü 27 ——- дәрилиләр 5 


/ 


— —. 9vvə??v4/ə 2 cadu” 


“xə 246 СУ 


İşıq — | 
әлә 
/96/- ан -—- 
алар /”—Е— dlə АИР. 2 ә, 


ərə 
22/75 ӧдә -— — 
ər ХесиА2бИ. m 4 “ze 
Ted 2”. 222 “Олу” R 
Az,” "FF: vz. b 22 a x 

sərər kk. 20 2 РА 
x... olarəxgp-z/? -44/ Гуам. 
2... ə 4 7/24" бӧбалунафр -— 
гаг би Ы düür: на — 


ll 4424/2и40024/ . 


је" /8:1- 97, 


—— — ..- —--lİru mbəi 


Х bölmə 


Təbriklər, təbriklər 
Şəki Pedaqofi Texnikumunun kollektivinə 


Hörmətli müəllimlər və tələbələri 

Şəki Pedaqofi Texnikumu respublikamızda, xüsu- 
silə onun şimal zonasında pedaqofi kadrların hazırlan- 
masında, xalqımızın mənəvi irsinin öyrədilməsində və 
nəsildən-nəslə ötürülməsində özünəməxsus yer tutur. 

Azərbaycanın ən qədim və çox maraqlı tarixə ma- 
lik Şəki şəhərində 75 ildən çox fəaliyyət göstərən bu 
təhsil ocağı təkcə yerləşdiyi bölgənin deyil, eləcə də bü- 
tün Azərbaycanın sosial-iqtisadi və mədəni inkişafına 
ÖZ təsirini göstərmişdir. Belə ki, bu gün Respublikanın 
bir çox ali məktəblərində, elm, mədəniyyət ocaqların- 
da, idarəetmə orqanlarında Şəki Pedaqofi Texnikumun 
məzunları var. 

Möhtərəm Prezidentimiz Heydər Əliyev cənabları 
Azərbaycan Respublikası gənclərinin 1 forumundakı с̧1- 
xışında gənclərimizin təhsili ilə əlaəqdar aydın bir isti- 
qamət göstərərək demişdir: “Bizim gənclərimizin vəzifə- 
si təhsil almaq və müasir tələblərə uyğun səviyyəyə 
çatmaqdırə. Sözsüz ki, Respublikanın bütün təhsil 15- 
çiləri kimi Şəki Редадсој: Texnikumunun əməkdaşları 
da respublika rəhbərinin bu müdrik tövsiyyələrini də- 
rindən dərk edərək onların həyata keçirilməsi üçün 
bütün imkanlarını səfərbər edir və edəcəkdir. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında maarifin, 

in, mədəniyyətin даһа dain i “pə 
“иб və çətin olduğu qədər дә şərəfli işdə Şəki 


? | 
ə ərən edib çiçəklənməsi 
m = 1ә- 
daqofii Texnikumunun pedaqofi kollektivinə və tələbələ 
ә . . 
rinə uğurlar diləyirik. 


ikası Təhsil Naziri 
Hörmətə: Azərbaycan Respublika — 


30.01.1997-ci il 


Şəki Pedaqofi Texnikumunun kollektivinə 


Respublikamızın şimal-şərq Һә рин ән 
üəssisələr və ümumtəhsil məktəbləri .— | ка 
кәфиат hazırlayan Şəki Pedaqoli ıı ыы 
müxtəlif təzyiqlərə baxmayaraq ə ә аны 
i bi çımı 
axlamış və şərəfli bir yol keçmi : 
dük —” respublikada, hətta onun ——”гһ”жи-ҹ 
narda belə şöhrət qazanmış Rəşidbəy sifən ән 
zəl Dəmircizadə və s. kimi alimlər vaxtı ilə bu 
itirmiş və həyata vəsiqə almışlar. | 
a ды minlərlə məzunu -—. ә 
ucqar rayonlarında fəaliyyət göstərməklə, ış v .- "— 
- nəslin təlim-tərbiyə işində fədakarlıqla çalış 
ənin şərəfini uca tuturlar. Sat xifim- 
Bu illər ərzində texnikumun редас̧ојг O “ə 
tərbiyənin təkmilləşdirilməsi, tədrisdə yeni me лә 
iplərdən istifadə edilməsi, təlimin texniki vas — 
udi i və tədris planlarının tələbləri aa . ә 
Бә нин hazırlanmasında da Xeyli 145 
— Pedaqofi Texnikumunun fədakar ә ә - 
| “11ivini b ibətilə təbrik edir, S1 - 
b — 75 illiyiniz münasibəti 
yük yubiley 


ә ——— axa İsmi MER o... 
ni-yeni uğurlar diləyir və respublikamızın indiki iqtisadi 
çətinliklərinə baxmayaraq, müstəqil vətənpərvərlər yetiş- 
dirməkdə səbr, təmkin və möhkəm iradə arzulayırıq. 


Kollektiv adından Təhsil Nazirliyi, 
Təhsil üzrə Respublika Elmi-metodik Mərkəzin 
direktoru: Ə.H.Əhmədov 


Şəki Pedaqofi Texnikumunun kollektivinə 


Hörmətli müəllimlər və tələbələrl 

Mənə doğma və əziz olan Pedaqofi Texnikumunun 
kollektivini 75 illik yubileyi münasibətilə təbrik edir, Sizə 
uğurlar diləyirəm. 

Şəki Pedaqofi Texnikumunun Azərbaycanın təhsil 
sistemində özünəməxsus yeri vardır. Zəngin ənənələrə 
malik olan bu qocaman elm məbədi 75 il ərzində respub- 
likamızın ümumtəhsil məktəbləri, məktəbəqədər müəssi- 
sələri üçün minlərlə savadlı, yüksək ixtisaslı müəllim 
kadrları hazırlamış və indi də öz səmərəli fəaliyyətini da- 
vam etdirməkdədir. 

Məhz buna görə də Şəki Pedaqofi Texnikumunun adı 
indi də respublikamızda iftixarla çəkilir, minlərlə həmvə- 
tənimiz həmin məktəbdə təhsil aldığını özünə fəxarət sa- 
nır. Ümid edirəm ki, bacarıqlı, səriştəli, təcrübəli və meh- 
riban kollektivi olan, nüfuzlu Və qocaman tədris müəssi- 
səsi öz şanlı ənənələrini bundan sonra da davam etdirə- 
cəkdir. Müstəqil respublikamız üçün yüksək ixtisaslı pe- 
daqofi kadrların hazırlanmasında kollektiviniz öz bacarı- 


ğını əsirgəməyəcək, təhsilimizin tərəqqisinə sanballı töh- 
vələr verəcəkdir. 


“о 250 су 

İşıq məbədi — 
Sizə xalqımızın mənəvi dəyərini yaşatmaq yolunda 
uğurlar diləyir, möhkəm can sağlığı arzulayıram. 

kimiyyətinin başçısı: 
Şəki Şəhər İcra haki -— Да 


90.01,2997 


Şəki Pedaqofi Texnikumunun direktoru Rafiq Şükü- 
на olduğumdan yubileyinizdə iştirak — 
bilmədiyim üçün təəssüflənirəm. 75 illik yoluxmuş .. 
texnikumun müəllimlərini təbrik edir, onlara с̧ә 
rəfli işlərində uğurlar diləyirəm. 


Azərbaycanın Xalq şairi: 
Bəxtiyar Vahabzadə 


örmətli Rafiq Müəlliml о | | 
r texnikumun 75 illik yubileyini təbrik edir, pe 


daqofi kollektivinizə fəaliyyətində uğurlar diləyirik. 


Hörmətlə: Ə.Cavad adına 
Bakı Mədəni Maarif Texnikumunun 
rəhbərliyi və pedaqofi kollektivi 


9 tli Rafiq müəlliml - 
ә bütövlükdə редадојг kollektivinizi Bakı məktə 


bəqədər Pedaqofi Texnikumunun tələbə və - —— 
дән Azərbaycan xalqının мҝ ...n— 

xid ətləri olan Şəki Pedaqofi Texnikumunun .—.. 

ә münasibətilə böyük iftixar hissi ilə təbrik edi 


———— İşıq məbədi -———— 
pedaqofi kollektivinizə xalqımızın mənəvi dəyərlərini ya- 
şatmaq yolunda ləyaqətli uğurlar arzulayıram. 


Hörmətlə: 

A.M.Həsənov 

Bakı Məktəbəqədər Pedaqofi 
Texnikumunun direktoru 


Hörmətli Rafiq müəlliml 

Sizi və kollektivinizi texnikumunuzun 75 illk yubile- 
yi münasibətilə təbrik edir, yaradıcılıq fəlaiyyətinizdə yeni 
uğurlar arzulayırıq. 


Şəki şəhər, 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin kollektivi 


Şəki Pedaqofi Texnikumunun yubiley təşkilat komi- 
təsinə. 

Şəki Pedaqofii Texnikumunun müəllim və tələbə kol- 
lektivini texnikumun 75 illik yubileyi münasibətilə təbrik 
edirik, orta ixtisas təhsilli pedaqofi kadrlar hazırlanması 
sahəsində kollektivə böyük uğurlar arzulayırıq. 


Mingəçevir Politexnik Texnikumunun 
kollektivi adından direktor Allahverdiyev 


Şəki Pedaqofi Texnikumunun direktoru R.Şükürov 
cənablarına. 


Şəki 2717 nömrəli Avtomobil dəstəsinin kollektivi si- 
zin rəhbərlik etdiyiniz pedaqofi texnikumun yaradılması- 


“ə 282 q 

İşıq məbədi ә mmm ———— 
nın 75 illiyi münasibətilə təbrik edir və işinizdə yeni-yeni 
müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. 


A.Əhmədoğlu, 
Şəki 2717 nömrəli A/dəstəsinin TƏİSİ 


Şəki Pedaqofi Texnikumunun müəllim və şagird kol- 
lektivini 75 illik yubiley münasibətilə təbrik edir, gələcək 
həyatınızda uğurlar arzulayırıq. 


Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 
Şəki Şəhər Şöbəsinin kollektivi adından N.Dəmirçiyev 


Şəki Şəhər Pedaqofi məktəbin direktoru R.Şükürov 
cənablarına. | | 
Sevil Qadınlar Məclisinin Şəki Şəhər təşkilatı yubiley 
münasibətilə kollektivi təbrik edir, müvəffəqiyyətlər arzu- 
layırıq. 
G.İsmayılova, 
“Sevil Qadınlar Məclisbnin sədri 


Şəki Pedaqofi Texnikumunun yubiley təşkilat komi- 
təsinə. 

Hörmətli Rafiq müəllim, Sizi və Sizin Pedaqofi kollek- 
tivi texnikumunuzun 75 illik yubileyi münasibətilə təbrik 
edir, gələcək işlərinizdə uğurlar arzu edirik. 


Həmzəyev Əlihəsən 

İşıq məbədi 
Şəki Pedaqoifi Məktəbin kollektivinə. 


Azərbaycan Respublikasının pedaqofi ictimaiyyətində 
böyük nüfuz qazanan Şəki Редасојг Məktəbin kollektivini 75 
illik yubileyi münasibətilə təbrik edir, kollektivin üzvlərinə 
can sağlığı, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. 


Məktəbin 1974-cü il məzunu, 
Şəki ƏSMM-nin direktoru E.Məmmədov 


Şəki Pedaqofi Texnikumunun direktoru R.Şükürov 
yoldaşa. 

Hörmətli Rafiq müəllim, bu gün xalqımızın indiki 
nəslinin savadlanmasında və yetişməsində böyük xidmət- 
ləri olan Şəki Pedaqofi Texnikumunun 75 yaşı tamam 
olur. Bu əlamətdar yubiley günü münasibəti ilə sizi və si- 
zin şəxsinizdə texnikumun müəllim və tələbə heyətini təb- 
rik edir, Sizə və rəhbərlik etdiyiniz kollektivə suveren res- 
publikamızın müstəqilliyi yolunda daha da inkişaf etdiril- 
məsi üçün sanballı pedaqofi kadrların yetişdirilməsində 
yeni- yeni uğurlar diləyirik. 


Böyük hörmətlə: Şəki Rayon Aqrokombinatının 
Baş Direktoru Ş. Musayev 


Şəki Pedaqofi Texnikumuna 

Şəki Tibb Məktəbinin kollektivi texnikumun fəaliyyə- 
tə başlamasının 75 illiyi münasibətilə sizi təbrik edir, 75 il 
ərzində hazırladığınız pedaqofi kadrlar rayonumuzun və 
respublikamızın digər rayonlarında gənc nəslin təlim-tər- 
biyəsini yaxşılaşdırmaq sahəsində səmərəli fəaliyyət gÖs- 
tərmiş və bu gün də bu işi müvəffəqiyyətlə davam etdirir- 
lər. Kollektivimiz pedaqofi kadr hazırlığını yüksəltmək 


İzm лиф £—m— 
üçün sizə yeni-yeni uğurlar arzulayır, kollektivin hər bir 
üzvünə can sağlığı, uzun ömür və ailə səadəti diləyirik. 


Şəki Tibb məktəbinin kollektivi adından 
| direktor əvəzi Z.Məmmədov 


Şəki Pedaqofi Texnikumuna. m m 

Səki Texnologiya Texnikumunun kollektivi To illik 
yubileyiniz münasibətilə sizi təbrik edir, pedaqofi kollekti- 
vinizə yeni-yeni müvəffəqiyyətlər və möhkəm can sağlığı 
arzu edir. 


Hörmətlə: Şəki Texnologiya Texnikumunun 
kollektivi adından 


direktor Sədiyev Oxşar 


Şəki Pedaqofi Texnikumunun ziyalı kollektivinə. | 

Hörmətli texnikumun kollektivi, Şəki Ət-Süd kombi- 
natının kollektivi sizi texnikumun 75 illik fəaliyyəti döv- 
ründə yüksək ixtisaslı pedaqofi kadrlar yetişdirilməsi mü- 
nasibətilə təbrik edir. Gələcək yaradıcılıq fəaliyyətinizdə 
yeni-yeni uğurlar arzulayırıq 


Hörmətlə: Ət-Süd kombinatının kollektivi 


Şəki Pedaqofi Texnikumunun direktoru R.Şükürov 
cənablarına. 

Hörmətli Rafiq müəlliml | 

Şəki tikinti trestinin kollektivi pedaqofi texnikumun 
fəaliyyətə başladığı vaxtdan bu günə kimi təhsil sistemin- 
də respublika əhəmiyyətli yüksək ixtisaslı sağlam kadrla- 


İşıq məbədi 


rın yetişdirilməsində böyük əməyi olan kollektivinizi və 
şəxsən sizi pedaqofi texnikumun 75 illik yubileyi münasi-: 


bətilə təbrik edir, müstəqil Azərbaycan Respublikasının 
inkişafının möhkəmləndirilməsinin təminatçılarından 
olan təhsil sistemi kadrlarının yetişdirilməsində sizə can 
sağlığı, uzun ömür, yeni-yeni nailiyyətlər arzu edirik 


A.Məhərrəmov, 
Şəki Su-Tikinti Trestinin müdiri 


Şəki Pedaqofi Texnikumun direktoru R.Şükürov yol- 
daşa. 

Respublikamızın ən qocaman və nüfüzlu tədris müəs- 
sisələrindən biri olan Şəki Pedaqofi Məktəbinin 75 illik yu- 
bileyi münasibətilə sizi və rəhbərlik etdiyiniz kollektivi təb- 
rik edirik. Ümid edirik ki, məzunları arasında onlarla ta- 
nınmış görkəmli elm, təhsil və ədəbiyyat fədaisi olan ulu 
tədris ocağınız, öz şanlı ənənələrini bundan sonra daha 
böyük səy və əzmkarlıqla davam etdirəcək, müstəqil Azər- 
baycanımızın təhsilinin tərəqqisinə sanballı töhvələr bəxş 
edəcəkdir. 


Sizə nəcib və müqəddəs işinizdə möhkəm can sağlığı 
və uğurlar diləyirik. 


Böyük hörmət və ehtiramla 
Şəkinin mədəniyyət işçiləri adından 
mədəniyyət şöbəsinin müdiri N.Qaffarov 

İsıq məbədi 
Şəki Pedaqofi Texnikumuna. | - 
Zəngin tədris ənənələrinə malik qədim təhsil müəssı- 

sələrindən olan Şəki Pedaqofi Texnikumunun yaradılma- 
sının 75 illik yubileyi münasibətilə rayon prokurorluğu- 
nun kollektivi adından texnikumun müəllim və tələbə he- 
yətini təbrik edir, texnikumda təhsil alan gənclərin vətən- 
pərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında, əsl ziyalı kimi 
respublikamızın müstədilliyi və süverenliyi üçün şəxsi mə- 
suliyyət hissini dərindən dərk edən mütəxəssislər kimi ye- 
tişməsində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. : 

Ümid edirik ki, respublika prezidenti möhtərəm Неу- 
dər Əliyev cənablarının Azərbaycanın müstəqilliyi uğrun- 
da apardığı daxili və xarici siyasətin həyata keçirilməsində 
bütün Azərbaycan tələbələri kimi sizin texnikumun tələbə 
və müəllim heyətinə öz töhvəsini verəcəklər. 

V.H.Zahirov, 
Şəki rayon prokuroru, ədliyə müşaviri 


Şəki Pedaqofi Texnikumunun direktoru R.Şükürov 
yoldaşa. ə ət . . .. . . 

Sizi, rəhbərlik etdiyiniz kollektivin bütün üzvlərini, 
həmçinin məzunlarınızı böyük ənənələrə malik olan Şəki 
Pedaqofi Məktəbinin 7Ə illiyi münasibətilə Şəki rayon xalq 
məhkəməsinin kollektivi adından təbrik edir, sizə uzun 
ömür, can sağlığı və şərəfli işlərinizdə müvəffəqiyyətlər ar- 
zulayıram. Qoy zəngin ənənələrə malik olan kollektiviniz 
bundan sonra da müstəqil respublikamız üçün dəyərli 
kadlar hazırlanmasında ön sıralarda olsun. 


Hörmətlə: Şəki rayon Xalq Məhkəməsinin 
sədri A.B.Paşayev 


“Ə 267 е/ 

İşıq məbədi 
Şəki Pedaqofi Texnikumunun direktoru R.Şükürov 
yoldaşa. 
Əziz Rafiq müəllim, Sizi və məktəbinizin müəllim kol- 
lektivini texnikumunuzun 75 illik yubileyi münasibətilə 
təbrik edir, yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. 

Hörmətlə: Şin kənd zəhmətkeşləri 
adından N.Zamanov 


Əziz Rafiq müəllim, hörmətli kollektiv üzvləril 

Bu gün sizin həyatınızda unudulmaz bir gündür. 
Çalışdığınız Pedaqofi Texnikumun 75 illik yubileyini 
təntənə ilə qeyd edirsiniz. Buna sizin mənəvi haqqınız 
var. Müəllim əməyinin bəhrəsi onun yetişdirdiyi 
kadrlardır. Belə bir əziz gündə bizim təsərrüfatın əmək- 
çilərinin də ürək sözlərini, təbriklərini qəbul etməyinizi 
xahiş edirik. Sizə gələcək işlərinizdə uğurlar, yeni-yeni 
nailiyyətlər arzulayırıq. 


Xoş arzularla: K.Dəhnə kolxozunun 
əməkçiləri adından A.Yusifov 


Hörmətli Rafiq müəlliml 

Bu gün başçılıq etdiyiniz Pedaqofi Texnikumun 75 
yaşı tamam olur. Bu əlamətdar hadisə münasibətilə biz 
də ürək sözlərimizi, təbriklərimizi sizə çatdırmağı özü- 
müzə borc bilirik. Bizim kəndin də yüksəlişində, mədə- 
ni inkişafında, əhalisinin savadlanmasında bu qoca- 
man təhsil ocağının yetişdirdiyi məzunların əməyi az ol- 
mayıb. 

Əlbəttə, bununla fəxr etməyə, öyünməyə dəyər. Sizə 


İşıq məbədi 


bundan sonrakı fəaliyyətinizdə də uğurlar diləyir, can sağ- 


lığı arzulayırıq. 


Səmimi arzularla: Baltalı kolxozunun 
kollektivi adından Ş.Tağıyev 


Hörmətli Rafiq müəllim, əziz kollektiv üzvləri və tələbələrl 

Bu əziz gündə-çalışdığınız, təhsil aldığınız Pedaqofi 
Texnikumun 75 illik yubileyi günündə biz də sizə öz təb- 
riklərimizi çatdırır, sevincinizə şərik oluruq. Həyatın 51- 
naqlarından çıxmağa hazır olan kadrlar yetişdirdiyiniz 
üçün sizə bir daha minnətdarlığımızı bildirir, bu yolda ye- 
ni-yeni uğurlar arzulayırıq. 


Hörmətlə: Dərəcənnət 
əməkçiləri adından M.Abdullayev 


Əziz Rafiq müəlliml 

Bu gün təkcə sizin yox, bütövlükdə rayonumuzun 
mədəni həyatında əlamətdar gündür. Biz də texnikumun 
fəaliyyətə başlamasının 75 illik yubileyi münasibətilə Sizi, 
texnikumun müəllim və tələbə kollektivini təbrik edir, iş- 
lərində uğurlar arzulayırıq. 


Hörmətlə: Bolludərə sovxozunun 
əməkçiləri adından Ç.Qafiarov 


Hörmətli Rafiq müəlliml ки 
Müəllim ta qədimdən müqəddəs varlıq olub. Çünki 
gənc nəslin təlim-tərbiyəsi, savadlanması kimi çətin vəzifə 


——— —— İşıq məbədi — ———— 
də onların üzərinə düşüb. Bu müqəddəs işdə Sizə, başçılıq 


etdiyiniz texnikumun kollektivinə səmimi duyğularımızı bil- 
dirir, gələcək işinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. 


Hörmətlə: Çayqaraqoyunlu kənd 
əməkçiləri adından S.Namazov 


Möhtərəm Rafiq müəlliml Əziz kollektiv üzvləri və tə- 
ləbələrl 

Bu əziz gündə - çalışdığınız, təhsil aldığınız Pedaqofi 
Texnikumun 75 ИЛК yubileyi günündə biz də sizə öz təb- 
riklərimizi çatdırır, sevincinizə şərik oluruq. Sizə bu yolda 
yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. 


Hörmətlə:Sarıca sovxozunun 
əməkçiləri adından Ş.Əmrahov 


Əziz Rafiq müəlliml 

Şəki Pedaqofi Texnikumunun 75 illiyi münasibətilə 
sizi və sizin şəxsinizdə bütün müəllim kollektivinizi ürək- 
dən təbrik edir, Sizə uzun ömür, can sağlığı, xoş soraqlı 
günlər arzulayırıq. 


Səmimi arzularla: B.Layısqı kənd 
zəhmətkeşləri adından T.Səlimov 


PS: Şəki Pedaqofi Texnikumunun 75 illik yubileyi 
münasibətilə daha 28 təşkilat, idarə və müəssisə adından 
pedaqofi kollektivə təbrik teleqramları göndərilmişdir. 


“o 260 €” 
İşıq məbədi 


Xİ bölmə 


Kim kimdir? 


Məmmədov Teymurçin Muxrəddin oğlu 
(Tədris işləri üzrə direktor müavini) 


1953-cü ildə Şəki şəhərində ana- 
dan olmuşdur. 1969-cu ildə Şəki şəhər 
12 nömrəli məktəbi bitirib. Elə həmin 
ildə də Bakı Dövlət Universitetinin Fizi- 
ka fakültəsinə daxil olmuşdur. 

1974-cü ildə universiteti bitirərək 
Oğuz rayonunun Xaçmaz kənd orta 
məktəbində fizika müəllimi kimi əmək 
fəaliyyətinə başlamışdır. 

1975-ci ildə Şəki şəhər 7 nömrəli 
orta məktəbində, 1976-1983-cü illərdə isə 20 nömrəli or- 
ta məktəbində fizika müəllimi işləmişdir. 

1983-cü ilin sentyabr ayından ixtisası üzrə Şəki Pe- 
daqoii Texnikumuna müəllim təyin olunan Teymurçin 
Məmmədov 1987-ci ildən 1991-ci ilədək texnikumda qiya- 
bi şöbə müdiri kimi fəaliyyət göstərmiş, 1991-ci ildən isə 
tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışır. 

Ailəlidir, iki övladı, üç nəvəsi var. 

“ə 261 ви 
İşıq məbədi — 


Salamova Səbahət Qazalı qızı 


(Tərbiyə işləri üzrə direktor m üavini) 


1960-cı ilin iyun ayının 20-də Şə- 
ki rayonunun Baş Küngüt kəndində 
anadan olub. 1977-ci ildə doğulduğu 
kənddə orta məktəbi bitirib. 1977- 
1981-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Peda- 
qofi Universitetinin fizika fakültəsində 
təhsil alıb. 

1982-ci ildən 1998-ci ilədək Şəki 
43 nömrəli Orta Texniki Peşə Məktəbin- 
də fizika müəlliməsi işləyib. 1998-ci il- 
dən Şəki Pedaqofi Texnikumunda fizika müəlliməsi, 2007- 
ci ildən texnilcumda tərbiyə işləri üzrə direktor müavini 
vəzifəsində çalışır. 

Üc övladı var. 

Əhmədov Ağabala Muxtar oğlu 
(İnzibati təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini) 


27 may 1964-cü ildə Şəki şəhərin- 
də anadan olmuşdur. Şəki şəhər 17 
nömrəli məktəbində natamam, 11 
nömrəli məktəbində isə orta təhsil al- 
miş, 1981-ci ildə Azərbaycan Texniki 
Universitetinə daxil olmuşdur. 

1986-cı ildə həmin universiteti bi- 
tirən Ağabala Əhmədov 1987-ci ildən 

— — — — — — — — — —— İşıq məbədi —— 
Şəki Müəssisədənkənar Mühafizə Bölməsində əmək fəaliy- 
ətinə başlamışdır. | | | 
: 1988-ci ildə Şəki Məişət Xidməti Texnikumunda (и1- 
diki Şəki Pedaqofii Texnikumunda) komsomol komitəsinin 
katibi seçilib. Hə . əs 
1991-ci ildən texnikumda inzibati təsərrüfat işləri 
üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışır. 
Ailəlidir, üc övladı var. 


Süleymanov İlqar Yolçu oğlu 
(Baş mühasib) 


1 yanvar 1969-cü ildə Şəki rayo- 
nunun Şin kəndində anadan olub. 
1985-ci ildə doğulduğu kənddə orta 


təhsilini başa vurub. | | 
1986-cı ildə Bakı Maaliyə Kredit 


Texnikumuna daxil olmuş, 1990-cı ildə 
həmin texnikumu bitirmişdir. Elə hə- 
min ildə də Şəki Kənd Təsərrüfatı Tex- 
nikumunda baş mühasib kimi əmək fə- 
aliyyətinə başlayıb. 1993-cü ildə Şəki 
(Karvansaray, mehmanxana kompleksinə baş mühasib 
təyin olunub. 1993-cü ilin iyul ayından Şəki Pedaqofi Tex- 
nikumunda baş mühasib vəzifəsində çalışır. 
Ailəlidir, iki övladı var. 

“s 268 dz 


İşıq məbədi 


İbrahimzadə Aytən Rasim qızı 


(Kadrlar üzrə mütəxəssis) 


1976-cı il iyul ayının 9-da Bakı şə 
hərində anadan olmuşdur. 1994-cü il- 
də Şəki dcFizika-riyaziyyat və hümanitar 
təmaüllüə litseyi bitirərək Azərbaycar. 
Texniki Universitetinin Avtomatika fa 
kültəsinə daxil olmuşdur. 1998-ci ild: 
həmin universiteti bitirərək cinformati 
ka və hesablama texnikası? ixtisasına 
yiyələnmişdir. 

1998-ci ildən Şəki Pedaqofii Texni- 
kumunda informatika müəllimi, kadrlar üzrə mütəxəssis 
vəzifəsində çalışır. | 

Ailəlidir, bir övladı var. 


Kərimov Yusif Abdurahman oğlu 
(Idman rəhbəri) 


1957-ci ildə Şəki şəhərində ana- 
dan olmuşdur. 1974-cü ildə şəhər 19 
nömrəli orta məktəbi bitirmiş, 4 il za- 
= vodda çilingər işləmiş, 1978-ci ildə 
= Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi 
hə, Akademiyasına daxil olmuşdur. 1982- 
ci ildə ali təhsilini başa vuraraq Şəki 
Pedaqofi Texnikumuna bədən tərbiyəsi 
müəllimi təyin olunmuşdur. 
1983-cü ildən texnikumda idman 

“xə) 264 er 
İşıq məbədi 


rəhbəri vəzifəsinə irəli çəkilmiş, hal-hazırda da tutduğu 


vəzifədə səylə çalışır. 
Ailəlidir, bir övladı var. 


Səmədov Rafiq Tofiq oğlu 
(Hərbi rəhbər) 


17 may 1965-ci ildə Şəki şəhərin- 
də anadan olmuşdur. 1982-ci ildə şə- 
hər 7 nömrəli orta məktəbi bitirmiş, 
1983-1985-ci illərdə hərbi xidmətdə ol- 
muşdur. Hərbi xidmətdən sonra Şək: 
İstehsalat Birliyində toxucu usta vəzifə- 
sində işləmişdir. 

1986-cı ildə Moskva şəhərində 
ÜİLKGİ MK yanında ali Komsomol mək- 
təbinin tarix və komsomol tərbiyəsi fa- 
kültəsinə daxil olmuşdur. 1989-cu ildə Azərbaycan 
Gənclər İttifaqı Şəki Şəhər Komitəsinin ikinci katibi seçil- 
diyi üçün təhsilini başa vurmaq hüququ saxlanılmaqla 
praktiki işə çağırılmışdır. 1990-cı ildə həmin ali məktəbi 
bitirmişdir. 1992-ci ildə Azərbaycan Gənclər İttifaqı Şəki 
Şəhər Komitəsinin birinci katibi işləmiş, 1992-1994-cü il- 
lərdə şəhər 8 nömrəli orta məktəbdə tarix müəllimi işlə- 
mişdir. 

1994-cü ildə Rusiya Gənclər İnstitutunun aspirantu- 
rasına daxil olmuş, 1997-ci ildə aspiranturanı bitirmiş, iki 
il institutda fəaliyyət göstərmişdir. 

1999-cu ildə Şəki şəhərinə qayıtmış və şəhər 14 nöm- 
rəli orta məktəbində tarix müəllimi işləmişdir. 

2000-ci ildən Şəki Pedaqofi Texnikumunda tarix mü- İşıq məbədi 
əllimi, 2003-cü ildən texnikumda hərbi rəhbər vəzifəsində 
çalışır. 

Ailəlidir, iki övladı var. 


İsmayılov Şahid Nəzir oğlu 
(Təcrübə rəhbəri) 


1959-cu ildə Şəki rayonunun Baş 
Şabalıd kəndində anadan olub. 

1974-cü ildə Baş Şabalıd kəndin- 
də natamam orta təhsilini bitirdikdən 
sonra Şəki Pedaqofi Texnikumuna daxil 
olmuş, 1978-ci ildə texnikumu bitirə- 
rək Azərbaycan Dövlət Редадој: Univer- 
sitetinin Ümumi texniki fənlər fakültə- 
sinə daxil olmuşdur. 

1982-ci ildə universiteti bitirərək 
təyinatla Şəki Pedaqofi Texnikumuna müəllim göndəril- 
mişdir. 

1990-cı ildən texnikumda təcrübə rəhbəri vəzifəsində 
çalışır. 

Yeni Azərbaycan Partiyasının Şəki eYuxarı başə ərazi 
ilk təşkilatının sədridir. 

Ailəlidir, üç övladı var. 

v 


“xə, 266 (еу 


İşıq məbədi 


Səmədov Nəriman Vahid oğlu 
(Зӧрә müdiri) 


1956-cı ildə Şəki rayonunun Kəh- 
rizoba kəndində anadan olub. 1973-cü 
ildə orta məktəbi bitirb və Nəsimi adına 
Səfərabad kolxozunun süd-əmtəə fer- 
masında laborant işləyib. 1974-cü ildə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin me- 
xanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil ol- 
muş, 1979-cu ildə həmin universiteti 
bitirərək Şəki rayonunun Şirinbulaq 
kənd səkkizillik məktəbinə riyaziyyat 
müəllimi təyin olunmuşdur. 

1980-ci ildə Cəfərabad kənd orta məktəbinə təlim- 
tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin olu- 
nub. 1995-1998-ci illərdə Şəki 2 nömrəli Peşə məktəbində 
direktor vəzifəsində çalışmışdır. 

1999-cu ildən Şəki Pedaqofi Texnikumunda müəllim, 
2007-ci ildən isə texnikumda şöbə müdiri vəzifəsində çalışır. 

Ailəlidir, dörd övladı, 5 nəvəsi var. 

Kərimova Günay Nəriman qızı 
(Şöbə müdiri) 


1981-ci ildə Şəki şəhərində ana- 
dan olmuşdur. 1997-ci ildə Şəki şəhər 
7 nömrəli orta məktəbini, 2002-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Dillər Universiteti- 
nin Tərcümə və pedaqogika fakültəsini 
bitirmişdir. 

“ə 26/ €” 


İşıq məbədi 


Elə həmin vaxtdan Şəki Pedaqofi Texnikumunda mü- 


əllim kimi fəaliyyətə başlamışdır. 

2008-cı ildən dİngilis diliə şöbəsinə ictimai əsaslarla 
şöbə müdiri təyin edilmişdir. 

Ailəlidir, iki övladı var. 


Qasımov Müşfiq Rauf oğlu 
(Şöbə müdiri) 


19 may 1976-cı ildə Şəki şəhərin- 
də anadan olmuşdur. 1993-cü ildə Şə- 
ki şəhər 8 nömrəli orta məktəbini biti- 
rib. Həmin ildə də Azərbaycan Dövlət 
Pedaqofi Universitetinin Təsviri incəsə- 
nət və rəsmxətt fakültəsinə daxil olub. 
1997-ci ildə həmin universiteti bitirb. 
Müşfiq Qasımov 1998-ci ildə Şəki Uşaq 
Yaradıcılıq Mərkəzində müəllim kimi 

НА əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1999-cu 11- 
dən Şəkı Pedaqofii Texnikumunda müəllim, 2001-ci ildən 
isə şöbə müdiri vəzifəsində çalışır. 

Ailəlidir, üç övladı var. 

“о, 260 ez” 

İşıq məbədi 


Rəsulov Rafiq Nütvəli oğlu 
(Qiyabi şöbə müdiri) 


1955-ci ildə Şəki rayonunun Kiş 
kəndində anadan olub. 1972-ci ildə do- 
ğulduğu kənddə orta məktəbi bitirib və 
həmin ildə də Azərbaycan Dövlət Peda- 
qofi Universitetinin biologiya-coğrafiya 
fakültəsinə daxil olub, 1977-ci ildə ali 
təhsilini başa vuraraq Oğuz rayon gənc 
təbiətçilər stansiyasının direktoru vəzi- 
fəsində əmək fəaliyyətinə başlayıb. 
1983-cü ildən Şəki Pedaqofi Texniku- 
munda müəllim, təcrübə rəhbəri işləmiş, 1998-ci ildən isə 
qiyabi şöbənin müdiri vəzifəsində çalışır. 

Rafiq Rəsulov eyni zamanda həvəskar bəstəkardır, 
50-dən çox mahnının müəllifidir. 2006-cı ildə eSəbuhb 
studiyası tərəfindən onun mahnılarından ibarət buraxıl- 
mış diskin təqdimatı Şəki şəhər ictimaiyyəti tərəfindən bö- 
yük coşqu ilə qarşıanmışdır. 

Ailəlidir, iki övladı, bir nəvəsi var. 

Hüseynova Təngiz Şükür qızı 
(qiyabi şöbə metodisti) 


1958-ci ildə Şəki rayonunun Aşağı 
Küngüt kəndində anadan olmuşdur. 
1975-ci ildə Aşağı Küngüt kənd orta 
məktəbini bitirib. 1977-ci ildə Azərbay- 


“ə 269 су 


———,” “ İşıq məbədi —————— 
can Dövlət Pedaqofi Universitetinə daxil olub, 1982-ci ildə 
həmin universtteti bitirib. 

Əmək fəaliyyətinə 1979-cu ildə Aşağı Küngüt kənd 
orta məktəbində başlayıb. 

1982-ci ildən Şəki şəhər 10 nömrəli orta məktəbində 
işləyib. 1996-cı ildən Şəki Pedaqofi Texnikumunda müəl- 
lim, 2000-ci ildən isə texnikumda qiyabi şöbənin metodis- 
ti vəzifəsində çalışır. 

Ailəlidir, bir övladı var. 


Məmmədov Nizami Sadəddin oğlu 
(Metod kabinənin rəhbəri) 


1947-ci ildə Şəki rayonunun Baş 
Göynük kəndində anadan olmuşdur. 
1965-ci ildə Baş Göynük kənd orta mək- 
təbini bitirib. Azərbaycan Dövlət Pedaqo- 
ја Universitetinin fizika fakültəsinə daxil 
olub. 1971-ci ildə universiteti bitirərəlc 
Yevlax şəhər 4 nömrəli orta məktəbinə 
müəllim təyin edilib. 1973-cü ildə Şəki 
rayonunun Şirinbulaq kənd 8 illik mək- 
təbinə tədris işləri üzrə direktor müavini 
təyin edilmiş, 1974-cü ildən isə Selbasan kənd səkkizillik 
məktəbinə direktor vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 

1983-cü ildən respublika Müəllimləri Təkmilləşdirmə 
İnstitutunun Şəki filialında eƏmək və peşə orientasiyasıp 
tədris metodika kabinəsinə müdir, eyni zamanda institu- 
tun tədris işləri üzrə direktor müavini təyin edilmişdir. 

Nizami Məmmədov 1993-1994-cü illərdə Bakı Dövlət 

=оә 270 ел 


İşıq məbədi —————— 
Universitetinin Şəki filialında müəllim işləmiş, 1995-ci il- 
dən Şəki Pedaqofi Texnikumunda çalışır, metod kabinə 
rəhbəridir. 

Dövri mətbuatda 20-dən çox elmi məqaləsi dərc 
olunmuş, ePedaqogika tarixindən mühazirə materiallarıp 
(Rafiq Şükürovla birlikdə, 2004), cPedaqogika dərsliklə- 
rb(yenə Rafiq Şükürovla birlikdə, 2005), 3-cü cə 4-cü si- 
niflərdə riyaziyyatə(müəllim və tələbələr üçün dərs vəsaiti, 
yenə Rafiq Şükürovla birlikdə, 2005) kitabları, eyni za- 
manda bir sıra test nümunələri toplusu və ayrı-ayrı fənn 
proqramları çap olunmuşdur. 

Nizami Məmmədovun əməyi yüksək qiymətləndiril- 
miş eQabaqcıl maarif xadimiə döş nişanı və bir sıra fəxri 
fərmanlarla təltif olunmuşdur. 

Ailəlidir, üç övladı, beş nəvəsi var. 


Əhmədov İsmayıl Pirməmməd oğlu 
(Mülki-müdafiə rəhbəri) 


1960-cı ildə Şəki şəhərində ziyalı 
ailəsində anadan olmuşdur. 1977-ci il- 
də Şəki şəhər 10 nömrəli orta məktəbi- 
ni bitirmişdir. 1977-1979-cu illərdə Şə- 
ki Yol İstismar İdarəsində əmək fəaliy- 
yətinə başlamışdır. 1979-cu ildə indiki 
İnşaat Mühəndisləri Universitetinin Sə- 
naye və mülki tikinti fakültəsinə daxil 
olmuş, 1985-ci ildə həmin universiteti 
bitirmişdir. 

1985-1986-cı illərdə Kolxozlararası Təmir Tikinti idarə- 
sində mühəndis işləmiş, sonra hərbi xidmətə yollanmışdır. 

“ə 271 €” 


İşıq məbədi ————— 
1988-1991-ci illərdə Şəki şəhər İnşaat Materilalları 
satışı bazasında əmtəəşünas işləmiş, 1991-ci ildən də Şə- 
ki Pedaqofi Texnikumunda çalışır. 
Ailəlidir, iki oğlu var. 


Zeynalov Pərviz Qinyaz oğlu 
(Texnikumun tarix muzeyinin rəhbəri) 


1979-cu il fevral ayının 14-də Şəki 
şəhərində anadan olmuşdur. 

1995-ci ildə Bakı Dövlət Universi- 
tetinin Sosial elmlər və psixologiya fa- 
kültəsinə daxil olub,1999-cu ildə hə- 
min universiteti bitirib Politologiya üzrə 
bakalavr dərəcəsi almışdır. 2000-ci ilin 
fevral ayından Şəki Pedaqofi Texniku- 
munda işləyir. 

Pərviz Zeynalov dövri mətbuatda 
tez-tez cıxış edir. 10-a yaxın elmi və elmi-publisistik mə- 
qalənin müəllifidir. 

“Ə 272 €” 


İşıq məbədi 


Danışan şəkillər 


Ат Ди 


278 


Ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə əklil qoyarkən 


XII bölmə İşıq məbədi 


İşıq məbədi 


yaş — “ 
2 —x uu ДА Ы 
” ald şəhər İcra Bizikimiyməliriin başçısı 2 Cabbarlı 


(soldan 2-ci) texnikumun idman meydançasında 
Rafiq Şükürovun məlumatlarını dinləyir 

1 
4. | 
i Ок 


1 edirlər 


sini ziyarə 


с za : 
ə. əə 24 ДӘ“ 

. ду ЫЫ 
yə arə 


. nö A” “ ( ә 


abidə 


Texnikumun müəllimləri ulu öndər H.Əliyevin 

Şəki şəhər İcra bri iyyəlbn başçısı Murad Cabbarlı 
(soldan 3-cü) görüş zamanı 


“Əə 274 €? “S 275 еи 

x x. 


İşıq m. 


- itib"? 1” nö ” . 


276 

еи 


Texnikum müəllimlərinin bir qrupu 
İşıq məbədi 


Meu 
4 дәр dəl 
Azza 


Tədris işləri üzrə difaittar müavini -— Məmmədov 
müəllimlərlə metodiki söhbət apararkən 


yüş ” 


- ә. 


Ф. 


Müharibə veteranları ilə görüşdən sonra 


“s 277 q” 
— o ——xX—,—?”: 2704: 


из. 


Һәә 
јә" 

/ ı. | Си : ə , 
ј "İç 1 


Rafiq Şükürov (1-ci sırada ortada) İngilis dili müəllimləri ilə birlikdə 


Şöbə müdiri Nəriman Səmədov müəllimlərlə mövzu-təqvim 
planlarını müzakirə edərkən 


“Ə 278 €” 

İşıq məbədi 

Rafiq Şükürov tədbir iştirakçıları ilə birlikdə 


İşıq məbədi 

Аҹ̧ д 
Ҝи r 
İL ldi, . ҝ 
r 4 с Ра, a" 
Ba. ə 
”" 3 6 
... A 4 /х "x? Һә 


“7 7 


Р 


Texnikumun həyətindən bir görünüş 

, fo. 4) 
4," ”.. 
x 7 a еј . ə 
, = 9. 
ğın ку" 
БА ә 1 

———— ““ —“)lgüunsəədi. -Б-—————кж–—кҝкДГ— – Б— 

| . 55 $ 

t 
2 
Һ— 
“ 
” 
... 
. ıı - 


Texnikumun direktoru Rafiq Şükürov iş otağında Y 


"2" Yaa ə. 41, Ы.” s a 
120 


b 72: ” Ki“ 


. a" və : : Pr 
ça də” sə 
| тк. | kəl 
b ğ Lö | 
2 A 


| 

ид. — 
cə 5 
a aa 
oa 
——— — 
5. 
———. zə 
o 
” – 
tə т 


да, 
= 
r 
4 Yə 
a 4 
ğı / 
.* 
” 


ə” də 
uğu Һә. 


Rafiq Şükürov (2-ci sırada ortada) texniki heyyətlə birlikdə 
“ə 281 €” 


” 
İşıq məbədi 
İşıq məbədi 

Н дл 

Hüseynova, Səbahət Salamova, Pərviz Zeynalov və 
Rafiq Səmədovla birlikdə təcrübənin gedişini müzakirə edirlər 


r ә” 


— Ҹиа. */“ 
" A к. һ . , 
4 ? - 
ı | . “ал R” ru xü. . ад 
b ҝӧ". ә – әд 
, ) 1 и “ 1 . ” 
”у ” fə) . 
лә 4 "ə. 


İdman rəhbəri Yusif Kərimov 
(sağdan 3-cü) idman müəllimləri ilə birlikdə 


Şair Vaqif Aslan, texnikumun direktoru Rafiq Şükürov, fəlsəfə elmləri doktoru Cavanşir 
Feyziyev, texnika elmləri doktoru, millət vəkili Məcnun Şükürov və şair Ramiz Örsər 


“ə 288 €” 

İşıq məbədi 

r ƏRİ... 3. “243 = R 
Mi Н my) Ада 
uu — 2 İnin 

193 əyər 


ir” 


| 


= 


Müəllim Maarif Hacıyev rəngkarlıq dərs məşğələsində İsıq m 


4?) 

= 


285 


əbədi 

şdən sonra ziyalılar arasında 


ən görü 


iril 


с 


Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə texnikumda ke 

İşıq məbədi 


ам ын лу işi ii şi esdi vi ey kimim 


ULDUZA HƏNZƏR. 


Texnikumun direktoru Rafiq Şükürov 
məzunlara hədiyyələr təqdim edir 


dn 3: ру £, iH” 


”. “T VAlaz 


hi 


i 
1 
rT) 


“| 


d 
| 
| | 
ı 
| 
İ 


| “ 
| "| 

—— 
“ 
........ 

ән 
15 
-. 
| 
ј 


ELİ 
dazı 
. x 
за. 
iL İ 
4 b 
3 Ы. Ы. 


. xaldan Јун 1 


| 

Qiyabi şöbənin müdiri Rafiq Rəsulov qiyabiçi tələbələrlə birlikd 


“Ə 286 сил 
İşıq məbədi 


“ül R ан Ai kd 
2 Oş MA. 11Е- кн АЛ 9-2 “а 
б ә o . 


Gəncliyin dostu — Bəxtiyar Vahabzadə gənclərlə birlikdə 
hamı un i 
sıq ә ——— —— İşıq məbədi 

TLİ 


es” 6, 22 


iyi zamam 


şdə nitq söylədi 


örü 


Yeni rəqs məşqində 


рә 


Aslanla gi 

if 


d | 
b 13 | әз дк. 
P Tr | 
5 ә 

—E EKL 


Rafiq Şükürov ş 


5-8, 


R 


Voleybolçu qızlarımız 

İsıq məbədi 

İşıq məbədi 

"ədir oğlı. bəlli 
m - lim. üz 
R . 


. нә 


Növbəti təd birdən Sonra 


Yaxın-uzaq xatirələr 

Rəqs qrupunun Çıxışı 


“ə 20901 е/ 
İşıq məbədi —— 


Ts. - yazsa 


“. 

. Fə : *. 
“ mək Tarı? ҹ 
ye. "6. Жил) v 
1 . z dəə. ал ə . 


b кк. Ди, .. 
2 ” 


Ҹа 
. “2 7“ г 
ин Гәти л əəə 


Fəxri məzun Əsmayə müəllimə şagirdləri ilə birlikdə 


14 Гә ју, .Е 
? Кә 
” ə 
4770 
"Rü "6 


а 


|| 


Ви аа Ыг хангә 


Malı” ə” 

/ Ес- 7 

, i dü. 
...A. 


R) 
. 
. 

Məzunlar: Soldan, Xalid Qaffarov, Abbas Qəhrəmanov və digərləri 


“ə, 292 qz “4 9095 (ə 


İşıq məbədi 
şair Vaqif Aslan müəllimlərlə birlikdə 


a 


i 
| İ 
İ ју. 
: 


murbiib 
Müharibə veteranları ilə görüşdə, 
xitabətdə hərbi rəhbər Rafiq Səmədov 


“9 204 ce” 

—— İşıq məbədi 


=, 2968 ce” 
Müəllim Ramiz Orsər Azərbaycan dili dərsində 

“v6ə) 


İşıq məbədi 
Bu da bir xatirə 
üş 


görün 


Texnikumun həyətindən bir 


İşıq məbədi 


“ə ə "iz 
dı € = 

“ҹә ӘОО еу 


ак 


4 

Bu da bir xatirə 

İşıq məbədi 

Millət vəkili, texnika elmləri doktoru Məcnun Şükürov 
tələbələrin qonağıdır 


. M "q 

gəz” 

И disə 
Sınaq-təcrübə dərsində 
“Ə 501 €” İ İ 
sx zz ә ənsə İşıq məbədi 

8 $ | 


t 
- - 594 
ı –- 


| 
| 

.... | zu 


“an 
v. (ix 
üə 
ә 


İdman spartakiadasının açılışında 


Гәзза ir” 

1933-cü ilin buraxılışı 
Məmməd İsmayılzadə Müəllim Cahid Rəsulov 
Direktor müavini 1941-1945 


“ÜZ mz “ә ӘОӘ €” 

İşıq məbədi 


Х S eki ЕЈ ОЛКОИЈ СТ m 
Ы 
1” 


h- 6 
yə 
* 14 


İŞTİRAK EDİRLƏR 


Bədii rəhbər, Müşfiq QASIMOV Əsgər – Tural Məsimov 


Д. R Gülçöhrə = Nərmin Rəsulova 
Quruluşçu relissor,: Şəmölyyət ƏSGƏRÖVA Asya – Fərqanə Xəlilova 
Dun " Мил Soltan bəy — Nərqiz Mövlanova 
Quruluşçu rəssam, dizayner: Müşviq ŞASTMOV ки 


Müşaət edir: Ayfturə MUSTAFAYEVA | vəli - Turkan İbrahinzadə 
İşıq relissoril,operator: Yusif ABBASOV Telli - Aytan Rasulova 


Cahan xala - Vüsalə Məmmədova 


Örim uşfası: Yəfa ƏSGƏROVA 
Tamaşa, aprel 2010-cu il, saat -da Pedaqoli Kollecin akt zalında keçiriləcək, 


İncəsənət fənləri şöbəsi tələbələrinin hazırladığı 
vArşın-mal alanə tamaşasının afişası 
“9 304 €” 

İşıq məbədi 

Spartakiadanın açılışında 


“ : E .rr “ua şor әјин 
, xub iddi ә РР ҝә 
Јән Аб ӧн 1557 v—. Bükə 
гә" К | ҝ (A. i 
255. 


s 
ә nalı 
ә 


40) 
ç 


a. 


arar ə. “xan (3 Kə 

- = “ә —. R “ә 

. —- . “=. s v” : 5 : вә... 
“О Ҹәк. EYB —” У 3 
əə.” ə 

ә —————” ə ә 


–- 
= : 


Təmir işlərinin gedişində 


ҹә ƏÜS е/ İşıq məbədi 

— LI nın 

Novbəti tədbirdən sonra 

| бәк му 
Һи 2.TFX ük 22 
— əl | 

Ы 


Şöbə müdiri Müşfiq Qasımov mükafatlandırılmış tələbələrlə birlikdə 
fi 
, biflifioin 
. ә | 
“ | 
eBirlikə yarışmasında 

306 с/ кә 807 е/ 


İşıq məbədi : İşiq məbədi 


Ал ил ир к 
у 4 
|| 
г 11 MÜNDƏRİCAT 
| ...... R. TE фә — ( 
кл İİ Ri Аси) : 4 ә фи | sə... ә —————еа—ждзкаканалакиызазәаб ББ ББ ӘБА НӘ 1997. 
2 = Др | | bölmə 
ОР РАР 4 = İF Azərbaycan təhsili Heydər Əliyev 
ill iləl Уу ри. Ə... | ya düluasırım. обтиДаааә——-д—пагжжлитгтотзиконикинтинлыналаталкатәаникижатә 15 
ııı “aaz и 
mb yu ü. ” | - L Ы || bölmə 
: иј XIX yüzillikdə və XX yüzilliyin əvvəllərində 
2 бәбдәлтәһә иә veziyyətinis ДАК кк ——————— 25 
Би III bölmə 
: Şəki Pedaqofi Texnikumunun 
mü $ ДӘН НӘ ә —ггдгҹЛг–кһтнжиПемталолика назил икан 43 
işə” : Тәбби анәәонәкәкиәнләккәнҹаливадокилиилника нәсилә BELS ııı xı oxuna nab 48 
. 8 ЕН алан ŞERAB yar yana 58 
. = 2 Nuxa Pedaqofi Texnikumunun | 
= is 10-cu buraxılışına Иһаг..................һ. һә әәәәәкәкәәәәәнҹәнлә 64 
инни) - IV bölmə 
— F Nuxa Pedaqofi Texnikumunun 1920-1930-cu 
— 33 , . i . i : 
— m illərdəki fəaliyyəti yerli mətbuat səhifələrində 
i bə Mizserifin: səmərələrimdən bir nümunə... ray aa ат 75 
Ф Məktəblərimizə nəzər yetirilə yay yaya aaa oranı a prak uzadar Tə 
Darülbicəlliyat gənc: qizlar ƏZƏYİİQƏ лак 76 
Elemstilrmmdbdsilüüniin. бәли ә———ҹһ-һһһепоегпккЖпезиникинизнҝакититиаләамәатан 76 
DALIR URUD aza DEYR DRLYRYPER paRNRsəyanıin əsasi sər 
ВРИРДИ bot o Xl ıı ə ə dəəə əə MT 78 
Nuxa derülbuyitüəllimatında. иимтланәаәә—–—жггиованжижадәзаосжа 78 
Nüza qəza Tifqa KONTtƏSİRƏ ат ————————твит"8З 78 
Zəhmətkeş hakimiyyəti meyvəsindən nümuhnə...................... 79 
Maarif cəbhəsindəki müvəffəqiyyətlərimizdən......................... 80 
UR ак —пгһгинаәнәннаканләнии a ак AU YU 81 


Nuxa darülmüəllimat 


“ə ӘОӘ €” “Ə 3090 ел 

İşıq məbədi 

talibələri çarşabı atmalıdırlar ..................ӧ.ӧ.ӧӱк мм әә 82 
Darülmüəllimat həyatından ümumi əhval .............. ә 82 
Darülmüəllimin binasını təmir etməli ........... кк нә 84 
Darülmüəllimin pioner təşkilatının vəziyyəti ........................ 84 
Nuxa, dartilinnəlliməti ә–————ди-жхиӦһжтжпт-жЖ|һгнааныныанынкнмаза 85 
Təbliğat məktəbinin vəziyyəti .............. Һр arıya 86 
Pedaqofi texnikumda 8 Marta hazırlıq ..........һһһкккәәмәхә 86 
Pedtexnikum kəndə доҝ̆гг....................ӧһӱһиккиккк ә 86 
Pedaqofi Texnikumunda iməcilik ...............ӱӧӱһкккәәә әд зә 87 
Builki buraxılış münasibətilə 

Mədəni yollara yeni mübarizlər ...............ӱӱкккккәкәмтмәәә 688 
Savadsızlıqla mübarizə cəbhəsində .................һӧккәәәкмәәәә 88 
Pedaqoii texnikumun 10 illiyi 

Yeni qızıl kadrolar buraxillır ............ӧӧӱӱәәкәәләккәәәмәкәҹәҹлҹә мә 89 
Pedaqofi Texnikum 700 qadını savadlandırdı 

Savadlanmış qadınların konfransı ...............һӧӧӱәккәәнкәәәән 90 
Nuxa Pedaqofi Texnikumu nəzdində fevralın 1-dən 

açılacaq 6 aylıq müəllimlər 

kursuna tələbələr qəbul olunür ...........ӧ.ӧӱӧӱһәһкккккәнклнеәӱыә 91 
Pedaqofi texnikumu sağlam əllərə tapşırmallı ........................ 91 
Müəllimlər kursu açılır 

Daşkolnı işçilər hazırlayan kursun təşkili ..............ӱӧлкәкә 92 
Təhsil dəyəri uğrunda mübarizə 

bayrağını daha yüksək qaldırmallı ............ӧһӱдһһһәкәә9 = 93 
Kolxoz firqə özək katibləri kursunun buraxılışı .................... 93 
Nuxa Pedaqofi Texnikumu ümumittifaq yarışında 

birincilik uğrunda тапбагј2әдә..................ӱлкә кк ҹәән9З 94 
Bütün müəllimlər Ziya Əfəndizadə kimi çalışmalıdır ............ 95 
Yarışda qalib çıxmaq üçün dərs keyfiyyəti və şüurlu 

intizam uğrunda mübarizəni daha da artırmalı .................... 96 
Texnikumda firqə və komsomol kütləvi siyasi işləri .............. 97 
Texnikumnun Ətraf təsərrüfat әаәәә————— ә —ә——лхд“кег3ллкһкр,и 98 
Tələbələrin yaşayışı gözəlləşdirilir ..................ӱкккәк ә 98 
БЗ БӘЈӘГ ӘЈа (һа —–————жлгпҹсһихахзкеззтижжәжкиккикининәниниәнкал 99 
ЕЈал лоләә————һжҝкһжзаәкдәсәнин әј әәә ак 100 
Bu gün pedaqofi texnikumunda dərslər başlanır .................. 100 


“ə, ӘЛбӦ €” 

İşıq məbədi 
Nuxa Pedaqofi Texnikumunun 11-ci və pedaqofi 


işçi fakültəsinin 6-cı Ылгахј1ӱ1............ӧӧһәкәәкккләНләУ )ҹ6—ҹәә 101 
Puşkinin vəfatının 100 illiyi qarşısında 
pedaqofi texnikumda һагжагПд:...........ӧӧӧәәәәкәәлккнлкмн/н*0Ф9бәнәә 102 
V bölmə 
Bizim direktoflaf suz ——г yaayulıaıalaı yayına reysi sirinin sis isiNi 103 
Rəcəb Əsədulla oğlu Əfəndiyev .................ӱкәднә 104 
Hüseynov Seyfulla Cəlal oğlu .........susG əƏMƏƏƏƏƏƏƏuuə 110 
Əbdürəhmanlı Əhməd İsa oğlu ............ҝ̆әәлнд9 1413 
Rəsullu Rəsul Yusif oğlu ....................ӧӱӱӱӱ кк әнә 114 
Salehli Mirzə Məmmədbağır oğlu .....................һкәкәәәәәә 117 
Abbasov Qurban Cabbar oğlu .....................ӧӧккЛәУнә 119 
Əməkdar müəllim - Aminə Вабфауеуа....................ккләәһмәнкә 122 
Məmmədova Zinyət Cabbar qızı ..............ӧ.ӱһккәәәкәәәәәнә 125 
Naibov Məmmədsadıx Yaqub oğlu ...................ӧ.һкккммәкә LAT 
Süleymanov Cəmil Məmmədəmin оҝ̆д11...........һҝ̆һһккәнәннәмәә 129 
İsmayılova Mədinə Mustafa qızı ..........ӧһһәәдәәәккәкәлнкохәмн мәннән 131 
Şükürov Rafiq Şükür oğlu .................һ.дӱәкклнннннәә 133 
CU a Rİ zaya yyayaaaxınaroyın aurası ıoxıyaxonın o ana 0888 4БӘб 134 
VI bölmə 


Şəki Pedaqofi Texnikumunu ayrı-ayrı 
tədris illərində bitirən məzunlar haqqında .,.........һәлкәәә 145 


VII bölmə 


Müxtəlif illərdə Şəki Pedaqofii Texnikumunda 
fəaliyyət göstərmiş müəllimlər haqqında 


1920-1928-ci illər arası işləyənlər ............ӧ..һһкккккмкәмндәә 149 
1929-cu ildə 181әуәпДәг..................ӧ.ӱһӱәкккәккәннккә кән әәә 149 
1930-evi ildə işləyənləri... ны ә кан 150 
1931-ci ildə işləyənlər ............һ..һәлккәәкккнкныынннк н-м м-ә 151 
1932-ci ildə işləyənlər .................һӧһӱһәкккк әннә мкм 151 
1933-cü ildə јејәуәпДәг................ һӧкмә мн т.=0 152 
1934-cü ildə 11әуәпДәг............ӧһӧһһһәһәәккәкәнә---—сһЛәннсе3 152 
1935-ci ildə işləyənlər кк кн нә 153 
1936-1937-ci tədris ilində işləyənlər ..............ӧӱһӱ ыл әәә 154 


“9 ӘЛ1 €” 

—— ——— işıq məbədi 

Şəki Pedaqofi Texnikumunda 2010-cu 

ildə — yubiley ilində çalışan müəllim və 

ҺӘР ДӘН ЫБ ааа əəə əəə... 155 


VIII bölmə 


əərəfimizə şərəf qatanlar — Bizim məzunlar 


Dəmirçizadə Əbdüləzzəl Məmməd oğlu ................................ 159 
sbdürrəhmınənov Yusif Ələkbər орта ак asuqasa 160 
x ƏTƏ Heydər ХӘЈ.ӦВПИ ....һһһһк——————г"– 160 
Mərdin лл Ол ләсо”жҝж””ГБААМНИГЖКТКУҜАИЛАЛБИАИА 161 
Zülfüqarov Zülfüdar Hüseynqulü. ОВИ кә 163 
m ə ə La ОВИС arar — пиҝакстизаненининизиздананә 164 
cilənəliyev Hüseyn Ghümətl ƏEİÜ ә ә ә ат ин 165 
İərməyilov Fusd Müustafii ббјбианәнанә aaa dadda 166 
АВП Nabat OD a an ısaa axını xiti ranan 162 
Kəhdimii Əhməd:ƏH-Rza oğli: азана кк кн аа 167 
Hüseynov Şirməmməd 

m oma sib, 1 İBL, s —ҝижкһтггл—ихиниминзоиономанонантнмлмнмзаснмын 168 
İbadızadə Qafar Mərmiməd ви азана кәл би 169 
Xəməzadə Çingiz MÜZƏTƏT OĞİU д———————жфгдлт 169 
İsmam lev Tərrone Galılısır ĞU с aa ән кн Yay адин 170 
İmanzadə Səidə Nəbi (Əhməd) qızı ........................................ 171 
Bağbanlı İsgəndər Lətif oğlu.................................................. 271 
Qasımov Mərmnəd Əhməd О ——лжхмжлләзгвнләдетвав 172 
Hacıyev Nazim Məmmədiyə oğlu .......................................... 173 
Алам ет HALL Va R ә —пжмеселтимҹатикажанәхинининмнининал 174 
Bəkirov Məmmədəmin Yağub Oğlu әзәл кә Г7Ә 
Məmmədov Əbdülrəhim Əbdülrəhman oğlu.......................... 175 
Әуулооси Әавәг СабһагоОРИЛ һатанын ax aa аны ана 176 
Mustatazadə Məmiməd Abdülkərnirn Об (аз aş 176 
ВР sə lala Bıı: а——ткавелигажакмиамнакдинисикизниҝина 177 
Hərəcova Əsmayə Sirin QIZİ söyməsi yaa кәләк yaaa 178 
Əsgərzadə (Əliyeva) Rəqiyyə Yusif qızı .................................. 178 
Gəlorov Büradeklm Салләбән Ыл әт amr ——ггпгкмаеәгһжҹгжаже-ӧктелзипонтозтн 179 
sliyev Мап Mustafa OĞlU. азәр ава 180 
ALTAY VAUATƏT НӘН УН БИЛИМ лә ә ————Һкахннкнкиикилонекика 180 


“xə) ӘЛ2 еви 

Габ me58500xı”—---..L.) : . 


Əliyev İdris Fərəc оҝ̆ја.............һ һд әәәкәкнәәннәмәнхәәнәәне 181 
Əfəndiyev Ramiz Məcid oğlu .........ssusMƏƏLƏƏƏƏƏƏƏnə 181 
Abbasova Baxşı Əhməd 0121...............һӧәкккллнәнәннә=ә 182 
Abdullayev Əbdürəhman 

Məmməd oğlu .........sszzzəəəəə ƏLƏYYƏ ннн-мәмән—еән6 182 
Əhmədov Lətif Məhəmməd oğlu ...................ssseƏƏƏƏƏƏRH innə 183 
Əfəndiyeva Şəfiqə Məcid qızı ...........клклӘә MOUREFESA YY yamanı nur saca 183 
Həmidov Şəmsəddin Qafur oğlu ..........HssGƏMƏMƏƏƏƏƏƏnƏ 184 
Hümmətov Nurpaşa Ömər oğlu ...........ӧӧӧәимкмккмәмәҹән9ә 184 
Ağasıyev Fərrux 

Fərhad oğlu (АваәбәуП)......................ӧ.ӧдәләккләыкәН 185 
İmamverdiyev Mürsəl Həbibillah oğlu ........әәкәәмә 185 
Əbdürrəhmanov Mirəli İbrahim ода ..........һһһкәәммә 185 
Məmmədov Nadir Cəlil oğlu ..................ӧһәикккәәәәаәәаыәә 186 
Məmmədov Sabir Cəlil oğlu ..................ӧӱӱӱккмкхәәәәәәәә 186 
Mustafazadə Həsən Bəkir о611...................ӧ...ккккнә 187 
Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı ........səcəƏMƏMƏƏƏ rn 187 
Nəbibəyov Rüstəm Hüseynbəy oğlu ..............һһәкә(ннәәә 188 
Rəşidov Məmməd İsmayıl оја...........һһәәәәкнәәәәаәәәәхә 188 
Rəsulov Abuzər Məmməd оеҝ̆дДд...............ккәкәәәнә yuca 189 
Salmanova Dilarə Hüseyn qızı .....................икккәлӘӘ 9 190 
Abdullayev Qəni Abdulcəmil одј1д...............һккиәннннәә 190 
İbrahimova Rəxşəndə Yaqub qızı .......һләәдәиәәәнәәәәәәәәә 191 
Kərimov Cəfər Məcid oğlu ................əəeeeəeƏRnrrnririnirninə 191 
Qasımov Abuzər Fərəc oğlu .................ӧӧәәләләнзәннәәәә ән 192 
Qasımova Bilqeyis Əli qızı ...............һӧһккәкнккәәлкнк-МӘӘ ә 192 
Mustafayeva Rəhimə İsməayil QIZI ——жражметиннинәда 008" 193 
Naibov Nurməmməd Hacıməmməd овд...............әһһәәккмә 193 
Rəcəbov Musa Mustafa oğlu ...................кәәкәәәәәәнмәә 194 
Əfəndiyev Şakir Tahir oğlu .............. ӧдә ннкыннҹЫ әәә 194 
Məmmədov Akif Yaqub oğlu..................sssseƏəəəmmnı 195 
Abdullayeva Binyət Гогаһјип сј21........ӧһһдәиәәәәкәәәнәәәмәәнә 195 
Allahverdiyev Mustafakamal Hacıbala oğlu ..........һӧһккәәә 196 
Rəsulov Hüseyn Bəxtiyar oğlu .........һһһһһһһәәәкккәкәәәәәәәәәәәә 196 
Həsənbəyov Məmməd Məmmədəli oğlu ........... әнә 197 
Mustafayev Mustafa Çələbi одј1а...............ӱӧләккәәәмәә 197 

İşıq məbədi ——————— -— 


İsıq məbədi 


Yusifzadə Mahtəban Əhməd qızı .......................................... 198 XI bölmə 

MÜƏİLHÜMlƏF sillaləsi əəən ән кәклик на ЫД ә 199 = 

Süleymanov Saleh Yusif oğlu ................................................ 205 Kim kimdir? .....u 

Bədəlov Əhməd Абды од1а............зхлләд 205 Məmmədov Teymurçin Muxrəddin oğlu (Tədris işləri üzrə “öt 

Məmmədov Bəhərçin Меһаоди.............лзхл,. 206 его —кжопзегзҹизатз — —. 

Yusifov Nazim Ülubəy oğlu .................................................. 206 Salamova Səbahət Qazalı qızı fTərbiyə işləri üzrə m. 

Mikayılzadə Ənvər İsmayıl oğlu ..................əöööö99)919. 207 direktor müavini) далан £——. әннә әнә әннә 

Qaffarov Xalid Məmməd oğlu ................................................ ZÜ7 Əhmədov Ağabala Михһәк oğlu. Gazibafl Һәзәт На САДЈӘН .—. 62 

Qəhrəmanov Abbas Alxas ој1а...............ахыыл. 208 direktor müavini) лирә .——... мәннән —— = 

ӘруЛЛо? Sahir Сабиг Gİ əya SEYRİ saa saz 209 Süleymanov İlqar Yolçu oğ. 36 ВАН АЛИ -—. —m 264. 

Məmmədova Ədilə Səttar qızı................................................ 210 İbrahimzadə Aytən Rasim qpzıı (Zaza "əə ыы. ин 

Çələbiyev Məmməd Musa oğlu.............................................. 211 Kərimov Yusif Abdurahman oğlu ə — 

Səmədov Rafiq Tofiq oğlu (Hərbi rəhbər) ................................ 265 
İX bölmə İsmayılov Şahid Nəzir oğlu (Təcrübə rəhbəri) ........................ 266 

Ötən günlərin marağında- Səmədov Nəriman Vahid oğlu 

Şirin xatirələr sorağında imi sayan ab R 267 

Bir məktulbtn TETİEŞƏSİL aaa əla canına ır idara 212 Kərimova Günay Nəriman qızı 

Mənim doğma texnikumum................................................... 218 (ŞÖDƏ THÜİTİ) A RALAR R YY RAY RRYY Yaa 267 

Əirincilərdəri İDİTİ yassı yaaa RE RAR ama yaxına mayına amanı 224 Qasımov Müşfiq Rauf oğlu 

Bilalli həyatını bizim yolumuzda qurban verdi ...................... 225 (ÖÖODƏ İRELİ yy кҝ мк ——”ҹемз şaxsan 268 

GƏKİ,Setninariyası haqaımda xatirələr далан ARAŞ ә səsə 225 Rəsulov Rafiq Nütvəli oğlu 

Təhsildən öncə tərbiyəyə | (Оһиа Ы вӧрә müdiri) л———"пдгРклДҜжнвмҹтттиалитеитиннинтакикинкәнмәикииә 269 

BƏYDRKƏRSTDƏRƏL VOR. sevərəm Ya ZUT REY RA AR 2ə7 Hüseynova Təngiz Şükür qızı 

(Јаупаттјалат аланлар на аты ар рә р аҝа ааа акы 230 imiyəlbi gözu metodisti) —ппҹа"гнкт"иттатнлалана un. 269 

Сәда Әри DOSİSUİ аз —лметттжиатитәнинизиникинозина 230 Məmmədov Nizami Sadəddin oğlu 

eSızlar, yada düşəndə ürəyimin telləri...ə .............................. 234 (Metod.kabinənin Təhibəti) ак кн нин ке 270 

Qori Seminariyasına bərabər... Əhmədov İsmayıl Pirməmməd oğlu 

Əvvəlcə özüm haqqında ........................................................ 237 tMüUİE-müdalə rəhbərli) ə R xay Y O Yay ə yaaa axıuu yaxuraıanıy yadan zo 

Taousumubaqqındarmatirəlarirn ос Нар AŞAR aRA 238 Zeynalov Pərviz Qinyaz oğlu 

Bumlsmrbdlə Би гҝат ибадәтә ә к—к"итастин 240 (Texnikbumun tarix muzeyinin гәһфәтт).. дән ———- 272 
X bölmə ХИ bölmə 

Təbriklər, təbriklər | Danışan сәһпПәһлаһааназзналаныаниннәнк ————тисс-—тикиниәисз 269 

Şəki Pedaqofi Texnikumunun kollektivinə ............................ 248 

Şəki Pedaqofi Texnikumunun kollektivinə ............................ 249 

Şəki Pedaqofi Texnikumunun kollektivinə ............................ 250 


“ə Ә14 е/ | “Ə 3158 еви 


Şükürov Rafıq Şükür oğlu, 
Ramiz Örsər (Yusifov) Rəhim oğlu 


İŞIQ MƏBƏDİ 
şəki Pedoqofi Kolleci — 90 


Nəşriyatın yaradıcısı 
Qoşqar İsmayıloğlu 


Nəşriyyat direktoru - 
Akif Dənzizadə 
Redaktor 
Fəridə Ələskərli 
Texniki redaktoru 
Sərxan Ramizoğlu 
Dizayner 
Polad Hüseynov 
Korrektor 
Aytən İbrahimzadə 
Çapa məsul 
Cəlil Quliyev 


Çapa imzalanmış 02.10.2010, 
Јогтаи 60x84 /, ıe-fiziki ç.v 19,5 
təbaşirli kağız, tayms qarnituru, 
sifariş K3. Sayı 1000 


Kitab 
KİDEAL-PRİNT? 
nəşriyyatında nəşrə hazırlanmış 
və 
ofset üsulu ilə çap olunmuşdur. 


(4 AZ 1025. Bakı şəhəri, Xocalı pr., 24. 
2 7//”.: 4989555, 4937255, 4902757 


“——sısıxxınamındı dışı 


——